Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   PRIMOVIST

   0,25 mmol/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta. Dinatriumgadoxetat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkaren som ger dig Primovist (röntgenläkaren) eller personalen på sjukhuset/MRT-enheten.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller röntgenläkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad PRIMOVIST är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Primovist
   3. Hur du använder PRIMOVIST
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur PRIMOVIST ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad PRIMOVIST är och vad det används för

   Det används för att lättare kunna upptäcka och diagnostisera förändringar som kan ha drabbat levern. Onormala förändringar i levern kan bedömas bättre (med avseende på antal, storlek och fördelning). Primovist kan även hjälpa läkaren att avgöra typ av eventuella förändringar och på så sätt ökar diagnosens säkerhet.

   Läkemedlet tillhandahålls som injektionsvätska för intravenös injektion. Primovist är endast avsett för diagnostik.

   MRT är en form av visuell diagnostik som skapar bilder utifrån vattenmolekyler i den friska och den sjukliga vävnaden. Tekniken bygger på ett komplext system av magneter och radiovågor.

   Primovist är ett kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MRT) av levern.


   2. Vad du behöver veta innan du får Primovist

   Använd inte PRIMOVIST

   • om du är överkänslig (allergisk) mot dinatriumgadoxetat (dinatrium Gd-EOB-DTPA) eller något av de övriga innehållsämnena i Primovist som anges i avsnitt 6 ”Innehållsdeklaration”.

   Varningar och försiktighet

   • om du har eller har haft allergi (t.ex. hösnuva, nässelfeber) eller astma

   • om du tidigare har reagerat mot kontrastmedel

   • om du har nedsatt njurfunktion. Användning av vissa gadoliniuminnehållande kontrastmedel hos dessa patienter har förknippats med utveckling av en sjukdom som kallas för Nefrogen Systemisk Fibros (NSF). NSF medför förtjockning av hud och bindväv och kan orsaka försämrad rörlighet i leder, muskelsvaghet eller nedsatt funktion av inre organ, vilket eventuellt kan vara livshotande

   • om du har allvarliga hjärt-kärlsjukdomar

   • om du har låga kaliumvärden

   • om du eller någon familjemedlem någonsin haft problem med hjärtrytmen (lång QT-syndrom)

   • om du tidigare haft påverkan på hjärtrytmen vid användning av läkemedel

   Innan du får Primovist ska du berätta för läkaren om något av detta gäller dig. Din läkare kommer sedan att avgöra om det är möjligt att genomföra den planerade undersökningen eller ej.

   • Allergiliknande reaktioner kan förekomma efter användning av Primovist. Allvarliga reaktioner är möjliga. Fördröjda hudreaktioner kan förekomma (efter timmar eller dagar), (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

   • Tala om för din läkare om du har pacemaker eller om du har implantat eller clips som innehåller järn i kroppen.

   Tala om för din läkare om:

   • dina njurar inte fungerar normalt

   • du nyligen har har genomgått eller snart förväntas att genomgå en levertransplantation.

   Läkare kan besluta att ta blodprov för att undersöka hur dina njurar fungerar innan beslut tas om användning av Primovist, speciellt om du är 65 år eller äldre.


   Ackumulering i kroppen

   Primovist fungerar eftersom det innehåller metallen gadolinium. Studier har visat att små mängder gadolinium kan stanna kvar i kroppen, inklusive hjärnan. Inga biverkningar på grund av kvarvarande gadolinium i hjärnan har setts.

   Barn och ungdomar

   Säkerhet och effekt för Primovist har inte fastställts hos patienter under 18 år då erfarenheten av dess användning är begränsad Ytterligare information om användning av Primovist hos barn ges i slutet av denna bipacksedel.

   Andra läkemedel och PRIMOVIST

   Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Särskilt gäller det för:

   • betablockare, läkemedel för behandling av högt blodtryck eller andra hjärtsjukdomar

   • läkemedel som påverkar hjärtrytm eller hjärtfrekvens (som t.ex. amiodarone, sotalol)

   • rifampicin (läkemedel för behandling av tuberkulos)

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel.


   Graviditet

   Du måste tala om för läkare om du tror att du är eller kan bli gravid eftersom Primovist inte ska användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.


   Amning

   Tala om för läkare om du ammar eller ska börja amma. Läkare kommer att diskutera med dig om du bör fortsätta eller avbryta amning under en period av 24 timmar efter du har fått Primovist.

   Primovist innehåller natrium

   Primovist innehåller 82 mg natrium per dos (baserad på den genomsnittliga dosen till en person som väger 70 kg). Detta bör beaktas om du har ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder PRIMOVIST

   Primovist injiceras av en läkare in i en ven med en tunn nål, och ges omedelbart före MRT-undersökningen. Efter injektionen kommer du att hållas under uppsikt i minst 30 minuter.


   Dosering
   Hur stor dos Primovist du får beror på din kroppsvikt:
   0,1 ml Primovist per kg kroppsvikt.


   Dosering i särskilda patientgrupper

   Användning av Primovist rekommenderas inte till patienter med allvarliga njurproblem och till patienter som nyligen har genomgått eller snart förväntas genomgå en levertransplantation. Om användning trots allt är nödvändig ska du endast få en dos av Primovist under en undersökning och du ska inte få en andra injektion innan det gått minst 7 dagar.


   Äldre
   Det är inte nödvändigt att anpassa dosen om du är 65 år eller äldre men du kan behöva ta ett blodprov för att undersöka hur bra dina njurar fungerar.


   Ytterligare information gällande administrering och hantering av Primovist finns beskriven längst bak i bipacksedeln.

   Om du har fått för stor mängd av Primovist

   Det är inte sannolikt att du får för stor dos. Om det trots allt skulle hända, kommer läkaren att behandla de symtom som uppträder.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan Primovist orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   De flesta biverkningar är lindriga till måttliga.

   De vanligaste observerade biverkningarna hos patienter som får Primovist (kan drabba 5 eller fler av 1 000 användare) är illamående, huvudvärk, värmekänsla, förhöjt blodtryck, ryggsmärta och yrsel.

   Den allvarligaste biverkningen hos patienter som får Primovist är anafylaktisk chock (en allvarlig allergiliknande reaktion).

   Liksom för andra kontrastmedel kan i sällsynta fall allergiska reaktioner förekomma. I mycket sällsynta fall kan svåra chockreaktioner förekomma som kan kräva en omedelbar medicinsk insats.


   Lindrig svullnad i ansiktet, läppar, tunga eller hals, hosta, klåda, rinnande näsa, nysningar och nässelutslag är de första tecken på utveckling av en allvarlig reaktion. Tala omedelbart om för personalen på MRT-enheten om andningssvårigheter eller något av dessa tecken uppträder.


   Fördröjda reaktioner kan uppträda timmar eller dagar efter att du har fått Primovist. Tala om för din läkare om detta händer dig.
   Nedan anges rapporterade/upplevda biverkningar efter hur vanliga de är:
   Vanliga: drabbar 1 till 10 användare av 100
   Mindre vanliga: drabbar 1 till 10 användare av 1000
   Sällsynta: drabbar 1 till 10 användare av 10 000

   Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data.

   Vanliga

   Mindre vanliga

   Sällsynta

   Ingen känd frekvens

   Huvudvärk

   Illamående

   Svindel

   Yrsel

   Domningar och stickningar

   Smakförändringar

   Felaktig luktförnimmelse

   Rodnad

   Förhöjt blodtryck

   Andningssvårigheter

   Kräkningar

   Muntorrhet

   Hudutslag

   Svår klåda*

   Ryggsmärta

   Bröstsmärta

   Reaktioner vid injektionsstället**

   Värmekänsla

   Frossa

   Trötthet

   ”Konstig känsla”

   Oförmåga att sitta eller stå stilla

   Darrningar

   Hjärtklappning

   Oregelbunden hjärtrytm

   Obehag i munnen

   Ökad salivutsöndring

   Hudutslag som består av fläckar och blemmor

   Ökad svettning

   Obehagskänsla

   Allmän sjukdomskänsla

   Snabba hjärtslag

   Rastlöshet

   Överkänslighet/ allergisk reaktion (t.ex. chock, lågt blodtryck, svullnad av tunga eller hals, hudutslag (nässelutslag), svullnad av ansiktet, rinnande näsa eller ögon, magsmärtor, minskad känsel eller känslighet i huden, nysningar, hosta, klåda, blekhet)


   * Svår klåda (allmän klåda, kliande ögon)
   ** Reaktioner vid injektionsstället omfattar följande: blödning och/eller oavsiktlig läckage av kontrastmedlet i kringliggande vävnad på injektionsstället, en brännande känsla på injektionsstället, köldkänsla på injektionsstället, irritation på injektionsstället, smärta vid injektionsstället.


   Följande biverkningar har i vissa fall varit livshotande eller fått dödlig utgång: chock och andningssvårigheter.


   Förändrade laboratorievärden kan förekomma en kort tid efter du har fått Primovist. Informera därför vårdpersonalen att du nyligen genomgått undersökning med Primovist om du ska lämna blod- eller urinprover.


   Det har förekommit rapporter om nefrogen systemisk fibros (som orsakar förtjockning av huden och som också kan påverka mjukdelar och inre organ) i samband med användning av andra gadoliniuminnehållande kontrastmedel.

   5. Hur PRIMOVIST ska förvaras


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på sprutans och ytterkartongens etikett efter Utg.dat. Utgångsdatumet är sista dagen i den angivna månaden.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.
   Primovist ska användas direkt efter öppnandet.

   Denna produkt är en klar, färglös till svagt gul lösning. Den ska inspekteras visuellt före användning. Primovist ska inte användas i fall av allvarlig missfärgning, synliga partiklar eller skadad förpackning.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är dinatriumgadoxetat. Varje ml injektionsvätska, lösning, innehåller 0,25 mmol dinatriumgadoxetat (motsvarande181,43 mg dinatriumgadoxetat).

   • Övriga innehållsämnen är trinatriumcaloxetat, trometamol, natriumhydroxid för pH-justering, saltsyra för pH-justering och vatten för injektionsvätskor.


   1 förfylld spruta med 5,0 ml innehåller 907 mg dinatriumgadoxetat,

   1 förfylld spruta med 7,5 ml innehåller 1361 mg dinatriumgadoxetat (endast glasspruta),

   1 förfylld spruta med 10,0 ml innehåller 1814 mg dinatriumgadoxetat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Primovist är en klar, färglös till svagt gul lösning fri från synliga partiklar. Förpackningarna innehåller:

   1, 5 eller 10 förfyllda sprutor med 5,0 ml injektionsvätska, lösning (i 10 ml förfylld glas/plastspruta)
   1, 5 eller 10 förfyllda sprutor med 7,5 ml injektionsvätska, lösning (i 10 ml förfylld glasspruta) (endast glasspruta)
   1, 5 eller 10 förfyllda sprutor med 10,0 ml injektionsvätska, lösning (i 10 ml förfylld glas/plastspruta)


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bayer AB
   Box 606

   SE-169 26 Solna


   Tillverkare

   Bayer AG

   Müllerstrasse 178

   13353 Berlin, Tyskland


   Detta läkemedel är godkänt i följande länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnet Primovist: Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Estland, Finland, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-03-02


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   • Nedsatt njurfunktion

   Före administrering av Primovist rekommenderas att alla patienter undersöks med avseende på nedsatt njurfunktion med hjälp av laboratorieprover.

   Rapporter om nefrogen systemisk fibros (NSF) har förekommit i samband med användning av vissa gadoliniuminnehållande kontrastmedel hos patienter med akut eller kronisk gravt nedsatt njurfunktion (GFR<30 ml/min/1,73 m2). Patienter som genomgår levertransplantation löper särskilt hög risk, eftersom incidensen av akut njursvikt är hög i denna grupp. Då det finns risk att NSF kan uppstå med Primovist, bör användning undvikas till patienter med gravt nedsatt njurfunktion och till patienter i den perioperativa fasen av en levertransplantation, såvida inte den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fås med icke-kontrastförstärkt MRT. Om användning av Primovist inte kan undvikas ska dosen inte överstiga 0,025 mmol/kg kroppsvikt. Fler än en dos ska inte användas under en undersökning. Eftersom information om upprepad administrering saknas ska injektioner med Primovist inte upprepas om inte intervallet mellan injektionerna är minst 7 dagar.


   Eftersom renalt clearence av gadoxetat kan vara nedsatt hos äldre, är det speciellt viktigt att undersöka patienter som är 65 år och äldre med avseende på nedsatt njurfunktion.


   Hemodialys kort tid efter administrering av Primovist kan vara till nytta för att avlägsna Primovist från kroppen. Det finns inga belägg som stödjer påbörjande av hemodialys för att förhindra eller behandla NSF hos patienter som inte redan genomgår hemodialys.


   • Graviditet och amning

   Primovist skall användas under graviditet endast då tillståndet innebär att det är absolut nödvändigt att kvinnan använder gadoxetat.


   Om amning ska fortsätta eller avbrytas under en period av 24 timmar efter administrering av Primovist ska beslutas av läkaren och den ammande modern.


   • Pediatrisk population
    En observationsstudie utfördes hos 52 pediatriska patienter (i åldern >2 månader och < 18 år). Patienter remitterades för Primovist-förstärkt MRT av levern för att utvärdera misstänkta eller kända fokala leverlesioner. Ytterligare diagnostisk information erhölls när kombinerade icke-kontrastförstärkta och kontrastförstärkta MR-bilder av levern jämfördes med enbart icke-kontrastförstärkta MR-bilder. Allvarliga biverkningar rapporterades, men prövare bedömde att ingen var relaterad till Primovist. På grund av studiens retrospektiva karaktär och det lilla urvalet, kan ingen säker slutsats dras om effekt och säkerhet i denna population.


   • Före injektion
    Primovist är en klar, färglös till svagt gul lösning fri från synliga partiklar. Kontrastmedlet bör inspekteras visuellt innan det används.

    Kontrastmedel som är starkt missfärgat, innehåller partiklar eller med defekt spruta ska inte användas.


   • Administrering
    Primovist skall administreras utan spädning som en intravenös bolusinjektion med en injektionshastighet på ca 2 ml/sekund. Injektionen skall följas av sköljning med fysiologisk natriumkloridlösning (9 mg/ml).

    • patienten ska observeras under minst 30 minuter efter injektionen.

    • Primovist ska inte blandas med andra läkemedel

    • intramuskulär injektion måste undvikas.

   • Hantering
    Primovist är färdig för användning.
    Den förfyllda sprutan bör inte färdigställas förrän omedelbart före användning.
    Sprutans hatt ska tas av omedelbart före användning.
    Överblivet kontrastmedel från undersökningen skall kasseras enligt gällande anvisningar.

    Den avtagbara spårningsetiketten på sprutan ska fästas i patientjournalen för att möjliggöra noggrann dokumentering av vilket gadoliniuminnehållande kontrastmedel som använts. Dosen som använts ska också dokumenteras. Vid elektronisk journalföring ska produktnamn, batchnummer och dos anges i den elektroniska patientjournalen.


   Endast glasspruta


   1. Öppna förpackningen.

   2. Skruva fast kolven på sprutan.

   1. Öppna förpackningen.

   2. Skruva fast kolven på sprutan.

   3. Bryt loss skyddslocket.

   4. Avlägsna skyddslocket.

   3. Bryt loss skyddslocket.

   4. Avlägsna skyddslocket.

   5. Ta bort gummiproppen.

   6. Avlägsna luft i sprutan.

   5. Ta bort gummiproppen.

   6. Avlägsna luft i sprutan.


   Endast plastspruta


   Manuell injektion

   Injektion med injektor

   1. Öppna förpackningen.

   1. Öppna förpackningen.

   1. Öppna förpackningen.

   1. Öppna förpackningen.

   2. Ta ut sprutan och kolven.

   2. Ta ut sprutan.

   2. Ta ut sprutan och kolven.

   2. Ta ut sprutan.

   3. Skruva in kolven medsols i sprutan.

   3. Skruva loss skyddslocket.

   3. Skruva in kolven medsols i sprutan.

   3. Skruva loss skyddslocket.

   4. Skruva loss skyddslocket.

   4. Anslut sprutspetsen till slangsystemet genom att skruva den medsols. Följ sedan instruktionerna för injektorn.

   4. Skruva loss skyddslocket.

   4. Anslut sprutspetsen till slangsystemet genom att skruva den medsols. Följ sedan instruktionerna för injektorn.

   5. Avlägsna luft i sprutan.

   5. Avlägsna luft i sprutan.


   Ytterligare information om användning av Primovist finns i avsnitt 3.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Primovist

  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 0,25 mmol/ml 5 x 10 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 018605
  • Tillverkare: Bayer AB

  7.992 kr

  Jämförpris: 159,84 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?