Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Frankrike

   Tillverkare:

   MERIAL, 4 Chemin du Calquet, 31000 Toulouse, Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   PREVICOX57 mg, 227 mg Tuggtablett Hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En tablett innehåller:

   Firocoxib 57 mg

   Firocoxib 227 mg

   Järnoxider (E172)

   Sockerkulör (E150d)

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Smärtlindring och inflammationshämning i samband med osteoartrit hos hund.

   Postoperativ smärtlindring och inflammationshämning i samband med mjukdels-, ortopedisk- och tandkirurgi hos hund.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till dräktiga eller lakterande tikar.

   Laboratoriestudier på kanin har visat skadliga effekter på foster och moderdjur vid doser motsvarande rekommenderad dos för hund.

   Skall inte användas till djur yngre än 10 veckor eller som väger mindre än 3 kg.

   Skall inte användas till djur med gastrointestinala blödningar, sjukliga blodbildsförändringar eller blödningsrubbningar.

   Skall inte användas samtidigt med andra antiinflammatoriska icke-steroida läkemedel (NSAID) eller kortikosteroider.

   6. BIVERKNINGAR

   Kräkning och diarré har rapporterats. Dessa biverkningar är i de flesta fall av övergående natur och försvinner då behandlingen avbryts. Njur- och/eller leverrubbingar har i mycket sällsynta fall rapporterats hos hundar som administrerats rekommenderad dos. I sällsynta fall har störningar i centrala och perifera nervsystemet rapporterats hos behandlade hundar.

   Avbryt behandlingen och kontakta din veterinär om följande symptom inträffar: kräkning, upprepade diarréer, blod i avföringen, plötslig viktminskning, anorexi, håglöshet eller förändringar av biokemiska parametrar för njur- eller leverfunktion. Som med andra NSAID kan allvarliga biverkningar inträffa, som i mycket sällsynta fall kan vara fatala.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   Frekvensen av möjliga biverkningar definieras enligt följande konvention:

   Sällsynt (påverkar 1 till 10 av 10 000 djur)

   Mycket sällsynt (påverkar färre än 1 av 10 000 djur)

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   5 mg per kg en gång om dagen.

   Vid smärtlindring och inflammationshämning efter kirurgi kan djuren doseras med start cirka 2 timmar före kirurgin och därefter i upp till 3 dagar. Efter ortopediskkirurgi kan behandling med samma dagliga dos fortsätta längre än 3 dagar beroende på observerad respons och efter bedömning av behandlande veterinär.

   Ges oralt enligt tabell nedan.

   Kroppsvikt (kg)

   Antal tuggtabletter per styrka

   57 mg

   227 mg

   3,0 – 5,5

   0,5

   5,6 – 10

   1

   10,1 – 15

   1,5

   15,1 – 22

   0,5

   22,1 – 45

   1

   45,1 – 68

   1,5

   68,1 – 90

   2

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Tabletter kan administreras med eller utan foder. Överskrid inte rekommenderad dos. Behandlingstidens längd avgörs av observerad respons. Data från fältstudier om behandling längre än 90 dagar i föreligger inte. Behandling i mer än 90 dagar skall därför noga övervägas och regelbundet övervakas av veterinär

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Fuktkänsligt. Förvaras i originalförpackningen.

   Används före utgångsdatumet som finns på förpackningen.

   Delade tabletter kan förvaras i originalförpackningen i upp till 7 dagar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Behandling av mycket unga djur, eller djur med misstänkt eller konstaterad nedsatt njur-,hjärt- eller leverfunktion kan innebära en ökad risk. Om behandling inte kan undvikas kräver dessa djur noggrann veterinärövervakning. Lämpliga laboratorietester rekommenderas innan behandling för att upptäcka subklinsk (asymptomatisk) njur- eller leversjukdom som kan öka risken för biverkningar. Undvik behandling av uttorkade djur eller djur med lågt blodtryck då det kan leda till en ökad risk för njurskador. Samtidig behandling med potentiellt njurtoxiska läkemedel bör undvikas. När det finns risk för gastrointestinal blödning, eller om djuret tidigare uppvisat intolerans mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), skall behandling med denna produkt noggrant övervakas av veterinär. Avbryt behandlingen om följande symptom observeras: upprepade diarréer, kräkning, blod i avföringen, plötslig viktminskning, anorexi, håglöshet eller förändringar av biokemiska parametrar för njur- eller leverfunktion.

   Då anestesimedel kan påverka det renala flödet skall parenteral vätsketerapi övervägas vid kirurgi för att minska risken för njurpåverkan vid perioperativNSAID-behandling.

   Förbehandling med andra antiinflammatoriska läkemedel kan resultera i ytterligare eller ökad frekvens av biverkningar. Om andra antiinflammatoriska läkemedel använts skall därför en behandlingsfri period på minst 24 timmar iakttas innan behandling med Previcox påbörjas. Vid bestämning av den behandlingsfria perioden skall också det första läkemedlets farmakokinetiska egenskaper beaktas.

   Använd inte Previcox samtidigt med andra antiinflammatoriska icke-steroida läkemedel (NSAID) eller kortikosteroider. Gastrointestinala sår hos djur behandlade med antiinflammatoriska icke-steroida läkemedel kan förvärras av kortikosteoider.

   Samtidig behandling med läkemedel som påverkar det renala flödet, t.ex. diuretika eller så kallade ACE-hämmare, skall övervakas kliniskt. Samtidig behandling med potentiellt njurtoxiska läkemedel bör undvikas då det kan leda till en ökad risk för njurskador.

   Samtidig behandling med andra substanser som har hög proteinbindningsgrad kan konkurrera med firocoxibs proteinbindning och därmed orsaka biverkningar.

   Vid oavsiktligt intagande, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

   Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall ska destrueras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   05/2014. Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.europa.eu/

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Verkningssätt:

   Firocoxib är ett antiinflammatoriskt icke-steroid läkemedel (NSAID) som verkar genom selektiv hämning av cyklooxygenas-2 (COX-2) -medierad prostaglandinsyntes. COX-2 är den isoform av enzymet som antas vara primärt ansvarig för syntesen av prostanoida förmedlare av smärta, inflammation och feber.

   I laboratoriestudier på hundblod har firocoxib visat sig vara c:a 380 gånger mer selektivt för COX-2 än för COX-1.

   Previcox tuggtablett är delbar för att underlätta korrekt dosering. Previcox innehåller smakämnen (sockerkulör och röksmak) för att underlätta administrering.

   Förpackningsstorlekar (57 mg eller 227 mg):

   • En kartong med 10 tabletter, på en blisterkarta.

   • En kartong med 30 tabletter, på 3 blisterkartor.

   • En kartong med 180 tabletter, på 18 blisterkartor.

   • En kartong innehållande en burk om 60 tabletter.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Previcox

  Tuggtablett 57 mg 10 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 020088
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  117 kr

  Jämförpris: 11,70 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?