Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pregabalin Sandoz

   25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg hårda kapslar
   pregabalin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pregabalin Sandoz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Pregabalin Sandoz
   3. Hur du tar Pregabalin Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pregabalin Sandoz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pregabalin Sandoz är och vad det används för

   Pregabalin Sandoz tillhör en läkemedelsgrupp som används för att behandla epilepsi, neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.

   Perifer och central neuropatisk smärta: Pregabalin Sandoz används för att behandla långvarig smärta som orsakats av en nervskada. Ett flertal sjukdomar kan orsaka perifer neuropatisk smärta, såsom diabetes eller bältros. Smärtkänslan kan beskrivas som het, brännande, bultande, utstrålande, huggande, skärande, krampaktig, värkande, stickande, domningar och myrkrypningar. Perifer och central neuropatisk smärta kan också förknippas med humörförändringar, sömnstörningar, utmattning (trötthet) och kan ha en påverkan på den fysiska och sociala funktionen samt den allmänna livskvaliteten.

   Epilepsi: Pregabalin Sandoz används för att behandla en viss form av epilepsi (partiell epilepsi med eller utan sekundär generalisering) hos vuxna. Din läkare ordinerar Pregabalin Sandoz till dig för att behandla din epilepsi då din nuvarande behandling inte håller sjukdomen under kontroll. Du ska ta Pregabalin Sandoz som tillägg till din nuvarande behandling. Pregabalin Sandoz är inte avsett att användas ensamt utan ska alltid tas i kombination med andra läkemedel mot epilepsi.

   Generaliserat ångestsyndrom: Pregabalin Sandoz används för att behandla generaliserat ångestsyndrom. Symtomen vid generaliserat ångestsyndrom är långvarig överdriven ängslan och oro som är svår att kontrollera. Generaliserat ångestsyndrom kan också orsaka rastlöshet eller en känsla av att vara uppskruvad eller på helspänn, att man lätt blir trött, får koncentrationsproblem eller episoder av frånvaro, känner sig retlig, får muskelspänningar eller sömnstörning. Detta skiljer sig från stress och påfrestningar i vardagslivet.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Pregabalin Sandoz

   Ta inte Pregabalin Sandoz:

   • om du är allergisk mot pregabalin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Pregabalin Sandoz.

   • Vissa patienter som har behandlats med pregabalin har rapporterat symtom som tyder på allergiska reaktioner. Dessa symtom inkluderar svullnad av ansikte, läppar, tunga och hals såväl som diffusa hudutslag. Om du skulle uppleva någon av dessa reaktioner, kontakta läkare omedelbart.

   • Pregabalin har förknippats med yrsel och sömnighet, vilket skulle kunna öka förekomsten av fallolyckor hos äldre patienter. Du ska därför vara försiktig tills du är van vid de effekter som läkemedlet kan tänkas ha.

   • Pregabalin Sandoz kan orsaka dimsyn, synnedsättning eller annan form av synpåverkan. Många av dessa synbiverkningar är övergående. Du ska omedelbart kontakta läkare om du upplever någon förändring av din syn.

   • Vissa diabetespatienter som ökar i vikt under användningen av pregabalin kan behöva en ändring i sina diabetesmedicineringar.

   • Vissa biverkningar kan vara vanligare, såsom sömnighet, då patienter med ryggmärgsskada kan ta andra läkemedel för att behandla till exempel smärta eller spasticitet. Dessa mediciner har liknande biverkningar som pregabalin har och svårighetsgraden av dessa biverkningar kan öka då de tas tillsammans.

   • Det har förekommit rapporter om hjärtsvikt hos vissa patienter som tar pregabalin, dessa patienter har mestadels varit äldre med hjärt-kärlsjukdom. Innan du tar detta läkemedel bör du berätta för din läkare om du har haft någon hjärtsjukdom.

   • Det har förekommit rapporter om njursvikt hos vissa patienter som tar pregabalin. Om du upplever att du får minskad urinmängd under behandling med Pregabalin Sandoz, meddela din läkare eftersom det är möjligt att detta upphör om du slutar ta läkemedlet.

   • Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t.ex. Pregabalin Sandoz har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.

   • När Pregabalin Sandoz tas tillsammans med andra mediciner som kan orsaka förstoppning (som vissa typer av smärtmediciner) är det möjligt att problem med mag-tarmkanalen kan uppstå (t ex förstoppning, blockerad eller trög tarm). Tala om för din läkare om du får förstoppning, särskilt om du har benägenhet för detta problem.

   • Innan du tar denna medicin bör du tala om för din läkare om du har alkoholism eller narkotikamissbruk eller beroende i din bakgrund. Ta inte mer medicin än förskrivet.

   • Det har förekommit rapporter om kramper vid intag av pregabalin eller kort efter att man slutat ta pregabalin. Kontakta omedelbart din läkare om du upplever kramper.

   • Det har förekommit rapporter om nedsatt funktion i hjärnan (encefalopati) hos vissa patienter som tagit pregabalin när de har andra sjukdomar. Tala om för din läkare om du har haft något allvarligt medicinskt tillstånd, inklusive lever- eller njursjukdom.

   Barn och ungdomar

   Pregabalins säkerhet och effekt hos barn och ungdomar (under 18 år) har inte klarlagts och pregabalin bör därför inte användas i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Pregabalin Sandoz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Pregabalin Sandoz och vissa andra läkemedel kan påverka varandra (interaktion). När det tas tillsammans med vissa andra läkemedel, kan Pregabalin Sandoz förstärka dessa mediciners biverkningar, till exempel försämrad andning och koma. Graden av yrsel, sömnighet och nedsatt koncentrationsförmåga blir mer påtaglig om Pregabalin Sandoz används tillsammans med läkemedel innehållande:

   Oxikodon – (används som ett smärtstillande läkemedel)

   Lorazepam – (används för behandling av ångest)

   Alkohol

   Pregabalin Sandoz kan tas samtidigt med perorala preventivmedel (p-piller).

   Pregabalin Sandoz med mat, dryck och alkohol

   Pregabalin Sandoz kapslar kan tas med eller utan mat.

   Patienter avråds från att dricka alkohol under användningen av Pregabalin Sandoz.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Pregabalin Sandoz ska inte användas under graviditet eller vid amning, såvida du inte har fått annat råd av din läkare. Effektiv preventivmetod måste användas av kvinnor i fertil ålder. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Pregabalin Sandoz kan orsaka yrsel, sömnighet och nedsatt koncentrationsförmåga. Du bör inte köra bil, sköta avancerade maskiner eller delta i andra aktiviteter som kan vara riskfyllda innan du vet hur detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.


   3. Hur du tar Pregabalin Sandoz

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Läkaren kommer att bestämma vilken dos som är lämplig för dig.

   Pregabalin Sandoz är avsett endast för oral användning.

   Perifer och central neuropatisk smärta, epilepsi, eller generaliserat ångestsyndrom:

   • Ta så många kapslar som din läkare har informerat dig om.

   • Dosen, som är avpassad för dig och din sjukdom, är vanligen mellan 150 mg och 600 mg per dag.

   Läkaren kommer att tala om för dig att ta Pregabalin Sandoz antingen 2 gånger per dag eller 3 gånger per dag. Vid dosering två gånger per dag ska Pregabalin Sandoz tas en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag. Vid dosering tre gånger per dag ska Pregabalin Sandoz tas en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen vid ungefär samma tid varje dag.

   Om du upplever att effekten av Pregabalin Sandoz är för stark eller för svag vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   Om du är äldre (över 65 år) ska du använda Pregabalin Sandoz som normalt, dock inte om du har nedsatt njurfunktion.

   Din läkare kan ordinera en annan dosering om du har nedsatt njurfunktion.

   Svälj kapseln hel med vatten.

   Fortsätt att ta Pregabalin Sandoz tills din läkare säger till dig att sluta.

   Om du har tagit för stor mängd av Pregabalin Sandoz

   Kontakta genast läkare eller ta dig till närmaste akutmottagning. Ta med dig din kartong eller behållare med Pregabalin Sandoz-kapslar. Du kan känna dig sömnig, förvirrad, orolig eller rastlös som ett resultat av att du tagit för stor mängd av Pregabalin Sandoz. Även krampanfall har rapporterats.

   Om du har glömt att ta Pregabalin Sandoz

   Det är viktigt att ta Pregabalin Sandoz-kapslarna regelbundet och vid samma tidpunkt varje dag. Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg, såvida det inte är dags för nästa dos. Fortsätt i så fall som vanligt med nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Pregabalin Sandoz

   Sluta inte ta Pregabalin Sandoz, såvida inte din läkare säger åt dig att göra det. Om din behandling ska avslutas bör det ske gradvis under minst en vecka.

   Du bör veta om, att du efter plötsligt avbrytande av lång- och korttidsbehandling med Pregabalin Sandoz kan uppleva vissa utsättningssymtom/biverkningar. Dessa inkluderar sömnproblem, huvudvärk, illamående, känsla av oro, diarré, influensaliknande symtom, krampanfall, nervositet, depression, smärta, svettning och yrsel. Har du tagit Pregabalin Sandoz under en längre tid så kan dessa symtom uppstå oftare och vara mer uttalade.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   Yrsel, dåsighet, huvudvärk.

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • Ökad aptit

   • Känsla av upprymdhet, förvirring, desorientering, minskad sexuell lust, irritabilitet

   • Nedsatt uppmärksamhet, klumpighet, minnesstörning, minnesförlust, darrning, svårighet att tala, stickande känsla, domningar, trötthet, dvalliknande tillstånd, sömnlöshet, utmattning, känsla av att vara onormal

   • Dimsyn, dubbelseende

   • Svindel, balanssvårigheter, fall

   • Muntorrhet, förstoppning, kräkning, väderspänning, diarré, illamående, uppsvälld buk

   • Svårighet att få erektion

   • Svullnad i kroppen inklusive armar och ben

   • Berusningskänsla, gångrubbning

   • Viktökning

   • Muskelkramp, ledsmärta, ryggsmärta, smärta i armar och ben

   • Halsont

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • Minskad aptit, viktnedgång, lågt blodsocker, högt blodsocker

   • Förändrad självuppfattning, rastlöshet, depression, häftig oro, humörsvängningar, svårighet att finna ord, hallucinationer, onormala drömmar, panikattacker, likgiltighet, aggression, förhöjd sinnesstämning, psykisk försämring, svårighet att tänka, ökad sexuell lust, problem med den sexuella funktionen inklusive oförmåga att uppnå sexuell klimax, försenad utlösning

   • Synförändringar, ovanliga ögonrörelser, synförändringar inklusive tunnelseende, ljusblixtar, ryckiga rörelser, nedsatta reflexer, hyperaktivitet, yrsel vid stående, känslig hud, smakbortfall, brännande känsla, darrning vid rörelse, medvetandesänkning, förlust av medvetandet, svimning, ökad känslighet för ljud, olustkänsla

   • Torra ögon, ögonsvullnad, ögonsmärta, trötta ögon, ökat tårflöde, ögonirritation

   • Rubbningar i hjärtrytmen, ökad hjärtfrekvens, lågt blodtryck, högt blodtryck, förändrade hjärtslag, hjärtsvikt

   • Rodnad, vallningar

   • Svårighet att andas, nästorrhet, nästäppa

   • Ökad salivproduktion, halsbränna, domning kring munnen

   • Svettningar, utslag, frossa, feber

   • Muskelryckning, ledsvullnad, muskelstelhet, smärta inklusive muskelsmärta, nacksmärta

   • Ömma bröst

   • Svårighet med att urinera eller smärtsam urinering, inkontinens

   • Svaghet, törst, åtstramningskänsla i bröstet

   • Förändringar i testresultat av blod och leverprover (ökat blodkreatininfosfokinas, ökat alaninaminotransferas, ökat aspartataminotransferas, minskat antal blodplättar, neutropeni, ökat blodkreatinin, minskat blodkalium)

   • Överkänslighet, svullnad av ansikte, klåda, nässelfeber, rinnande näsa, näsblod, hosta, snarkning

   • Smärtsamma menstruationer

   • Kalla händer och fötter

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

   • Onormalt luktsinne, svängningar i synen, förändrat djupseende, förändrad ljusupplevelse, synnedsättning

   • Utvidgade pupiller, skelögd

   • Kallsvett, trånghet i svalget, svullnad av tunga

   • Inflammation i bukspottskörteln

   • Sväljsvårigheter

   • Långsam eller minskad rörlighet i kroppen

   • Svårigheter att skriva ordentligt

   • Ökad vätska i buken

   • Vätska i lungorna

   • Krampanfall

   • Förändringar i de uppmätta elektriska förändringarna i hjärtat (EKG), vilket motsvarar störningar i hjärtrytmen

   • Muskelskador

   • Utsöndring från brösten, onormal brösttillväxt, brösttillväxt hos män

   • Avbrutna menstruationer

   • Njursvikt, minskad urinmängd, svårighet att urinera

   • Minskat antal vita blodkroppar

   • Olämpligt uppträdande

   • Allergiska reaktioner (vilket kan inkludera svårigheter att andas, inflammation i ögat [keratit], och en allvarlig hudreaktion karakteriserad av klåda, blåsor, fjällande hud och smärta)

   • Gulsot (gulnad hud och gulnade ögon)

   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   • Leversvikt

   • Hepatit (inflammation i levern)

   Om du drabbas av svullnad i ansiktet eller tungan eller om din hud blir röd och börjar få blåsor eller fjälla ska du omedelbart kontakta läkare.

   Vissa biverkningar kan vara vanligare, såsom sömnighet, då patienter med ryggmärgsskada kan ta andra läkemedel för att behandla till exempel smärta eller spasticitet. Dessa mediciner har liknande biverkningar som pregabalin har och svårighetsgraden av dessa biverkningar kan öka då de tas tillsammans.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Pregabalin Sandoz ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blistret, behållaren eller kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   HDPE-behållare: Används inom 6 månader efter första öppnandet.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är pregabalin. Varje hård kapsel innehåller 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg eller 300 mg pregabalin.

   • Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad majsstärkelse, majsstärkelse, talk, gelatin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172) (alla styrkor utom 150 mg), röd järnoxid (E172) (alla styrkor utom 50 mg och 150 mg), svart järnoxid (E172) endast 25 mg och 300 mg).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   25 mg kapslar

   Ljust gulbrun opak över- och underdel, kapselstorlek 4 (14,3 mm x 5,3 mm) fylld med vitt till nästan vitt pulver.

   50 mg kapslar

   Ljusgul opak över- och underdel, kapselstorlek 3 (15,9 mm x 5,8 mm) fylld med vitt till nästan vitt pulver.

   75 mg kapslar

   Röd opak överdel och vit opak underdel, kapselstorlek 4 (14,3 mm x 5,3 mm) fylld med vitt till nästan vitt pulver.

   100 mg kapslar

   Röd opak över- och underdel, kapselstorlek 3 (15,9 mm x 5,8 mm) fylld med vitt till nästan vitt pulver.

   150 mg kapslar

   Vit opak över- och underdel, kapselstorlek 2 (18,0 mm x 6,4 mm) fylld med vitt till nästan vitt pulver.

   200 mg kapslar

   Ljust orange opak över- och underdel, kapselstorlek 1 (19,4 x 6,9 mm) fylld med vitt till nästan vitt pulver.

   225 mg kapslar

   Ljust orange opak överdel och vit opak underdel, kapselstorlek 1 (19,4 x 6,9 mm) fylld med vitt till nästan vitt pulver.

   300 mg kapslar

   Röd opak överdel och ljust gulbrun opak underdel, kapselstorlek 0 (21,7 x 7,6 mm) fylld med vitt till nästan vitt pulver.

   Pregabalin Sandoz finns i följande förpackningar:

   PVC/PVDC//Alu-blister förpackade i kartong.

   PVC/PVDC//Alu-endosblister förpackade i kartong.

   HDPE-behållare med skruvlock av PP förpackad i kartong.

   25 mg kapslar:

   Blister innehållande 14, 28, 56, 70, 84, 100 eller 120 hårda kapslar.

   Endosblister innehållande 56 x 1, 84 x 1 eller 100 x 1 hårda kapslar.

   HDPE-behållare innehållande 200 hårda kapslar.

   50 mg kapslar:

   Blister innehållande 14, 21, 28, 56, 84 eller 100 hårda kapslar.

   Endosblister innehållande 84 x 1 hårda kapslar.

   HDPE-behållare innehållande 200 hårda kapslar.

   75 mg kapslar:

   Blister innehållande 14, 21, 28, 56, 70, 84, 100 eller 120 hårda kapslar.

   Endosblister innehållande 14, 56, 84, 100 eller 210 (3 x 70) hårda kapslar.

   HDPE-behållare innehållande 100, 200 eller 250 hårda kapslar.

   100 mg kapslar:

   Blister innehållande 14, 21, 28, 56, 84 eller 100 hårda kapslar.

   Endosblister innehållande 84 x 1 eller 100 x 1 hårda kapslar.

   150 mg kapslar:

   Blister innehållande 14, 21, 28, 56, 70, 84, 100 eller 120 hårda kapslar.

   Endosblister innehållande 56 x 1, 84 x 1, 100 x 1 eller 210 x 1 (3 x 70) hårda kapslar.

   HDPE-behållare innehållande 100, 200 eller 250 hårda kapslar.

   200 mg kapslar:

   Blister innehållande 21, 28, 84 eller 100 hårda kapslar.

   Endosblister innehållande 84 x 1 eller 100 x 1 hårda kapslar.

   225 mg kapslar:

   Blister innehållande 14, 56, 70, 84, 100 eller 120 hårda kapslar.

   300 mg kapslar:

   Blister innehållande 14, 21, 28, 56, 70, 84 (2 x 42), 100 (2 x 50) eller 120 (2 x 60) hårda kapslar.

   Endosblister innehållande 56 x 1, 84 x 1 (2 x 42), 100 x 1 (2 x 50) eller 210 x 1 (3 x 70) hårda kapslar.

   HDPE-behållare innehållande 100, 200 eller 250 hårda kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Österrike

   Tillverkare

   Lek Pharmaceuticals d.d.

   Verovškova 57

   1526 Ljubljana

   Slovenien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Sandoz A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   DK-2300 Köpenhamn S

   Danmark

   Tlf: + 45 6395 1000

   variations.nordic@sandoz.com

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   België/Belgique/Belgien

   Sandoz nv/sa

   Medialaan 40

   B-1800 Vilvoorde

   Tél/Tel.: +32 2 722 97 97

   regaff.belgium@sandoz.com

   Lietuva

   Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas

   Šeimyniškių 3A,

   LT 09312 Vilnius

   Tel: +370 5 26 36 037

   Info.lithuania@sandoz.com

   България

   ТП Сандоз

   Бул.“Никола Вапцаров“ No. 55

   сгр. 4, ет. 4

   1407 София

   Teл.: + 359 2 970 47 47

   regaffairs.bg@sandoz.com

   Luxembourg/Luxemburg

   Sandoz nv/sa

   Medialaan 40

   B-1800 Vilvoorde

   Tél/Tel.: +32 2 722 97 97

   regaff.belgium@sandoz.com

   Česká republika

   Sandoz s.r.o.

   Na Pankráci 1724/129

   CZ-140 00 Praha 4 - Nusle

   Tel: +420 225 775 111

   office.cz@sandoz.com

   Magyarország

   Sandoz Hungária Kft.

   Tel.: +36 1 430 2890

   Danmark

   Sandoz A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   DK-2300 København S

   Danmark

   Tlf: + 45 6395 1000

   variations.nordic@sandoz.com 

   Malta

   Medical Logistics Ltd.

   ADC Building, Triq L-Esportaturi

   Mriehel, BKR 3000

   Malta

   Tel: +356 2277 8000

   mgatt@medicallogisticsltd.com

   Deutschland

   Hexal AG

   Industriestrasse 25

   D-83607 Holzkirchen

   Tel: +49 8024 908 0

   E-mail: service@hexal.com

   Nederland

   Sandoz B.V.

   Veluwezoom 22

   NL-1327 AH Almere

   Tel: +31 36 5241600

   info.sandoz-nl@sandoz.com

   Eesti

   Sandoz d.d. Eesti filiaal

   Pärnu mnt105

   EE-11312 Tallinn

   Tel.: +372 665 2400

   Info.ee@sandoz.com

   Norge

   Sandoz A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   DK-2300 København S

   Danmark

   Tlf: + 45 6395 1000

   variations.nordic@sandoz.com

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) S.A.C.I.

   Εθνική Οδός No 1 (12ο km)

   Μεταμόρφωση

   GR-144 51 Αθήνα

   Τηλ: +30 210 2811712

   Österreich

   Sandoz GmbH

   Biochemiestr. 10

   A-6250 Kundl

   Tel: +43 5338 2000

   España

   Sandoz Farmacéutica, S.A.

   Centro empresarial Parque Norte

   Edificio Roble

   C/Serrano Galvache, N°56

   28033 Madrid

   Spain

   Tel: +34 900 456 856

   registros.spain@sandoz.com

   Polska

   Sandoz Polska Sp. z o.o.

   ul. Domaniewska 50C

   02-672 Warszawa

   Tel.: + 48 22 209 70 00

   biuro.pl@sandoz.com

   France

   Sandoz SAS

   49 avenue Georges Pompidou

   F-92593 Levallois-Perret Cedex

   Tél: + 33 1 4964 4800

   Portugal

   Sandoz Farmacêutica Lda.

   Phone: +351 21 924 19 11

   Hrvatska

   Sandoz d.o.o.

   Maksimirska 120

   10000 Zagreb

   Tel: + 385 1 2353111

   e-mail: upit.croatia@sandoz.com

   România

   S.C. Sandoz Pharma Services S.R.L.

   Calea Floreasca nr. 169A,

   Cladirea A, etaj 1, sector 1,

   Bucureşti

   Ireland

   Rowex Ltd.,

   Bantry, Co. Cork,

   Ireland.

   Tel: + 353 27 50077

   e-mail: reg@rowa-pharma.ie

   Slovenija

   Lek farmacevtska družba d.d.

   Tel: +386 1 580 21 11

   Ísland

   Sandoz A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   DK-2300 København S

   Danmörk

   Tlf: + 45 6395 1000

   variations.nordic@sandoz.com

   Slovenská republika

   Sandoz d.d. organizačná zložka

   Žižkova 22B

   SK-811 02 Bratislava

   Tel: + 421 2 48 200 600

   Italia

   Sandoz S.p.A

   Largo Umberto Boccioni 1

   I - 21040 Origgio/VA

   Tel: + 39 02 96541

   Suomi/Finland

   Sandoz A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   DK-2300 Kööpenhamina S

   Tanska

   Tlf: + 45 6395 1000

   variations.nordic@sandoz.com

   Κύπρος

   Panayiotis Hadjigeorgiou

   Γιλντίζ 31, 3042

   CY-000 00 Πόλη: Λεμεσός

   Τηλ: 00357 25372425

   hapanicos@cytanet.com.cy

   Sverige

   Sandoz A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   DK-2300 Köpenhamn S

   Danmark

   Tlf: + 45 6395 1000

   variations.nordic@sandoz.com

   Latvija

   Sandoz d..d Pārstāvniecība Latvijā

   K.Valdemāra iela 33-30

   Rīga, LV1010

   Tel: + 371 67892006

   United Kingdom

   Sandoz Limited

   Frimley Business Park

   Camberley, GU16 7SR, UK

   Tel: + 44 1276 698020

   uk.regaffairs@sandoz.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   01/2018


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pregabalin Sandoz

  Kapsel, hård 225 mg 56 styck Blister

  • Varunummer: 462583
  • Tillverkare: Orifarm AB

  540,95 kr

  Jämförpris: 9,66 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.