Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Prednisolon Pilum

   5 mg tabletter
   Prednisolon

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Prednisolon Pilum är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Prednisolon Pilum
   3. Hur du använder Prednisolon Pilum
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Prednisolon Pilum ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Prednisolon Pilum är och vad det används för

   Prednisolon Pilum är ett kortisonpreparat som motverkar och dämpar allergiska besvär, inflammationer och reumatiska besvär.


   Läkemedlet används vid tillstånd då man behöver dämpa kroppens reaktion som t ex inflammatoriska reaktionen vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Andra exempel som kan nämnas är sjukdom i bindväven (SLE), inflammationer i kärlväggar, bindvävsförändringar, astma, svår inflammation i tjocktarmen (ulcerös kolit), vid vissa blodsjukdomar, svåra allergiska tillstånd och tumörbehandling.


   Prednisolon som finns i Prednisolon Pilum kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   Om läkaren angivit annat användningsområde, är det läkarens anvisning som ska följas.


   2. Vad du behöver veta innan du använder Prednisolon Pilum

   Använd inte Prednisolon Pilum

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot aktiv substans eller mot något av övriga innehållsämnen i Prednisolon Pilum.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du använder läkemedlet om du har:


   • Infektion

   • Tuberkulos

   • Magsår

   • Sår på tolvfingertarmen

   • Diabetes

   • Högt blodtryck

   • Hjärtsjukdom

   • Psykisk sjukdom

   • Benskörhet (osteoporos)

   • Nyanlagda blodkärl

   • Tumör i binjuren (feokromocytom)

   • Tarmförbindelser


   Läkaren behöver också känna till om du tar läkemedel som påverkar koagulationen (blodets förmåga att levra sig). Läkaren rekommenderas att vara extra försiktig när Prednisolon Pilum ges till barn och ungdomar som fortfarande växer.

   Andra läkemedel och Prednisolon Pilum

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot epilepsi (fenobarbital, fenytoin och karbamazepin) och tuberkulos (rifampicin), liksom med all vaccination och immunisering.


   Risken för magsår ökar vid samtidig behandling med kortison och en grupp smärtstillande inflammationshämmande och febernedsättande medel, så kallade icke-steroida antiinflammatoriska /antireumatiska medel (NSAID).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Prednisolon Pilum under graviditet.


   Prednisolon Pilum går över i modermjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Prednisolon Pilum under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete har observerats.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Prednisolon Pilum innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Prednisolon Pilum

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Tabletten ska sväljas hel med vatten.


   Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig.


   Vanligen inleds behandlingen med en högre dos som sedan minskas till en bestämd underhållsdos när tillfredsställande effekt erhållits. När behandlingen skall avslutas, bör dosen långsamt trappas ner för att så småningom helt upphöra.


   Avbryt ej behandlingen utan att rådgöra med läkare.


   Läkare bör kontaktas vid påfrestningar som feber och stress då dosändring kan bli aktuell.

   Om du använt för stor mängd av Prednisolon Pilum

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Prednisolon Pilum

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Prednisolon Pilum orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningar uppträder främst vid långtidsbehandling men beror också på dosstorlek och individuell känslighet. Kontakta läkare om besvärande reaktioner uppträder.


   Vanliga biverkningar(förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • Vätskeansamling

   • Högt blodtryck

   • Påverkan på binjurebarkens hormonutsöndring

   • Hudförtunning

   • Försämrad sårläkning

   • Rubbning i saltbalansen såsom för hög natriumhalt eller för låg kaliumhalt

   • För hög sockerhalt i blod och urin

   • Benskörhet

   • Muskelförtvining

   • Prednisolonets förmåga att hämma kroppsvävnadernas reaktioner mot inflammationer och infektioner kan medföra att infektioner blossar upp på nytt och att lokala begränsade infektioner sprids

   • Tillväxthämning hos barn


   Mindre vanliga biverkningar(förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • Grön starr

   • Grå starr

   • Ökad benägenhet för blodpropp

   • Vid höga doser aktivering av tidigare psykiska rubbningar


   Sällsynta biverkningar(förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   • Godartad tryckökning i skallen

   • Benröta

   • Senbristning

   • Depression

   • Mani


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   attackvis huvudvärk, hjärtklappning, svettningar, blekhet (feokromocytomrelaterad kris).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Prednisolon Pilum ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är: prednisolon 5 mg.


   • Övriga innehållsämnen är:

    Laktosmonohydrat

    Majsstärkelse

    Magnesiumstearat

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit, rund, plan tablett med en diameter på 7 mm

   Tabletten har brytskåra och kan delas i två lika stora doser.


   PVC/PVdC/aluminium blisterförpackning: 25 st, 100 st


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Pilum Pharma A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark


   Lokal företrädare

   Orifarm Generics AB, Box 56048, 102 17 Stockholm, info@orifarm.com


   Tillverkare:

   Balkanpharma-Razgrad AD

   Bulgarien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-05-17


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Prednisolon Pilum

  Tablett 5 mg 25 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 100744
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  71,10 kr

  Jämförspris: 2,84 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?