Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Prednisolon Pilum

   5 mg tabletter
   Prednisolon

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Prednisolon Pilum är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Prednisolon Pilum
   3. Hur du använder Prednisolon Pilum
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Prednisolon Pilum ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Prednisolon Pilum är och vad det används för

   Prednisolon Pilum är ett kortisonpreparat som motverkar och dämpar allergiska besvär, inflammationer och reumatiska besvär.


   Läkemedlet används vid tillstånd då man behöver dämpa kroppens reaktion som t ex inflammatoriska reaktionen vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Andra exempel som kan nämnas är sjukdom i bindväven (SLE), inflammationer i kärlväggar, bindvävsförändringar, astma, svår inflammation i tjocktarmen (ulcerös kolit), vid vissa blodsjukdomar, svåra allergiska tillstånd och tumörbehandling.


   Prednisolon som finns i Prednisolon Pilum kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   2. Vad du behöver veta innan du använder Prednisolon Pilum

   Använd inte Prednisolon Pilum

   • Om du är allergisk mot prednisolon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Prednisolon Pilum om du har:


   • Infektion

   • Tuberkulos

   • Magsår

   • Sår på tolvfingertarmen

   • Diabetes

   • Högt blodtryck

   • Hjärtsjukdom

   • Psykisk sjukdom

   • Benskörhet (osteoporos)

   • Tumör i binjuren (feokromocytom)

   • Nyanlagda blodkärl eller tarmförbindelser

   • Sklerodermi (även kallat systemisk skleros, en autoimmun sjukdom) eftersom dagliga doser på 15 mg eller mer kan öka risken för en allvarlig komplikation kallad akut njurkris. Tecken på akut njurkris inkluderar högt blodtryck och minskad urinproduktion. Läkaren kan råda dig att regelbundet kontrollera ditt blodtryck och dina urinvärden.

   Andra läkemedel och Prednisolon Pilum

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel såsom:

   • läkemedel mot epilepsi (fenobarbital, fenytoin och karbamazepin)

   • läkemedel mot tuberkulos (rifampicin)

   • läkemedel som används vid vaccination och immunisering

   • läkemedel som påverkar koagulationen (blodets förmåga att levra sig)

   • läkemedel mot hiv (ritonavir, kobicistat).


   Din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel.


   Risken för magsår ökar vid samtidig behandling med kortison och en grupp smärtstillande inflammationshämmande och febernedsättande medel, så kallade icke-steroida antiinflammatoriska /antireumatiska medel (NSAID).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas.


   Amning

   Prednisolon Pilum går över i modermjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete har observerats.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Prednisolon Pilum innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Prednisolon Pilum

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Tabletten ska sväljas hel med vatten.


   Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig.


   Vanligen inleds behandlingen med en högre dos som sedan minskas till en bestämd underhållsdos när tillfredsställande effekt erhållits. När behandlingen skall avslutas, bör dosen långsamt trappas ner för att så småningom helt upphöra.

   Avbryt ej behandlingen utan att rådgöra med läkare.


   Läkare bör kontaktas vid påfrestningar som feber och stress då dosändring kan bli aktuell.

   Om du använt för stor mängd av Prednisolon Pilum

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Prednisolon Pilum

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningar uppträder främst vid långtidsbehandling men beror också på dosstorlek och individuell känslighet. Kontakta läkare om besvärande reaktioner uppträder.


   Vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Vätskeansamling

   • Högt blodtryck

   • Påverkan på binjurebarkens hormonutsöndring

   • Hudförtunning

   • Försämrad sårläkning

   • Rubbning i saltbalansen såsom för hög natriumhalt eller för låg kaliumhalt

   • För hög sockerhalt i blod och urin

   • Benskörhet

   • Muskelförtvining

   • Prednisolonets förmåga att hämma kroppsvävnadernas reaktioner mot inflammationer och infektioner kan medföra att infektioner blossar upp på nytt och att lokala begränsade infektioner sprids

   • Tillväxthämning hos barn


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100

   användare):

   • Grön starr

   • Grå starr

   • Ökad benägenhet för blodpropp

   • Vid höga doser aktivering av psykisk rubbning.


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Godartad tryckökning i skallen

   • Benröta

   • Senbristning

   • Depression

   • Mani


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Attackvis huvudvärk

   • Hjärtklappning

   • Svettningar

   • Blekhet (feokromocytomrelaterad kris)

   • Ökad fettmängd runt ryggmärgen

   • Synnedsättning (central serös korioretinopati) 

   • Ökat antal vita blodkroppar (leukocytos)

   • Akut njurkris hos patienter som redan lider av sklerodermi (en autoimmun sjukdom). Tecken på akut njurkris inkluderar högt blodtryck och minskad urinproduktion.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Prednisolon Pilum ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är: prednisolon 5 mg.


   • Övriga innehållsämnen är:

    Laktosmonohydrat

    Majsstärkelse

    Magnesiumstearat

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit, rund, plan tablett med en diameter på 7 mm

   Tabletten har brytskåra och kan delas i två lika stora doser.


   PVC/PVdC/aluminium blisterförpackning: 25 st, 100 st


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Pilum Pharma A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark


   Lokal företrädare

   Orifarm Generics AB, Box 56048, 102 17 Stockholm, info@orifarm.com


   Tillverkare:

   Balkanpharma-Razgrad AD

   Bulgarien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-10-09


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Prednisolon Pilum

  Tablett 5 mg 25 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 100744
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?