Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Prednisolon Pfizer

   2,5 mg, 5 mg, 10 mg tabletter
   prednisolon

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Prednisolon Pfizer är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Prednisolon Pfizer
   3. Hur du använder Prednisolon Pfizer
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Prednisolon Pfizer ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Prednisolon Pfizer är och vad det används för

   Prednisolon Pfizer är ett kortisonpreparat som motverkar och dämpar allergiska besvär, inflammationer och reumatiska besvär.

   Läkemedlet används vid tillstånd då man behöver dämpa kroppens reaktion som t.ex. den inflammatoriska reaktionen vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Andra exempel som kan nämnas är sjukdom i bindväven (SLE), inflammationer i kärlväggar, bindvävsförändringar, astma, svår inflammation i tjocktarmen (ulcerös kolit), vid vissa blodsjukdomar, svåra allergiska tillstånd och tumörbehandling.

   Prednisolon som finns i Prednisolon Pfizer kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Prednisolon Pfizer

   Använd inte Prednisolon Pfizer

   • om du är allergisk mot prednisolon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en svampinfektion.

   Du ska inte vaccineras med levande vaccin samtidigt som du tar immunhämmande doser av kortisonpreparat.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Prednisolon Pfizer om du har:

   - en infektion eller får en infektion medan du behandlas med prednisolon

   - underaktiv sköldkörtel (även kallat hypotyreos)

   - leversjukdom eller njursvikt

   - eller har haft krampanfall

   - myasthenia gravis (en sjukdom som orsakar muskelsvaghet)

   - tuberkulos eller någonsin har behandlats för tuberkulos

   - magsår, sår på tolvfingertarmen eller en inflammatorisk tarmsjukdom (t.ex. ulcerös kolit eller divertikulit)

   - diabetes

   - hjärtsjukdom, t.ex. hjärtsvikt eller högt blodtryck

   - haft blodproppar tidigare (t.ex. ventrombos) eller har lätt för att få blodproppar

   - humörsvängningar eller psykotiska tendenser

   - någon läkemedelsallergi

   - benskörhet (osteoporos)

   - tumör i binjuren (feokromocytom)

   - nyanlagda blodkärl eller tarmförbindelser

   - sklerodermi (även kallat systemisk skleros, en autoimmun sjukdom) eftersom dagliga doser på 15 mg eller mer kan öka risken för en allvarlig komplikation kallad akut njurkris. Tecken på akut njurkris inkluderar högt blodtryck och minskad urinproduktion. Läkaren kan råda dig att regelbundet kontrollera ditt blodtryck och dina urinvärden.

   Kontakta läkare om du under behandlingen:

   - får allvarliga psykiska biverkningar, t.ex. depression och självmordstankar. Dessa kan även uppträda när man slutar ta prednisolon.

   - upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   - utsätts för ovanligt svår fysisk eller psykisk påfrestning av något slag (t.ex. infektion, operation, trauma) under tiden du behandlas med prednisolon. Dosen kan behöva ökas.

   Prednisolonbehandling kan minska din motståndskraft mot infektioner, vilket gör att du kan lättare drabbas av infektioner under behandlingen. Vattkoppor och mässling kan bli allvarligare när man tar kortisonpreparat. Om du inte tidigare haft dessa sjukdomar ska du därför undvika att utsätta dig för vattkoppor eller mässling under behandlingen och tala med läkare om så ändå skulle ske.

   Om du måste vaccineras under prednisolonbehandlingen ska du informera läkaren om din behandling innan du får vaccinationen.

   Kortikosteroider kan orsaka tillväxthämning hos spädbarn, barn och ugdomar och långtidsanvändning ska därför undvikas. Om långtidsanvändning är nödvändig kommer tillväxten hos spädbarn och barn att övevakas noga av läkaren.

   Andra läkemedel och Prednisolon Pfizer

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att läkaren får veta om du använder något av följande läkemedel:

   • rifampicin, isoniazid (används för behandling av tuberkulos)

   • blodförtunnande läkemedel (läkemedel som påverkar blodets förmåga att levra sig)

   • karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (läkemedel mot epilepsi)

   • antikolinergika (läkemedel som motverkar effekten av det kroppsegna ämnet acetylkolin, används för behandling av t.ex. Parkinsons sjukdom och astma)

   • kolinesterashämmare (används för behandling av myasthenia gravis och alzheimers sjukdom)

   • insulin och diabetesläkemedel i form av tabletter. Kortisonpreparat kan försämra den blodsockersänkande effekten av diabetesläkemedel.

   • kobicistat (läkemedel mot hiv-infektion)

   • östrogener (används bl.a. i p-piller)

   • acetylsalicylsyra och andra icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) (används för behandling av smärta och inflammation). Risken för magsår kan öka vid kombination med kortisonpreparat.

   • tiazider, furosemid, etakrynsyra (kaliumsänkande urindrivande läkemedel)

   • xantiner (t.ex. teofyllin, används för behandling av astma)

   • beta-2-stimulerare (t.ex. salbutamol, terbutalin, salmeterol, formoterol, används för behandling av astma)

   • amfotericin B (antibiotika mot svampinfektion)

   Om du måste vaccineras ska du tala om för läkaren att du tar Prednisolon Pfizer.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas.

   Amning

   Prednisolon Pfizer går över i modermjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel, synstörningar och trötthet kan förekomma vid användning av prednisolon. Om du får sådana symtom ska du inte framföra något fordon eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Prednisolon Pfizer innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Prednisolon Pfizer

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Vanligen inleds behandlingen med en högre dos som sedan minskas till en bestämd underhållsdos när tillfredsställande effekt erhållits. När behandlingen ska avslutas, bör dosen långsamt trappas ner för att så småningom helt upphöra. Avbryt inte behandlingen utan att rådgöra med läkare.

   Läkare bör kontaktas vid påfrestningar som feber och stress då dosändring kan bli aktuell.

   Tabletten ska sväljas hel med vatten.

   Om du använt för stor mängd av Prednisolon Pfizer

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Prednisolon Pfizer

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Prednisolon Pfizer

   Om du har tagit Prednisolon Pfizer under en längre tid måste behandlingen trappas ner gradvis enligt läkarens anvisningar. Den får inte avbrytas plötsligt, eftersom det kan leda till svåra biverkningar.

   ”Steroidutsättingssyndrom” kan förekomma efter plötsligt avbruten behandling med Prednisolon Pfizer. Detta syndrom omfattar symtom som aptitlöshet, illamående, kräkningar, trötthet, huvudvärk, feber, ledvärk, flagnande hud, muskelvärk, viktminskning och/eller lågt blodtryck. Kontakta din läkare om du känner av något av dessa symtom efter att du slutat ta Prednisolon Pfizer.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningar uppträder främst vid långtidsbehandling men beror också på dosstorlek och individuell känslighet.

   Kontakta omedelbart läkare om följande allvarliga biverkningar inträffar: 

   Allvarlig allergisk reaktion, inklusive angioödem (förekommer hos ett okänt antal personer). Symtomen kan inkludera:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   • feber

   • blodtrycksfall

   Feokromocytosrelaterad kris (förekommer hos ett okänt antal personer).

   Symtomen kan inkludera:

   • attackvis huvudvärk

   • hjärtklappning

   • svettning

   • blekhet

   Akut njurkris (hos patienter som redan lider av sklerodermi, en autoimmun sjukdom, se avsnitt 2, Varningar och försiktighet) (förekommer hos ett okänt antal personer).

   Symtomen kan inkludera:

   • högt blodtryck och minskad urinproduktion

   Självmordstankar (se avsnitt 2, Varningar och försiktighet) (förekommer hos ett okänt antal personer).

   Övriga biverkningar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • infektioner, prednisolons immunhämmande effekt kan också medföra att infektioner blossar upp på nytt (t.ex. tuberkulos)

   • lägre koncentration av vissa hormoner, Cushingsliknande utseende, tillväxthämning hos barn

   • låga nivåer av kalium, ansamling av natrium i kroppen, förhöjd sockerhalt i blodet och urinen, benskörhet

   • svullnad på grund av vätskeansamling, högt blodtryck

   • tunnare hud, försämrad sårläkning

   • muskelförtvining

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • Aktivering av psykisk rubbning (vid höga doser)

   • grå starr, grön starr

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

   • Depression

   • mani hos patienter utan tidigare psykisk sjukdom

   • godartad tryckökning i skallen

   • nedbrytning av benvävnad, senbristning

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal personer) 

   • Ökat antal vita blodkroppar (leukocytos)

   • överkänslighet mot läkemedlet

   • utsättningssyndrom vid nedtrappning (se avsnitt 3)

   • sänkt pH i blodet, minskad mängd kalium i blodet, förhöjda blodfetter, försämrad glukostolerans, försämrad diabetes, ansamling av fettvävnad på avskilda platser i kroppen, ökad aptit (som kan leda till viktökning)

   • känslomässiga symtom (såsom upprymdhet, känslomässig instabilitet, läkemedelsberoende), , psykisk störning (såsom vanföreställningar, hallucinationer och schizofreni), personlighetsförändring, förvirring, ångest, humörsvängningar, onormalt beteende, sömnproblem, irritabilitet

   • krampanfall, problem med minnet, intellektuell störning, yrsel, huvudvärk, ökad mängd fett runt ryggmärgen

   • synedsättning (central serös korioretinopati), utstående ögon, dimsyn

   • hjärtsvikt (hos känsliga patienter)

   • blodproppar

   • hicka

   • magsår, hål (perforation) i tarmen, inflammation i bukspottkörteln, inflammation och sår i matstrupen, svullen buk, magsmärtor, diarré, matsmältningsproblem, illamående

   • ökad behåring hos kvinnor, blödning i huden, blåmärken, rodnad hud, svettning, hudbristningar (blå-röda märken på bröstkorgen och buken), klåda, nässelutslag, akne

   • muskelsvaghet, muskelvärk, benbrott utan föregående trauma, lednedbrytning, ledvärk

   • oregelbundna menstruationer

   • trötthet, sjukdomskänsla

   • ökad mängd kalcium i urinen; förhöjda levervärden (alaninaminotransferas, aspartataminotransferas), förhöjt alkaliskt fosfatas i blodet, förhöjd halt blodurea (syns i blodprover), svagare reaktion på hudtester.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Prednisolon Pfizer ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är prednisolon 2,5 mg, 5 mg respektive 10 mg per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 70 mg, magnesiumstearat, gelatin, mikrokristallin cellulosa, talk och potatisstärkelse.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Alla tablettstyrkor packas i plastburkar á 24, 25, 98 och 100 tabletter.

   Dessutom finns följande tryckförpackningar:

   5 mg: 49 x 1 och 98 x 1 tabletter

   10 mg: 49 x 1 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel: 08-550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-02-06


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Prednisolon Pfizer

  Tablett 10 mg 49 x 1 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 423319
  • Tillverkare: Pfizer AB

  251 kr

  Jämförpris: 5,12 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?