Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Namn:
   Adress:

   Le Vet Beheer B.V.
   Wilgenweg 7

   3421 TV Oudewater

   Nederländerna

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Namn:
   Adress:

   LelyPharma B.V.
   Zuiveringsweg 42

   8243 PZ Lelystad

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Prednicortone vet. 5 mg tabletter för hund och katt. prednisolon

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 tablett innehåller

   Aktiv substans:

   Prednisolon 5 mg

   Ljusbrun med bruna fläckar, rund, konvex och smaksatt tablett med en korsformad brytskåra på ena sidan.

   Tabletter kan delas i två eller fyra lika stora delar.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För symtomatisk eller kompletterande behandling av inflammatoriska och immunmedierade sjukdomar hos hund och katt.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till djur som har virus- eller svampinfektioner.

   Använd inte till djur som har diabetes mellitus eller hyperadrenokorticism (överskott av kortisol i kroppen).

   Använd inte till djur som har osteoporos.

   Använd inte till djur som har nedsatt hjärt- eller njurfunktion.

   Använd inte till djur som har kornealsår (sår i ögat).

   Använd inte till djur som har sår i mage/tarm.

   Använd inte till djur som har brännskador.

   Använd inte samtidigt som försvagat levande vaccin.

   Använd inte vid glaukom (grön starr).

   Använd inte under dräktighet (se även avsnitt Särskild(a) varning(ar) – Användning under dräktighet och digivning).

   Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen, mot kortikosteroider eller mot något hjälpämne.

   Se även avsnittet ”Andra läkemedel och Prednicortone vet.”.

   6. BIVERKNINGAR

   Antiinflammatoriska kortikosteroider, såsom prednisolon, är kända för att ha många olika biverkningar. Samtidigt som enstaka höga doser i allmänhet tolereras väl kan de framkalla svåra biverkningar vid långvarig användning. Doseringen vid medellång till långvarig användning bör därför i allmänhet begränsas till minsta nödvändiga mängd för att kontrollera symtomen.

   Under behandling har en avsevärd, dosrelaterad hämning av kortisolproduktionen setts, vilket är en följd av att effektiva doser av läkemedlet dämpar kroppens reglering av kortisolproduktionen (via hypotalamus-hypofys-binjureaxeln). Efter avslutad behandling kan tecken på bristande binjurefunktion uppstå (som sträcker sig till förtvining av binjurebarken) och detta kan leda till att djuret inte förmår hantera stressiga situationer på ett bra sätt. Veterinären ska därför överväga metoder för att minimera problemen med bristande binjurefunktion, efter att behandlingen har avslutats.

   Den avsevärda ökning av triglycerider (fettämnen) som setts kan ingå i en möjlig behandlingsorsakad överfunktion av binjuren (Cushings sjukdom) med märkbart förändrad fett-, kolhydrat-, protein- och mineralomsättning, vilket kan leda till exempelvis omfördelning av kroppsfett, ökad kroppsvikt, muskelsvaghet och förtvining samt osteoporos. Hämning av kortisolproduktionen och en ökning av triglycerider i blodet är en mycket vanlig biverkning av behandling med kortikosteroider (fler än 1 av 10 djur).

   Glukokortikoidernas ökning av leverenzymet alkaliskt fosfatas kan vara relaterat till leverförstoring (hepatomegali) med förhöjda leverenzymer i blodet. Andra förändringar av blodvärden som troligen är förknippade med användningen av prednisolon var tydliga effekter på enzymet laktatdehydrogenas (minskning) och plasmaproteinet albumin (ökning) samt på vissa blodkroppar (minskning av eosinofiler och lymfocyter, respektive ökning av segmenterade neutrofiler). En minskad nivå av aspartattransaminas (leverenzym) påvisades också.

   Systemiska kortikosteroider (kortisonbehandling som ger effekt i hela kroppen), kan orsaka ökad törst, urinutsöndring och ökad aptit särskilt under de tidiga behandlingsfaserna. Vissa kortikosteroider kan orsaka kvarhållning av natrium och vatten och hypokalemi (låga kaliumnivåer) vid långvarig användning. Systemiska kortikosteroider har orsakat utfällning av kalcium i huden (calcinosis cutis).

   Användning av kortikosteroider kan försena sårläkningen och den hämmande effekten på immunförsvaret kan försvaga motstånd mot eller förvärra befintliga infektioner. Vid förekomst av virusinfektioner kan kortikosteroider förvärra eller påskynda sjukdomens utveckling.

   Sår i mage/tarm har rapporterats hos djur som behandlats med kortikosteroider och sådana sår kan förvärras av steroider hos djur som får icke‑steroida antiinflammatoriska medel och hos djur med ryggmärgsskada.

   Andra biverkningar som kan inträffa är: hämning av bentillväxt, förtunnad hud, diabetes mellitus, euforiskt känslotillstånd, inflammation i bukspottkörteln, minskad aktivitet i sköldkörteln och ökad aktivitet i bisköldkörteln. Se även avsnitt Särskild(a) varning(ar) – Användning under dräktighet och digivning.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   För oral användning.

   Dosen och den totala varaktigheten av behandlingen fastställs av veterinären i varje enskilt fall beroende på allvarlighetsgrad av symtom. Den lägsta effektiva dosen måste användas.

   Startdos: 0,5–4 mg per kg kroppsvikt per dag.

   För långvarig behandling: när den önskade effekten har uppnåtts efter en period av daglig dosering ska dosen minskas tills den lägsta effektiva dosen uppnås. Dosminskning ska utföras med behandling varannan dag och/eller genom att halvera dosen med intervall på 5–7 dagar tills den lägsta effektiva dosen uppnås.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Hundar ska behandlas på morgonen och katter ska behandlas på kvällen på grund av skillnader i dygnsrytm.

   Tabletter kan delas upp två eller fyra lika stora delar för att säkerställa korrekt dosering. Placera tabletten på en plan yta med brytskåran riktad uppåt och den konvexa (runda) sidan mot underlaget.

   Tabletterna kan delas upp i två eller fyra lika stora delar.

   Halvor: tryck ned tummen på båda sidorna om brytskåran på tabletten.

   Fjärdedelar: tryck ned tummen i mitten på tabletten.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Hållbarhet för de delade tabletterna: 4 dagar.

   Oanvända delar av tabletter ska lämnas kvar i blistret.

   Inga särskilda temperaturanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag

   Syftet med kortisonbehandling är inte främst att bota, utan att lindra symtom. Behandlingen ska kombineras med behandling av underliggande sjukdom och/eller förändringar i djurets miljö.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   I fall då en bakterieinfektion föreligger ska läkemedlet användas tillsammans med lämplig antibakteriell behandling.

   Iaktta särskild försiktighet när läkemedlet används till djur med försvagat immunförsvar.

   Kortikosteroider som prednisolon förvärrar nedbrytning av protein. Därför ska läkemedlet användas med försiktighet till gamla eller undernärda djur.

   Kortikosteroider som prednisolon ska användas med försiktighet till djur med högt blodtryck.

   Verksamma dosnivåer kan leda till atrofi av binjurebarken, vilket resulterar i underfunktion i binjuren (binjureinsufficiens). Detta är tydligt särskilt efter avslutande av kortikosteroidbehandling. Binjureinsufficiens kan minimeras genom behandling varannan dag om det är praktiskt genomförbart. Doseringen ska minskas och sättas ut gradvis för att undvika binjureinsufficiens (se avsnittet om dosering och administreringsväg).

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Personer som är överkänsliga för prednisolon, andra kortikosteroider eller något hjälpämne ska undvika kontakt med läkemedlet.

   Kortikosteroider kan orsaka fostermissbildningar och därför rekommenderas att gravida kvinnor inte kommer i kontakt med läkemedlet. Tvätta händerna noga omedelbart efter hantering av tabletterna.

   Användning under dräktighet och digivning

   Använd inte till dräktiga djur. Användning under tidig dräktighet kan orsaka fostermissbildningar hos laboratoriedjur. Användning under sen dräktighet kan orsaka abort eller tidig nedkomst. Se även avsnittet om kontraindikationer.

   Använd under digivning endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift)

   En överdos orsakar inga andra biverkningar än de som anges i avsnittet om biverkningar. Det är okänt om det finns ett motgift.

   Andra läkemedel och Prednicortone vet.

   Fenytoin, barbiturater, efedrin och rifampicin kan öka utsöndringen av kortikosteroider vilket resulterar i minskade nivåer i blodet och minskad verkan i kroppen.

   Samtidig användning av detta läkemedel och icke‑steroida antiinflammatoriska medel kan förvärra sår i mage/tarm. Eftersom kortikosteroider kan minska immunsvaret på vaccinering bör prednisolon inte användas i kombination med vacciner eller inom två veckor efter vaccinering.

   Behandling med prednisolon kan framkalla hypokalemi (låga kaliumnivåer) och därigenom öka risken för biverkningar vid användning av en typ av läkemedel som kallas för hjärtglykosider. Risken för hypokalemi kan öka om prednisolon ges tillsammans med en typ av läkemedel som kallas för kaliumutsöndrande diuretika.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-11-26

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Kartong med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 25 eller 50 blister med 10 tabletter i varje

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Delbar tablettDelbar tablett

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Prednicortone vet.

  Tablett 5 mg 10 x 10 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 393683
  • Tillverkare: Dechra Veterinary Products AB

  170 kr

  Jämförpris: 1,70 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?