Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Precosa

   250 mg hårda kapslar
   Saccharomyces Boulardii stam CNCM I-745 (frystorkad)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Precosa är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Precosa
   3. Hur du använder Precosa
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Precosa ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Precosa är och vad det används för

   Precosa består av en jästsvamp (Saccharomyces Boulardii)

   i frystorkad form som hindrar bakteriernas skadliga effekt på tarmslemhinnan.

   Vuxna:

   Precosa används som tillägg till antibiotikabehandling för att förhindra Clostridium difficile-orsakad diarré (CDD) och att förebygga antibiotikaassocierad diarré (AAD) i riskgrupper.

   Barn:

   Att förebygga antibiotikaassocierad diarré (AAD) i riskgrupper.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Precosa

   Använd inte Precosa

   • om du är allergisk mot Saccharomyces Boulardii eller jäst eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en central venkateter inopererad.

   • om du har nedsatt immunförsvar eller om du är inlagda på sjukhus (på grund av allvarlig sjukdom eller förändrat/försvagat immunsystem).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller, apotekspersonal innan du använder Precosa.

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Precosa.

   Graviditet och amning

   Saccharomyces Boulardii passerar tarmen utan att tas upp i kroppen och kan därför inte påverka fostret.

   Saccharomyces Boulardii går inte över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Precosa påverkar inte din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vad ska du undvika när du använder Precosa?

   Effekten av behandlingen kan påverkas om Precosa används samtidigt med vissa medel mot svamp. Tala därför om för din läkare om du tar andra läkemedel samtidigt.


   3. Hur du använder Precosa

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Behandlingen bör påbörjas inom 48 - 72 timmar efter första intaget av antibiotika och pågå i minst 3 dagar efter diskontinuerlig antibiotikabehandling men högst 4 veckor.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna

   • Tillägg till behandling för profylax mot recidiv vid Clostridium difficile-orsakad diarré (CDD): 1000 mg dagligen, vilket betyder 2 kapslar (250 mg) morgon och kväll.

   • Profylax mot antibiotikaassocierad diarré (AAD) i riskgrupper:

    1000 mg dagligen, vilket betyder 2 kapslar (250 mg) morgon och kväll.

   Användning för barn

   • Profylax mot antibiotikaassocierad diarré (AAD) i riskgrupper:

    Barn ≥ 3 år: 500 mg dagligen, vilket betyder 1 kapsel (250 mg) morgon och kväll.

    Barn 2-3 år: 250 mg dagligen, vilket betyder 1 kapsel (250 mg) dagligen.

   Om du har tagit för stor mängd av Precosa

   Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare, fler än 1 av 1000 användare: Allergiska reaktioner, nässelutslag, förstoppning, törst.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare, fler än 1 av 10 000 användare): Angioödem*, hudförändringar.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Förekomst av jäst i blodet (fungemi).

   * Sluta att ta Precosa och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Hos vissa patienter med mycket nedsatt allmäntillstånd har fall av blodförgiftning (sepsis) med Saccharomyces Boulardii förekommit.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket
   Box 26
   751 03 Uppsala
   www.lakemedelsverket.se

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Precosa ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är Saccharomyces Boulardii stam CNCM I-745 (frystorkad) 250 mg.

   • Övriga hjälpämnen är Laktosmonohydrat, magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (färgämne E 171).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av försäljningstillstånd

   Laboratoires Biocodex, 7, Avenue Gallieni, F-94250 Gentilly, Frankrike

   Information lämnas av

   Biocodex AB

   Isafjordsgatan 36

   SE-164 40 KISTA

   Tillverkare: Laboratoires Biocodex, Beauvais, Frankrike.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-01


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Precosa

  Kapsel, hård 250 mg 50 styck Burk

  • Varunummer: 000182
  • Tillverkare: Biocodex AB

  348,64 kr

  Jämförpris: 6,97 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?