Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Precosa®

   250 mg hårda kapslar

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR PRECOSA® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER PRECOSA®
   3. HUR DU ANVÄNDER PRECOSA®
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV PRECOSA®

   Vad innehåller Precosa® ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är Saccharomyces

   Boulardii (frystorkad) 250 mg.

   – Övriga hjälpämnen är laktosmonohydrat, magnesiumstearat,

   gelatin, titandioxid (färgämne E 171).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Biocodex, Beauvais, Frankrike

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR PRECOSA® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåPrecosa® för?

   Precosa består av en jästsvamp (Saccharomyces Boulardii) i

   frystorkad form som hindrar bakteriernas skadliga effekt på

   tarmslemhinnan.


   Vuxna:

   Precosa används som tillägg till antibiotikabehandling för att

   förhindra Clostridium difficile-orsakad diarré (CDD) och

   att förebygga antibiotikaassocierad diarré (AAD) i riskgrupper.


   Barn:

   Att förebygga antibiotikaassocierad diarré (AAD) i riskgrupper.

   2. INNAN DU ANVÄNDER PRECOSA®

   Använd inte Precosa®:

   – om du är allergisk mot Saccharomyces Bulardii eller jäst eller

   något annat nnehållsämne i detta läkemedel.

   – Du ska inte använda Precosa om du har en entral venkateter

   inopererad.

   Var särskilt försiktig med Precosa®:

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan

   du använder Precosa.

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare

   innan du tar Precosa.

   Graviditet

   Saccharomyces Boulardii passerar tarmen utan

   att tas upp i kroppen och kan därför inte

   påverka fostret.

   Amning

   Saccharomyces Boulardii går inte över

   i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Precosa påverkar inte din förmåga att köra

   bil eller hantera maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att

   framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt

   vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga

   i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av

   deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

   effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all

   information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med

   läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av andra läkemedel:

   Vad ska du undvika när du använder Precosa?


   Effekten av behandlingen kan påverkas om Precosa används

   samtidigt med vissa medel mot svamp. Tala därför om för din

   läkare om du tar andra läkemedel samtidigt.

   3. HUR DU ANVÄNDER PRECOSA®

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens

   eller apotekspersonalens anvisningar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.

   Behandlingen bör påbörjas inom 48 - 72 timmar efter första intaget

   av antibiotika och pågå i minst 3 dagar efter diskontinuerlig

   antibiotikabehandling men högst 4 veckor.


   Rekommenderad dos är:

   Vuxna

   • Tillägg till behandling för profylax mot recidiv vid Clostridium

   difficile-orsakad diarré (CDD): 1000 mg dagligen, vilket betyder

   2 kapslar (250 mg) morgon och kväll.

   • Profylax mot antibiotikaassocierad diarré (AAD) i riskgrupper:

   1000 mg dagligen, vilket betyder 2 kapslar (250 mg) morgon och kväll.


   Användning för barn

   • Profylax mot antibiotikaassocierad diarré (AAD) i riskgrupper:

   Barn ≥ 3 år: 500 mg dagligen, vilket betyder 1 kapsel (250 mg) morgon

   och kväll. Barn 2-3 år: 250 mg dagligen, vilket betyder

   1 kapsel (250 mg) dagligen.

   Om du använder mera Precosa® än du borde:

   Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112)

   för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel

   orsaka biverkningar, men alla användare

   behöver inte få dem.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av

   100 användare, fler än 1 av 1000 användare:

   Allergiska reaktioner, nässelutslag, förstoppning, törst.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000

   användare, fler än 1 av 10 000 användare):

   Angioödem*, hudförändringar.


   * Sluta att ta Precosa och kontakta omedelbart läkare om du

   får något av följande symptom (angioödem)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.


   Hos vissa patienter med mycket nedsatt allmäntillstånd har fall av

   blodförgiftning (sepsis) med Saccharomyces Boulardii förekommit.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare

   eller, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Detta gäller även biverkningar som inte

   nämns i denna information. Du kan också

   rapportera biverkningar direkt (se detaljer

   nedan). Genom att rapportera biverkningar

   kan du bidra till att öka informationen om

   läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV PRECOSA®

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på

   förpackningen.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller

   bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur

   man gör med läkemedel som inte längre

   används. Dessa åtgärder är till för att

   skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-03-16

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Precosa

  Kapsel, hård 250 mg 5 x 10 kapsel/kapslar Burk

  • Varunummer: 381680
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  350,19 kr

  Jämförspris: 7 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?