• Antibiotikaorsakad diarré
 • Saccharomyces boulardii
 • Används för att förebygga diarré och läka dysbios, orsakad av antibiotikabehandling
 • Kan intas samtidigt som antibiotika för att förebygga diarré och dysbios
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Precosa

   250 mg hårda kapslar
   Saccharomyces Boulardii stam CNCM I-745 (frystorkad)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   - Du måste tala med läkare om du får svår diarré som inte förbättras efter 2-3 dagar trots behandling med Precosa.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Precosa är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Precosa
   3. Hur du använder Precosa
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Precosa ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Precosa är och vad det används för

   Precosa består av en jästsvamp (Saccharomyces Boulardii)

   i frystorkad form som hindrar bakteriernas skadliga effekt av sjukdomsframkallande bakterier på tarmslemhinnan.

   Precosa används hos vuxna för att förebygga antibiotikaassocierad diarré.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Precosa

   Använd inte Precosa

   • om du är allergisk mot Saccharomyces Boulardii eller jäst eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en central venkateter inopererad.

   • om du har nedsatt immunförsvar eller om du är inlagda på sjukhus (på grund av allvarlig sjukdom eller förändrat/försvagat immunsystem).

   Varningar och försiktighet

   Kontakta läkere om

   - du får svår diarré som inte förbättras efter 2–3 dagar trots behandling med Precosa.

   - du har feber.

   - du har blodiga eller slemmiga avföringar.

   - du är mycket törstig eller har muntorrhet: dessa symtom tyder på uttorkning (förorsakad av diarré).

   Barn och ungdomar

   Precosa ska inte ges till barn under 18 år utan läkares ordination.

   Andra läkemedel och Precosa

   Effekten av behandlingen kan påverkas om Precosa används samtidigt med vissa medel mot svamp. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Saccharomyces Boulardii passerar tarmen utan att tas upp i kroppen och kan därför inte påverka fostret.

   Saccharomyces Boulardii går inte över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Precosa påverkar inte din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Precosa innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Precosa

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Behandlingen bör påbörjas inom 48 - 72 timmar efter första intaget av antibiotika och pågå i minst 3 dagar efter avslutad antibiotikabehandling men högst 4 veckor.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna

   • Förebyggande mot antibiotikaassocierad diarré: 1000 mg dagligen, vilket betyder 2 kapslar (250 mg) morgon och kväll.

   Om du har tagit för stor mängd av Precosa

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Precosa

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Precosa och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg,

   • svårigheter att svälja,

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Övriga biverkningar:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): allergiska reaktioner, nässelutslag, förstoppning, törst.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): hudförändringar.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): förekomst av jäst i blodet (fungemi).

   Hos vissa patienter med mycket nedsatt allmäntillstånd har fall av blodförgiftning (sepsis) med Saccharomyces boulardii förekommit.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket
   Box 26
   751 03 Uppsala
   www.lakemedelsverket.se

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Precosa ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är Saccharomyces Boulardii stam CNCM I-745 (frystorkad) 250 mg.

   • Övriga hjälpämnen är laktosmonohydrat, magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (färgämne E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Precosa hård kapsel är en vit gelatinkapsel.

   Förpackningen innehåller 10, 20 eller 50 kapslar i glasburk eller 30 kapslar i blister (Al/PVC‑Al/PVC/PVDC).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av försäljningstillstånd

   Laboratoires Biocodex, 7, Avenue Gallieni, F-94250 Gentilly, Frankrike

   Tillverkare

   Laboratoires Biocodex, Beauvais, Frankrike

   Information lämnas av

   Biocodex AB

   Kista

   info@biocodex.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-10-10


  • Denna produkt används inom följande områden:

  Precosa

  Kapsel, hård 250 mg 30 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 443357
  • Tillverkare: Biocodex AB

  189,50 kr

  Jämförpris: 25,27 kr / kapsel/kapslar

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/precosa-kapsel-hard-250-mg-30-kapsel-kapslar-blister-852049/ 852049 Precosa https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/443357s.jpg 189.50 189.50 SEK PRECOSA InStock Antibiotikaorsakad diarré Meny Meny/Mage Meny/Mage/Magsjuka & diarré Utan kampanj None Läkemedel Leverans 3-5 vardagar Kapsel, hård 250 mg 30 kapsel/kapslar Blister