Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pramipexole Bluefish

   0,18 mg, 0,35 mg, 0,7 mg tabletter
   Pramipexol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

   information som är viktig för dig.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pramipexole Bluefish är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Pramipexole Bluefish
   3. Hur du använder Pramipexole Bluefish
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pramipexole Bluefish ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pramipexole Bluefish är och vad det används för

   Pramipexole Bluefish innehåller den aktiva substansen pramipexol och hör till en grupp läkemedel som kallas dopaminagonister, som stimulerar dopaminreceptorerna i hjärnan. Genom stimulering av dopaminreceptorer utlöses nervimpulser i hjärnan som kan hjälpa till att kontrollera kroppens rörelser.


   Pramipexole Bluefish används för att:

   - behandla symtom på Parkinsons sjukdom hos vuxna. Det kan användas enbart eller i kombination

   med levodopa (en annan medicin mot Parkinsons sjukdom).


   Pramipexol som finns i Pramipexole Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Pramipexole Bluefish

   Använd inte Pramipexole Bluefish

   • om du är allergisk mot pramipexol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Pramipexole Bluefish.

   Tala om för din läkare om du har (har haft) eller fått några symtom, speciellt något av följande:

   • njursjukdom

   • hallucinationer (ser, hör eller förnimmer saker som inte finns). De flesta hallucinationer är synhallucinationer.

   • dyskinesi (t ex onormala, okontrollerade rörelser i armar och ben).

   Om du har avancerad Parkinsons sjukdom och även använder levodopa, kan du utveckla dyskinesi under upptitreringsperioden med Pramipexole Bluefish.

   • sömnighet och episoder av plötsligt insomnande

   • psykos (t ex jämförbart med symtom på schizofreni).

   • synstörning. Dina ögon ska undersökas regelbundet under behandlingen med Pramipexole Bluefish.

   • svår hjärt- eller blodkärlssjukdom

   Du kommer att behöva kontrollera blodtrycket regelbundet, särskilt i början av behandlingen. Skälet är att man vill undvika blodtrycksfall när man ställer sig upp.

   • förvärrade symtom

   Du kan uppleva att symtomen startar tidigare än vanligt, blir mer intensiva och berör andra delar av kroppen.


   Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdgivare upptäcker att du utvecklar begär att bete dig på sätt som är ovanliga för dig och du kan inte motstå impulsen, drivkraften eller frestelsen att utföra visa aktiviteter som kan skada dig eller andra. Detta kallas störd impulskontroll och kan inkludera beteende såsom spelberoende, överdrivet ätande eller spenderande, en onormalt hög sexlust eller ökning av sexuella tankar eller känslor. Din läkare kan behöva justera din dos eller avsluta behandling.


   Tala om för läkare om du eller din familj/vårdgivare uppmärksammar att du utvecklar mani (känner upprördhet, upprymdhet eller blir överexalterad) eller delirium (sänkt medvetenhet, förvirring, verklighetsförlust). Din läkare kan behöva justera dosen eller avsluta medicineringen.

   Barn och ungdomar

   Pramipexole Bluefish rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Pramipexole Bluefish

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även läkemedel, naturläkemedel, hälsokost eller kosttillskott som du fått utan recept.


   • Undvik att använda Pramipexole Bluefish tillsammans med antipsykotiska läkemedel.


   Var försiktig om du använder något av följande läkemedel:

   • cimetidin (för behandling av överskott av magsyra och magsår).

   • amantadin (som kan användas för att behandla Parkinsons sjukdom).

   • mexiletin (för behandling av oregelbundna hjärtslag, ett tillstånd som kallas ventrikelarytmi)

   • zidovudin (som kan användas för att behandla HIV, en immunbrist sjukdom)

   • cisplatin (för behandling av olika sorters cancer)

   • kinin (som kan användas för att förebygga smärtsamma nattliga vadkramper och för behandling av en typ av malaria känd som falciparummalaria)

   • prokainamid (för behandling av oregelbundna hjärtslag)


   Om du använder levodopa bör dosen av levodopa reduceras när du påbörjar behandling med

   Pramipexole Bluefish.


   Var försiktig med användning av läkemedel som har lugnande effekt eller vid intag

   av alkoholdrycker. I dessa fall kan Pramipexole Bluefish påverka din förmåga att köra bil och använda

   maskiner.


   Pramipexole Bluefish med mat, dryck och alkohol

   • Var försiktig med alkoholdrycker under behandling med Pramipexole Bluefish.

   • Pramipexole Bluefish kan tas med eller utan föda.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara ravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer då att diskutera med dig huruvida du ska fortsätta använda Pramipexole Bluefish.


   Effekten av Pramipexole Bluefish på det ofödda barnet är inte känd. Därför ska du inte använda Pramipexole Bluefish om du är gravid, om inte din läkare råder dig att göra det.

   Amning

   Pramipexole Bluefish ska inte användas under amning. Pramipexole Bluefish kan:

   • minska produktionen av bröstmjölk.

   • passera till bröstmjölken och nå din baby. Om användning av Pramipexole Bluefish är nödvändig, ska amningen avslutas.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   • Pramipexole Bluefish kan orsaka hallucinationer (att man ser, hör eller förnimmer saker som inte finns). Om du råkar ut för detta ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


   • Pramipexole Bluefish har samband med sömnighet och episoder av plötsligt insomnande, särskilt hospatienter med Parkinsons sjukdom. Om du råkar ut för dessa biverkningar, ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner. Du ska berätta för din läkare om detta händer.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Pramipexole Bluefish

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. Läkaren kommer att informera dig om den rätta doseringen.


   Pramipexole Bluefish kan tas med eller utan föda. Tabletterna ska sväljas med vatten.


   Parkinsons sjukdom

   • Dygnsdosen ska alltid delas i 3 lika doser.


   Under den första veckan är den vanliga dosen 1 tablett Pramipexole Bluefish 0,088 mg tre gånger

   dagligen (motsvarande 0,264 mg per dag).


   Första veckan

   Antal tabletter

   1 tablett pramipexol 0,088 mg 3 gånger dagligen

   Total dygnsdos (mg)

   0,264

   Dosen ökas var 5:e-7:e dag enligt din läkares anvisningar, tills symtomen kontrolleras.

   Andra veckan

   Tredje veckan

   Antal tabletter

   1 tablett Pramipexole Bluefish 0,18 mg 3

   gånger dagligen

   eller

   2 tabletter pramipexol 0,088 mg

   3 gånger dagligen

   1 tablett Pramipexole Bluefish 0,35 mg 3

   gånger dagligen

   eller

   2 tabletter Pramipexole Bluefish 0,18 mg 3

   gånger dagligen

   Total dygnsdos (mg)

   0,54

   1,1

   Den vanliga underhållsdosen är 1,1 mg per dag. Din läkare kan dock behöva höja dosen

   ytterligare. Om nödvändigt kan din läkare höja din dosering upp till maximalt 3,3 mg per dag. En lägre underhållsdos om 3 pramipexol tabletter 0,088 mg är också möjlig.

   Lägsta underhållsdos

   Högsta underhållsdos

   Antal tabletter

   1 tablett pramipexol 0,088 mg 3 gånger dagligen

   1 tablett pramipexol 1,1 mg 3

   gånger dagligen

   Total dygnsdos (mg)

   0,264

   3,3


   • Patienter med njursjukdom

   Om du har måttlig eller svår njursjukdom, kommer din läkare att förskriva en lägre dos. I detta fall kommer du att ta tabletterna endast en eller två gånger dagligen. Om du har måttlig njursjukdom är den vanliga startdosen 1 tablett pramipexol 0,088 mg två gånger dagligen. Vid svår njursjukdom är den vanliga startdosen endast 1 tablett pramipexol 0,088 mg per dag.


   Om du använt för stor mängd av Pramipexole Bluefish

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, tel. 09 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du av misstag tar för många tabletter kan du uppleva kräkningar, oförmåga att vara stilla, eller någon av de biverkningar som beskrivs i avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”.

   Om du har glömt att använda Pramipexole Bluefish

   Var inte orolig. Hoppa helt enkelt över den aktuella dosen fullständigt och ta sedan nästa dos vid rätt tid. Försök inte kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Pramipexole Bluefish

   Sluta inte använda Pramipexole Bluefish utan att först tala med din läkare. Om du måste avsluta behandlingen, kommer din läkare att minska dosen gradvis. Detta minskar risken för försämring av symtomen.


   Om du har Parkinson sjukdom ska du inte avbryta behandlingen med Pramipexole Bluefish abrupt. Ett plötsligt avbrott kan göra att du utvecklar ett sjukdomstillstånd som kallas malignt

   neuroleptikasyndrom, detta tillstånd kan innebära en stor hälsorisk. Symtomen omfattar:

   • akinesi (bortfall av muskelrörlighet)

   • stel muskulatur

   • feber

   • varierande blodtryck

   • takykardi (ökad hjärtklappning)

   • förvirring

   • sänkt medvetandenivå (t ex koma)


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Pramipexole Bluefish orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Utvärdering av dessa biverkningar baseras på följande frekvenser:

   Mycket vanliga

   kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   Vanliga

   kan förekomma hos upp till av 10 användare

   Mindre vanliga

   kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   Sällsynta

   kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

   Mycket sällsynta

   kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   Om du harParkinsons sjukdom kan du få följande biverkningar:


   Mycket vanliga:

   - Dyskinesi (onormala ofrivilliga rörelser)

   - Sömnighet

   - Yrsel

   - Illamående


   Vanliga:

   - Starkt behov att bete sig på ett ovanligt sätt

   - Hallucinationer (onormala syner, ljud eller förnimmelser)

   - Förvirring

   - Trötthet

   - Sömnlöshet (insomnia)

   - Överskott av vätska, vanligen i benen (perifert ödem)

   - Huvudvärk

   - Lågt blodtryck (hypotension)

   - Onormala drömmar

   - Förstoppning

   - Synförsämring

   - Kräkningar

   - Viktförlust inklusive minskad aptit


   Mindre vanliga:

   - Paranoia (t ex överdriven oro för sin hälsa)

   - Onormal verklighetsuppfattning

   - Överdriven sömnighet under dagtid och plötsligt insomnande

   - Minnesförlust (amnesi)

   - Hyperkinesi (oförmåga att vara stilla)

   - Viktökning

   - Allergiska reaktioner (t ex utslag, klåda, överkänslighet)

   - Svimning

   - Hjärtsvikt (hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet och svullna anklar)*

   - Förändrad utsöndring av antidiuretiskt hormon*

   - Rastlöshet

   - Dyspné (andningssvårigheter)

   - Hicka

   - Pneumoni (lunginflammation)

   - Oförmåga att motstå impulsen, driften eller begäret att utföra en handling som kan vara skadlig för

   dig själv och andra, vilket kan inkludera:

   - Stark impuls att spela överdrivet trots allvarliga personliga konsekvenser eller

   konsekvenser för familjen.

   - Förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende, av betydande besvär för dig eller

   andra, till exempel ökad sexualdrift.

   - Okontrollerbart överdrivet köpbeteende eller slösande med pengar.

   - Hetsätning (ätande av stora mängder mat under kort tid) eller tvångsmässigt ätande

   (ätande större mängder mat än normalt och mer än vad som behövs för att stilla

   hungern).*

   - Delirium (sänkt medvetenhet, förvirring, verklighetsförlust)


   Sällsynta:

   - Mani (känna upprördhet, upprymdhet eller bli överexalterad)


   Berätta för din läkare om du upplever något av ovanstående beteenden, läkaren kommer diskutera hur man kan hantera eller reducera symtomen.

   För biverkningar som markeras med * är en exakt frekvensuppskattning är inte möjlig eftersom dessa

   biverkningar inte sågs i kliniska studier med 2762 patienter som behandlades med pramipexol. Frekvensen är sannolikhet inte högre än ”mindre vanliga”.


   Om du har andra indikationer kan du få följande biverkningar:

   Mycket vanliga:

   - Illamående


   Vanliga:

   - Ändrade sömnvanor, som sömnlöshet (insomnia) och sömnighet

   - Trötthet

   - Huvudvärk

   - Onormala drömmar

   - Förstoppning

   - Yrsel

   - Kräkningar


   Mindre vanliga:

   - Starkt behov att bete sig på ett ovanligt sätt*

   - Hjärtsvikt (hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet och svullna anklar)*

   - Förändrad utsöndring av antidiuretiskt hormon*

   - Dyskinesi (onormala ofrivilliga rörelser)

   - Hyperkinesi (oförmåga att vara stilla)*

   - Paranoia (t ex överdriven oro för sin hälsa)*

   - Onormal verklighetsuppfattning*

   - Minnesförlust (amnesi)*

   - Hallucinationer (onormala syner, ljud eller förnimmelser)

   - Förvirring

   - Överdriven sömnighet under dagtid och plötsligt insomnande

   - Viktökning

   - Lågt blodtryck (hypotension) (Läs avsnitt ”Var särskilt försiktig med Pramipexole Bluefish”)

   - Överskott av vätska, vanligen i benen (perifert ödem)

   - Allergiska reaktioner (t ex hudutslag, klåda, överkänslighet)

   - Svimning

   - Rastlöshet

   - Synförsämring

   - Viktförlust inklusive minskad aptit

   - Dyspné (andningssvårigheter)

   - Hicka

   - Pneumoni (lunginflamamtion)*

   - Oförmåga att motstå impulsen, driften eller begäret att utföra en handling som kan vara skadliga

   för dig själv och andra, vilket kan inkludera:

   - Stark impuls att spela överdrivet trots allvarliga personliga konsekvenser eller

   konsekvenser för familjen.*

   - Förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende, av betydande besvär för dig eller

   andra, till exempel ökad sexualdrift.*

   - Okontrollerbart överdrivet köpbeteende eller slösande med pengar.*

   - Hetsätning (ätande av stora mängder mat under kort tid) eller tvångsmässigt ätande

   (ätande större mängder mat än normalt och mer än vad som behövs för att stilla

   hungern).*

   - Mani (känna upprördhet, upprymdhet eller bli överexalterad)*

   - Delirium (sänkt medvetenhet, förvirring, verklighetsförlust)*


   Berätta för din läkare om du upplever något av ovanstående beteenden, läkaren kommer diskutera

   hur man kan hantera eller reducera symtomen.


   För biverkningar som markeras med * är en exakt frekvensuppskattning är inte möjlig eftersom dessa

   biverkningar inte sågs i kliniska studier med 2762 patienter som behandlades med pramipexol.

   Frekvensen är sannolikhet inte högre än ”mindre vanliga”.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

   biverkningar som inte nämns i denna information.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Pramipexole Bluefish ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista

   dagen i angiven månad.


   Förvara i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

   kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är pramipexol.


   Varje Pramipexole Bluefish 0,18 mg tabletter innehåller 0,18 mg pramipexol bas ( som 0,25 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat).

   Varje Pramipexole Bluefish 0,35 mg tabletter innehåller 0,35 mg pramipexol bas ( som 0,5 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat).

   Varje Pramipexole Bluefish 0,7 mg tabletter innehåller 0,7 mg pramipexol bas ( som 1,0 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat).


   Övriga innehållsämnen är: mannitol, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, povidon (K-29/32), magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Pramipexole Bluefish 0,18 mg tabletter är vita, avlånga, 9 mm x 4.5 mm, odragerade tabletter med skåra.


   Pramipexole Bluefish 0,35 mg tabletter är vita, cirkelformade, 9.5 mm diameter, odragerade tabletter med skåra och märkt med “PM” på båda halvorna på ena sidan och slät på andra sidan.


   Pramipexole Bluefish 0,7 mg tabletter är vita, cirkulära, 9.5 mm diameter, odragerade tabletter med skåra och märkt med “PA” på båda halvorna på ena sidan och slät på andra sidan.


   Alla tabletterna kan delas i lika halvor.


   Pramipexole Bluefish finns tillgängliga i blisterförpackningar om 30 eller 100 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Bluefish Pharmaceuticals, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Sverige.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-03-23


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pramipexole Bluefish

  Tablett 0,35 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 451158

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?