Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pradaxa

   75 mg hårda kapslar
   dabigatranetexilat
   para-orange

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pradaxa är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Pradaxa
   3. Hur du använder Pradaxa
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pradaxa ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pradaxa är och vad det används för

   Pradaxa är ett läkemedel som innehåller det aktiva ämnet dabigatranetexilat. Det verkar genom att blockera ett ämne i blodet som medverkar i bildningen av blodproppar.


   Pradaxa används för att motverka bildning av blodproppar i blodkärlen efter operation för byte av höft- eller knäled hos vuxna.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Pradaxa

   Använd inte Pradaxa

   • om du är allergisk mot dabigatranetexilat eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har svår njursvikt.

   • om du har en pågående blödning.

   • om du har en sjukdom i något organ i kroppen som leder till ökad risk för allvarlig blödning.

   • om du har en ökad tendens att få blödningar. Detta kan vara medfött, anledningen kan vara okänd eller på grund av andra läkemedel.

   • om du har svårt nedsatt leverfunktion eller en leversjukdom som skulle kunna vara livshotande.

   • om du via munnen tar ketokonazol eller itrakonazol, läkemedel som används för att behandla svampinfektioner.

   • om du tar ciklosporin, ett läkemedel som förhindrar att transplanterade organ stöts bort.

   • om du tar dronedaron, ett läkemedel som motverkar oregelbunden hjärtrytm.

   • om du tar läkemedel för att förhindra blodproppar (till exempel warfarin, rivaroxaban, apixaban eller heparin), såvida du inte byter mellan blodproppsförebyggande behandlingar eller får heparin för att hålla en kateter (ett rörformat medicinskt instrument) till ett blodkärl öppen.

   • om du har en konstgjord hjärtklaff.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Pradaxa. Du kan även behöva tala med din läkare under behandling med Pradaxa om du upplever symtom eller om du behöver opereras. Tala om för din läkare om du har eller har haft något speciellt tillstånd eller sjukdom, särskilt något av de på följande lista:


   - om du har en leversjukdom som är förknippad med förändringar i blodprover rekommenderas inte användning av Pradaxa.


   - om du har ökad risk för blödning, vilket kan förekomma i följande fall:

   • om du nyligen har haft en blödning.

   • om du har fått en biopsi utförd (kirurgiskt borttagande av vävnad) under den senaste månaden.

   • om du har fått en allvarlig skada (t ex benfraktur, skallskada eller annan skada som kräver kirurgisk behandling).

   • om du lider av magsäcks- eller matstrupsinflammation.

   • om du har problem med att magsaft tränger upp i matstrupen (sura uppstötningar).

   • om du får läkemedel som kan öka risken för blödning, såsom acetylsalicylsyra, klopidogrel, tikagrelor.

   • om du använder antiinflammatoriska läkemedel såsom diklofenak, ibuprofen, piroxicam.

   • om du lider av en infektion i hjärtat (bakteriell endokardit).

   • om du vet att du har nedsatt njurfunktion eller om du lider av vätskebrist (tecken på vätskebrist är törst och att man kissar små mängder mörkt färgad (koncentrerad) urin).

   • om du är äldre än 75 år.

   • om du väger 50 kg eller mindre.

   - om du har haft hjärtinfarkt eller om du har något tillstånd som ökar risken för att utveckla en hjärtinfarkt.


   - om du ska genomgå planerad kirurgi. Behandlingen behöver avbrytas tillfälligt på grund av ökad risk för blödning under och strax efter en operation. Om möjligt ska Pradaxabehandlingen avbrytas 24 timmar före en operation. För patienter med högre risk för blödning kan läkaren besluta att behandlingen ska avbrytas tidigare.


   - om du behöver opereras akut. Om det är möjligt bör operationen fördröjas till minst 12 timmar efter den sista dosen. Om operationen inte kan fördröjas finns en ökad risk för blödning. Din läkare kommer att ta med denna blödningsrisk i bedömningen av hur brådskande operationen är.


   - om du har ett rör (kateter) som placerats i ryggen:

   Ett rör kan placeras i ryggen, t ex för bedövning eller smärtlindring under eller efter operationen. Om du får Pradaxa efter att katetern tagits bort, kommer din läkare att undersöka dig regelbundet.


   - om du ramlar eller skadar dig under behandlingen, framför allt om du skadar huvudet, kontakta genast din läkare. Din läkare kan behöva undersöka dig eftersom du kan vara i riskzonen för att få blödning.

   Barn och ungdomar

   Pradaxa ska inte användas av barn eller ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Pradaxa

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Till exempel:

   • Läkemedel som förhindrar blodproppar (till exempel warfarin, fenprokumon, heparin, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor, rivaroxaban)

   • Antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel (till exempel acetylsalicylsyra)

   • Johannesört, ett växtbaserat läkemedel mot nedstämdhet

   • Antidepressiva läkemedel som tillhör gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare eller serotonin/noradrenalinåterupptagshämmare

   • Rifampicin eller klaritromycin, två antibiotika

   • Mediciner vid oregelbundna hjärtslag (till exempel amiodaron, dronedaron, kinidin, verapamil)
    Om du använder läkemedel som innehåller amiodaron, kinidin eller verapamil ska du behandlas med lägre dos, 150 mg Pradaxa taget som 2 kapslar à 75 mg en gång dagligen, eftersom risken för blödning kan öka. Pradaxa ska i så fall tas vid samma tidpunkt som dessa mediciner.

    Om du använder läkemedel som innehåller verapamil och din njurfunktion är nedsatt med mer än hälften ska du behandlas med en lägre dos, 75 mg Pradaxa eftersom risken för blödning kan öka.

   • Läkemedel mot svampinfektioner (till exempel ketokonazol, itrakonazol, posakonazol) såvida inte läkemedlet sätts direkt på huden

   • Läkemedel som hindrar att organ stöts bort efter transplantation (till exempel takrolimus, ciklosporin).

   • Antivirala läkemedel mot AIDS (till exempel ritonavir).

   • Läkemedel vid behandling av epilepsi (till exempel karbamazepin, fenytoin).

   Graviditet och amning

   Effekten av Pradaxa på graviditeten och det ofödda barnet är inte känd. Därför ska du inte ta Pradaxa under graviditet annat än om din läkare säger att det är säkert att göra så. Om du är en kvinna i fertil ålder ska du undvika att bli gravid under behandling med Pradaxa.


   Du ska inte amma under behandling med Pradaxa.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Pradaxa har inga kända effekter beträffande förmågan att köra bil och använda maskiner.

   Pradaxa innehåller para-orange


   3. Hur du använder Pradaxa

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt din läkares anvisningar. Rådfråga din läkare om du är osäker.


   Den rekommenderade dosen är 220 mg Pradaxa en gång per dag (som 2 kapslar Pradaxa à 110 mg).


   Om din njurfunktion är nedsatt med mer än hälften eller om du är 75 år eller äldre, är den rekommenderade dosen 150 mg en gång dagligen (som 2 kapslar à 75 mg).


   Om du tar läkemedel med amiodaron, kinidin eller verapamil är den rekommenderade dosen 150 mg en gång per dag (som 2 kapslar à 75 mg).


   Om du tar läkemedel med verapamil och din njurfunktion är nedsatt med mer än hälften ska du behandlas med en lägre dos, 75 mg Pradaxa, på grund av att risken för blödning kan öka.


   Efter kirurgiskt byte av knäled:

   Du ska börja behandlingen med Pradaxa inom 1 - 4 timmar efter avslutad operation, genom att svälja 1 kapsel. Därefter ska 2 kapslar tas en gång om dagen under totalt 10 dagar.


   Efter kirurgiskt byte av höftled:

   Du ska börja behandlingen med Pradaxa inom 1 - 4 timmar efter avslutad operation, genom att svälja 1 kapsel. Därefter ska 2 kapslar tas en gång om dagen under totalt 28 - 35 dagar.


   För båda operationstyperna gäller att behandlingen inte ska startas om det blöder från operationsområdet. Om behandlingen inte kunnat påbörjas förrän dagen efter operationen ska doseringen påbörjas med 2 kapslar en gång om dagen.


   Pradaxa kan tas med eller utan mat. Kapseln ska sväljas hel och med ett glas vatten, för att se till att kapseln hamnar i magen. Du ska inte ha sönder eller tugga kapseln och du ska inte tömma kapseln på korn eftersom det kan öka risken för blödning.


   Följ följande anvisningar när du tar ut Pradaxa kapslar ur blistret.


   Bilderna visar hur Pradaxa kapslar ska tas ut ur förpackningen (blisterkartan)

   Blisterkarta

   Riv loss en blisterruta från blisterkartan genom att riva längs perforeringen.

   blisterfolie

   Dra bort blisterfolien och ta ut kapseln.

   • Tryck inte kapslarna igenom folien.

   • Dra inte bort folien förrän du behöver en kapsel.


   Följ följande anvisning när du tar ut kapslar ur burken:

   • Tryck och vrid för att öppna.

   • När du tagit ut kapseln och tagit din dos, ska locket omedelbart sättas på igen och stängas ordentligt.


   Byte mellan blodproppsförebyggande behandlingar


   Övergång från behandling med Pradaxa till blodproppsförebyggande behandling som injektion

   Starta inte behandling med antikoagulantia som injektion (t ex heparin) förrän 24 timmar efter den sista Pradaxa-dosen.


   Övergång från blodproppsförebyggande behandling som injektion till behandling med Pradaxa

   Börja ta Pradaxa 0-2 timmar innan nästa injektion skulle ha tagits.

   Om du har använt för stor mängd av Pradaxa

   Om du har använt mer Pradaxa än rekommenderat, kan du ha en ökad risk för blödning. Din läkare kan ta ett blodprov för att bedöma blödningsrisken.

   Informera omedelbart din läkare om du har använt mer än den förskrivna dosen av Pradaxa. Om det börjar blöda kan operation eller blodtransfusioner behövas.

   Om du har glömt att använda Pradaxa

   Fortsätt med de återstående dagliga doserna Pradaxa vid föreskriven tidpunkt nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Pradaxa

   Ta Pradaxa precis som du har blivit instruerad. Sluta inte använda Pradaxa utan att först diskutera med din läkare.

   En avbruten behandling kan öka risken för att en blodpropp ska utvecklas hos patienter som genomgått en höft- eller knäprotesoperation.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Pradaxa påverkar blodkoagulationen, så de flesta biverkningarna har samband med symtom som blåmärken eller blödningar. En större eller allvarlig blödning kan inträffa, vilket utgör den mest allvarliga biverkningen. En sådan blödning kan bli invalidiserande, livshotande eller leda till döden, oberoende av var i kroppen blödningen inträffar. I vissa fall är dessa blödningar inte uppenbara.


   Om du får någon blödning som inte slutar av sig självt eller om du får tecken på kraftig blödning (ovanlig svaghet, trötthet, blekhet, yrsel, huvudvärk eller oförklarlig svullnad), kontakta omedelbart din läkare.

   Din läkare kan besluta att hålla dig under noggrannare övervakning eller ändra din medicinering.


   Kontakta genast din läkare om du får en allvarlig allergisk reaktion som ger andnöd eller yrsel.


   Biverkningarna anges nedan, sorterade efter hur troligt det är att de inträffar.


   Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare):

   • Minskad mängd hemoglobin i blodet (färgämnet i de röda blodkropparna)

   • Avvikande leverfunktionsprover

   Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare):

   • Blödning kan uppstå från näsan, i mage eller tarm, från penis/vagina eller urinvägar (inklusive blod i urinen som färgar urinen rosa eller röd), från hemorrojder, från ändtarmen, under huden, i led, från eller efter en skada eller operation

   • Blodutgjutning eller blåmärke som bildas efter en operation

   • Blod som upptäcks i avföringen vid ett laboratorietest

   • Färre röda blodkroppar

   • Lägre andel röda blodkroppar i blodet

   • Allergisk reaktion

   • Kräkning

   • Diarré

   • Illamående

   • Utsöndring av vätska från snitt efter kirurgiskt ingrepp

   • Sårsekret (vätska som utsöndras från operationssåret)

   Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare):

   • Blödning

   • Blödning kan uppstå i hjärnan, från ett kirurgiskt snitt, från injektionsstället eller från ingången av en kateter i en ven

   • Blodblandat sekret från ingången av en kateter i en ven

   • Blodig upphostning eller blodblandat slem

   • Färre blodplättar

   • Färre röda blodkroppar efter ett kirurgiskt ingrepp

   • Allvarlig allergisk reaktion som kan ge andnöd eller yrsel

   • Allvarlig allergisk reaktion som kan ge svullet ansikte eller svalg

   • Hudutslag med mörkröda, upphöjda och kliande knottror som beror på en allergisk reaktion

   • Plötslig färg- och utseendeförändring av hud

   • Klåda

   • Magsår (inklusive sår i matstrupen)

   • Inflammation i matstrupe och mage

   • Sura uppstötningar

   • Buksmärta eller magont

   • Dålig matsmältning

   • Sväljsvårigheter

   • Utsöndring av vätska från ett sår

   • Utsöndring av vätska från snitt efter kirurgiskt ingrepp

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Svårigheter att andas eller pipande andning


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Pradaxa ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och blisterkartan eller burken efter “EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Blister: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Lägg inte kapslarna i pillerburkar eller dosetter, om de då inte kan vara kvar i originalförpackningen.


   Burk: Efter att förpackningen öppnats måste kapslarna användas inom 4 månader. Tillslut burken väl. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Lägg inte kapslarna i pillerburkar eller dosetter.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är dabigatran som administreras som 75 mg dabigatranetexilat givet som mesilat.

   • Övriga innehållsämnen är: vinsyra, akaciagummi, hypromellos, dimetikon 350, talk och hydroxipropylcellulosa.

   • Kapselhöljet innehåller karragenan, kaliumklorid, titandioxid och hypromellos.

   • Den svarta märkfärgen innehåller shellack, svart järnoxid och kaliumhydroxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Pradaxa 75 mg är hårda kapslar med en vit, ogenomskinlig överdel och en ogenomskinlig, vit, underdel. Överdelen är märkt med Boehringer Ingelheims företagssymbol och underdelen med ”R75”.


   Pradaxa finns tillgängligt i förpackningar som innehåller 10 x 1, 30 x 1 eller 60 x 1 kapslar i endosblister av perforerad aluminium. Dessutom finns Pradaxa tillgängligt i förpackningar som innehåller 60 x 1 kapslar i vita endosblister av perforerad aluminium.

   Pradaxa 75 mg hårda kapslar finns även tillgängliga i burk av polypropylen (plast) med 60 hårda kapslar.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Boehringer Ingelheim International GmbH

   Binger Strasse 173

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland


   Tillverkare

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Binger Strasse 173

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland


   och


   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Birkendorfer Strasse 65

   D-88397 Biberach an der Riss

   Tyskland

   Kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   SCS. Boehringer Ingelheim Comm.V

   Tél/Tel: +32 2 773 33 11

   Lietuva

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Lietuvos filialas

   Tel: +370 37 47 39 22

   България

   Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ – клон България

   Тел: +359 2 958 79 98

   Luxembourg/Luxemburg

   SCS. Boehringer Ingelheim Comm.V

   Tél/Tel: +32 2 773 33 11

   Česká republika

   Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

   Tel: +420 234 655 111

   Magyarország

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe

   Tel: +36 1 299 8900

   Danmark

   Boehringer Ingelheim Danmark A/S

   Tlf: +45 39 15 88 88

   Malta

   Boehringer Ingelheim Ltd.

   Tel: +44 1344 424 600

   Deutschland

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Tel: +49 (0) 800 77 90 900

   Nederland

   Boehringer Ingelheim b.v.

   Tel: +31 (0) 800 22 55 889

   Eesti

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Eesti filiaal

   Tel: +372 612 8000

   Norge

   Boehringer Ingelheim Norway KS

   Tlf: +47 66 76 13 00

   Ελλάδα

   Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

   Tηλ: +30 2 10 89 06 300

   Österreich

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Tel: +43 1 80 105-0

   España

   Boehringer Ingelheim España S.A.

   Tel: +34 93 404 51 00

   Polska

   Boehringer Ingelheim Sp.z o.o.

   Tel: +48 22 699 0 699

   France

   Boehringer Ingelheim France S.A.S.

   Tél: +33 3 26 50 45 33

   Portugal

   Boehringer Ingelheim, Lda.

   Tel: +351 21 313 53 00

   Hrvatska

   Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

   Tel: +385 1 2444 600

   România

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Viena - Sucursala Bucuresti

   Tel: +40 21 302 28 00

   Ireland

   Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

   Tel: +353 1 295 9620

   Slovenija

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Podružnica Ljubljana

   Tel: +386 1 586 40 00

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG,

   organizačná zložka

   Tel: +421 2 5810 1211

   Italia

   Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

   Tel: +39 02 5355 1

   Suomi/Finland

   Boehringer Ingelheim Finland Ky

   Puh/Tel: +358 10 3102 800

   Κύπρος

   Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

   Tηλ: +30 2 10 89 06 300

   Sverige

   Boehringer Ingelheim AB

   Tel: +46 8 721 21 00

   Latvija

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG

   Latvijas filiāle

   Tel: +371 67 240 011

   United Kingdom

   Boehringer Ingelheim Ltd.

   Tel: +44 1344 424 600


   Denna bipacksedel ändrades senast

   02/2017


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pradaxa

  Kapsel, hård 75 mg 10 x 1 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 115163
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim AB

  145,74 kr

  Jämförspris: 14,57 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?