• Medel mot fästing&ohyra
 • Pyriprol
 • För hund 2 - 4,5 kg. Lösning som droppas på huden, behandlar och förebygger fästing- och loppangrepp. Effekten varar i 4 veckor.
 • Effekten påverkas inte av bad och schamponering.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL

   Prac-tic spot-on, lösning för hundar

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Elanco GmbH

   Heinz-Lohmann-Str. 4

   27472 Cuxhaven

   Tyskland

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Elanco France S.A.S.
   26, Rue de la Chapelle
   68330 Huningue
   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Prac-tic 56,25 mg spot-on, lösning för mycket små hundar, Prac-tic 137,5 mg spot-on, lösning för små hundar, Prac-tic 275 mg spot-on, lösning för medelstora hundar, Prac-tic 625 mg spot-on, lösning för stora hundar. Pyriprol.

   3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller 125 mg pyriprol i form av färglös till gul, klar lösning för utvärtes bruk på huden.

   En pipett innehåller:

   Dosenhet

   Pyriprol

   Prac-tic för mycket små hundar

   0,45 ml

   56,25 mg

   Prac-tic för små hundar

   1,1 ml

   137,5 mg

   Prac-tic för medelstora hundar

   2,2 ml

   275 mg

   Prac-tic för stora hundar

   5,0 ml

   625 mg

   Lösningen innehåller också 0,1 % butylhydroxitoluen (E321)

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Behandling och prevention av loppangrepp (Ctenocephalides canis och C. felis).

   Behandling och prevention av fästingangrepp (Ixodes ricinus, Ixodes scapularis, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum).

   Behandling och prevention av loppangrepp: Prac-tic är effektivt mot nya loppangrepp i minst 4 veckor.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till hundar yngre än 8 veckor eller som väger under 2 kg.

   Skall inte användas vid överkänslighet mot ämnen i fenylpyrazolgruppen eller mot något hjälpämne.

   Skall inte användas till sjuka djur eller djur under konvalescens.

   Det veterinärmedicinska läkemedlet är speciellt utvecklat för hundar. Skall inte användas till katter då det skulle kunna leda till överdosering.

   Skall inte användas till kaniner.

   6. BIVERKNINGAR

   Följande har rapporterats i mycket sällsynta fall:
   - reaktioner på appliceringsstället och huden: klåda, pälsförändringar, dermatit (hudinflammation), erytem (hudrodnad), pälsavfall, missfärgning av pälsen och att pälsen ser fet ut
   - neurologiska reaktioner: ataxi (brist på koordination) och kramper
   - systemiska reaktioner: letargi (dåsighet)
   - reaktioner i mag-tarmkanalen: kräkningar och diarré.

   Dessa tecken är vanligen övergående och försvinner inom 24 timmar efter applicering. Rådfråga veterinären om det tar längre tid för dem att försvinna.

   Kortvarigt ökat salivflöde (hypersalivation) kan förekomma, om hunden skulle slicka sig på behandlingsstället omedelbart efter behandling. Detta är inget tecken på förgiftning och försvinner inom några minuter utan behandling. Korrekt tillförsel av medlet minimerar hundens möjligheter att slicka på behandlingsstället.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)
   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)
   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)
   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)
   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000, behandlade djur enstaka rapporterade händelser inkluderade).

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   För spot-on utvärtes bruk på hundens hud.

   Doseringstabell

   Rekommenderad minimidos är 12,5 mg pyriprol per kg kroppsvikt, vilket motsvarar 0,1 ml spot-on, lösning per kg kroppsvikt.

   Hundens viktintervall

   (kg)

   Pipettstorlek

   som skall

   användas

   En pipett med 12,5 % (w/v) lösning innehåller (ml)

   Pyriprol

   (mg/kg

   kroppsvikt)

   2 – 4,5 kg

   Mycket små

   hundar

   0,45

   12,5 – 28,1

   4,5 – 11 kg

   Små hundar

   1,1

   12,5 – 30,6

   11 – 22 kg

   Medelstora

   hundar

   2,2

   12,5 – 25,0

   22 – 50 kg

   Stora hundar

   5,0

   12,5 – 28,4

   Mer än 50 kg

   Använd lämplig kombination av pipetter för att uppnå korrekt dos

   Inom varje viktintervall bör hela innehållet i en pipett av korrekt storlek appliceras på hundens hud.

   Behandling och förebyggande av loppangrepp

   Pyriprol dödar loppor inom 24 timmar efter applicering. En behandling förebygger loppangrepp i 4 veckor framåt.

   Behandling och förebyggande av fästingangrepp

   Pyriprol dödar fästingar inom 48 timmar efter applicering. En behandling ger effekt mot fästingar i 4 veckor.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Endast för applicering på huden.

   Ta ut en pipett ur förpackningen. Håll den lodrätt. Slå lätt på den smala delen av pipetten för att säkerställa att innehållet finns i själva behållaren. Vrid av toppen på pipetten längs den perforerade linjen.
   Dela pälsen på hundens rygg mellan skulderbladen så att huden blir synlig. Placera pipettens spets på huden och kläm ihop pipetten lätt flera gånger så att innehållet töms på 1 eller 2 ställen på huden. Försäkra dig om att produkten hamnar på huden. Applicera innehållet i 5 ml-pipetten på 2–3 ställen längs ryggraden på stora hundar för att förhindra att vätskan rinner av.

   Hunden skall vägas noggrant före behandling för att säkerställa att en pipett av korrekt storlek används.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på pipetten.
   Förvara pipetten i blisterförpackningen tills den skall användas. Ljuskänsligt.
   Förvaras vid högst 25 °C.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:
   Personer med känd allergi mot föreningar i fenylpyrazolgruppen eller något hjälpämne skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

   Undvik att få innehållet på fingrarna. Tvätta händerna efter användning och tvätta bort medel som eventuellt kommit i kontakt med huden med tvål och vatten. Om det veterinärmedicinska läkemedlet av misstag kommit i ögonen skall ögonen noga spolas med vatten. Om ögonirritationen kvarstår bör läkare uppsökas och bipacksedeln eller etiketten visas.

   Vid kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet kan domning och irritation i hud och slemhinnor förekomma. Besvären försvinner vanligen spontant.

   Om du eller någon annan oavsiktligt har svalt ned det veterinärmedicinska läkemedlet, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

   Rök, ät eller drick inte vid hantering av det veterinärmedicinska läkemedlet.

   Som en säkerhetsåtgärd skall direktkontakt med den behandlade hunden undvikas, och barn bör inte tillåtas leka med behandlade hundar förrän behandlingsstället har torkat. Därför rekommenderas att hundarna behandlas på kvällen. Nyligen behandlade hundar skall inte tillåtas sova i samma säng som ägarna, speciellt inte tillsammans med barn.

   Det veterinärmedicinska läkemedlet är avsett för behandling mot fästingar och vuxna loppor. Alla hundar i hushållet skall behandlas samtidigt.

   Särskilda försiktighetåtgärder för djur:
   Som regel lossnar fästingar från hunden inom 24 till 48 timmar efter kontakt med djuret. Enstaka fästingar kan dock ha bitit sig fast på hunden. Av denna anledning kan överföring av fästingburna smittsamma sjukdomar inte helt uteslutas.

   I fall med kraftigt loppangrepp innan behandlingen påbörjas skall hundens omgivning dammsugas och behandlas med lämpligt insektsdödande medel.

   Appliceras endast på hudytan och på oskadad hud.

   Det veterinärmedicinska läkemedlet är endast avsett för utvärtes bruk på hundar, ge det inte via hundens mun. Försiktighet ska iakttas för att undvika att det veterinärmedicinska läkemedlet kommer i kontakt med hundens ögon.

   Rådfråga veterinär om du planerar att använda läkemedlet till hundar som får andra produkter eller läkemedel.

   Ge inte det veterinärmedicinska läkemedlet via munnen, vilket kan leda till överdosering, eller via någon annan administreringsväg.

   Säkerhet för det veterinärmedicinska läkemedlet har inte fastställts hos avelshundar inklusive dräktiga eller lakterande tikar. Om du misstänker att hunden kan vara dräktig, eller om tiken har diande valpar eller om du vill behandla en avelshund, konsultera veterinär innan behandlingen påbörjas.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):
   Lindriga neurologiska tecken, såsom något bristande koordination och osäker gång observerades hos vissa djur som behandlades en gång i månaden. Tecknen försvann inom 3 timmar efter behandling.

   Hos 1 av 8 hundar observerades följande övergående biverkningar: darrningar, ataxi (brist på koordination), flämtning och kramper. Tecknen försvann inom 18 timmar efter behandling.

   Efter en överdosering vid ett enda tillfälle sågs följande biverkningar: kräkning, aptitlöshet, minskad kroppsvikt, muskeltremor, krampanfall, ostadighet, andfåddhet. Alla tecken, med undantag för aptitlösheten, var helt borta inom 48 timmar.

   Överdosering av det veterinärmedicinska läkemedlet kan göra att pälsen klibbar och trasslar ihop på behandlingsstället i upp till 24 timmar.

   Ifall överdosering inträffar bör veterinär kontaktas.

   Använd medlet på ett område där din hund inte kan slicka bort det och låt inte din hund eller andra djur slicka varandra efter behandling.

   Hundar bör inte badas eller schamponeras inom 48 timmar före behandling. Badning/genomblötning av hunden med vatten eller schamponering inom 24 timmar efter behandling kan minska effekten av det veterinärmedicinska läkemedlet. Om du vill tvätta hunden, låt det gå minst en dag mellan behandling och schamponering.

   Försiktighet skall iakttas så att inte pälsen blöts alltför mycket av det veterinärmedicinska läkemedlet eftersom detta kan göra att pälsen på behandlingsstället klibbar och trasslar ihop. Skulle detta inträffa försvinner det dock inom 24 timmar efter applikation.

   Prac-tic-lösningen kan fläcka material såsom läder, tyg, plast och behandlade ytor. Låt applikationsstället torka före kontakt med dessa material.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   Prac-tic får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fisk och andra vattenlevande organismer.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-08-27. Ytterligare information om detta läkemedl finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Under en period av minst 4 veckor efter behandling dör de vuxna lopporna innan de hunnit lägga ägg. Eftersom Prac-tic fullständigt sätter äggproduktionen ur spel, bryts loppans livscykel.

   Pappkartong innehållande 1, 2 eller 10 blister med 3 pipetter i varje.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kontakta innehavaren av godkännandet för försäljning.

  Prac-tic

  Spot-on, lösning 56,25 mg 3 x 0,45 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 050902
  • Tillverkare: Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danma

  210 kr

  Jämförpris: 70 kr / milliliter

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/prac-tic-spot-on-losning-5625-mg-3-x-045-milliliter-endosbehallare-229828/ 229828 Prac-tic https://www.apoteket.se/static/dist/img/missing_image.svg 210.00 210.00 SEK Prac-tic OutOfStock Medel mot fästing&ohyra Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Spot-on, lösning 56,25 mg 3 x 0,45 milliliter Endosbehållare