Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Potactasol

   1 mg, 4 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   topotekan
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Potactasol är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Potactasol
   3. Hur du använder Potactasol
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Potactasol ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Potactasol är och vad det används för

   Potactasol innehåller den aktiva substansen topotekan som hjälper till att förstöra tumörer.


   Potactasol används för att behandla:

   • äggstockscancer eller småcellig lungcancer som har återkommit efter kemoterapi.

   • långt framskriden livmoderhalscancer där behandling med kirurgi eller strålbehandling inte är möjlig. För behandling av livmoderhalscancer ges Potactasol i kombination med läkemedel som innehåller cisplatin.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Potactasol

   Använd inte Potactasol

   • om du är allergisk mot topotekan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6);

   • om du ammar. Du ska sluta amma innan behandling påbörjas med Potactasol;

   • om dina blodvärden är för låga.

   Berätta för din läkare om du tror att något av detta stämmer in på dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Potactasol:

   • om du har några njurproblem. Din dos av Potactasol måste då kanske justeras. Potactasol rekommenderas inte vid allvarligt nedsatt njurfunktion;

   • om du har leverproblem. Potactasol rekommenderas inte vid allvarlig nedsatt leverfunktion;

   • om du har lunginflammation med tecken som hosta, feber och andningssvårigheter, se även avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”.

   Potactasol kan orsaka en minskning av antalet celler som gör att blodet koagulerar (blodplättar). Detta kan leda till större blödningar från relativt små sår såsom små skärsår. I sällsynta fall kan detta leda till allvarliga blödningar (hemorragi). Tala med din läkare för att få råd om hur du kan minimera blödningsrisken.


   Förekomsten av biverkningar är mer vanlig hos patienter med nedsatt allmäntillstånd. Läkaren kommer att göra en generell hälsoundersökning under behandlingen. Informera din läkare om du får feber, infektion eller mår dåligt.

   Barn och ungdomar

   Behandling av barn och ungdomar rekommenderas ej, då erfarenheten är begränsad.

   Andra läkemedel och Potactasol

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Potactasol ska inte användas av gravida kvinnor, om det inte är klart nödvändigt. Om du är gravid eller misstänker att du kan vara gravid, tala med din läkare omedelbart.


   Effektiva preventivmedel ska användas under behandling för att unvika graviditet/faderskap. Rådfråga din läkare.


   Patienter som är oroliga över sin fertilitet ska fråga sin läkare om rådgivning angående fertilitet och familjeplaneringsalternativ innan behandling påbörjas.


   Du får inte amma om du behandlas med Potactasol.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Potactasol kan göra att man känner sig trött eller svag. Om du upplever dessa symtom, kör inte bil och använd inte maskiner.

   Potactasol innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, det vill säga är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Potactasol

   Den dos av Potactasol du får baseras på:

   • vilken sjukdom som behandlas

   • storleken av din kroppsyta (m2)

   • resultaten från de blodprover som tagits innan och under behandling

   • hur väl du tolererar behandling

   Vuxna

   Äggstockscancer och småcellig lungcancer

   Vanlig dos är 1,5 mg per kvadratmeter kroppsyta per dag i 5 dagar. Vanligtvis upprepas detta behandlingsschema var tredje vecka.


   Cervixcancer (livmoderhalscancer)

   Vanliga dos är 0,75 mg per kvadratmeter kroppsyta per dag i 3 dagar. Vanligtvis upprepas detta behandlingsschema var tredje vecka.

   Vid behandling av livmoderhalscancer kombineras Potactasol med ett annat läkemedel mot cancer som innehåller cisplatin. För ytterligare information om cisplatin, hänvisas till motsvarande bipacksedel.


   Patienter med nedsatt njurfunktion

   Din läkare kan behöva minska din dos baserat på din njurfunktion.


   Hur Potactasol färdigställs

   Potactasol tillhandahålls som pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Innan administrering måste pulvret lösas upp, och koncentratet som bildas spädas ytterligare.


   Hur Potactasol ges

   En läkare eller sköterska kommer att ge dig den färdigberedda och utspädda Potactasol lösningen som infusion (dropp), vanligen i armen, under cirka 30 minuter.

   Om du får för stor mängd av Potactasol

   Eftersom detta läkemedel administreras av läkare eller sjuksköterska är det osannolikt att du får för stor mängd. I händelse av en överdos kommer din läkare att övervaka dig för biverkningar. Tala med läkare eller sjuksköterska om du är orolig över den mängd läkemedel du får.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar

   Informera din läkare omedelbart om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar. Dessa kan kräva behandling på sjukhus och kan även vara livshotande.


   • Infektioner (mycket vanliga; kan förekomma hos fler än 1 användare av 10), med symtom såsom:

    • feber

    • kraftig försämring av ditt allmäntillstånd

    • lokala symtom, som ont i halsen eller brännande känsla vid urinering

    • svår buksmärta, feber och eventuellt diarré (i sällsynta fall blodig) kan vara tecken på inflammation i tarmarna (neutropen kolit).

   Potactasol kan minska din motståndskraft mot infektioner.


   • Lunginflammation (sällsynt; kan förekomma hos upp till 1 användare av 1 000), med symtom såsom:

    • andningssvårigheter

    • hosta

    • feber

   Du löper större risk att drabbas av detta allvarliga tillstånd (interstitiell lungsjukdom) om du redan har problem med lungorna, eller om du fått strålbehandling av dina lungor eller om du tidigare har tagit andra läkemedel som orsakat skador på lungorna, se även avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”. Detta tillstånd kan vara dödligt.


   Allvarliga allergiska (anafylaktiska) reaktioner (sällsynt; kan förekomma hos upp till 1 användare av 1 000), med symtom såsom:

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, andningssvårigheter, lågt blodtryck, yrsel och kliande hudutslag

   Andra biverkningar för Potactasol inkluderar:


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 användare av 10)

   • Känsla av allmän svaghet och trötthet, vilket kan vara symtom på ett minskat antal röda blodkroppar (anemi). I vissa fall kan du behöva en blodtransfusion.

   • Minskning av antalet vita blodkroppar (leukocyter) i blodet. Onormalt lågt antal neutrofila granulocyter (en typ av vita blodkroppar) i blodet, med eller utan feber.

   • Lättare att få blåmärken och blödningar, emellanåt allvarliga blödningar, beroende på en minskning av antalet celler som gör att blodet koagulerar (blodplättar).

   • Viktminskning och aptitlöshet (anorexi), trötthet, svaghet.

   • Illamående, kräkning, diarré, magsmärta, förstoppning.

   • Inflammation i munslemhinnan och matspjälkningskanalen.

   • Feber.

   • Infektioner.

   • Håravfall.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 användare av 10)

   • Allergiska (överkänslighets-) reaktioner (inkluderande hudutslag).

   • Onormalt höga bilirubinvärden, en nedbrytningsprodukt från levern, som bildas när röda blodkroppar bryts ner. Symtomen kan inkludera gulaktig hud (gulsot).

   • Minskning av antalet av alla typer av blodkroppar (pancytopeni).

   • Sjukdomskänsla.

   • Allvarlig blodförgiftning, som kan vara dödligt.

   • Hudklåda.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 användare av 1 000)

   • Svullnad på grund av vätskeansamling (angioödem) t ex runt ögonen och läppar samt händer, fötter och hals. Kan i allvarliga fall orsaka andningssvårigheter.

   • Kliande hudutslag (eller nässelfeber).

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 användare av 10 000)

   • Mild smärta och inflammation på injektionsstället på grund av oavsiktlig administering av läkemedlet till omgivande vävnad (extravasation) t ex genom läckage.

   Om du behandlas för livmoderhalscancer kan du få biverkningar av det andra läkemedlet (cisplatin) som du får tillsammans med Potactasol.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Potactasol ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och kartongen.


   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Förvaring efter rekonstituering och spädning

   Koncentratets kemiska och fysikaliska stabilitet har visats för 24 timmar vid 25 ± 2°C i normala ljusbetingelser, och för 24 timmar vid 2°C till 8°C i skydd från ljus.


   Kemisk och fysikalisk stabilitet hos lösningen efter spädning av koncentratet i 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för infusion har visats för 4 timmar vid rumstemperatur i normala ljusbetingelser. Koncentraten som testades förvarades i 12 respektive 24 timmar vid 25 ± 2°C efter beredning och späddas därefter.


   Från mikrobiologisk synpunkt ska läkemedlet användas omedelbart. Om det inte används omedelbart är förvaringstiden och förvaringsförhållandena före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2°C till 8°C, såvida inte beredning/spädning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är toptekan. Varje injektionsflaska innehåller 1 mg eller 4 mg topotekan (som hydroklorid). Efter beredning innehåller 1 ml koncentrat 1 mg topotekan.

   • Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), vinsyra (E334), saltsyra (E507) och natriumhydroxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Potactasol tillhandahålls som genomskinliga injektionsflaskor av glas typ I med grå bromobutylpropp och aluminiumförslutning med avtagbar plastkapsyl. Varje injektionsflaska är omsluten av ett skyddande plastöverdrag.


   Förpackningsstorlekar:

   1 injektionsflaska innehållandes 1 mg topotekan.

   1 injektionsflaska innehållandes 4 mg topotekan.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   Hafnarfjordur

   Island


   Tillverkare

   S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

   11 Ion Mihalache Blvd Bucharest

   Rumänien


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


   België/Belgique/Belgien

   ALL-in-1 bvba

   Tél/Tel: +32 (0)32 86 88 88

   Luxembourg/Luxemburg

   ALL-in-1 bvba

   Belgique/Belgien

   Tél/Tel: +32 (0)32 86 88 88

   България

   Актавис ЕАД

   Teл.: + 359 2 9321 680

   Magyarország

   Actavis Hungary Kft

   Tel.: +36 1 501 7001

   Česká republika

   Actavis CZ a.s.

   Tel: +420251001680

   Malta

   Actavis Ltd.

   Tel: + 35621693533

   Danmark

   Teva Denmark A/S

   Tlf: +45 44 98 55 110

   Nederland

   Actavis B.V.

   Tel: 035 -54 299 33

   Deutschland

   Actavis Deutschland GmbH & Co. KG

   Telefon: +49 (0)89 558909 0

   Norge

   Teva Norway AS

   Tlf: +47 66 77 55 90

   Eesti

   UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal

   Tel: +372 6100 565

   Österreich

   ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

   Tel: +43(0)1 97007 0

   Ελλάδα

   PharOS - Pharmaceutical Oriented Services Ltd

   Tel : +30 210 66 64 667 – 8

   Polska

   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 345 93 00

   España

   Actavis Spain, S.A.

   Tfno.: +34 91 630 86 45

   Portugal

   Actavis A/S Sucursal

   Tel: + 351 21 722 06 50

   France

   Actavis Group PTC ehf.

   Islande

   România

   Actavis SRL

   Tel: + 40 21 318 17 77

   Ireland

   Teva Pharmaceuticals Ireland

   Tel: +353 51 321740

   Slovenija

   Sanolabor d.d.

   phone: +386 (0)1 585-4351

   Ísland

   Actavis Group PTC ehf

   Sími: + 354-550 3300

   Slovenská republika

   Actavis s.r.o.

   Tel: +421 2 3255 3800

   Italia

   Actavis Italy S.p.A.

   Tel: +39 0331 583111

   Suomi/Finland

   Actavis Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 348 233

   Κύπρος

   A. Potamitis Medicare Ltd

   Τηλ: +35722313611

   Sverige

   Teva Sweden AB

   Tel: +46 42 12 11 00

   Latvija

   Actavis Baltics pārstāvniecība Latvijā

   Tel: +371 67067873

   United Kingdom

   Actavis UK Limited

   Tel: + 44 1271 311257

   Lietuva

   UAB “Actavis Baltics”

   Tel: +370 5 260 9615


   Denna bipacksedel ändrades senast

   03/2018


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


   Potactasol


   ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING


   Särskilda anvisningar för hantering och destruktion av cytostatika

   1. Beredning och utspädning av läkemedlet måste utföras av utbildad personal.

   2. Beredningen ska utföras på avsedd plats under aseptiska betingelser.

   3. Lämpliga skyddshandskar för engångsbruk, skyddsglasögon, skyddskläder och mask ska bäras.

   4. Försiktighetsåtgärder ska iakttagas för att undvika att läkemedlet oavsiktligt kommer i kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, skölj med stora mängder vatten. Kontakta därefter läkare för en medicinsk bedömning.

   5. Vid hudkontakt, tvätta området grundligt med stora mängder vatten. Tvätta alltid händerna efter avlägsnande av skyddshandskar.

   6. Gravid personal ska inte arbeta med detta läkemedel.

   7. Adekvat omhändertagande och försiktighetsåtgärder ska iakttas vid hantering av avfall (injektionssprutor, kanyler etc) som används vid beredning och/eller spädning av cytostatika. Överblivna läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


   Innan administrering: Beredning och spädning

   Potactasol pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning, måste beredas med lämplig volym av vatten till injektionsvätskor innan infusion, enlig nedan:


   • Potactasol 1 mg ska lösas upp i 1,1 ml vatten för injektionsvätskor (då den innehåller ett överskott på 10 %)

   • Potactasol 4 mg ska lösas upp i 4 ml vatten för injektionsvätskor


   Efter beredning fås ett koncentrat som innehåller 1 mg topotekan per ml. Detta koncentrat (1 mg/ml) måste spädas ytterligare innan användning.


   Volymen av det beredda koncentratet motsvarande den beräknade individuella dosen ska spädas ytterligare med antingen natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) lösning för injektion eller glukos 50 mg/ml (5%) lösning för infusion till en slutlig koncentration på mellan 25 och 50 mikrogram/ml i infusionsvätskan, lösningen, exempelvis:

   Volym till 25 mikrogram/ml lösning

   Volym till 50 mikrogram/ml lösning

   1 ml av 1 mg/ml topotekanlösning

   tillsätt 39 ml som ger 40 ml

   tillsätt 19 ml som ger 20 ml

   4 ml av 1 mg/ml topotekanlösning

   tillsätt 156 ml som ger 160 ml

   tillsätt 76 ml som ger 80 ml

   Förvaring efter beredning och spädning

   Koncentratet har visats vara kemiskt och fysikaliskt stabil i 24 timmar vid 25°C±2°C vid normala ljusbetingelser, och i 24 timmar vid 2°C till 8°C i skydd från ljus.


   Efter spädning av koncentratet i natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) lösning för injektion eller glukos 50 mg/ml (5 %) lösning för infusion, har lösningen visats vara kemiskt och fysikaliskt stabil i 4 timmar vid 25°C±2°C vid normala ljusbetingelser. Koncentraten som testades förvarades i 12 timmar respektive 24 timmar vid 25°C±2°C efter beredning och späddes därefter ut.


   Från mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden och förvaringsförhållanden före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2°C till 8°C, såvida inte beredning/spädning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


   Destruktion

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   Allt material som används vid administrering eller rengöring, inklusive handskar, ska placeras i speciella avfallspåsar som riskavfall för högtemperaturförbränning. Avfall i flytande form kan spolas ner med stora kvantiteter vatten.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Potactasol

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mg 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 526139
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  822 kr

  Jämförpris: 822 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?