Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Porcilis® Ery-Parvo vet.,

   Injektionsvätska, emulsion

   Användarinformation

   Vaccin mot rödsjuka och mot tidig fosterdöd, orsakad av parvovirusinfektion, hos svin

   2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

   1 dos (2 ml) innehåller:
   Inaktiverat PPV (svinparvovirus) stam 014, (≥ 552 EU bestämt i slutprodukt som massenheter av antigen (ELISA)


   Inaktiverat Erysipelothrix rhusiopathiae stam M2 (serotyp 2): ≥ 1 ppd (pig protective dose) beräknat enligt Ph.Eur. styrketest   Adjuvans:
   dl-α-tokoferolacetat 150 mg

   Hjälpämnen:
   Polysorbat 80 60 mg

   Tris (hydroximetyl) aminometan 1,2 mg
   Natriumklorid 12 mg
   Formalin 2,7 mg
   Simetikon 0,1 mg
   Vatten för injektionsvätskor till 2 ml

   3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   NL-5831 AN Boxmeer

   Holland

   4. DJURSLAG

   Svin.

   5. INDIKATION(ER)

   Aktiv immunisering av gyltor, suggor, och galtar mot sjukdom orsakad av infektion med Erysipelothrix rhusiopathiae (rödsjuka) och mot tidig fosterdöd orsakad av parvovirusinfektion.

   6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

   I frånvaro av maternala antikroppar mot svinparvovirus (från ca 6 månader) ges 2 vaccinationer med 4 veckors mellanrum. Den andra vaccinationen ges senast 2 veckor före betäckning/artificiell insemination. Vaccination mot svinparvovirus har vanligen ingen effekt före 6 månaders ålder, varför enkelvacciner mot rödsjuka bör användas i dessa fall.

   Revaccination bör ske under digivningen, senast 2 veckor före betäckning/artificiell insemination, eller var sjätte månad.

   Galtar: Grundimmunisering 2 gånger med 4 veckors mellanrum, därefter revaccination var 6:e månad.

   7. ADMINISTRERINGSÄTT OCH ADMINSTRERINGSVÄG

   2 ml injiceras djupt intramuskulärt bakom örat.

   8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Låt vaccinet anta rumstemperatur (15°C -25 °C) före användning.

   Vaccinet ska omskakas före användning.

   9. KONTRAINDIKATIONER

   Inga kända.

   10. BIVERKNINGAR

   Övergående svullnad på injektionsstället och feber kan förekomma. Ovillighet att röra sig har noterats hos vissa djur.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   - Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   - Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   11. KARENSTIDER

   Kött och slaktbiprodukter: Noll dagar.

   12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC).

   Får ej frysas.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på flaskan efter förkortningen för utgångsdatum. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 10 timmar

   13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Inga.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Endast friska djur ska vaccineras.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Ej relevant.

   Dräktighet:

   Använd inte till dräktiga djur.

   Digivning:

   Kan användas under digivning.

   Andra läkemedel och Porcilis Ery-Parvo vet.:

   Formella interaktionsstudier är inte gjorda.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Inga särskilda symtom har noterats efter dubbel dos.

   Blandbarhetsproblem:

   Blanda inte med något annat läkemedel.

   14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2016-06-02

   16. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   Flaskor av glas (Ph.Eur. typ II), alternativt av plast (PET).

   20 ml, 50 ml, 100 ml, 10x20 ml, 10x50 ml och 10x100 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

   Tel 08 522 216 60

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Porcilis® Ery-Parvo vet.

  Injektionsvätska, emulsion 25 dos(er) Injektionsflaska

  • Varunummer: 012545
  • Tillverkare: Intervet AB

  529,50 kr

  Jämförpris: 21,18 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?