Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pneumovax

   Injektionsvätska, lösning
   Pneumokockpolysackaridvaccin

   För vuxna och barn över 2 år.


   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn vaccineras.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Alla kommer inte att få några biverkningar, men om du får det och de blir allvarliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pneumovax är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Pneumovax
   3. Hur du använder Pneumovax
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pneumovax ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pneumovax är och vad det används för

   Pneumovax är ett pneumokockvaccin. Vaccin används för att skydda dig eller ditt barn mot infektionssjukdomar. Din läkare har rekommenderat att du eller ditt barn (från två års ålder) ska få Pneumovax som skydd mot allvarliga infektioner orsakade av bakterier som kallas pneumokocker.


   Pneumokocker kan orsaka infektioner i lungorna (särskilt lunginflammation) och i hjärn- och ryggmärgshinnorna (meningit) samt i blodet (bakteriemi eller blodförgiftning). Pneumovax kan bara skydda dig mot pneumokockinfektioner orsakade av de typer av bakterier som ingår i vaccinet. De 23 pneumokocktyperna som ingår i vaccinet omfattar dock de typer som orsakar nästan alla (ca nio av tio) infektioner orsakade av pneumokocker.


   När vaccinet ges till dig eller ditt barn producerar kroppens naturliga försvar antikroppar, som hjälper till att skydda mot pneumokockinfektioner.


   Pneumokockinfektioner förekommer i hela världen och kan förekomma hos alla oavsett ålder, men är vanligast hos:

   * äldre personer

   * personer som förlorat sin mjälte eller vars mjälte inte fungerar.

   * personer som har lågt motstånd mot infektioner på grund av långvariga sjukdomar eller infektioner (som hjärtsjukdomar, lungsjukdomar, diabetes, njursjukdomar, leversjukdomar eller HIV-infektion).

   * personer som har lågt motstånd mot infektioner på grund av behandling de fått för någon sjukdom (som cancer)


   Pneumokockinfektioner i hjärn- och ryggmärgshinnorna (meningit) förekommer ibland efter det att skallbenet skadats och spräckts och i sällsynta fall efter vissa medicinska ingrepp. Pneumovax kan eventuellt inte förhindra alla dessa infektioner.


   Pneomokockinfektioner kan även förekomma i bihålorna, öronen och i andra delar av kroppen. Pneumovax kommer sannolikt inte att skydda dig eller ditt barn mot dessa lindrigare typer av infektioner.


   2. Vad du behöver veta innan du använder Pneumovax

   Använd inte Pneumovax

   Pneumovax är avsett för personer över 2 år. Detta beror på att det inte är helt säkert att yngre barn svarar på behandlingen.


   För att säkerställa att Pneumovax är lämpligt för dig eller ditt barn, är det viktigt att berätta för läkaren eller sjuksköterskan om någon av punkterna nedan stämmer in på dig eller ditt barn. Om det är något du inte förstår, eller om du är osäker, be läkaren eller sjuksköterskan förklara. Liksom andra vaccin ger Pneumovax eventuellt inte fullgott skydd till alla som får det.


   Använd inte Pneumovax om du eller ditt barn är allergiska (överkänsliga) mot något av innehållsämnena som anges i avsnitt 6.

   Varningar och försiktighet

   Före vaccination måste du tala om för läkaren om:

   * du eller ditt har en infektion med hög feber., eftersom vaccinationen kan behöva skjutas upp tills du eller ditt barn är friska igen.

   Före vaccinationen måste du även tala om för läkaren om:

   * du eller ditt barn har lågt motstånd mot infektioner på grund av en behandlingskur (som läkemedel eller strålning mot cancer).

   * du eller ditt barn har en långvarig sjukdom eller infektion som kan ha sänkt motståndet mot pneumokockinfektioner.

   I båda fallen kan vaccinationen behöva skjutas upp, men även i sådana fall kanske den inte skyddar dig lika bra som den skyddar friska personer.


   Personer som är 65 år gamla eller äldre tål inte alltid medicinska åtgärder lika bra osm yngre personer. Därför kan man inte utesluta fler och/eller mer allvarliga reaktioner hos vissa äldre individer.

   Andra läkemedel och Pneumovax

   Pneumovax kan ges samtidigt som influensavaccin så länge olika injektionsställen används. De flesta personer kan svara på båda vaccinen samtidigt så att de kan skyddas mot båda infektionerna.


   Pneumovax bör inte ges samtidigt som ZOSTAVAX. För mer information om dessa vacciner, kontakta läkare eller sjukvårdspersonal.


   Om du eller ditt barn redan tar antibiotika för att förhindra pneumokockinfektion, ska den behandlingen inte avbrytas efter vaccinationen. Det är viktigt att snabbt uppsöka läkare för att få antibiotikabehandling, även efter vaccinationen, om du tror att du eller ditt barn kan ha någon typ av infektion och du eller ditt barn har fått veta att ni löper stor risk att få en pneumokockinfektion (t.ex. om mjälten saknas eller om den inte fungerar ordentligt).


   Tala om för läkaren eller sjuksköterskan om du eller ditt barn tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Tala om för läkaren eller sjuksköterskan om du är gravid, tror att du är gravid eller försöker bli gravid. Det är inte känt om Pneumovax är skadligt för fostret när det ges till en gravid kvinna. Läkaren eller sjuksköterskan kommer att avgöra om du ska ges Pneumovax.


   Tala om för läkaren eller sjuksköterskan om du ammar eller har för avsikt att amma. Läkaren eller sjuksköterskan kommer att avgöra om du ska ges vaccinet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns ingen information som antyder att Pneumovax påverkar din förmåga att köra eller använda maskiner.

   Pneumovax innehåller hjälpämnen

   PNEUMOVAX®II innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, och är väsentligen natriumfri.


   3. Hur du använder Pneumovax

   Vaccinationen ska utföras av en läkare eller sjuksköterska som utbildats i att använda vaccin. Vaccinet ska ges på en sjukvårdsinrättning eftersom det där finns utrustning för att hantera eventuellt mindre vanliga allergiska reaktioner mot injektionen.


   Pneumovax ges som en injektion i en muskel eller djupt under huden i överarmen. Läkaren eller sjuksköterskan undviker att ge dig injektionen i huden eller i ett blodkärl.


   Vaccinet ges ibland före (vanligtvis minst två veckor före) planerat datum för att operera bort mjälten eller för att starta cancerbehandling. Om du eller ditt barn redan påbörjat eller avslutat särskilda behandlingar, kan vaccinationen skjutas upp ca tre månader.


   När vaccin ges till personer som är HIV-positiva, ges det vanligtvis så fort resultatet är känt.


   Du eller ditt barn ges en dos av vaccinet. En andra dos Pneumovax ges vanligtvis inte förrän minst tre år efter den första dosen. Friska personer behöver vanligtvis inte få en andra dos. Ytterligare doser av vaccinet kan dock rekommenderas för personer som löper ökad risk för allvarlig pneoumokockinfektion (som personer som saknar mjölte eller vars mjälte inte fungererar ordentligt), vanligtvis mellan 3 och 5 år efter den första dosen. En upprepad dos rekommenderas vanligtvis inte inom 3 år efter den första dosen p.g.a. större risk för biverkningar.


   Läkaren eller sjuksköterskan avgör om och när du eller ditt barn behöver ytterligare en dos Pneumovax.

   Om du använt för stor mängd av Pneumovax

   Inga överdoser av Pneumovax har rapporterats. Överdosering är mycket osannolik eftersom vaccinet levereras i injektionsflaskor innehållande en enkeldos och ges av läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla vaccin och läkemedel kan Pneuomovax orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Allergiska reaktioner

   Du måste omedelbart uppsöka sjukvård om du upplever något av nedanstående symtom eller andra allvarliga symtom efter vaccinationen:

   * svårighet att andas, blå missfärgning av tunga eller läppar,

   * lågt blodtryck (som orsakar yrsel) och kollaps,

   * feber, allmän sjukdomskänsla med smärtor eller även inflammation och svullnad i leder samt muskelsmärtor,

   * svullnad i ansikte, på läppar, tunga och/eller i eller på halsen,

   * svullnad i händer, fötter eller vrister,

   * nässelfeber (inflammerade strimmor på huden) och utslag.


   Om allvarliga allergiska reaktioner inträffar gör de oftast det mycket snart efter injektionen medan du fortfarande är kvar på sjukvårdsinrättningen.


   Biverkningar

   Om några av biverkningarna nedan blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   De vanligaste reaktionerna som rapporterats är ömhet, rodnad, värmekänsla, svullnad och förhårdnad på injektionsstället och feber. Dessa reaktioner tenderar att vara vanligare efter den andra dosen av vaccin än den första.


   Övriga biverkningar är:

   * smärta vid injektionsstället

   * svullnad i den injicerade extremiteten

   * försämrad rörlighet i den injicerade extremiteten

   * trötthetskänsla

   * allmän sjukdomskänsla

   * okontrollerbar frossa

   * illamående eller kräkningar

   * förstorade och/eller inflammerade körtlar

   * smärta, inflammation och svullnad i leder och muskelsmärtor

   * sänkt antal av en viss typ av blodkroppar som kallas trombocyter (blodplättar) hos personer som radn har ett lågt antal av dessa på grund av en annan sjukdom som kallas ITP och som orsakar en ökad risk för blödning och blåmärken

   * huvudvärk, förändrad känsel i huden eller stickningar, försämrad rörlighet i extremiteterna, domning och svaghet i armar och ben (inklusive en sjukdom kallad Guillain-Barrés syndrom)

   * en ökning av värdet på ett blodprov som mäter inflammation i kroppen (C-reaktivt protein (CRP))

   * patienter som har haft blodsjukdomar kan utveckla nedbrytning av röda blodkroppar vilket leder till ett otillräckligt antal röda blodkroppar (hemolytisk anemi)

   * ett ökat antal av vissa typer av vita blodkroppar

   * ett anfall (kramper) i samband med feber.

   5. Hur Pneumovax ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Använd Pneumovax före det utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i kylskåp (2°C- 8°C). Får inte frysas.


   Läkaren eller sjuksköterskan kontrollerar att vätskan är klar och färglös och att den inte innehåller några stora partiklar innan vaccinet ges till dig eller ditt barn.


   Vacciner ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur du kastar mediciner com du inte längre behöver. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Varje dos om 0,5 ml innehåller följande:

   * aktiva substanser- 25 mikrogram (en mycket liten mängd) av varje av de 23 polysackaridtyperna från bakterier kända som pneuomokocker. dessa har renats i mycket hög grad för att göras lämpliga att ges till dig eller ditt barn som injektion. De 23 pneumokockpolysackaridtyperna i vaccinet är 1,2,3,4,5,6B,7F,8,9N,9V,10A,11A,12F,14,15B,17F,18C,19A,20,22F,23F och 33F.

   * Övriga innehållsämnen- natriumklorid, fenol och vatten för injektionsvätskor.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel. 042–32 66 95


   Ompackare: Interport Limited, Croydon, England


   Tillverkare: MSD-koncernen.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   8 maj 2012


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pneumovax

  Injektionsvätska, lösning 0,5 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 163426
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?