Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Plegridy

   63/94/125 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
   peginterferon beta-1a

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Plegridy är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Plegridy
   3. Hur du använder Plegridy
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Plegridy ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Plegridy är och vad det används för

   Vad Plegridy är

   Den aktiva substansen i Plegridy är peginterferon beta-1a. Peginterferon beta-1a är en förändrad form av interferon som är långtidsverkande. Interferoner är naturliga substanser som framställs i kroppen för att hjälpa till att skydda mot infektioner och sjukdomar.


   Vad Plegridy används för

   Detta läkemedel används för att behandla skovvis förlöpande multipel skleros (MS) hos vuxna som är 18 år och äldre.

   MS är en långvarig sjukdom som påverkar centrala nervsystemet (CNS), inklusive hjärnan och ryggmärgen, där kroppens immunsystem (dess naturliga försvar) skadar den skyddande substansen (myelin) som omger nerverna i hjärnan och ryggmärgen. Detta stör signalerna mellan hjärnan och andra delar av kroppen och orsakar symtomen på MS. Patienter med skovvis förlöpande MS kan ha perioder när sjukdomen inte är aktiv (remission) mellan uppblossande symtom (skov).


   Alla har sina egna varianter av MS-symtom. Dessa kan innefatta:

   • Känsla av dålig balans eller yrsel, gångsvårigheter, stelhet och muskelspasmer, trötthet, domningar i ansikte, armar eller ben

   • Akut eller kronisk smärta, problem med blåsa och tarm, sexuella problem och synproblem

   • Svårt att tänka och koncentrera sig, depression.


   Hur Plegridy verkar

   Det verkar som att Plegridy hindrar kroppens immunsystem från att skada hjärnan och ryggmärgen. Detta kan bidra till att minska antalet skov som du har och sakta ner de funktionsnedsättande effekterna av MS. Behandling med Plegridy kan bidra till att förhindra att du blir sämre, men det botar inte MS.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Plegridy

   Använd inte Plegridy

   Använd inte Plegridy:

   • Om du är allergisk mot peginterferon beta-1a, interferon beta-1a eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Se avsnitt 4 avseende symtomen på en allergisk reaktion.

   • Om du har en svår depression eller har självmordstankar.

   • Du ska inte börja använda Plegridy om du redan är gravid.


   Varningar och försiktighet

   • Om du någon gång har haft:

    • Depression eller problem som påverkar din sinnesstämning

    • Självmordstankar

     • Tala med din läkare. Läkaren kanske ändå ordinerar Plegridy till dig, men det är viktigt att du talar om för läkaren om du någon gång har haft depression eller liknande problem som påverkade din sinnesstämning.

   • Om du har något av tillstånden som anges nedan:

    • Allvarliga problem med lever eller njurar

    • Irritation vid ett injektionsställe, vilket kan leda till skador på hud eller vävnad (nekros vid injektionsstället). När du är klar att injicera ska du noga följa anvisningarna i avsnitt 7, ”Anvisningar om hur du injicerar Plegridy”, i slutet av bipacksedeln. Det är för att minska risken för reaktioner på injektionsstället.

    • Epilepsi eller andra typer av krampanfall där läkemedelsbehandling inte gett tillräckligt resultat.

    • Hjärtproblem, vilka kan orsaka symtom som t.ex. bröstsmärta (kärlkramp), särskilt efter en aktivitet; svullna anklar, andnöd (kronisk hjärtsvikt); eller oregelbundna hjärtslag (arytmi).

    • Sköldkörtelproblem

    • Ett lågt antal vita blodkroppar eller blodplättar, vilket kan orsaka en ökad risk för infektion, eller blödning

     • Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du injicerar Plegridy om något av detta stämmer in på dig. Dessa problem kan förvärras medan du använder Plegridy


   Ytterligare saker att ta i beaktande när du använder Plegridy

   • Du kommer att behöva ta blodprover för att bestämma antalet av dina blodkroppar, blodstatus och dina nivåer av leverenzymer. Dessa kommer att utföras innan du börjar använda Plegridy, regelbundet efter att du påbörjat behandling med Plegridy och sedan i perioder under behandlingen, även om du inte har några speciella symtom. Dessa blodprover görs utöver de prover som normalt tas för att kontrollera din MS.

   • Funktionen av din sköldkörtel kommer att kontrolleras regelbundet eller då din läkare anser det nödvändigt av andra orsaker.

   • Blodproppar i de små blodkärlen kan uppstå under behandlingen. Dessa blodproppar kan påverka dina njurar . Detta kan uppkomma efter flera veckors behandling upp till flera år efter det att du börjat med Plegridy. Läkaren kan vilja kontrollera ditt blodtryck, blod (antalet trombocyter) och hur dina njurar fungerar.


   Om du av misstag skulle råka sticka dig själv eller någon annan med nålen i Plegridy, ska det berörda området tvättas omedelbart med tvål och vatten och läkare eller sjuksköterska ska kontaktas snarast möjligt.

   Barn och ungdomar

   Plegridy får inte användas till barn och ungdomar under 18 år. Säkerhet och effekt för Plegridy i denna åldersgrupp är inte känd.

   Andra läkemedel och Plegridy

   Plegridy ska användas med försiktighet tillsammans med läkemedel som bryts ned i kroppen av en grupp proteiner som kallas ”cytokrom P450” (t.ex. vissa läkemedel som används mot epilepsi eller depression).

   -Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, särskilt sådana som används för att behandla epilepsi eller depression. Detta gäller även receptfria läkemedel.

   Ibland måste du påminna annan vårdpersonal om att du behandlas med Plegridy. Till exempel om du ordineras andra läkemedel eller om du ska ta ett blodprov. Plegridy kan påverka andra läkemedel eller testresultatet.

   Graviditet och amning

   • Du ska inte börja använda Plegridy om du redan är gravid.

   • Om det är möjligt att du kan bli gravid måste du använda preventivmedel medan du använder Plegridy.

   • Om du planerar att skaffa barn eller om du blir gravid medan du använder Plegridy ska du tala om det för din läkare. Du och din läkare kan diskutera om du ska fortsätta med behandlingen.

   • Om du vill amma medan du använder Plegridy ska du först tala med din läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Plegridy kan göra att du mår illa (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”). Undvik att köra bil eller använda maskiner om du känner av detta eller något annat som skulle kunna påverka din körförmåga.

   Plegridy innehåller natrium

   En spruta innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg), dvs. det är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Plegridy

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dos:

   En injektion av Plegridy 125 mikrogram var 14:e dag (varannan vecka). Försök att använda Plegridy vid samma tidpunkt på samma veckodag varje gång du injicerar.


   Att börja med Plegridy

   Om Plegridy är nytt för dig, kan läkaren tillråda att du ökar dosen gradvis så att du kan anpassa dig till effekterna av Plegridy innan du kommer upp i full dos. Du får en startförpackning som innehåller dina första 2 injektioner: en orange spruta med Plegridy 63 mikrogram (för dag 0) och en blå spruta med Plegridy 94 mikrogram (för dag 14)


   Efter det kommer du få en underhållsförpackning innehållande grå sprutor med Plegridy 125 mikrogram (för dag 28 och sedan varannan vecka)


   Läs anvisningarna i avsnitt 7, ”Anvisningar om hur du injicerar Plegridy”, i slutet av bipacksedeln innan du börjar använda Plegridy.

   Använd listan som är tryckt på insidan av locket till startförpackningen för att hålla reda på dina injektionsdatum.


   Injicera dig själv

   Plegridy ska injiceras under huden (subkutan injektion). Växla ställena som du injicerar i. Använd inte samma injektionsställe för påföljande injektioner.


   Du kan själv injicera Plegridy utan hjälp av läkaren, om du har fått lära dig hur du ska göra.

   • Läs och följ råden som ges i anvisningarna i avsnitt 7, ”Anvisningar om hur du injicerar Plegridy”, innan du börjar.

   • Om du har problem med att hantera sprutan ska du be din läkare eller sjuksköterska om hjälp.


   Hur länge Plegridy ska användas

   Läkaren talar om för dig hur länge du måste fortsätta använda Plegridy. Det är viktigt att du fortsätter att använda Plegridy regelbundet. Gör inga ändringar om inte läkaren säger åt dig att göra det.

   Om du använt för stor mängd av Plegridy

   Du ska bara injicera Plegridy en gång varannan vecka.

   • Om du har använt mer än en injektion av Plegridy under en 7-dagarsperiod, kontakta genast läkare eller sjuksköterska.

   Om du har glömt att använda Plegridy

   Du måste injicera Plegridy en gång varannan vecka. Det här regelbundna schemat bidrar till att behandlingen tillförs så jämnt fördelat som möjligt.

   Om du skulle missa din vanliga dag, ska du injicera så snart du kan och sedan fortsätta som vanligt. Du ska emellertid inte injicera mer än en gång under en 7-dagarsperiod. Använd inte två injektioner för att kompensera för en missad injektion.

   • Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar

   • Leverproblem

   (vanliga – kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   Om du får något av dessa symtom:

   • Huden eller ögonvitorna gulnar

   • Klåda över hela kroppen

   • Illamående, kräkning

   • Lätt att få blåmärken

    • Ring läkaren omedelbart. Detta kan vara tecken på ett möjligt leverproblem.


   • Depression

   (vanliga – kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   Om du:

   • Känner dig onormalt ledsen, orolig eller värdelös eller

   • Har självmordstankar

    • Ring läkaren omedelbart.


   • Allvarlig allergisk reaktion

   (mindre vanliga – kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   Om du får något av detta:

   • Svårt att andas

   • Svullnad i ansiktet (läppar, tunga eller svalg)

   • Utslag eller rodnad i huden

    • Kontakta läkare omedelbart


   • Krampanfall

   (mindre vanliga – kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   Om du får ett krampanfall

    1. Kontakta läkare omedelbart


   • Skada vid injektionsstället

   (sällsynta – kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

   Om du får något av dessa symtom:

   • Ett sår i huden tillsammans med svullnad, inflammation eller vätska som läcker ut runt injektionsstället

    • Kontakta läkare för att få råd.


   • Njurproblem inklusive ärrbildning som kan försämra njurfunktionen

   (sällsynta – kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

   Om du får något eller alla av dessa symtom:

   • Skummig urin

   • Trötthet

   • Svullnad, särskilt i anklar och ögonlock, och viktökning.

    • Tala om det för läkaren eftersom det kan vara tecken på ett möjligt njurproblem.


   • Blodproblem

   (sällsynta – kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

   Följande kan hända: Blodproppar i de små blodkärlen som kan påverka dina njurar (trombotisk trombocytopen purpura eller hemolytiskt uremiskt syndrom) Symtomen kan vara ökat antal blåmärken, blödning, feber, extrem svaghet, huvudvärk, yrsel-eller svimningskänsla. Din läkare kan se förändringar i blodet och i njurfunktionen.


   Om du får något eller alla av dessa symtom:

   • Ökat antal blåmärken eller blödning

   • Extrem svaghet

   • Huvudvärk, yrsel eller svindelkänsla

    • Tala om det för läkaren omedelbart.


   Andra biverkningar

   Mycket vanliga biverkningar

   (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • Influensaliknande symtom. Dessa symtom är egentligen inte influensa, se nedan. Du kan inte smitta andra.

   • Huvudvärk

   • Muskelvärk (myalgi)

   • Värk i lederna, armar, ben eller nacke (artralgi)

   • Frossa

   • Feber

   • Känsla av svaghet och trötthet (asteni)

   • Rodnad, klåda eller smärta runt injektionsstället

    • Tala med läkare om någon av dessa effekter besvärar dig.


   Influensaliknande symtom: egentligen inte influensa

   Influensaliknande symtom är vanligare när du precis har börjat använda Plegridy. De avtar gradvis i takt med att du fortsätter med dina injektioner. Se nedan för enkla sätt att hantera dessa influensaliknande symtom om du får dem.


   Tre enkla sätt att bidra till att minska påverkan av influensaliknande symtom:

   1. Överväg tidpunkten för din Plegridy-injektion. När de influensaliknande symtomen börjar och slutar är olika för varje patient. De influensaliknande symtomen börjar i genomsnitt cirka 10 timmar efter injektionen och varar mellan 12 och 24 timmar.

   2. Ta paracetamol eller ibuprofen en halvtimme före Plegridy-injektionen. Tala med din läkare eller apotekspersonal om hur mycket du ska ta och hur länge.

   3. Om du har feber ska du dricka mycket vatten för att inte bli uttorkad.


   Vanliga biverkningar

   (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • Illamående eller kräkning

   • Håravfall (alopeci)

   • Klåda i huden

   • Förhöjd kroppstemperatur

   • Förändringar runt stället där du injicerade, t.ex. svullnad, inflammation, blåmärken, värme, utslag eller färgförändring

   • Förändringar i blodet vilka kan orsaka trötthet eller minska förmågan att bekämpa infektion

   • Ökad mängd leverenzymer i blodet (visar sig vid blodprov)

    • Tala med läkare om någon av dessa effekter besvärar dig.


   Mindre vanliga biverkningar

   (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • Nässelutslag

   • Förändringar i blodet vilka kan orsaka oförklarliga blåmärken eller blödning.

    • Tala med läkare om någon av dessa effekter besvärar dig.


   Övriga biverkningar

    (ingen känd frekvens – frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Pulmonell arteriell hypertension: En sjukdom med allvarlig förträngning av lungornas blodkärl som leder till högt blodtryck i blodkärlen som transporterar blod från hjärtat till lungorna. Pulmonell arteriell hypertension har setts vid olika tidpunkter under behandlingen, även upp till flera år efter inledd behandling med interferon-beta.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Plegridy ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   • Förvara Plegridy i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Öppna bara förpackningen när du behöver en ny spruta.

   • Förvaras i kylskåp mellan 2 ºC och 8 ºC.

    • Får ej frysas. Kasta bort Plegridy som har råkat bli fryst.

   Plegridy kan förvaras utanför kylskåp i rumstemperatur (upp till 25 °C) i upp till 30 dagar men det måste skyddas mot ljus.

   • Plegridy kan tas ut ur kylskåpet och ställas tillbaka mer än en gång vid behov

   • Kontrollera att tiden som sprutorna befinner sig utanför kylskåpet inte överstiger 30 dagar totalt.

   • Kasta bort sprutor som förvarats utanför kylskåpet i mer än 30 dagar.

   • Om du är osäker på hur många dagar du har förvarat en spruta utanför kylskåpet ska du kasta bort sprutan.


   Använd inte detta läkemedel om du märker något av följande:

   • Om sprutan är trasig.

   • Om lösningen är färgad, grumlig eller innehåller flytande partiklar


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är peginterferon beta-1a.


   • En 63 mikrogram förfylld spruta innehåller 63 mikrogram peginterferon beta-1a i 0,5 mL lösning.

   • En 94 mikrogram förfylld spruta innehåller 94 mikrogram peginterferon beta-1a i 0,5 mL lösning.

   • En 125 mikrogram förfylld spruta innehåller 125 mikrogram peginterferon beta-1a i 0,5 mL lösning.


   Övriga innehållsämnen är: Natriumacetattrihydrat, isättika, L-argininhydroklorid, polysorbat 20 och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Plegridy är en klar och färglös injektionsvätska i en förfylld spruta.


   Förpackningsstorlekar:

   • Plegridy-startförpackning innehåller en orange förfylld spruta med 63 mikrogram och en blå förfylld spruta med 94 mikrogram.

   • De grå sprutorna med 125 mikrogram tillhandahålls i förpackningar med antingen två eller sex förfyllda sprutor.

   I alla förpackningar är nålarna fastsatta vid sprutorna och klara att injicera.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Biogen Idec Ltd.

   Innovation House

   70 Norden Road

   Maidenhead

   Berkshire

   SL6 4AY

   Storbritannien   Tillverkare

   Biogen Denmark Manufacturing ApS

   Biogen Allé 1

   Hillerød

   DK-3400

   Danmark

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Biogen Belgium NV/SA

   Tel: +32 2 2191218

   Lietuva

   UAB "JOHNSON & JOHNSON"

   Tel: +370 5 278 68 88

   България

   ТП ЕВОФАРМА

   Tel: +359 2 962 12 00

   Luxembourg/Luxemburg

   Biogen Belgium NV/SA

   Tel: +32 2 2191218

   Česká republika

   Biogen (Czech Republic) s.r.o.

   Tel: +420 255 706 200

   Magyarország

   Biogen Hungary Kft.

   Tel: +36 1 899 9883

   Danmark

   Biogen Denmark A/S

   Tel: +45 77 41 57 57

   Malta

   Pharma. MT Ltd.

   Tel: +356 21337008

   Deutschland

   Biogen GmbH

   Tel: +49 (0) 89 99 6170

   Nederland

   Biogen Netherlands B.V.

   Tel: +31 20 542 2000

   Eesti

   UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

   Tel: +372 617 7410

   Norge

   Biogen Norway AS

   Tel: +47 23 40 01 00

   Ελλάδα

   Genesis Pharma SA

   Tel: +30 210 8771500

   Österreich

   Biogen Austria GmbH.

   Tel: +43 1 484 46 13

   España

   Biogen Spain SL

   Tel: +34 91 310 7110

   Polska

   Biogen Poland Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 351 51 00

   France

   Biogen France SAS

   Tel: +33 (0)1 41 37 9595

   Portugal

   Biogen Portugal,

   Sociedade Farmacêutica Unipessoal, Lda.

   Tel: +351 21 318 8450

   Hrvatska

   Medis Adria d.o.o.

   Tel: +385 1 230 34 46

   România

   Johnson & Johnson Romania S.R.L.

   Tel: +40 21 207 18 00

   Ireland

   Biogen Idec (Ireland) Ltd.

   Tel: +353 (0)1 463 7799

   Slovenija

   Biogen Pharma d.o.o.

   Tel: +386 1 511 02 90

   Ísland

   Icepharma hf

   Tel: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Biogen Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 323 34 008

   Italia

   Biogen Italia s.r.l.

   Tel: +39 02 584 9901

   Suomi/Finland

   Biogen Finland Oy

   Tel: +358 207 401 200

   Κύπρος

   Genesis Pharma Cyprus Ltd

   Tel: +3572 2 769946

   Sverige

   Biogen Sweden AB

   Tel: +46 8 594 113 60

   Latvija

   UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

   Tel: +371 678 93561

   United Kingdom

   Biogen Idec Limited

   Tel: +44 (0) 1628 50 1000


   Denna bipacksedel ändrades senast

   11/2017


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   7. Anvisningar om hur du injicerar Plegridy

   INNAN DU BÖRJAR


   Läs denna bruksanvisning innan du börjar använda Plegridy och varje gång du får en ny förpackning. Även om du läser denna information måste du ändå tala med din läkare eller sjuksköterska om ditt medicinska tillstånd eller din behandling.


   Innan du använder Plegridy förfylld spruta första gången, måste läkaren eller sjuksköterskan visa dig (eller din vårdare) hur du förbereder och injicerar Plegridy förfylld spruta på rätt sätt.


   Doseringsschema

   Varje förfylld spruta är avsedd för engångsbruk och får inte återanvändas. Välj rätt Plegridy förfylld spruta från en förpackning. Startförpackningen med Plegridy förfylld spruta innehåller dina första två injektioner för att gradvis anpassa dosen


   När

   Vilken dos

   Vilken förpackning

   Dag 0 (63 mikrogram)

   Första injektionen:

   63 mikrogram, välj

   orange spruta

   Startförpackning

   Dag 14 (94 mikrogram)

   Andra injektionen:

   94 mikrogram, välj

   blå spruta

   Dag 28 och sedan varannan vecka (125 mikrogram)

   Injektion med full dos:

   125 mikrogram, välj

   grå spruta

   Fulldos

   Använd inte mer än en förfylld spruta per 14 dagarsperiod (varannan vecka).


   FÖRBEREDA INJEKTION

   Lär dig delarna i de förfyllda sprutorna


   Sprutans delar


   Förbered arbetsytan

   Välj en väl upplyst, ren, plan yta, t.ex. ett bord, och samla ihop allt du behöver för att ge dig själv en injektion eller för att få en injektion.


   Samla ihop tillbehören. Du behöver följande tillbehör för att utföra injektionen:

   • Spritsudd

   • Gaskompress

   • Plåster

   • En punkteringssäker behållare där du kan kasta använda sprutor


   Ta ut läkemedlet från kylskåpet

   Ta ut en Plegridy-förpackning ur kylskåpet och välj rätt förfylld spruta från förpackningen.

   Sätt in förpackningen i kylskåpet igen när du har tagit ut den första förfyllda sprutan. Om du inte har tillgång till kylskåp, se avsnitt 5 ”Hur Plegridy ska förvaras”.


   Kontrollera förpackningen och den förfyllda sprutan

   Kontrollera utgångsdatumet som står på den förfyllda sprutan och på kartongen.


   Använd inte Plegridy förfylld spruta efter utgångsdatumet.


   Låt Plegridy värmas upp till rumstemperatur innan du injicerar. Det tar cirka 30 minuter.

   Använd inte yttre värmekällor, t.ex. varmt vatten, för att värma Plegridy förfylld spruta.


   Kontrollera att vätskan är klar och färglös

   Sprutan

   Använd inte Plegridy förfylld spruta om vätskan är färgad, grumlig eller innehåller flytande partiklar.

   Det kan hända att du ser en bubbla. Detta är normalt.


   SÅ HÄR GER DU INJEKTIONEN


   Plegridy förfylld spruta är avsedd för injektion under huden (subkutaninjektion).


   Injicera med Plegridy förfylld spruta exakt så som läkaren eller sköterskan har visat dig.


   Du ska inte injicera i ett område på kroppen där huden är irriterad, röd, har blåmärken, är infekterad eller ärrad på något sätt. Växla ställena som du använder för injektioner. Använd inte samma injektionsställe för påföljande injektioner.


   Ta inte bort nålskyddet förrän du är klar att injicera.


   Tvätta händerna med tvål och vatten.


   1. Välj injektionsställe

   Plegridy förfylld spruta ska injiceras i låret, buken eller överarmens baksida.

   Välj ett injektionsställe och torka huden med en spritsudd.

   Låt injektionsstället torka innan du injicerar dosen.

   Undvik att vidröra området igen förrän du ger injektionen.

   Bild Injektionsställe

   2. Ta av nålskyddet

   Dra nålskyddet rakt av från nålen och kasta nålskyddet.

   Undvik att röra vid nålen.

   Sätt inte på nålskyddet igen på Plegridy förfylld spruta.

   Steg 2

   3. Förbered injektionsstället och sätt den förfyllda sprutan i rätt läge

   Nyp i huden runt det rengjorda injektionsstället med tummen och pekfingret.

   Håll Plegridy-sprutan i en vinkel på 90° mot injektionstället.

   Steg 3

   4. Injicera läkemedel

   Stick in nålen med en snabb rörelse (ungefär som när man kastar pil), rakt in i hudvecket.

   Nålen måste föras in hela vägen.

   Du kan släppa hudvecket när nålen har stuckits in.

   Steg 4a

   Tryck långsamt ned kolven i en enda smidig rörelse tills sprutan är tom.

   Detta tar ungefär 5 sekunder.

   Ta inte bort den förfyllda sprutan från injektionsstället.

   Steg 4b

   5. Vänta i 5 sekunder

   Låt nålen vara instucken i 5 sekunder.

   Steg 5

   6. Ta bort sprutan från injektionsstället

   Dra nålen rakt ut.

   Sätt inte på nålskyddet igen på Plegridy förfylld spruta.

   Återanvänd inte Plegridy förfylld spruta.

   Steg 6

   EFTER INJEKTIONEN


   Vård av injektionsstället

   Tryck mot injektionsstället i några sekunder med en steril kompress.

   Om det kommer blod torkar du bort det.

   Sätt på ett plåster om det behövs.


   Kassera den förfyllda sprutan

   Kasta använd Plegridy förfylld spruta i en säker specialbehållare, t.ex. en behållare för stickande och skärande material.

   Fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska hur du ska kassera behållaren på rätt sätt.


   Skriv upp datum och injektionsställe

   Skriv upp datum och ställe för varje injektion.

   För de första injektionerna kan du använda listan som står tryckt på insidan av locket till startförpackningen.


   Kontrollera injektionsstället

   Kontrollera injektionsstället efter 2 timmar för att se om huden är röd, svullen eller öm.

   Om du har en hudreaktion och den inte går över på några dagar, bör du kontakta läkare eller sjuksköterska.


   Allmänna varningar

   Återanvänd inte Plegridy förfylld spruta.

   Dela inte Plegridy förfylld spruta med någon annan.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Plegridy

  Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 63 mikrogram och 94 mikrogram 2 x 0,5 milliliter Kombinationsförpackning

  • Varunummer: 459242
  • Tillverkare: Biogen Sweden AB

  6.164,66 kr

  Jämförpris: 3.082,33 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?