Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Plavix

   75 mg filmdragerade tabletter
   klopidogrel

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Plavix är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Plavix
   3. Hur du tar Plavix
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Plavix ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Plavix är och vad det används för

   Plavix innehåller klopidogrel och tillhör en grupp av läkemedel som kallas trombocythämmande medel. Trombocyter är mycket små celler i blodet, som bildar koagel (klumpar) vid koagulation av blodet (blodets levring). Genom att hindra denna bildning av koagel minskar trombocythämmande medel riskerna för att blodkoagel bildas (en process som kallas trombos eller bildning av blodproppar).

   Plavix används av vuxna för att förhindra bildning av blodproppar (tromboser) i åderförkalkade blodkärl (artärer), ett förlopp som kallas aterotrombos, som kan leda till aterotrombotiska händelser (såsom slaganfall (stroke), hjärtattack eller död).

   Du har fått Plavix för att förhindra bildning av blodproppar och för att minska risken för dessa allvarliga händelser på grund av att:

   • Du lider av åderförkalkning (även känt som ateroskleros), och

   • Du har tidigare haft en hjärtattack, slaganfall eller lider av något som kallas perifer arteriell sjukdom, eller

   • Du har haft en allvarlig kärlkrampssjukdom (instabil angina) eller hjärtinfarkt (hjärtattack). Som behandling av detta tillstånd kan din läkare ha placerat en stent i det blockerade eller trånga blodkärlet för att återställa effektivt blodflöde. Du ska även få acetylsalicylsyra (en substans som finns i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber och dessutom för att förhindra bildning av blodproppar) av din läkare.

   • Du har oregelbunden hjärtrytm, något som kallas förmaksflimmer och du kan inte ta blodförtunnande läkemedel som tas oralt (vitamin K-antagonister) som förhindrar nya blodproppar att bildas och förhindrar existerande blodproppar att växa. Du ska ha fått reda på att blodförtunnande läkemedel som tas oralt är mer effektiva än acetylsalicylsyra eller kombinationen Plavix och acetylsalicylsyra för denna sjukdom. Din läkare ska ha givit dig Plavix och acetylsalicylsyra om du inte kan ta blodförtunnande läkemedel som tas oralt och du inte har risk för stor blödning.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Plavix

   Ta inte Plavix

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot klopidogrel eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • Om du lider av någon sjukdom som gör att du har en aktiv blödning, som t.ex. magsår eller blödning i hjärnan

   • Om du lider av allvarlig leversjukdom

   Om du tror att några av dessa passar in på dig, eller om du har några tveksamheter, så rådgör med din läkare innan du börjar med Plavix.

   Varningar och försiktighet

   Om någon av nedan nämnda situationer passar in på dig bör du informera din läkare innan du tar Plavix:

   • om du har risk för blödning som t.ex.:

    • en sjukdom som gör att du riskerar inre blödning (som t.ex. magsår)

    • en blodsjukdom som gör att du riskerar inre blödning (i kroppens vävnader, organ eller leder)

    • en nyligen inträffad allvarlig skada

    • en nyligen genomgången operation (inklusive tandoperationer)

    • en planerad operation (inklusive tandoperationer) inom den närmaste veckan

   • om du har haft en propp i en artär i din hjärna (ischemisk stroke) som inträffade inom den senaste veckan

   • om du lider av njur- eller leversjukdom

   • om du har haft en allergi eller reaktion mot andra läkemedel för behandling av din sjukdom

   Medan du tar Plavix:

   • Du bör informera din läkare om en operation (inklusive tandoperation) är planerad.

   • Du bör även informera din läkare omedelbart om du utvecklar ett medicinskt tillstånd (även känt som Trombotisk Trombocytopen Purpura eller TTP) som inkluderar feber och blåmärken under huden som kan uppstå som röda knappnålsstora prickar, med eller utan oförklarad svår kraftlöshet, förvirring, gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot) (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

   • Om du skär eller skadar dig själv kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta är kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodproppar. Detta har normalt ingen betydelse vid mindre skärsår och skador som t.ex. om du skär dig själv vid rakning. Om du är orolig för din blödning kontakta dock din läkare omedelbart (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

   • Din läkare kan beställa blodtester.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn eftersom det inte hjälper.

   Andra läkemedel och Plavix

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.
   Vissa andra läkemedel kan påverka användningen av Plavix eller vice versa.

   Det är speciellt viktigt att du talar om för din läkare om du tar

   • läkemedel som kan öka din blödningsrisk såsom:

    1. blodförtunnande läkemedel som tas oralt, läkemedel som används för att minska bildning av blodproppar

    2. icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), vilka vanligtvis används vid behandling av smärtsamma och/eller inflammatoriska tillstånd i muskler och leder

    3. heparin eller något annat läkemedel som injiceras för att minska bildning av blodproppar

    4. tiklopidin, ett annat trombocythämmande medel

    5. selektiva serotoninåterupptagshämmare (inklusive men inte begränsat till fluoxetin eller fluvoxamin), läkemedel som vanligtvis används för att behandla depression

   • omeprazol eller esomeprazol, läkemedel för behandling av magbesvär

   • flukonazol eller vorikonazol, läkemedel som används för att behandla svampinfektioner

   • efavirenz, läkemedel som används för att behandla HIV (humant immunbristvirus) infektioner

   • karbamazepin, läkemedel som används för att behandla olika former av epilepsi

   • moklobemid, läkemedel som används för att behandla depression

   • repaglinid, läkemedel som används för att behandla diabetes

   • paklitaxel, läkemedel som används för att behandla cancer.

   Om du har haft svår bröstsmärta (instabil angina eller hjärtattack) kan du ordineras Plavix i kombination med acetylsalicylsyra, en substans som förekommer i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber. Tillfällig användning av acetylsalicylsyra (inte mer än 1000 mg under 24 timmar) anses inte generellt utgöra något problem, men långvarig användning under andra förhållanden ska diskuteras med din läkare.

   Plavix med mat och dryck

   Plavix kan tas med eller utan mat.

   Graviditet och amning

   Detta läkemedel ska helst inte tas under graviditet.

   Om du är gravid eller misstänker att du är gravid bör du tala om det för läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Plavix. Om du blir gravid under tiden du använder Plavix ska du omedelbart ta kontakt med din läkare eftersom det inte är rekommenderat att ta klopidogrel under graviditet.

   Du bör inte amma när du tar detta läkemedel.
   Om du ammar eller planerar att amma tala med din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att Plavix påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Plavix innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter (t.ex. laktos), bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Plavix innehåller hydrerad ricinolja
   Detta kan ge magbesvär eller diarré.


   3. Hur du tar Plavix

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos, inklusive för patienter med ett tillstånd kallat förmaksflimmer (oregelbunden hjärtrytm), är en tablett på 75 mg Plavix per dag som tas via munnen, med eller utan mat och vid samma tidpunkt varje dag.

   Om du har haft svår bröstsmärta (instabil angina eller hjärtattack) kan din läkare ge dig Plavix 300 mg (en tablett på 300 mg eller 4 tabletter på 75 mg) för att inleda behandlingen. Efter detta tas den rekommenderade dosen om 75 mg Plavix per dag som beskrivet ovan.

   Du bör ta Plavix så länge din läkare ordinerar det.

   Om du har tagit för stor mängd av Plavix

   Kontakta din läkare eller närmaste sjukhusakutavdelning p.g.a. den ökade risken för blödning.

   Om du har glömt att ta Plavix

   Om du glömmer att ta en dos Plavix, och upptäcker det inom 12 timmar, ta tabletten så fort du upptäcker det och ta nästa tablett vid den vanliga tidpunkten.

   Om det hinner gå mer än 12 timmar innan du upptäcker det, tar du helt enkelt bara nästa dagliga dos vid vanlig tid. Ta inte dubbla doser för att kompensera glömd tablett.

   För förpackningsstorlekarna 7, 14, 28 och 84 tabletter kan du kontrollera vilken dag du senast tog en tablett Plavix genom att titta på kalendern som är tryckt på tryckförpackningen.

   Om du slutar att ta Plavix

   Avbryt inte behandlingen om inte din läkare ber dig göra detta. Kontakta läkare eller apotekspersonal innan du avbryter behandlingen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta din läkare omedelbart om du har:

   • feber, tecken på infektion eller svår kraftlöshet. Detta kan bero på sällsynt minskning av vissa blodkroppar.

   • tecken på leverproblem såsom gulfärgning av huden och/eller ögonen (gulsot), med eller utan samtidiga små punktformiga blödningar under huden (syns som röda prickar) och/eller förvirring (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

   • svullnad i munnen eller hudbesvär såsom utslag och klåda, blåsor på huden. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion.

   Den vanligaste biverkningen som rapporterats vid användning av Plavix är blödning. Blödning kan uppträda som blödning i mage eller tarm, blåmärken, hematom (ovanlig blödning eller blåmärken under huden), näsblödning, blod i urinen. I ett fåtal fall har även blödningar i ögat, inre blödningar i huvudet, lungorna eller lederna rapporterats.

   Om du får förlängd blödning när du tar Plavix
   Om du skär eller skadar dig kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta är kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodproppar. Detta har normalt ingen betydelse vid mindre skärsår och skador som t.ex. om du skär dig själv vid rakning. Om du är orolig för din blödning kontakta dock din läkare omedelbart (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

   Andra biverkningar inkluderar:
   Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 patienter): Diarré, buksmärtor, matsmältningsbesvär eller halsbränna.

   Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 patienter): Huvudvärk, magsår, kräkningar, illamående, förstoppning, ökad gasbildning i magen eller tarmarna, utslag, klåda, svindel, känsla av stickningar och domnad.

   Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 patienter): Yrsel, förstorade bröst hos män.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 000 patienter): Gulsot, svår buksmärta med eller utan ryggsmärta, feber, svårigheter att andas ibland samtidigt med hosta, generaliserade (spridda) allergiska reaktioner (t.ex. en känsla av värme med plötslig obehagskänsla tills svimning), svullnad i munnen, blåsor på huden, hudallergi, ont i munnen (stomatit), minskning av blodtryck, förvirring, hallucinationer, smärtor i leder, muskelsmärtor, smakförändringar, smakförlust.

   Biverkningar som har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Överkänslighetsreaktioner med bröstsmärta eller buksmärtor, tecken på ihållande lågt blodsocker.

   Dessutom kan din läkare upptäcka förändringar i dina blod- eller urintester.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Plavix ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blisterförpackningen efter EXP.
   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Se förvaringsanvisningar på kartongen.
   Förvaras vid högst 30°C om Plavix säljs i blister av PVC/PVDC/aluminium.
   Inga särskilda förvaringsanvisningar om Plavix säljs i blister av bara aluminium.

   Använd inte detta läkemedel om du upptäcker några synliga tecken på försämring.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är klopidogrel. Varje tablett innehåller 75 mg klopidogrel (som vätesulfat).

   Övriga innehållsämnen är (se avsnitt 2 ”Plavix innehåller laktos” och ”Plavix innehåller hydrerad ricinolja”):

   • Tablettkärna: mannitol (E421), hydrerad ricinolja, mikrokristallin cellulosa, makrogol 6000 och lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa

   • Tablettdragering: laktosmonohydrat (mjölksocker), hypromellos (E464), triacetin (E1518), röd järnoxid (E172) och titandioxid (E171)

   • Poleringsmedel: karnaubavax.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Plavix 75 mg filmdragerade tabletter är runda, bikonvexa, rosa och märkta med nummer "75" på den ena sidan och med nummer "1171" på den andra sidan. Plavix säljs i förpackningar (pappaskar) som innehåller:

   • 7, 14, 28, 30, 84, 90 och 100 tabletter i blister av PVC/PVDC/aluminium eller bara aluminium

   • 50x1 tabletter i perforerade endosblister av PVC/PVDC/aluminium eller bara aluminium.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Sanofi Clir SNC
   54, rue La Boétie - F-75008 Paris - Frankrike

   Tillverkare:
   Sanofi Winthrop Industrie
   1, Rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave, F-33565 Carbon Blanc cedex, Frankrike
   eller
   Sanofi-Synthelabo Limited,
   Edgefield Avenue, Fawdon
   Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear NE3 3TT, Storbritannien
   eller
   Delpharm Dijon
   6, Boulevard de l'Europe, F-21800 Quétigny, Frankrike

   eller

   Sanofi Winthrop Industrie

   30-36 avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, Frankrike

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   Sanofi Belgium

   Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

   Lietuva

   UAB «SANOFI-AVENTIS LIETUVA»

   Tel: +370 5 2755224

   България

   SANOFI BULGARIA EOOD

   Тел: +359 (0)2 970 53 00

   Luxembourg/Luxemburg

   Sanofi Belgium

   Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

   Česká republika

   sanofi-aventis, s.r.o.

   Tel: +420 233 086 111

   Magyarország

   SANOFI-AVENTIS Zrt.

   Tel: +36 1 505 0050

   Danmark

   sanofi-aventis Denmark A/S

   Tlf: +45 45 16 70 00

   Malta

   Sanofi Malta Ltd.

   Tel: +356 21493022

   Deutschland

   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

   Tel.: 0800 52 52 010

   Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

   Nederland

   sanofi-aventis Netherlands B.V.

   Tel: +31 (0)182 557 755

   Eesti

   sanofi-aventis Estonia OÜ

   Tel: +372 627 34 88

   Norge

   sanofi-aventis Norge AS

   Tlf: +47 67 10 71 00

   Ελλάδα

   sanofi-aventis AEBE

   Τηλ: +30 210 900 16 00

   Österreich

   sanofi-aventis GmbH

   Tel: +43 1 80 185 – 0

   España

   sanofi-aventis, S.A.

   Tel: +34 93 485 94 00

   Polska

   sanofi-aventis Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 280 00 00

   France

   sanofi-aventis France

   Tél: 0 800 222 555

   Appel depuis l’étranger:

   +33 1 57 63 23 23

   Portugal

   Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

   Tel: +351 21 35 89 400

   Hrvatska

   sanofi-aventis Croatia d.o.o.

   Tel: +385 1 600 34 00

   România

   Sanofi Romania SRL

   Tel: +40 (0) 21 317 31 36


   Ireland

   sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

   Tel: +353 (0) 1 403 56 00

   Slovenija

   sanofi-aventis d.o.o.

   Tel: +386 1 560 48 00

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 33 100 100

   Italia

   Sanofi S.p.A.

   Tel: 800 536389

   Suomi/Finland

   Sanofi Oy

   Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

   Κύπρος

   sanofi-aventis Cyprus Ltd.

   Τηλ: +357 22 871600

   Sverige

   Sanofi AB

   Tel: +46 (0)8 634 50 00

   Latvija

   sanofi-aventis Latvia SIA

   Tel: +371 67 33 24 51

   United Kingdom

   Sanofi

   Tel: +44 (0) 845 372 710


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-10-25.


   ­

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Plavix

  Filmdragerad tablett 75 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 020847
  • Tillverkare: Sanofi AB

  671,79 kr

  Jämförpris: 6,72 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?