Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Piperacillin/Tazobactam Pfizer

   2g/0,25g, 4g/0,5g pulver till infusionsvätska, lösning
   piperacillin/tazobaktam

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med <läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Piperacillin/Tazobactam Pfizer är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Piperacillin/Tazobactam Pfizer
   3. Hur du använder Piperacillin/Tazobactam Pfizer
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Piperacillin/Tazobactam Pfizer ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Piperacillin/Tazobactam Pfizer är och vad det används för

   Piperacillin tillhör en grupp av läkemedel som kallas för ”bredspektrumantibiotika av penicillintyp”, och som dödar många typer av bakterier. Tazobaktam kan hindra vissa resistenta bakterier från att överleva effekterna av piperacillin. Detta betyder att när piperacillin och tazobaktam ges tillsammans, dör flera typer av bakterier.


   Piperacillin/Tazobactam Pfizer används hos vuxna och ungdomar för att behandla bakterieinfektioner, som till exempel drabbar nedre luftvägarna (lungorna), urinvägarna (njurar och blåsa), buken, huden eller blodet. Piperacillin/TazobactamPfizer kan användas för att behandla bakterieinfektioner hos patienter med lågt antal vita blodkroppar (minskat motstånd mot infektioner).


   Piperacillin/Tazobactam Pfizer används hos barn mellan 2-12 år för att behandla infektioner i buken, till exempel blindtarmsinflammation, peritonit (infektion av vätskan och den invändiga beklädnaden i bukorganen) och infektioner i gallblåsan. Piperacillin/TazobactamPfizer kan användas för att behandla bakterieinfektioner hos patienter med lågt antal vita blodkroppar (minskat motstånd mot infektioner).


   Vid vissa allvarliga infektioner kan läkaren överväga att använda Piperacillin/Tazobactam Pfizer i kombination med andra antibiotika.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Piperacillin/Tazobactam Pfizer

   Använd inte Piperacillin/Tazobactam Pfizer

   Använd inte Piperacillin/Tazobactam Pfizer

   • om du är allergisk mot piperacillin eller tazobaktam eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är allergisk mot antibiotika som kallas för penicilliner, cefalosporiner eller andra beta-laktamashämmare, eftersom du kan vara allergisk mot Piperacillin/Tazobactam Pfizer.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Piperacillin/Tazobactam Pfizer

   • om du har allergier. Om du har flera allergier, tala om detta för din läkare eller annan vårdpersonal innan du ges detta läkemedel.

   • om du har diarré före, eller om du får diarré under eller efter behandlingen. Var i så fall noga med att tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal omedelbart. Ta inte något läkemedel mot diarrén utan att först kontrollera med din läkare.

   • om du har låg kaliumnivå i blodet. Läkaren vill kanske kontrollera dina njurar innan du tar det här läkemedlet och han/hon kan utföra regelbundna blodtester under behandlingen.

   • om du har några njur- eller leverproblem eller får hemodialys. Läkaren vill kanske kontrollera dina njurar innan du tar det här läkemedlet och han/hon kan utföra regelbundna blodtester under behandlingen.

   • om du tar vissa läkemedel (som kallas för antikoagulanter) för att undvika alltför kraftig blodkoagulering (se även Andra läkemedel och Piperacillin/Tazobactam Pfizer i denna information) eller om någon oväntad blödning uppstår under behandlingen. I så fall ska du tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal omedelbart.

   • om du får kramper under behandlingen. I så fall ska du tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal.

   • om du tror att du fått en ny eller förvärrad infektion. I så fall ska du tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal.

   Barn under 2 år


   Användning av piperacillin/tazobaktam rekommenderas inte för barn under 2 års ålder eftersom det finns otillräckliga uppgifter om säkerhet och effekt.

   Andra läkemedel och Piperacillin/Tazobactam Pfizer

   Tala om för läkare eller annan vårdpersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av piperacillin och tazobaktam. Detta gäller:

   • läkemedel mot gikt (probenecid). Detta läkemedel kan göra så att det tar längre tid för piperacillin och tazobaktam att lämna din kropp.

   • läkemedel som gör ditt blod tunnare eller som används för att behandla blodproppar (t ex heparin, warfarin eller acetylsalicylsyra)

   • läkemedel som används som muskelavslappnande under operationer. Berätta för din läkare om du ska få narkos.

   • metotrexat (läkemedel som används mot cancer, artrit eller psoriasis). Piperacillin och tazobaktam kan göra så att det tar längre tid för metotrexat att lämna din kropp.

   • läkemedel som minskar kaliumnivåerna i blodet (t ex. tabletter som ökar urineringen eller vissa läkemedel mot cancer)

   • läkemedel som innehåller de andra antibiotiska medlen tobramycin eller gentamycin. Tala om för läkaren om du har problem med njurarna.

   Effekter på laboratorietester

   Tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du tar Piperacillin/Tazobactam Pfizer om du måste lämna ett blod- eller urinprov.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Läkaren avgör om Piperacillin/TazobactamPfizer är rätt för dig.


   Piperacillin och tazobaktam kan gå över till barnet i magen eller gå över till bröstmjölk. Om du ammar kommer din läkare att bestämma om detta läkemedel ska ges till dig.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Användningen av Piperacillin/Tazobactam Pfizer förväntas inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något innehållsämne i Piperacillin/Tazobactam Pfizer

   Piperacillin/Tazobactam Pfizer 2g/0,25g pulver till infusionsvätska, lösning innehåller 4,72 mmol natrium (109 mg) per injektionsflaska.

   Piperacillin/Tazobactam Pfizer 4g/0,5g pulver till infusionsvätska, lösning innehåller 9,44 mmol (217 mg) mmol natrium per injektionsflaska.


   Hänsyn ska tas till detta om du äter saltfattig kost.


   3. Hur du använder Piperacillin/Tazobactam Pfizer

   Din läkare eller annan vårdpersonal kommer att ge dig detta läkemedel genom en infusion (ett dropp under 30 minuter) i en av dina vener. Dosen som du får beror på vad du behandlas för, din ålder och om du har problem med njurarna eller inte.


   Användning för vuxna och ungdomar från 12 års ålder och äldre

   Rekommenderad dos är 4 g/0,5 g piperacillin/tazobaktam givet var 6:e–8:e timme som infusion i en av dina vener (direkt i blodomloppet).


   Användning för barn i åldrarna 2 till 12 år

   Rekommenderad dos för barn med bukinfektioner är 100 mg/12,5 mg piperacillin/tazobaktam per kg kroppsvikt givet var 8:e timme i en ven (direkt i blodomloppet). Vanlig dos för barn med lågt antal vita blodkroppar är 80 mg/10 mg piperacillin/tazobaktam per kg kroppsvikt givet var 6:e timme i en ven (direkt i blodomloppet).


   Läkaren beräknar dosen beroende på ditt barns kroppsvikt men den dagliga dosen ska inte överskrida 4 g/0,5 g Piperacillin/Tazobactam Pfizer.


   Du ges Piperacillin/Tazobactam Pfizer tills tecknet på infektion har försvunnit helt (5 till 14 dagar).


   Användning för patienter med njurproblem

   Din läkare kan behöva minska dosen av Piperacillin/Tazobactam Pfizer eller minska antalet doser. Din läkare kan ibland vilja kontrollera att du får rätt dos, speciellt om du ska ta detta läkemedel under en lång tid. Detta görs med hjälp av blodprov.


   Om du fått för stor mängd av Piperacillin/Tazobactam Pfizer

   Eftersom du får Piperacillin/Tazobactam Pfizer av en läkare eller annan vårdpersonal, är det inte troligt att du kommer att få för lite eller för mycket. Om du känner av biverkningar, t. ex. kramper, eller tror att du har fått för mycket läkemedel, tala om detta för din läkare omedelbart.


   Om du har glömt att använda Piperacillin/Tazobactam Pfizer

   Om du tror att en dos Piperacillin/Tazobactam Pfizer har missats att ges till dig, tala om detta för din läkare eller annan vårdpersonal omedelbart.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan vårdpersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Kontakta läkare omedelbart om du upplever någon av dessa potentiellt allvarliga biverkningar för Piperacillin/Tazobactam Pfizer:

   Allvarliga biverkningar (frekvensen anges inom parentes) av Piperacillin/Tazobactam Pfizer är:

   • allvarliga hudutslag [Stevens-Johnsons syndrom, bullös dermatit (ingen känd frekvens), exfoliativ dermatit (ingen känd frekvens), toxisk epidermal nekrolys (sällsynt)] som först uppträder som rödaktiga måltavleliknande prickar eller runda fläckar, ofta med centrala blåsor, på kroppen. Ytterligare tecken är sår i munnen, svalget, näsan, på armar och ben, könsorgan samt konjunktivit (röda och svullna ögon). Utslagen kan utvecklas till utbredd blåsbildning eller fjällning av huden och kan vara livshotande.

   • allvarlig allergisk reaktion som kan bli dödlig (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom) som kan drabba huden och, vilket är än viktigare, andra organ under huden såsom njurar och lever (ingen känd frekvens).

   • en hudsjukdom (akut generaliserad exantematös pustulos) som åtföljs av feber och visar sig som många små vätskefyllda blåsor i större områden med svullen och rodnad hud (ingen känd frekvens).

   • allergisk reaktion och allvarlig allergisk reaktion (ingen känd frekvens)

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra kroppsdelar (ingen känd frekvens)

   • andfåddhet, väsande andning eller svårigheter att andas (ingen känd frekvens)

   • allvarligt hudutslag eller nässelutslag (mindre vanliga), klåda eller utslag i huden (vanliga)

   • gulfärgning av ögon eller hud (ingen känd frekvens)

   • skador på blodkroppar [med symtom som andfåddhet när du inte väntar dig det, röd eller brun urin (ingen känd frekvens), näsblod (sällsynt) och blåmärken i form av små prickar (ingen känd frekvens)], allvarlig minskning av antalet vita blodkroppar [agranulocytos (sällsynt)]

   • svår eller långvarig diarré med feber eller svaghet (sällsynt).

   Om någon av de nedannämnda biverkningarna blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för din läkare eller annan vårdpersonal.


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • diarré

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • svampinfektion

   • minskat antal blodplättar, minskat antal röda blodkroppar eller pigment/hemoglobin i blodet, avvikande resultat på laboratorietest (positivt direkt Coombs), förlängd tid för blodkoagel att bildas (förlängd aktiverad partiell trombplastintid)

   • minskning av protein i blodet

   • huvudvärk, sömnlöshet

   • buksmärta, kräkning, illamående, förstoppning, orolig mage

   • ökning av leverenzymer i blodet 

   • avvikande resultat i blodprov som mäter njurfunktionen

   • feber, reaktion vid injektionsstället.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

   • minskat antal vita blodkroppar (leukopeni), förlängd tid för blodkoagel att bildas (förlängd protrombintid)

   • minskning av kalium i blodet, minskning av blodsocker

   • lågt blodtryck, inflammation i venerna (känns som ömhet eller rodnad vid det påverkade området), hudrodnad

   • ökning av en nedbrytningsprodukt från blodpigment (bilirubin)

   • hudreaktion med rodnad, hudförändringar, nässelutslag

   • led- och muskelsmärta

   • frossbrytningar.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 patienter):

   • inflammation i munslemhinnan

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • allvarlig minskning av röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar (pancytopeni), minskat antal vita blodkroppar (neutropeni), minskat antal röda blodkroppar på grund av att de bryts ner eller förstörs för snabbt, förlängd blödningstid, ökning av blodplättar, ökning av en viss typ av vita blodkroppar (eosinofili)

   • leverinflammation

   • dålig njurfunktion och njurproblem

   • en typ av lungsjukdom där eosinofiler (en typ av vita blodkroppar) finns i lungorna i ökat antal.

   Behandling med piperacillin har satts i samband med en ökad förekomst av feber och utslag hos patienter med cystisk fibros.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Piperacillin/Tazobactam Pfizer ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP:.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Oöppnade injektionsflaskor: Inga särskilda temperaturanvisningar.


   Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen.


   Endast för engångsbruk. Kassera eventuell oanvänd lösning.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är piperacillin och tazobaktam.


   • Piperacillin/Tazobactam Pfizer 2g/0,25g pulver till infusionsvätska, lösning: Varje injektionsflaska innehåller 2 g piperacillin (som natriumsalt) och 0,25 g tazobaktam (som natriumsalt).

   • Piperacillin/Tazobactam Pfizer 4g/0,5g pulver till infusionsvätska, lösning: Varje injektionsflaska innehåller 4 g piperacillin (som natriumsalt) och 0,5 g tazobaktam (som natriumsalt).


   • Produkten innehåller inga andra ämnen.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Piperacillin/Tazobactam Pfizer är ett vitt till benvitt pulver till infusionsvätska, lösning, förpackat i injektionsflaskor av glas.

   Förpackningsstorlekar: 1 eller 12 injektionsflaskor.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Pfizer AB, 191 90 Sollentuna, Telefon: 08-550 520 00, E-mail: eumedinfo@pfizer.com


   Tillverkare

   Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Storbritannien.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-09


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Bruksanvisning

   Piperacillin/Tazobactam Pfizer ges genom intravenös infusion (ett dropp under 30 minuter).


   Intravenöst bruk

   Bered varje injektionsflaska med den volym spädningsvätska som anges i nedanstående tabell. Använd en av de kompatibla spädningsvätskorna för beredning. Snurra tills pulvret är upplöst (uppgifter om hantering finns nedan).

   Injektionsflaskans innehåll

   Volym spädningsvätska* som ska tillsättas injektionsflaskan

   2 g/0,25 g (2 g piperacillin och 0,25 g tazobaktam)

   10 ml

   4 g/0,5 g (4 g piperacillin och 0,5 g tazobaktam)

   20 ml

   * Kompatibla spädningsvätskor för beredning:

   • natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska

   • sterilt vatten för injektionsvätskor(1)

   • glukos 5 %

   (1)Maximal rekommenderad volym sterilt vatten för injektionsvätskor per dos är 50 ml.


   De färdigberedda lösningarna dras upp från injektionsflaskan med en spruta. Vid beredning enligt anvisningarna kommer det innehåll från injektionsflaskan som dras upp i sprutan att ge den angivna mängden piperacillin och tazobaktam.


   De beredda lösningarna kan spädas ytterligare till önskad volym (t.ex. 50 ml till 150 ml) med en av följande kompatibla spädningsvätskor:

   • natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska 

   • glukos 5 %

   Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns ovan.


   När piperacillin/tazobaktam används samtidigt med andra antibiotika (t.ex. aminoglykosider) måste substanserna administreras var för sig. Om beta-laktamantibiotika blandas med aminoglykosider in vitro kan det leda till väsentlig inaktivering av aminoglykosiden.


   Piperacillin/tazobaktam skall inte blandas med andra läkemedel i en spruta eller infusionsflaska eftersom kompatibilitet inte har fastställts.


   Piperacillin/tazobaktam skall ges via ett separat infusionsset om andra läkemedel ges samtidigt, om inte kompatibilitet är visad.


   På grund av kemisk instabilitet ska piperacillin/tazobaktam inte användas med lösningar som enbart innehåller natriumbikarbonat.


   Piperacillin/tazobaktam är inte kompatibelt med Ringers laktatlösning.


   Piperacillin/tazobaktam ska inte tillsättas till blodprodukter eller albuminhydrolysater.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Piperacillin/Tazobactam Pfizer

  Pulver till infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g 12 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 110876
  • Tillverkare: Pfizer AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?