Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Piperacillin/Tazobactam Mylan

   2 g/0,25 g respektive 4 g/0,5 g pulver till infusionsvätska, lösning
   piperacillin/tazobaktam

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Piperacillin/Tazobactam Mylan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Piperacillin/Tazobactam Mylan
   3. Hur du använder Piperacillin/Tazobactam Mylan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Piperacillin/Tazobactam Mylan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Piperacillin/Tazobactam Mylan är och vad det används för

   Piperacillin tillhör en grupp läkemedel som kallas för ”bredspektrumpenicillinantibiotika”. Det kan döda många typer av bakterier. Tazobaktam kan hindra vissa resistenta bakterier från att överleva effekterna av piperacillin. Det betyder att fler typer av bakterier dödas när piperacillin och tazobaktam ges tillsammans.


   Piperacillin/Tazobactam Mylan används till vuxna och ungdomar för att behandla bakterieinfektioner som till exempel sådana som drabbar nedre luftvägarna (lungorna), urinvägarna (njurar och blåsa), buken, huden eller blodet. Piperacillin/Tazobactam Mylan kan användas för att behandla bakterieinfektioner hos patienter med lågt antal vita blodkroppar (minskat motstånd mot infektioner).


   Piperacillin/Tazobactam Mylan används till barn i åldrarna 2–12 år för att behandla infektioner i buken, till exempel blindtarmsinflammation, peritonit (infektion av vätskan och den invändiga beklädnaden i bukorganen) och infektioner i gallblåsan. Piperacillin/Tazobactam Mylan kan användas för att behandla bakterieinfektioner hos patienter med lågt antal vita blodkroppar (minskat motstånd mot infektioner).


   Vid vissa allvarliga infektioner kan läkaren överväga att använda Piperacillin/Tazobactam Mylan i kombination med andra antibiotika.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Piperacillin/Tazobactam Mylan

   Använd inte Piperacillin/Tazobactam Mylan

   • om du är allergisk mot piperacillin eller tazobaktam eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk (överkänslig) mot antibiotika som kallas för penicilliner, cefalosporiner eller andra beta-laktamashämmare, eftersom du kan vara allergisk mot Piperacillin/Tazobactam Mylan.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Piperacillin/Tazobactam Mylan

   • om du har allergier. Om du har flera allergier, var noga med att tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal innan du får denna produkt.

   • om du har diarré före, eller om du får diarré under eller efter behandlingen. Var i så fall noga med att tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal omedelbart. Ta inte något läkemedel mot diarrén utan att först kontrollera med din läkare.

   • om du har låg kaliumnivå i blodet. Läkaren vill kanske kontrollera dina njurar innan du tar det här läkemedlet och han/hon kan utföra regelbundna blodtester under behandlingen.

   • om du har några njur- eller leverproblem eller får hemodialys. Läkaren vill kanske kontrollera dina njurar innan du tar det här läkemedlet och han/hon kan utföra regelbundna blodtester under behandlingen.

   • om du tar vissa läkemedel (som kallas för antikoagulanter) för att undvika alltför kraftig blodkoagulering (se även Andra läkemedel och Piperacillin/Tazobactam Mylan i denna information) eller om någon oväntad blödning uppstår under behandlingen. I så fall ska du tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal omedelbart.

   • om du får kramper under behandlingen. I så fall ska du tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal.

   • om du tror att du fått en ny eller förvärrad infektion. I så fall ska du tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal.

   Barn under 2 år

   Användning av piperacillin/tazobaktam rekommenderas inte för barn under 2 års ålder, eftersom det finns otillräckliga uppgifter om säkerhet och effekt.

   Andra läkemedel och Piperacillin/Tazobactam Mylan

   Tala om för läkare eller annan vårdpersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av piperacillin och tazobaktam.
   Dessa omfattar:

   • läkemedel mot gikt (probenecid). Detta kan öka den tid det tar för piperacillin och tazobaktam att lämna kroppen.

   • läkemedel som förtunnar blodet eller för behandling av blodproppar (t.ex. heparin, warfarin eller acetylsalicylsyra).

   • läkemedel som används för att dina muskler ska slappna av under en operation. Tala om för läkaren om du ska bli sövd.

   • metotrexat (läkemedel som används för att behandla cancer, artrit eller psoriasis). Piperacillin och tazobaktam kan öka den tid det tar för metotrexat att lämna kroppen.

   • läkemedel som sänker kaliumnivån i blodet (t.ex. tabletter som ökar urineringen eller vissa läkemedel mot cancer).

   • läkemedel som innehåller de andra antibiotiska medlen tobramycin eller gentamycin. Tala om för läkaren om du har problem med njurarna.


   Effekt på laboratorietester
   Tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du tar Piperacillin/Tazobactam Mylan om du måste lämna ett blod- eller urinprov.

   Graviditet och amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta läkemedel. Läkaren avgör om Piperacillin/Tazobactam Mylan är rätt för dig.


   Piperacillin och tazobaktam kan gå över till ett foster eller komma ut i bröstmjölk. Om du ammar avgör läkaren om Piperacillin/Tazobactam Mylan är rätt för dig.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Användningen av Piperacillin/Tazobactam Mylan förväntas inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Piperacillin/Tazobactam Mylan innehåller natrium

   Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0.25 g innehåller 4,5 mmol (103 mg) natrium.
   Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g/0,5 g innehåller 9,0 mmol (206 mg) natrium.


   Detta bör beaktas om du ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder Piperacillin/Tazobactam Mylan

   Din läkare eller annan vårdpersonal ger dig detta läkemedel genom en infusion (ett dropp under 30 minuter) i en av dina vener. Vilken läkemedelsdos du ges beror på vad du behandlas för, din ålder och om du har njurproblem eller inte.


   Vuxna och ungdomar från 12 år och äldre


   Rekommenderad dos är 4 g/0,5 g piperacillin/tazobaktam givet var 6:e–8:e timme som infusion i en av dina vener (direkt i blodomloppet).


   Barn i åldrarna 2 till 12 år


   Rekommenderad dos för barn med bukinfektioner är 100 mg/12,5 mg piperacillin/tazobaktam per kg kroppsvikt givet var 8:e timme i en ven (direkt i blodomloppet). Rekommenderad dos för barn med lågt antal vita blodkroppar är 80 mg/10 mg piperacillin/tazobaktam per kg kroppsvikt givet var 6:e timme i en ven (direkt i blodomloppet).


   Läkaren beräknar dosen beroende på ditt barns kroppsvikt, men varje enskild dos ska inte överskrida 4 g/0,5 g Piperacillin/Tazobactam Mylan.


   Du ges Piperacillin/Tazobactam Mylan tills tecknet på infektion har försvunnit helt (5 till 14 dagar).


   Patienter med njurproblem


   Läkaren kan behöva minska dosen av Piperacillin/Tazobactam Mylan eller hur ofta du får det. Läkaren kan också vilja testa ditt blod för att säkerställa att behandlingen ges med rätt dos, speciellt om du måste ta läkemedlet under lång tid.

   Om du har fått för stor mängd av Piperacillin/Tazobactam Mylan

   Eftersom du får Piperacillin/Tazobactam Mylan av en läkare eller annan vårdpersonal är det osannolikt att du ges fel dos. Om du emellertid upplever biverkningar som t.ex. kramper eller om du tror att du fått för mycket, tala om det för läkaren omedelbart.

   Om du har missat en dos av Piperacillin/Tazobactam Mylan

   Om du tror att du inte har fått en dos av Piperacillin/Tazobactam Mylan, tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal omedelbart.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan vårdpersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan vårdpersonal.


   De allvarliga biverkningarna av Piperacillin/Tazobactam Mylan är:

   • svullnad i ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen

   • andnöd, väsande andning eller svårighet att andas

   • svåra hudutslag, klåda eller nässelutslag

   • ögonvitorna eller huden gulfärgas

   • skador på blodkropparna (tecken på detta kan vara att du blir andfådd utan orsak, urinen blir röd eller brun, du får näsblod eller blåmärken).


   Om du märker någon av ovanstående biverkningar bör du söka läkare genast. Nedan kan du läsa hur vanliga dessa biverkningar är.


   Eventuella biverkningar anges enligt nedanstående kategorier:

   • vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare.

   • mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare.

   • sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare.

   • mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare.


   Vanliga biverkningar:

   • diarré, kräkningar, illamående

   • hudutslag


   Mindre vanliga biverkningar:

   • torsk (svampinfektion i munhålan)

   • (onormalt) minskat antal vita blodkroppar (leukopeni, neutropeni) och blodplättar (trombocytopeni)

   • allergisk reaktion

   • huvudvärk, sömnlöshet

   • lågt blodtryck, inflammation i venerna (känns som ömhet eller rodnad vid det påverkade området)

   • gulsot (gulfärgning av huden eller ögonvitorna), inflammation i munslemhinnan, förstoppning, matsmältningsbesvär, orolig mage

   • ökning av vissa enzymer i blodet (förhöjt alaninaminotransferas, förhöjt aspartataminotransferas)

   • klåda, nässelutslag

   • ökning av muskelmetabolismprodukten i blodet (förhöjt blodkreatinin)

   • feber, reaktion vid injektionsstället

   • jästinfektion (candidasuperinfektion)


   Sällsynta biverkningar:

   • (onormal) minskning av röda blodkroppar eller blodpigment/hemoglobin, (onormal) minskning av röda blodkroppar på grund av nedbrytning i förtid (hemolytisk anemi), blåmärken med små prickar (purpura), näsblod (epistaxis) och förlängd blödningstid, (onormal) ökning av en viss typ av vita blodkroppar (eosinofili)

   • allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk/anafylaktoid reaktion, inklusive chock)

   • hudrodnad

   • en viss form av infektion i tjocktarmen (pseudomembranös kolit), buksmärta

   • inflammation i levern (hepatit), ökning av en nedbrytningsprodukt från blodpigment (bilirubin), ökning av vissa enzymer i blodet (förhöjt alkaliskt fosfatas i blodet, förhöjt gamma-glutamyltransferas)

   • hudreaktioner med rodnad och sår i huden (exantem, erythema multiforme), hudreaktioner med blåsor (bullös dermatit)

   • led- och muskelsmärta

   • nedsatta njurfunktioner och njurproblem

   • frossbrytningar/stelhet


   Mycket sällsynta biverkningar:

   • allvarlig minskning av granulära vita blodkroppar (agranulocytos), allvarlig minskning av röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar (pancytopeni)

   • förlängd tid tills blodkoagel bildas (förlängd partiell tromboplastintid, förlängd protrombintid), avvikande resultat vid laboratorietest (positivt direkt Coombs), ökning av blodplättar (trombocytemi)

   • minskning av kalium i blodet (hypokalemi), minskning av blodsocker (glukos), minskning av proteinalbumin i blodet, minskning av totalt protein i blodet

   • avlossning av hudens översta lager över hela kroppen (toxisk epidermal nekrolys), allvarlig allergisk reaktion i hela kroppen med utslag i hud och slemhinnor och olika hudutslag (Stevens- Johnsons syndrom)

   • förhöjt ureakväve i blodet


   Behandling med piperacillin har satts i samband med en ökad förekomst av feber och utslag hos patienter med cystisk fibros.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Piperacillin/Tazobactam Mylan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskans etikett efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30 °C.


   Berett och spätt läkemedel:
   Den beredda lösningen ska omedelbart spädas ytterligare.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0,25 g pulver till infusionsvätska, lösning

   • De aktiva substanserna är piperacillin och tazobaktam. Varje 30 ml injektionsflaska innehåller 2,085 g piperacillinnatrium motsvarande 2 g piperacillin och 0,268 g tazobaktamnatrium motsvarande 0,25 g tazobaktam.


   Innehållsdeklaration
   Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g/0,5 g pulver till infusionsvätska, lösning

   • De aktiva substanserna är piperacillin och tazobaktam. Varje 50 ml injektionsflaska innehåller 4,17 g piperacillinnatrium motsvarande 4 g piperacillin och 0,536 g tazobaktamnatrium motsvarande 0,5 g tazobaktam

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0,25 g


   Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0,25 g är ett vitt till gulvitt pulver till infusionsvätska, lösning förpackat i injektionsflaskor av glas förslutna med en stålblå flip-off-försegling av aluminium.
   Förpackningsstorlekar: 1, 5, 12, 25 och 50 injektionsflaskor.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
   Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g/0,5 g

   Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g/0,5 g är ett vitt till gulvitt pulver till infusionsvätska, lösning förpackat i injektionsflaskor av glas förslutna med en röd flip-off-försegling av aluminium.
   Förpackningsstorlekar: 1, 5 och 12 injektionsflaskor.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Mylan Hospital AS
   Sørkedalsveien 10 B
   NO-0369 Oslo
   Norge


   Tillverkare:
   Agila Specialties Polska Sp.z.o.o
   10 Daniszewska St.,
   03-230 Warsawa
   Polen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-08-06


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Bruksanvisning
   Piperacillin/Tazobactam Mylan ges genom intravenös infusion (ett dropp under 30 minuter).


   Intravenös användning
   Bered varje injektionsflaska med den volym spädningsmedel som anges i nedanstående tabell. Använd ett av de kompatibla lösningsmedlen för beredning. Snurra tills pulvret är upplöst. Om flaskan snurras konstant är pulvret vanligtvis upplöst inom 5 till 10 minuter (uppgifter om hantering finns nedan).


   Injektionsflaskans innehåll

   Volym lösningsmedel* som ska tillsättas injektionsflaskan

   2 g/0,25 g (2 g piperacillin och 0,25 g tazobaktam)

   10 ml

   4 g/0,50 g (4 g piperacillin och 0,5 g tazobaktam)

   20 ml

   Piperacillin/Tazobactam Mylan
   *Kompatibla lösningsmedel för beredning:

   • 0,9 % (9 mg/ml) natriumklorid injektionsvätska, lösning

   • Sterilt vatten för injektionsvätskor(1)

   (1) Maximal rekommenderad volym sterilt vatten för injektionsvätskor per dos är 50 ml.


   De beredda lösningarna ska dras upp från injektionsflaskan med spruta. Efter beredning enligt anvisningarna ger det innehåll i injektionsflaskan som dras upp i sprutan den märkta mängden piperacillin och tazobaktam.


   De beredda lösningarna kan spädas ytterligare till önskad volym (t.ex. 50 ml till 150 ml) med ett av följande kompatibla lösningsmedel:

   • 0,9 % (9 mg/ml) natriumklorid injektionsvätska, lösning

   • Glukos 50mg/ml (5 %)

   • Dextran 6 % i 9mg/ml (0,9 %) natriumklorid


   Inkompatibiliteter
   När Piperacillin/Tazobactam Mylan används samtidigt med andra antibiotika (t.ex. aminoglykosider) måste substanserna administreras var för sig. Om beta-laktamantibiotika blandas med aminoglykosider in vitrokan det leda till väsentlig inaktivering av aminoglykosiden.


   Piperacillin/Tazobactam Mylan ska inte blandas med andra substanser i en spruta eller infusionsflaska, eftersom kompatibilitet inte har fastställts.


   På grund av kemisk instabilitet ska Piperacillin/Tazobactam Mylan inte användas med lösningar som enbart innehåller natriumbikarbonat.


   Piperacillin/Tazobactam Mylan är inte kompatibelt med Ringers (Hartmans) laktatlösning.


   Piperacillin/Tazobactam Mylan ska inte tillsättas blodprodukter eller albuminhydrolysater.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Piperacillin/Tazobactam Mylan

  Pulver till infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g 12 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 197605

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?