Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Piperacillin/Tazobactam Hospira

   2 g/0,25 g och 4 g/0,5 g pulver till infusionsvätska, lösning
   Piperacillin/tazobaktam

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Piperacillin/Tazobactam Hospira är och vad det används för
   2. Innan du använder Piperacillin/Tazobactam Hospira
   3. Hur du använder Piperacillin/Tazobactam Hospira
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Piperacillin/Tazobactam Hospira ska förvaras
   6. Övriga upplysnignar

   1. Vad Piperacillin/Tazobactam Hospira är och vad det används för

   Piperacillin tillhör en grupp av läkemedel som kallas för “bredspektrumantibiotika av penicillintyp”, och som dödar många typer av bakterier. Tazobaktam kan hindra vissa resistenta bakterier från att överleva effekterna av piperacillin. Detta betyder att när piperacillin och tazobaktam ges tillsammans, dör flera typer av bakterier.


   Piperacillin/Tazobactam Hospira används hos vuxna och ungdomar för att behandla bakterieinfektioner, som till exempel drabbar nedre luftvägarna (lungorna), urinvägarna (njurarna och urinblåsan), buken, huden eller blodet. Piperacillin/Tazobactam Hospira kan användas för att behandla bakterieinfektioner hos patienter med lågt antal vita blodkroppar (minskat motstånd mot infektioner).


   Piperacillin/Tazobactam Hospira används hos barn mellan 2-12 år för att behandla infektioner i buken, till exempel blindtarmsinflammation, peritonit (infektion av vätskan och den invändiga beklädnaden i bukorganen) och infektioner i gallblåsan. Piperacillin/Tazobactam Hospira kan användas för att behandla bakterieinfektioner hos patienter med lågt antal vita blodkroppar (minskat motstånd mot infektioner).


   Vid vissa allvarliga infektioner kan läkaren överväga att använda Piperacillin/Tazobactam Hospira i kombination med andra antibiotika.

   2. Innan du använder Piperacillin/Tazobactam Hospira

   Använd inte Piperacillin/Tazobactam Hospira

   • om du är allergisk (överkänslig) mot piperacillin eller tazobaktam.

   • om du är allergisk (överkänslig) mot antibiotika som kallas för penicilliner, cefalosporiner eller andra beta-laktamashämmare, eftersom du kan vara allergisk mot Piperacillin/Tazobactam Hospira.

   Var särskilt försiktig med Piperacillin/Tazobactam Hospira

   • om du har allergier. Om du har flera allergier, tala om detta för din läkare eller annan vårdspersonal innan du ges detta läkemedel.

   • om du har diarré före, eller om du får diarré under eller efter behandlingen. Var i så fall noga med att tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal omedelbart. Ta inte något läkemedel mot diarrén utan att först kontrollera med din läkare.

   • om du har låg kaliumnivå i blodet. Läkaren vill kanske kontrollera dina njurar innan du tar det här läkemedlet och han/hon kan utföra regelbundna blodtester under behandlingen.

   • om du har några njur- eller leverproblem eller får hemodialys. Läkaren vill kanske kontrollera dina njurar innan du tar det här läkemedlet och han/hon kan utföra regelbundna blodtester under behandlingen.

   • om du tar vissa läkemedel (som kallas för antikoagulanter) för att undvika alltför kraftig blodkoagulering (se även Användning av andra läkemedel i denna information) eller om någon oväntad blödning uppstår under behandlingen. I så fall ska du tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal omedelbart.

   • om du får kramper under behandlingen. I så fall ska du tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal.

   • om du tror att du fått en ny eller förvärrad infektion. I så fall ska du tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal.

   Barn under 2 år

   Användning av piperacillin/tazobaktam rekommenderas inte för barn under 2 års ålder eftersom det finns otillräckliga uppgifter om säkerhet och effekt.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller annan vårdpersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av piperacillin och tazobaktam. Detta gäller:


   • läkemedel mot gikt (probenecid). Detta läkemedel kan göra så att det tar längre tid för piperacillin och tazobaktam att lämna din kropp.

   • läkemedel som gör ditt blod tunnare eller som används för att behandla blodproppar (t ex heparin, warfarin eller acetylsalicylsyra).

   • läkemedel som används som muskelavslappnande under operationer. Berätta för din läkare om du ska få narkos.

   • metotrexat (läkemedel som används mot cancer, artrit eller psoriasis). Piperacillin och tazobaktam kan göra så att det tar längre tid för metotrexat att lämna din kropp.

   • läkemedel som minskar kaliumnivåerna i blodet (t ex. tabletter som ökar urineringen eller vissa läkemedel mot cancer).

   • läkemedel som innehåller de andra antibiotiska medlen tobramycin eller gentamycin. Tala om för läkaren om du har problem med njurarna.

   Effekter på laboratorietester

   Tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du tar Piperacillin/Tazobactam Hospira om du måste lämna ett blod- eller urinprov.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller försöker bli gravid, tala om detta för din läkare eller annan vårdpersonal innan du ges denna produkt. Läkaren avgör om Piperacillin/Tazobactam Hospira är rätt för dig.

   Piperacillin och tazobaktam kan gå över till barnet i magen eller gå över till bröstmjölk. Om du ammar kommer din läkare att bestämma om detta läkemedel ska ges till dig.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Användningen av Piperacillin/Tazobactam Hospira förväntas inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något innehållsämne i Piperacillin/Tazobactam Hospira

   Piperacillin/Tazobactam Hospira 2 g/0,25 g pulver till infusionsvätska, lösning:

   Detta läkemedel innehåller 4,72 mmol natrium (109 mg) per injektionsflaska.

   Piperacillin/Tazobactam Hospira 4 g/0,5 g pulver till infusionsvätska, lösning:

   Detta läkemedel innehåller 9,44 mmol (217 mg) natrium per injektionsflaska.


   Hänsyn ska tas till detta om du äter saltfattig kost.


   3. Hur du använder Piperacillin/Tazobactam Hospira


   Din läkare eller annan vårdpersonal kommer att ge dig detta läkemedel genom en infusion (ett dropp under 30 minuter) i en av dina vener. Dosen som du får beror på vad du behandlas för, din ålder och om du har problem med njurarna eller inte.   Vuxna och ungdomar från 12 års ålder och äldre

   Vanlig dos är 4 g/0,5 g piperacillin/tazobaktam givet var 6:e–8:e timme som infusion i en av dina vener (direkt i blodomloppet).


   Barn i åldrarna 2 till 12 år

   Vanlig dos för barn med bukinfektioner är 100 mg/12,5 mg piperacillin/tazobaktam per kg kroppsvikt givet var 8:e timme i en ven (direkt i blodomloppet). Vanlig dos för barn med lågt antal vita blodkroppar är 80 mg/10 mg piperacillin/tazobaktam per kg kroppsvikt givet var 6:e timme i en ven (direkt i blodomloppet).

   Läkaren beräknar dosen beroende på ditt barns kroppsvikt men den dagliga dosen ska inte överskrida 4 g/0,5 g Piperacillin/Tazobactam Hospira.

   Du ges Piperacillin/Tazobactam Hospira tills tecknet på infektion har försvunnit helt (5 till 14 dagar).

   Patienter med njurproblem

   Din läkare kan behöva minska dosen av Piperacillin/Tazobactam Hospira eller minska antalet doser. Din läkare kan ibland vilja kontrollera att du får rätt dos, speciellt om du ska ta detta läkemedel under en lång tid. Detta görs med hjälp av blodprov.

   Om du använt för stor mängd av Piperacillin/Tazobactam Hospira

   Eftersom du får Piperacillin/Tazobactam Hospira av en läkare eller annan vårdpersonal, är det inte troligt att du kommer att få för lite eller för mycket. Om du känner av biverkningar, t.ex. kramper, eller tror att du har fått för mycket läkemedel, tala om detta för din läkare omedelbart.

   Om du har glömt att använda Piperacillin/Tazobactam Hospira

   Om du tror att en dos Piperacillin/Tazobactam Hospira har missats att ges till dig, tala om detta för din läkare eller annan vårdpersonal omedelbart.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan vårdpersonal.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan Piperacillin/Tazobactam Hospira orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, tala om det för läkare eller annan vårdpersonal.

   De allvarliga biverkningarna av Piperacillin/Tazobactam Hospira är:

   -svullnad i ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen

   -andnöd, väsande andning eller svårighet att andas

   -svåra hudutslag, klåda eller nässelutslag

   -ögonvitorna eller huden gulfärgas

   -skador på blodcellerna (tecken på detta kan vara att du blir andfådd utan orsak, urinen blir röd eller brun, du får näsblod eller blåmärken)


   Om du märker någon av ovanstående biverkningar bör du söka läkare genast. Nedan kan du läsa hur vanliga dessa biverkningar är.


   Eventuella biverkningar anges enligt nedanstående kategorier:

   - vanliga: förekommer hos 1 till 10 användare av 100

   - mindre vanliga: förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000

   - sällsynta: förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000

   - mycket sällsynta: förekommer hos färre än 1 användare av 10 000


   Vanliga biverkningar:

   • diarré, kräkning, illamående

   • hudutslag


   Mindre vanliga biverkningar:

   • torsk (svampinfektion i munhålan)

   • (onormalt) minskat antal vita blodkroppar (leukopeni, neutropeni) och blodplättar (trombocytopeni)

   • allergisk reaktion

   • huvudvärk, sömnlöshet

   • lågt blodtryck, inflammation i venerna (känns som ömhet eller rodnad vid det påverkade området)

   • gulsot (gulfärgning av huden eller ögonvitorna), inflammation i munslemhinnan, förstoppning, matsmältningsbesvär, orolig mage

   • ökning av vissa enzymer i blodet (förhöjt alaninaminotransferas, förhöjt aspartataminotransferas)

   • klåda, nässelutslag

   • ökning av muskelmetabolismprodukten i blodet (förhöjt blodkreatinin)

   • feber, reaktion vid injektionsstället

   • jästinfektion (candidasuperinfektion)


   Sällsynta biverkningar:

   • (onormal) minskning av röda blodkroppar eller blodpigment/hemoglobin, (onormal) minskning av röda blodkroppar på grund av nedbrytning i förtid (hemolytisk anemi), blåmärken med små prickar (purpura), näsblod (epistaxis) och förlängd blödningstid, (onormal) ökning av en viss typ av vita blodkroppar (eosinofili)

   • allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk/anafylaktoid reaktion, inklusive chock)

   • hudrodnad

   • en viss form av infektion i tjocktarmen (pseudomembranös kolit), buksmärta

   • inflammation i levern (hepatit), ökning av en produkt som bryter ned blodpigment (bilirubin), ökning av vissa enzymer i blodet (förhöjt alkaliskt fosfatas i blodet, förhöjt gammaglutamyltransferas)

   • hudreaktioner med rodnad och sår i huden (exantem, erythema multiforme), hudreaktioner med blåsor (bullös dermatit)

   • led- och muskelsmärta

   • nedsatta njurfunktioner och njurproblem

   • frossbrytningar/stelhet


   Mycket sällsynta biverkningar:

   • allvarlig minskning av granulära vita blodkroppar (agranulocytos), allvarlig minskning av röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar (pancytopeni)

   • förlängd tid tills blodkoagel bildas (förlängd partiell tromboplastintid, förlängd protrombintid), avvikande resultat vid laboratorietest (positivt direkt Coombs), ökning av blodplättar (trombocytemi)

   • minskning av kalium i blodet (hypokalemi), minskning av blodsocker (glukos), minskning av proteinalbumin i blodet, minskning av totalt protein i blodet

   • avlossning av hudens översta lager över hela kroppen (toxisk epidermal nekrolys), allvarlig allergisk reaktion i hela kroppen med utslag i hud och slemhinnor och olika hudutslag (Stevens-Johnsons syndrom)

   • förhöjt ureakväve i blodet


   Behandling med piperacillin har satts i samband med en ökad förekomst av feber och utslag hos patienter med cystisk fibros.


   5. Hur Piperacillin/Tazobactam Hospira ska förvaras


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP:.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Oöppnade injektionsflaskor: Inga särskilda anvisningar för förvaringstemperatur.

   Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen.

   Endast för engångsbruk. Kassera eventuell oanvänd lösning.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Övriga upplysnignar

   Innehållsdeklaration

   - De aktiva substanserna är piperacillin och tazobaktam.

   - Piperacillin/Tazobactam Hospira 2 g/0,25 g pulver till infusionsvätska, lösning:

   Varje injektionsflaska innehåller 2 g piperacillin (som natriumsalt) och 0,25 g tazobaktam (som natriumsalt).

   - Piperacillin/Tazobactam Hospira 4 g/0,5 g pulver till infusionsvätska, lösning:

   Varje injektionsflaska innehåller 4 g piperacillin (som natriumsalt) och 0,5 g tazobaktam (som natriumsalt).


   - Produkten innehåller inga andra ämnen.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Piperacillin/Tazobactam Hospira är ett vitt till benvitt pulver till infusionsvätska, lösning, förpackat i injektionsflaskor av glas.

   Förpackningsstorlekar: 1 eller 12 injektionsflaskor.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Storbritannien.


   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: Hospira Nordic AB, Box 34116, 100 26 Stockholm, Sverige.

   Tel: + 46 (0)8- 6728500


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetesområdet under namnen:


   Österrike:

   Piperacillin/Tazobactam Hospira 4 g/0,5 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung


   Belgien:

   Piperacilline/Tazobactam Hospira 2 000 mg/250 mg, poeder voor oplossing voor infusie

   Pipéracilline/Tazobactam Hospira 2 000 mg/250 mg, poudre pour solution pour perfusion

   Piperacillin/Tazobactam Hospira 2 000 mg/250 mg, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

   Piperacilline/Tazobactam Hospira 4 000 mg/500 mg, poeder voor oplossing voor infusie

   Pipéracilline/Tazobactam Hospira 4 000 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion

   Piperacillin/Tazobactam Hospira 4 000 mg/500 mg, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung


   Danmark:

   Piptazira


   Finland:

   Piperacillin/Tazobactam Hospira 2 g/0,25 g Infuusiokuiva-aine, liuosta varten

   Piperacillin/Tazobactam Hospira 4 g/0,5 g Infuusiokuiva-aine, liuosta varten


   Frankrike:

   Pipéracilline-Tazobactam Hospira 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion

   Pipéracilline-Tazobactam Hospira 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion


   Tyskland:

   Piperacillin/Tazobactam Hospira 4 g/0,5 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung


   Irland :

   Piperacillin/Tazobactam Hospira 2 g /0.25 g powder for solution for infusion

   Piperacillin/Tazobactam Hospira 4 g /0.5 g powder for solution for infusion


   Italien:

   Piperacillina/Tazobactam Hospira 2 g/0,25 g Polvere per soluzione per infusione

   Piperacillina/Tazobactam Hospira 4 g/0,5 g Polvere per soluzione per infusione


   Nederländerna:

   Piperacilline/Tazobactam Hospira 2 000 mg/250 mg, poeder voor oplossing voor infusie

   Piperacilline/Tazobactam Hospira 4 000 mg/500 mg, poeder voor oplossing voor infusie


   Norge:

   Piptazira


   Portugal:

   Piperacillin/ Tazobactam Hospira 2000 mg/250 mg Pó para solução para perfusão

   Piperacillin/ Tazobactam Hospira 4000 mg/500 mg Pó para solução para perfusão


   Spanien:

   Piperacilina/Tazobactam Hospira 2 /0,25 g polvo para solución para perfusión EFG

   Piperacilina/Tazobactam Hospira 4 /0,5 g polvo para solución para perfusión EFG


   Sverige:

   Piperacillin/Tazobactam Hospira 2 g/0,25 g Pulver till infusionsvätska, lösning

   Piperacillin/Tazobactam Hospira 4 g/0,5 g Pulver till infusionsvätska, lösning


   Storbritannien:

   Piperacillin/Tazobactam 2 g /0.25 g powder for solution for infusion

   Piperacillin/Tazobactam 4 g /0.5 g powder for solution for infusion


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-06-27


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:   Bruksanvisning

   Piperacillin/Tazobactam Hospira ges genom intravenös infusion (ett dropp under 30 minuter).


   Intravenöst bruk

   Varje injektionsflaska med Piperacillin/Tazobactam Hospira 2 g/0,25 g pulver till infusionsvätska, lösning, ska rekonstitueras/beredas med 10 ml och varje injektionsflaska med Piperacillin/Tazobactam Hospira 4 g/0,5 g pulver till infusionsvätska, lösning, ska rekonstitueras/beredas med 20 ml av någon av följande lösningar:


   • vatten för injektionsvätskor

   • 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridinjektionsvätska

   Snurra injektionsflaskan tills allt pulver är löst.


   Den rekonstituerade lösningen ska spädas till en volym på minst 50 ml med någon av beredningslösningarna, eller med glukoslösning 5 %.


   Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns ovan.


   När piperacillin/tazobaktam används samtidigt med andra antibiotika (t.ex. aminoglykosider) måste substanserna administreras var för sig. Om beta-laktamantibiotika blandas med aminoglykosider in vitro kan det leda till väsentlig inaktivering av aminoglykosiden.


   Piperacillin/tazobaktam skall inte blandas med andra läkemedel i en spruta eller infusionsflaska eftersom kompatibilitet inte har fastställts.


   Piperacillin/tazobaktam skall ges via ett separat infusionsset om andra läkemedel ges samtidigt, om inte kompatibilitet är visad.


   På grund av kemisk instabilitet ska piperacillin/tazobaktam inte användas med lösningar som enbart innehåller natriumbikarbonat.


   Piperacillin/tazobaktam är inte kompatibelt med Ringers laktatlösning.


   Piperacillin/tazobaktam ska inte tillsättas till blodprodukter eller albuminhydrolysater.

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Piperacillin/Tazobactam Hospira

  Pulver till infusionsvätska, lösning 2 g/0,25 g 12 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 560138
  • Tillverkare: Hospira Nordic AB

  726 kr

  Jämförspris: 60,50 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?