Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pinex

   250 mg, 500 mg, 1 g filmdragerade tabletter
   paracetamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pinex är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Pinex
   3. Hur du tar Pinex
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pinex ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pinex är och vad det används för

   Pinex innehåller paracetamol som tillhör en grupp läkemedel som kallas analgetika (smärtstillande läkemedel). Pinex används mot lindrig och måttlig smärta och för att sänka feber.

   Pinex kan användas för att lindra huvudvärk, tandvärk, mensvärk, muskelvärk och feber vid förkylning.

   Paracetamol som finns i Pinex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Pinex

   Använd inte Pinex

   - om du är allergisk mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   - Pinex ska inte användas i kombination med alkohol, eftersom levern kan skadas allvarligt. Berusningseffekten av alkohol förstärks inte av samtidigt intag av paracetamol.

   Tala med läkare innan du använder Pinex:

   • om du har en njursjukdom eller leversjukdom (inklusive Gilberts syndrom eller leverinflammation)

   • om du regelbundet dricker stora mängder alkohol. Du kan behöva sänka dosen och begränsa användningen under en period. Annars kan din lever påverkas.

   • om du är uttorkad eller undernärd t.ex. på grund av alkoholmissbruk, anorexi eller felaktig kosthållning

   • om du har blodbrist (onormal nedbrytning av röda blodkroppar)

   • om du har brist på ett enzym som heter glukos-6-fosfatdehydrogenas

   • om du tar andra läkemedel som påverkar levern

   • om du tar andra läkemedel som innehåller paracetamol, eftersom det kan skada din lever allvarligt

   • om du använder smärtstillande läkemedel ofta och under lång tid, eftersom långvarig användning kan orsaka svår eller ofta återkommande huvudvärk. Du ska då undvika att öka dosen av smärtstillande läkemedel och istället kontakta din läkare för rådgivning

   • om du har astma och samtidigt är överkänslig mot acetylsalicylsyra

   • om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

   Varning: Intag av högre doser än den rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada. Den maximala dagliga dosen får därför inte överskridas. Försiktighet ska iakttas vid samtidig behandling med andra läkemedel som innehåller paracetamol. Se också avsnitt 3 “Om du tagit för stor mängd av Pinex”.

   Kontakta läkare om du har hög feber eller tecken på infektion efter 3 dagars behandling eller om smärta kvarstår efter mer än 5 dagars behandling.

   Andra läkemedel och Pinex

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är speciellt viktigt för:

   • Kloramfenikol (mot infektioner) eftersom paracetamol kan göra så att kloramfenikol stannar kvar under längre tid i kroppen

   • Metoklopramid eller domperidon (mot illamående och kräkningar) eftersom dessa kan förstärka effekten av paracetamol

   • Kolestyramin (för att sänka kolesterolvärdet) och läkemedel som fördröjer magtömningen, eftersom dessa kan försvaga effekten av paracetamol

   • Probenecid (behandling av t.ex. gikt). Dosen av Pinex kan behöva sänkas.

   • Antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel, t.ex. warfarin), om du behöver daglig behandling med Pinex under lång tid.

   • Salicylamid (behandling av feber och lindrig smärta) eftersom det kan fördröja att paracetamol försvinner ur kroppen.

   • Lamotrigin (behandling av epilepsi) eftersom paracetamol kan minska dess effekt.

   • Läkemedel som eventuellt kan skada levern såsom:

    • barbiturater eller karbamazepin (behandling av psykiska sjukdomar och epilepsi).

    • rifampicin (mot bakterieinfektioner)

    • isoniazid (behandling av tuberkulos)

    • fenytoin (behandling av epilepsi)

    • johannesört (Hypericum perforatum) (behandling av depression).

   Paracetamol kan påverka urinsyratester och blodsockertester.

   Pinex med alkohol

   Samtidig användning av Pinex och intag av alkohol ska undvikas. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av paracetamol.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Pinex kan användas under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

   Pinex kan tas i rekommenderad dos under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Användning av Pinex påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du tar Pinex

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Överskrid inte den ordinerade dosen. Högre dos än den rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.

   Användning:

   Tabletten ska sväljas med ett glas vatten.

   Barn: Dosen ska baseras på barnets kroppsvikt och lämplig läkemedelsform ska användas. De åldersintervall som anges nedan för respektive viktgrupp är endast för vägledning.

   Tabletter 250 mg:

   Vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg

   Vanlig dos är 2 till 4 tabletter (500 mg till 1000 mg) var 4: e till 6:e timme vid behov, dock högst 12 tabletter (3 g) per dag.

   Barn och ungdomar som väger 43 - 50 kg (ca 12-15 år)

   Vanlig dos är 2 tabletter (500 mg) var 4:e timme vid behov, dock högst 10 tabletter (2,5 g) per dag.

   Barn som väger 34 - 43 kg (ca 11-12 år)

   Vanlig dos är 2 tabletter (500 mg) var 6:e timme vid behov, dock högst 8 tabletter (2 g) per dag.

   Barn som väger 26 - 34 kg (ca 8-11 år)

   Vanlig dos är 1 tablett (250 mg) var 4:e timme eller 2 tabletter (500 mg) var 6:e timme vid behov, dock högst 6 tabletter (1,5 g) per dag.

   Barn som väger 20 - 26 kg (ca 6-8 år)

   Vanlig dos är 1 tablett (250 mg) var 4:e timme vid behov, dock högst 4 tabletter per dag (1 g).

   Pinex 250 mg är inte avsett för barn som väger mindre än 20 kg, eftersom andra lämpliga läkemedelsformer finns tillgängliga.

   Tabletter 500 mg:

   Vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg

   Vanlig dos är 1 till 2 tabletter (500 mg till 1000 mg) var 4:e till 6:e timme vid behov, dock högst 6 tabletter (3 g) per dag.

   Barn och ungdomar som väger 43 - 50 kg (ca 12-15 år)

   Vanlig dos är 1 tablett (500 mg) var 4:e timme vid behov, dock högst 5 tabletter (2,5 g) per dag.

   Barn som väger 34 - 43 kg (ca 11-12 år)

   Vanlig dos är 1 tablett (500 mg) var 6:e timme vid behov, dock högst 4 tabletter (2 g) per dag.

   Barn som väger 26 - 34 kg (ca 8-11 år)

   Vanlig dos är en halv tablett (250 mg) var 4:e timme eller 1 tablett (500 mg) var 6:e timme vid behov, dock högst 3 tabletter (1,5 g) per dag.

   Pinex 500 mg är inte avsett för barn som väger mindre än 26 kg.

   Tabletter 1 g:

   Vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg

   Vanlig dos är en ½ till 1 tablett (0,5 g till 1 g) var 4:e till 6:e timme vid behov, dock högst 3 tabletter (3 g) per dag. Ta inte mer än 1 tablett åt gången.

   Pinex 1 g är inte avsett för barn och ungdomar som väger mindre än 50 kg.

   Kontakta läkare om du har hög feber eller tecken på infektion efter 3 dagars behandling eller om smärta kvarstår efter mer än 5 dagars behandling.

   Patienter med försämrad funktion i njurar eller lever

   Dosen ska sänkas eller tiden mellan doserna förlängas hos patienter med försämrad njurfunktion eller leverfunktion och hos patienter med Gilberts syndrom. Hos patienter med allvarligt försämrad njurfunktion ska minst 8 timmar förflyta mellan två doser. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

   Äldre

   Ingen justering av dosen är nödvändig.

   Patienter med kronisk alkoholism

   Kroniskt intag av alkohol kan öka risken för paracetamolförgiftning. Tiden mellan två doser bör vara minst 8 timmar. Överskrid inte 2 g paracetamol per dag.

   Om du har använt för stor mängd av Pinex

   Sök omedelbart kontakt med sjukvård vid överdosering. Det finns risk för leverskada även om du mår bra, eftersom symtom på leverskada vanligtvis inte visar sig förrän efter ett par dagar. För att förhindra en eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in så tidigt som möjligt. Symtom på överdosering inkluderar illamående, kräkningar, anorexi (ingen aptit) blekhet och buksmärta. Dessa symtom visar sig vanligtvis inom 24 timmar efter intag.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Om du får något av följande symtom: andningssvårigheter, svullnad av ansikte, läppar, hals, tunga eller svalg (allvarlig allergisk reaktion) sluta att ta detta läkemedel och kontakta omedelbart läkare.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Störningar hos blodplättarna (påverkar blodets förmåga att levra sig), störning i stamcellernas funktion (störningar hos cellerna som bildas i ryggmärgen)

   • Allergiska reaktioner

   • Depression, förvirring, hallucinationer

   • Skakningar, huvudvärk

   • Synstörningar

   • Ödem (onormala vätskeansamlingar under huden)

   • Magsmärtor, blödningar i mage eller tarm, diarré, illamående, kräkningar

   • Störd leverfunktion, leversvikt, gulsot (med symtom som gulnad av hud och ögon), levernekros (leverceller dör)

   • Hudutslag, klåda, svettningar, nässelfeber, röda fläckar på huden

   • Yrsel, sjukdomskänsla, feber, sedering, interaktioner med andra läkemedel

   • Överdosering och förgiftning

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Förändringar i blodbilden (minskat antal blodplättar, minskat antal vita blodkroppar och neutrofiler i blodet), hemolytisk anemi (onormal nedbrytning av röda blodkroppar).

   • Låga nivåer av glukos i blodet

   • Förgiftning av levern (skada på levern orsakad av kemiska ämnen)

   • Grumlig urin och njursjukdomar

   Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Erythema multiforme (allergisk reaktion eller infektion i huden), ansamling av vätska i struphuvudet, anafylaktisk chock (allvarlig allergisk reaktion), anemi (minskat antal röda blodkroppar), leverförändringar och hepatit (leverinflammation), njurförändringar (allvarligt försämrad njurfunktion, blod i urinen, svårigheter att kasta vatten), sjukdom i mage eller tarm, svindel.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Pinex ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.

   PVC/Aluminium blister: Förvaras vid högst 25 °C.

   Tablettburk av polyeten: Inga särskilda temperaturanvisningar.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen/burken efter Utg.dat. och på blisterkartan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är paracetamol. En filmdragerad tablett innehåller 250 mg paracetamol, 500 mg paracetamol respektive 1 g paracetamol.

   • Övriga innehållsämnen är: tablettens kärna: pregelatiniserad majsstärkelse, hydroxipropylcellulosa, talk och magnesiumstearat; filmdragering: polyvinylalkohol, makrogol 3350 och talk.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   250 mg: Rund, vit filmdragerad tablett, 9,0 mm i diameter och märkt med ”PINEX 250” på ena sidan.

   500 mg: Kapselformad, vit filmdragerad tablett, 17,0 mm x 7,2 mm, med brytskåra på ena sedan, märkt ”PINEX 500” på sidan utan brytskåra och märkt “A” och “L” på sidan med brytskåra.

   Tabletten kan delas i två lika stora delar.

   1 g: Kapselformad, vit filmdragerad tablett, 21,4 mm x 9,0 mm, med brytskåra på ena sidan och märkt “PINEX 1000” på den andra sidan.

   Tabletten kan delas i två lika stora delar.

   Förpackningsstorlekar:

   Blister:10, 20, 30, 50 och 100 tabletter.

   Tablettburk: 100, 200, 250, 300 och 500 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavigurvegur 76-78

   220 Hafnarfjordur

   Island


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-10-05


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pinex

  Filmdragerad tablett 1 g 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 445739
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  60,99 kr

  Jämförpris: 0,61 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?