Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

   55216 Ingelheim/Rhein

   Tyskland


   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   MEDA Manufacturing GmbH

   Neurather Ring 1

   51063 Köln

   Tyskland


   Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

   55216 Ingelheim/Rhein

   Tyskland


   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Vetmedin vet 5 mg tuggtabletter för hund pimobendan

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En tuggtablett innehåller: Pimobendan 5 mg

   Ovala, skårade, brunmelerade tuggtabletter med små vita fläckar, präglade med Boehringer Ingelheim logo och P03.

   Tuggtabletten kan delas i två lika delar.

   4. INDIKATION(ER)

   Behandling av hjärtsvikt hos hund orsakad av vissa specifika hjärtsjukdomar såsom en hjärtmuskelsjukdom (dilaterad kardiomyopati) eller hjärtklaffsjukdom (mitralis- och/eller trikuspidalisinsufficiens). (Se även avsnitt “Dosering för varje djurslag, administreringssätt och administreringsvägar”).

   För behandling av dilaterad kardiomyopati i det prekliniska stadiet (asymtomatiskt med en ökning av vissa hjärtultraljudsmått (vänsterkammarens slutsystoliska och slutdiastoliska diameter)) hos Doberman Pinscher efter ekokardiografisk diagnos av hjärtsjukdomen (se avsnitt ”Särskilda varningar” och ”Särskilda försiktighetsåtgärder för djur”).

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Pimobendan skall inte användas vid andra hjärtbesvär (hypertrofiskkardiomyopati, en sjukdom som medför en förtjockad hjärtmuskel) eller tillstånd där en ökning av blodflödet inte är möjlig p.g.a. funktionella eller anatomiska orsaker (t.ex. aortastenos, en avsmalnad passage i kroppspulsådern).

   Eftersom pimobendan huvudsakligen bryts ner i levern, skall den inte användas på hundar med gravt nedsatt leverfunktion.

   (Se även avsnitt ”Dräktighet och laktation”.)

   6. BIVERKNINGAR

   I sällsynta fall har mild positiv kronotropisk effekt (ökad hjärtfrekvens) och kräkning förekommit.

   Denna biverkning är emellertid dosberoende och kan undvikas genom att minska dosen.

   I sällsynta fall har övergående diarré, minskad aptit och håglöshet observerats.

   Fastän ett samband med pimobendan inte har klart fastställts, kan det i mycket sällsynta fall vid pimobendanbehandling ses punktformiga blödningar på slemhinnor och blödningar under huden (tecken på effekter på primär hemostas). Dessa tecken försvinner när behandlingen avbryts. I sällsynta fall har det observerats en ökning av tillbakaflödet av blod vid mitralisklaffen under kronisk pimobendanbehandling på hundar med mitralklaffsjukdom.


   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hundar

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Bestäm den exakta kroppsvikten före behandling, för att säkerställa korrekt dosering.

   Tuggtabletterna ges via munnen och doseringen skall vara inom intervallet 0,2 till 0,6 mg pimobendan per kg kroppsvikt, fördelat på två dagliga doser. Den föredragna dagliga doseringen är 0,5 mg pimobendan per kg kroppsvikt fördelat på två dagliga doser (0,25 mg per kg kroppsvikt per tillfälle). Varje dos skall ges ca.1 timme före utfodring.

   Detta motsvarar:

   En 5 mg tuggtablett på morgonen och en 5 mg tuggtablett på kvällen till en kroppsvikt på 20 kg.

   Vetmedin vet kan kombineras med vätskedrivande medel, t.ex. furosemid.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Överskrid inte den rekommenderade doseringen.

   Tuggtabletten kan delas vid den skårade linjen för mer noggrann dosering i förhållande till kroppsvikten.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.


   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet efter första öppnandet av flaskan: 100 dagar

   Använd delad tablett vid nästa administreringstillfälle.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Läkemedlet har inte testats på fall av asymptomatisk dilaterad kardiomyopatipå Doberman med hjärtrytmstörningar såsom förmaksflimmer eller ihållande kammartakykardi.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Blodglukos bör testas regelbundet under behandlingen på hundar med diagnostiserad diabetes mellitus.

   För behandling av dilaterad kardiomyopati i det "prekliniska stadiet" (asymtomatiskt med en ökning av vissa hjärtultraljudsmått (vänsterkammarens slutsystoliska och slutdiastoliska diameter)) ska en diagnos med hjälp av en omfattande hjärtundersökning (inklusive ekokardiografisk undersökning och ev. Holter-undersökning) utföras.

   Övervakning av hjärtfunktion och –morfologi rekommenderas på djur som behandlas med pimobendan.

   (se även avsnitt “Biverkningar”).

   Tabletterna är smaksatta. För att förhindra oavsiktligt intag förvara tabletterna utom räckhåll för djur.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Tvätta händerna efter användning.

   Råd till läkare: Oavsiktligt intag kan förorsaka uppkomst av takykardi, ortostatiskhypotension, rodnad i ansiktet och huvudvärk, speciellt på barn.

   Efter att ha tagit ut önskat antal tabletter återförslut burken ordentligt med locket.


   Dräktighet och laktation:

   I laboratoriestudier på råttor och kaniner har pimobendan inte visat någon fosterskadande eller toxisk effekt på foster. Emellertid har dessa studier påvisat toxisk effekt på moderdjur och embryotoxisk effekt vid höga doser, samt dessutom att pimobendan utsöndras i mjölk. Läkemedlets säkerhet har inte undersökts på dräktiga och digivande tikar. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


   Andra läkemedel och Vetmedin vet:

   I farmakologiska studier påvisades ingen interaktion mellan hjärtglykosiden strofantin och pimobendan. Effekten på hjärtats kontraktionskraft försvagas vid samtidig användning av kalciumantagonisten verapamil och diltiazem och av β-antagonisten propranolol.


   Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift):

   Vid överdosering kan en positiv kronotropisk effekt(ökad hjärtrytm), kräkning, apati, okoordinerade rörelser (ataxi), blåsljud eller blodtrycksfall (hypotoni) förekomma. Vid sådana tillfällen skall dosen minskas och en symptomatisk behandling påbörjas. Vid långvarig exponering (6 månader) på friska beaglehundar med 3 till 5 gånger den rekommenderade dosen har en förtjockning av mitralklaffen och vänstersidig kammarhypertrofi observerats på några hundar. Dessa förändringar är av farmakodynamiskt ursprung.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-10-16

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vid användning på fall av symptomatisk klaffinsufficiens samtidigt med furosemid har läkemedlet visat sig förbättra livskvaliteten och förlänga den förväntade livslängden hos behandlade hundar.

   Vid användning på ett begränsat antal fall av symptomatisk dilaterad kardiomyopati samtidigt med furosemid, enalapril och digoxin har läkemedlet visat sig förbättra livskvaliteten och förlänga den förväntade livslängden hos behandlade hundar.

   I en randomiserad och placebokontrollerad studie omfattande Dobermann Pinscher med preklinisk dilaterad kardiomyopati (asymtomatiskt med en ökning av vissa ultraljudsmått (vänsterkammarens slutsystoliska och slutdiastoliska diameter) efter ekokardiografisk diagnos av hjärtsjukdomen), har en förlängning av tiden fram till uppkomsten av hjärtsvikt eller till förekomst av plötslig hjärtdöd, samt en ökad livslängd kunnat påvisas på de hundar som behandlats med pimobendan.

   Dessutom minskade hjärtstorleken på hundar med preklinisk dilaterad kardiomyopati som behandlades med pimobendan.

   Bedömningen av effekten baseras på data från 19 (av 39) hundar i pimobendangruppen och 25 (av 37) hundar i placebogruppen som uppnådde den primära effektslutpunkten.


   Förpackningsstorlek:

   Burk med 50 tuggtabletter.


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


   Sverige

   Boehringer Ingelheim Danmark A/S

   Strødamvej 52,

   2100 Köpenhamn Ö

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pimobendan Boehringer Ingelheim Vetmedica

  Tuggtablett 5 mg 50 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 386465
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Danmark A/S

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?