Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pilokarpin Trimb

   2 %, 4 % ögondroppar, lösning, endosbehållare
   pilokarpinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pilokarpin Trimb är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Pilokarpin Trimb
   3. Hur du använder Pilokarpin Trimb
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pilokarpin Trimb ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pilokarpin Trimb är och vad det används för

   Pilokarpin Trimb innehåller den aktiva substansen pilokarpinhydroklorid och tillhör en grupp läkemedel som kallas medel vid glaukom och miotika.

   Pilokarpin Trimb används för att sänka trycket i ögat vid förhöjt tryck (glaukom, grön starr).

   Pilokarpin Trimb sänker trycket i ögat genom att underlätta utflödet av kammarvätskan som cirkulerar i främre delen av ögat. Pilokarpin Trimb ger även en förminskning av pupillen.

   Pilokarpinhydroklorid som finns i Pilokarpin Trimb kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Pilokarpin Trimb

   Använd inte Pilokarpin Trimb

   • om du är allergisk mot pilokarpinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en inflammation i regnbågshinnan. Ta därför kontakt med läkare om inflammation i ögat uppkommer.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Pilokarpin Trimb förväntas inte medföra någon risk för fostret och kan därmed användas under graviditet.

   Amning

   Pilokarpin Trimb bedöms inte medföra någon risk för det nyfödda barnets hälsa och kan därför användas vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Pilokarpin Trimb kan orsaka närsynthet hos vissa användare. Bilkörning eller framförande av annat fordon bör ej göras innan synen kontrollerats.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Pilokarpin Trimb

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Doseringsanvisning

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Rekommenderad dos för vuxna är 1 droppe 2-3 gånger per dygn.

   Bruksanvisning

   • Öppna kuvertet vid streckmarkeringen och drag loss en endosbehållare.

   • Stäng kuvertet genom att vika kanten.

   • Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten.

   • Öppna endosbehållaren genom att vrida av vingen (se bild).

   • Droppa 1 droppe i ögat/ögonen och kasta sen endosbehållaren även om den inte är tom.

   Innehållet i en endosbehållare räcker till båda ögonen. Tag alltid en ny endosbehållare vid varje doseringstillfälle. För att göra det lättare att droppa ögondropparna i ögat kan man använda ett droppstöd som finns på apoteket.

   pipett

   Om du använt för stor mängd av Pilokarpin Trimb

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har setts med Pilokarpin Trimb:

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huvudvärk och närsynthet, speciellt i början av behandlingen p g a kramp i ögat. Irritation i ögats bindhinna.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare) Allergiska reaktioner. Kolinerga effekter som t ex ökad tår- och svettproduktion, långsam hjärtrytm, ökad produktion av saltsyra i magen, diarré och illamående.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Pilokarpin Trimb ska förvaras

   Endosbehållare i öppnat innerkuvert bör förbrukas inom en månad.

   Oöppnad förpackning används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är pilokarpinhydroklorid 20 mg/ml (2%) respektive 40 mg/ml (4%)

   Övriga innehållsämnen är natriumklorid (endast i ögondroppar 2%), hypromellos, natriumhydroxid och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Varje förpackning innehåller 60 endosbehållare tillverkade av polyeten.

   Endosbehållarna är förpackade i kartor om 10, i foliekuvert av aluminium.

   Varje endosbehållare är präglad med PIL samt märkt på vingen med 2 resp. 4 för styrkorna 2% resp. 4%.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Trimb Healthcare AB

   Östermalmsgatan 19

   114 26 Stockholm

   Tel: 08-12 13 52 00

   E-post: medical@trimb.se

   Tillverkare:

   Curida AS

   Solbærvegen 5

   2409 Elverum

   Norge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-06-20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pilokarpin Trimb

  Ögondroppar, lösning i endosbehållare 4 % 6 x 10 x 1 styck Endosbehållare

  • Varunummer: 578971
  • Tillverkare: Trimb Healthcare AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?