Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pilexam

   100 mg/ml injektionsvätska, lösning
   tranexamsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pilexam är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Pilexam
   3. Hur du använder Pilexam
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pilexam ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pilexam är och vad det används för

   Pilexam innehåller tranexamsyra, som tillhör en grupp läkemedel som kallas hemostatika;
   fibrinolyshämmande medel, aminosyror.
   Pilexam används hos vuxna och barn över 1 år för att förebygga och behandla blödningar på grund av fibrinolys, vilket innebär att blodet har svårt att koagulera.

   Specifika användningsområden inkluderar:

   • Kraftiga menstruationer hos kvinnor

   • Blödning i mage/tarm

   • Blödningar i urinvägarna efter prostataoperation eller kirurgiska ingrepp som påverkar urinvägarna

   • Öron-, näsa- eller halsoperation

   • Hjärt-/kärloperation, bukoperation eller gynekologisk operation

   • Blödning efter att du har behandlats med ett annat blodproppshämmande läkemedel.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Pilexam

   Använd inte Pilexam

   • om du är allergisk mot tranexamsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en sjukdom som gör att du får blodproppar

   • om du har en sjukdom som kallas för ”konsumtionskoagulopati”, där blodet i hela kroppen börjar bilda blodproppar

   • om du har problem med njurarna

   • om du tidigare har haft kramper.

   På grund av risken för ödem i hjärnan och kramper rekommenderas inte användning i hjärnan (intratekal och intraventrikulär injektion eller intracerebral applikation).

   Om du tror att något av ovanstående stämmer in på dig, eller om du tvekar över något, tala med läkare innan du tar Pilexam.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Pilexam.
   Tala om för läkaren om något av nedanstående stämmer in på dig för att hjälpa honom eller henne att bestämma om Pilexam är lämpligt för dig:

   • Om du har haft blod i urinen: Pilexam kan orsaka flödeshinder i urinröret.

   • Om du har en ökad risk för att få blodproppar.

   • Om du har en kraftig koagulering eller blödning i hela kroppen (disseminerad intravaskulär koagulation) är Pilexam kanske inte lämplig för dig, förutom om du har akut allvarlig blödning och blodprov har visat att den process som hämmar blodets förmåga att koagulera (fibrinolys) har aktiverats.

   • Om du tidigare har haft kramper ska du inte behandlas med Pilexam. Läkaren ska använda minsta möjliga dos för att undvika kramper vid behandling med Pilexam.

   • Om du står på långtidsbehandling med Pilexam ska eventuella förändringar i färgseendet bevakas, och vid behov ska behandlingen avbrytas. Vid fortsatt långtidsanvändning av Pilexam bör du gå på regelbundna ögonundersökningar (kontroll av synskärpa, färgseende, ögonbotten, synfält etc.). Vid ögonförändringar, i synnerhet sjukdomar i näthinnan, ska läkaren efter rådgörning med en specialist besluta om långtidsbehandling med Pilexam är nödvändig i ditt fall.

   Andra läkemedel och Pilexam

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.
   Tala i synnerhet om för läkaren om du tar:

   • andra läkemedel för att få blodet att koagulera, så kallade antifibrinolytiska medel

   • läkemedel som förhindrar blodproppsbildning, så kallade trombolytiska läkemedel

   • p-piller.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
   Tranexamsyra utsöndras i bröstmjölk. Användning av Pilexam under amning rekommenderas därför inte.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Pilexam

   Användning för barn och ungdomar

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning för vuxna
   Pilexam kommer att ges till dig genom en långsam injektion i ett blodkärl. Läkaren bestämmer vilken dos som passar för dig och hur länge du ska behandlas.

   Användning för barn
   Om Pilexam injektionsvätska, lösning ges till barn från 1 år, baseras dosen på barnets vikt. Läkaren bestämmer vilken dos som passar och hur länge barnet ska behandlas.

   Användning för äldre
   Ingen dosreducering behövs, såvida det inte finns tecken på njursvikt.

   Användning för patienter med nedsatt njurfunktion
   Vid nedsatt njurfunktion kommer dosen av tranexamsyra minskas med hänsyn till ett blodprov (serumkreatininvärdet).

   Användning för patienter med nedsatt leverfunktion
   Ingen dosreducering behövs.

   Administreringssätt
   Pilexam ska endast administreras långsamt i ett blodkärl.
   Pilexam får inte injiceras i en muskel.

   Om du använt för stor mängd av Pilexam

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du får mer Pilexam än rekommenderad dos, kan du få ett övergående blodtrycksfall. Tala omedelbart med läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningar rapporterade för tranexamsyra:
   Följande biverkningar har observerats för tranexamsyra:
   Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare)

   • besvär i mage/tarm: illamående, kräkningar, diarré

   Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare)

   • påverkan på huden: utslag

   Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • sjukdomskänsla med lågt blodtryck, särskilt om injektionen har givits för snabbt

   • blodproppar

   • påverkan på nervsystemet: kramper

   • påverkan på ögonen: synförändringar inklusive försämrat färgseende

   • påverkan på immunsystemet: allergiska reaktioner

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Pilexam ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.
   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är tranexamsyra. Varje 1 ml lösning innehåller 100 mg tranexamsyra.

   • Övriga innehållsämnen är: vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar ampull i typ I glas innehållande 5 ml. Kartong med 10 ampuller x 5 ml.
   Klar ampull i typ I glas innehållande 10 ml. Kartong med 10 ampuller x 10 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Pilum Pharma A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark

   Lokal företrädare

   Orifarm Generics AB, Box 56048, 102 17 Stockholm, info@orifarm.com

   Tillverkare
   Medochemie Ltd.
   Ampoule Injectable Facility: 48 Iapetou Street, Agios Athanassios Industrial Area, 4101 Agios
   Athanassios, Limassol
   Cypern


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-05-17


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pilexam

  Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml 10 x 10 milliliter Ampull

  • Varunummer: 138600
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  2.709 kr

  Jämförpris: 27,09 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?