Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Picato

   500 mikrogram/gram gel
   ingenolmebutat (ingenoli mebutas)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Picato är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Picato
   3. Hur du använder Picato
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Picato ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Picato är och vad det används för

   Picato innehåller den aktiva substansen ingenolmebutat.

   Detta läkemedel används för lokal (på huden) behandling av aktinisk keratos, även kallad solkeratos, hos vuxna. Aktiniska keratoser är sträva hudområden som återfinns hos människor som har utsatts för alltför mycket solljus under sin livstid. Picato 500 mikrogram/gram gel används för aktinisk keratos på kropp, armar, händer och ben.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Picato

   Använd inte Picato

   - Om du är allergisk mot ingenolmebutat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Picato.

   - Du ska undvika att få Picato i ögonen. Tvätta dina händer noggrant efter att du har appliceret gelen. Tvätta dina händer igen om du råkar röra området där du applicerade gelen. Var försiktig så att du inte överför gel från behandlingsområdet till dina ögon. Vid oavsiktlig kontakt, ta bort gelen genom att skölja med mycket vatten och kontakta sjukvården så snart som möjligt.

   - Svälj inte detta läkemedel. Drick mycket vatten om du råkar svälja detta läkemedel och kontakta sjukvården.

   - Låt huden läka från annan behandling eller kirurgi innan du använder detta läkemedel. Applicera inte Picato på öppna sår eller på skadad hud.

   - Applicera inte detta läkemedel invärtes, till området runt ögonen, till insidan av örat eller på läpparna.

   - Undviksolljus i möjligaste mån (inklusive sollampor och solarier).

   - Var uppmärksam på eventuella nya fjällande röda fläckar, öppna sår, eller upphöjda eller vårtliknande utväxter inom behandlingsområdet. Om detta uppkommer, kontakta din läkare omedelbart.

   - Detta läkemedel är avsett att behandla ett område på 25 cm2 under två dagar.

   - Applicera inte mer gel än vad din doktor har ordinerat.

   - Du ska förvänta dig lokala hudreaktioner, som rodnad och svullnad efter behandling med detta läkemedel (se sektion 4). Kontakta din läkare om dessa hudreaktioner blir allvarliga.

   Barn och ungdomar

   - Aktinisk keratos drabbar inte barn, och detta läkemedel får inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Picato

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Om du tidigare har använt Picato eller andra liknande läkemedel ska du tala om det för din läkare innan du påbörjar behandlingen.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Undvik användning av Picato om du är gravid. Om du ammar ska du undvika fysisk kontakt mellan barnet och det behandlade området under 6 timmar efter applicering av detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel har ingen effekt på din förmåga att köra eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Picato

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om du har ordinerats två olika styrkor för behandling av två olika områden ska du se till att du använder ordinerad styrka på rätt område. Applicera inte 500 mikrogram/gram gel i ansikte eller i hårbotten eftersom detta kan leda till intensiva lokala hudreaktioner.

   - Behandlingen vid aktinisk keratos i på kroppen, armarna, händerna och benen är en tub Picato

   500 mikrogram/gram gel (innehållande 235 mikrogram ingenolmebutat) dagligen under 2 dagar i följd.

   Instruktioner för användning:

   - Öppna en ny tub vid varje behandling. Ta av locket från tuben precis före användning.

   - Kläm ut gelen från tuben på fingertoppen.

   - Applicera innehållet i tuben på en 25 cm2 (t.ex. 5 cm x 5 cm) stor yta.

   - Gnid försiktigt in gelen på behandlingsområdet.

   - Låt området torka i 15 minuter. Undvik att röra vid behandlingsområdet under 6 timmar efter applicering av ditt läkemedel.

   - Tvätta dina händer med tvål och vatten direkt efter applicering av gelen, och även mellan appliceringarna på två olika områden om du ordinerats två olika styrkor. Om du behandlar dina händer bör du endast tvätta fingertoppen som du använde för att applicera gelen.

   - Applicera inte detta läkemedel direkt efter att du duschat eller mindre än 2 timmar före sänggående.

   - Tvätta inte de områden du behandlat med gelen under minst 6 timmar efter applicering

   - Rör inte det behandlade området själv och låt heller inte någon annan eller några husdjur röra behandlingsområdet under en period av 6 timmar efter applicering av gelen.

   - Täck inte det behandlade området med luft eller vattentäta förband efter att du har applicerat detta läkemedel.

   - Full effekt av Picato kan utvärderas ungefär 8 veckor efter behandling.

   Instruktioner för användning

   Om du använder Picato för behandling av nacke/hals

   Om mer än hälften av området som ska behandlas är på den övre delen av nacken/halsen:

   - Använd Picato 150 mikrogram/gram gel (ansikte och hårbotten)

   Om mer än hälften av området som ska behandlas är på den nedre delen av nacken/halsen:

   - Använd Picato 500 mikrogram/gram gel (bål och extremiteter)

   Om du använt för stor mängd av Picato

   Tvätta området med tvål och vatten. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du upplever svåra hudreaktioner.

   Om du har glömt att använda Picato

   Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du har glömt använda Picato.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sök omedelbart medicinsk vård om du upplever en allergisk reaktion som kan inkludera svullnad av munnen, tungan eller halsen vid användning av detta läkemedel. Denna biverkan är ovanlig.

   Efter behandling med detta läkemedel är det troligt att huden där du har applicerat det blir röd, flagar och får skorpor. Dessa biverkningar förekommer oftast inom en dag efter användning av detta läkemedel. Biverkningarna kan bli svårare upp till en vecka efter det du slutat använda läkemedlet. Det blir vanligtvis bättre inom fyra veckor från det du påbörjade behandlingen.

   Hudinfektioner i behandlingsområdet kan förekomma (det har rapporterats som en vanlig biverkan, som kan drabba upp till 1 av 10 personer, vid behandling av ansikte och hårbotten).

   Svullnad vid applikationsstället är mycket vanligt (har rapporterats av fler än 1 av 10 patienter).

   Svullnad vid applikationsstället i ansiktet eller hårbotten kan dras till området runt ögonen.

   Om symtomen beskriva ovan intensifieras efter första veckan efter avslutad behandling, eller om det kommer var, kan du ha en infektion och ska kontakta din läkare eller apotekspersonal.

   De vanligaste biverkningarna vid behandling av ansikte och hårbotten:

   Mycket vanliga biverkningar på behandlingsområdet, kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer:

   På det behandlade området:

   - Delar av det yttre lagret av huden fräts bort (erosion)

   - Blåsor (vesikler, pustler)

   - Flagning (exfoliering)

   - Sårskorpor

   - Rodnad pga vidgning av små blodkärl (erytem)

   - Smärta (inkluderar sveda vid applikationsstället)

   De vanligaste biverkningarna vid behandling av bål och extremiteter:

   Mycket vanliga biverkningar på behandlingsområdet, kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer:

   På det behandlade området:

   - Delar av det yttre lagret av huden fräts bort (erosion)

   - Blåsor (vesikler, pustler)

   - Flagning (exfoliering)

   - Sårskorpor

   - Rodnad pga vidgning av små blodkärl (erytem)

   Andra möjliga biverkningar vid behandling av ansikte och hårbotten:

   Vanliga biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer:

   På det behandlade området:

   - Klåda (pruritus)

   - Irritation

   Andra biverkningar:

   - Svullnad i området runt ögat (periorbitalt ödem)

   - Svullnad (ödem) av ögonlock

   - Huvudvärk

   Mindre vanliga biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer:

   På det behandlade området:

   - Stickningar eller domningar (parestesi)

   - Öppna sår (ulcer)

   - Sår som vätskar sig

   - Förändring av hudfärg (pigmentförändring)

   Andra biverkningar:

   - Smärta i ögonen

   - Skada eller irritation av ögats yta (hornhinna, bindhinna) efter oavsiktlig exponering

   Sällsynta biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer:

   På det behandlade området:

   - Ärrbildning

   Andra möjliga biverkningar vid behandling av bål och extremiteter

   Vanliga biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer:

   På det behandlade området:

   - Klåda (pruritus)

   - Irritation

   - Smärta (inkluderar sveda vid applikationsstället)

   Mindre vanliga biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer:

   På det behandlade området:

   - Stickningar eller domningar (parestesi)

   - Öppna sår (ulcer)

   - Förändring av hudfärg (pigmentförändring)

   - Värme

   Andra biverkningar:

   - Skada eller irritation av ögats yta (hornhinna, bindhinna) efter oavsiktlig exponering.

   Sällsynta biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer:

   På det behandlade området:

   - Ärrbildning

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Picato ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat och på tuben efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

   Endast för engångsbruk. Öppnade tuber ska ej återanvändas.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är ingenolmebutat. Ett gram gel innehåller 500 mikrogram. Varje tub innehåller 235 mikrogram ingenolmebutat i 0,47 g gel.

   - Övriga innehållsämnen är isopropylalkohol, hydroxietylcellulosa, citronsyramonohydrat, natriumcitrat, bensylalkohol, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   - Picato 500 mikrogram/g gel är klar och färglös och varje förpackning innehåller 2 tuber med 0,47 g gel.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   LEO Laboratories Ltd.

   285 Cashel Road

   Crumlin, Dublin 12

   Irland

   Tillverkare

   LEO Laboratories Ltd.

   285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12

   Irland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien LEO Pharma N.V./S.A Tél/Tel: +32 3 740 7868

   България/Borola Ltd/Teл.: +359 2 9156 136

   Česká republika/LEO Pharma s.r.o./Tel: +420 225 992 272

   Danmark/LEO Pharma AB/Tlf: +45 70 22 49 11

   Deutschland/LEO Pharma GmbH/Tel: +49 6102 2010

   Eesti/LEO Pharma A/S/Tel: +45 44 94 58 88

   Ελλάδα/LEO Pharmaceutical Hellas S.A./Τηλ: +30 210 68 34322

   España/Laboratorios LEO Pharma, S.A./Tel: +34 93 221 3366

   France/LEO Pharma/Tél: +33 1 3014 4000

   Hrvatska/Remedia d.o.o/Tel: + 385 1 3778 770

   Ireland/LEO Laboratories Ltd/Tel: +353 (0) 1 490 8924

   Ísland/Vistor hf./Sími: +354 535 7000

   Italia/LEO Pharma S.p.A. Tel: +39 06 52625500

   Κύπρος/The Star Medicines Importers Co. Ltd./Τηλ: +357 2537 1056

   Latvija/LEO Pharma A/S/Tel: +45 44 94 58 88

   Lietuva/LEO Pharma A/S/Tel: +45 44 94 58 88

   Luxembourg/Luxemburg LEO Pharma N.V./S.A Tél/Tel: +32 3 740 7868

   Magyarország/LEO Pharma/Tel: +36 1 888 0525

   Malta/PHARMA-COS LTD/Tel: +356 2144 1870

   Nederland/LEO Pharma B.V./Tel: +31 205104141

   Norge/LEO Pharma AS/Tlf: +47 22514900

   Österreich/LEO Pharma GmbH/Tel: +43 1 503 6979

   Polska/LEO Pharma Sp. z o.o./Tel: +48 22 244 18 40

   Portugal/LEO Farmacêuticos Lda./Tel: +351 21 711 0760

   România/LEO Pharma Romania/Tel: +40 213121963

   Slovenija/PHARMAGAN d.o.o./Tel: +386 4 2366 700

   Slovenská republika/LEO Pharma s.r.o./Tel: +421 2 5939 6236

   Suomi/Finland/LEO Pharma Oy/Puh/Tel: +358 20 721 8440

   Sverige/LEO Pharma AB/Tel: +46 40 3522 00

   United Kingdom/LEO Laboratories Ltd/Tel: +44 (0) 1844 347333


   Denna bipacksedel ändrades senast

   juli 2017


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Picato

  Gel 500 mikrogram/g 2 x 0,47 gram Tub

  • Varunummer: 579837
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  31,70 kr

  Jämförpris: 15,85 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?