Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Phosphoral

   24,4 g / 10,8 oral lösning
   Natriumdivätefosfatdihydrat / dinatriumfosfatdodekahydrat,

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Phosphoral är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Phosphoral
   3. Hur du använder Phosphoral
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Phosphoral ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Phosphoral är och vad det används för

   Phosphoral är ett tarmrengöringsmedel som verkar genom att öka vattenmängden i avföringen. Det är en lösning som du dricker och som tillhandahålls i kartonger innehållande två 45 ml flaskor. En flaska innehåller en dos som ska spädas med vatten före användning (se avsnitt 3).


   Du måste ta Phosphoral som tarmrengöringsmedel inför operation och röntgenundersökning av tjocktarmen (kolon) eller undersökning av tarmen (endoskopi). Det är viktigt att tarmen är fullständigt tom så att läkarna kan se den tydligt.


   Phosphoral är inte ett medel mot förstoppning.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Phosphoral

   Använd inte Phosphoral

   • om du är allergisk (överkänslig) mot de aktiva substanserna i detta läkemedel dinatriumfosfatdodekahydrat och natriumdivätefosfatdihydrat eller mot något av övriga innehållsämnen i Phosphoral (se listan under punkt 6).

   • om du är under 18 år.

   • om du är illamående, kräks eller har magsmärtor.

   • om du har njursvikt.

   • om du lider av kronisk hjärtsvikt.

   • om du har onormal ansamling av vätska i bukhålan (ascites).

   • om du har eller misstänker att du har stopp, brustet sår eller förlamning i tarmarna.

   • om du har medfödd eller förvärvad förstoring av tjocktarmen (megacolon).

   • om du har aktiv inflammatorisk tarmsjukdom.

   • om du har överaktiva paratyroidkörtlar (hyperparatyroidism).


   Ta inte Phosphoral tillsammans med andra laxermedel som innehåller natriumfosfat.


   Rådgör med din läkare om du misstänker att något av de ovan nämnda gäller dig. Din läkare besluter sedan om Phosphoral passar dig.

   Varningar och försiktighet

   • om du är äldre eller allmänt försvagad (65 år eller äldre).

   • om du har nedsatt hjärt- eller njurfunktion.

   • om du har störningar i salthalten i kroppen (elektrolytisk obalans) eller om du löper risk att få sådana störningar, till exempel när du är dehydrerad (uttorkad).

   • om du har lågt blodtryck eller nedsatt tarmtömningsförmåga i vissa eller alla tarmar.

   • om du genom operation har erhållit en anlagd tjocktarmsöppning (kolostomi) eller tunntarmsöppning (ileostomi).

   • om du har genomgått någon annan mag- eller tarmoperation.

   • om du står på saltfattig diet (se även avsnitt ” Viktig information om några innehållsämnen i Phosphoral”).


   Rådgör med din läkare om du tror att något av dessa påståenden gäller dig i dag eller har gällt dig någon gång tidigare. Phosphoral kan ändra hjärtrytmen något som en följd av störningar i elektrolytbalansen och följaktligen kan du behöva närmare tillsyn under behandlingen.


   När du har tagit Phosphoral kan du förvänta dig täta och flytande tarmtömningar. Du skall dricka så mycket klar dryck (se punkt 3) som möjligt så att du inte blir dehydrerad (uttorkad).


   Phosphoral verkar oftast inom 30 minuter till 6 timmar. Om inga tarmtömningar har framkallats inom 6 timmar efter intag av antingen den första eller den andra dosen Phosphoral så skall du genast ta kontakt med läkaren eftersom du kan bli dehydrerad (uttorkad).

   Andra läkemedel och Phosphoral

   Innan du tar Phosphoral, tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, i synnerhet:

   • läkemedel som används för behandling av högt blodtryck eller bröstsmärtor (angina pectoris) (så kallade kalciumantagonister).

   • vätskedrivande medel (diuretika).

   • icke-steroida anti-inflammatoriska smärtstillande medel (NSAID) såsom Aspirin.

   • vissa medel mot psykiska sjukdomar (som innehåller litium).

   • andra läkemedel som kan orsaka dehydrering (uttorkning) eller påverka olika salthalter (kalium, natrium, fosfat eller vatten) i din kropp (din elektrolytbalans).

   • läkemedel som ändrar hjärtats rytm.

   • läkemedel med paratyroidhormon.

   • läkemedel som intas regelbundet via munnen t.ex. p-piller, medel mot epilepsi eller diabetes och antibiotika eftersom Phosphoral kan försena eller fullständigt förhindra upptaget av dessa orala mediciner, vilket minskar eller tillintetgör deras effekt.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Phosphoral med mat, dryck och alkohol

   Se under punkt 3 i denna bipacksedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller möjligen kan vara gravid så skall du tala om det för din läkare innan du använder Phosphoral. Om du ammar så skall du inte amma ditt barn under 24 timmar efter intaget av den andra Phosphoral-dosen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Försvagade och äldre patienter (65 år eller äldre)

   Läs noga informationen som ges i avsnitten ”Var särskilt försiktig med Phosphoral” och ”Användning av andra läkemedel” (ovan) samt anvisningarna under punkt 3 (nedan). Du kan behöva närmare tillsyn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil eller använd maskiner eller verktyg om du känner dig trött eller yr i huvudet eller om du tror du kan vara dehydrerad (uttorkad) när du har tagit Phosphoral. Håll dig också i närheten av en toalett efter det att du tagit detta läkemedel.

   Du är alltid själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Phosphoral innehåller hjälpämnen

   Phosphoral innehåller 5 g natrium i varje 45 ml dos. Det bör beaktas att detta eventuellt kan skada patienter som kräver natriumfattig (saltfattig) kost.

   Läkemedlet innehåller även en mycket liten mängd etanol (alkohol) på mindre än 100 mg per dos.


   3. Hur du använder Phosphoral

   Använd alltid Phosphoral enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • Från det du börjar ta Phosphoral fram tills undersökningen är gjord är det viktigt att du dricker enbart ”klar dryck”. Ät ingen fast föda.

   • ”klar dryck” inkluderar vatten, buljong eller soppa som har silats för att avlägsna fasta beståndsdelar, silad fruktjuice utan fruktkött (men ingen röd eller rödblå saft), te eller kaffe (utan mjölk eller grädde) och klar kolsyrad eller icke-kolsyrad dryck t.ex. läskedryck.

   • För att förhindra att du mår illa medan du tar denna medicin är det viktigt att du dricker så mycket klar dryck som möjligt.

   • Phosphoral kan orsaka tarmtömningar som liknar diarré. Det börjar ofta verka inom 30 minuter och kan fortsätta att verka upp till 6 timmar. Håll dig i närheten av en toalett tills tarmtömningarna har upphört.


   Om tarmtömningar inte har framkallats inom 6 timmar efter intag av antingen den första eller den andra dosen Phosphoral så skall du omedelbart kontakta läkaren eftersom du kan bli dehydrerad (uttorkad).


   Behandlingen med Phosphoral ska påbörjas DAGEN FÖRE sjukhusbesöket.


   Hur du tar den första eller andra dosen

   Späd ut innehållet i en flaska (45 ml) Phosphoral i ett halvt glas (120 ml) kallt vatten och drick upp. Drick därefter minst ett fullt glas (240 ml) kallt vatten.

   Drick så stora mängder klar dryck som möjligt för att ersätta vätskan som förloras vid tarmtömningar.


   När du ska ta den första eller andra dosen

   Se en av de två rutorna nedan, beroende på vilken tid du har för sjukhusbesöket.


   Du måste följa anvisningarna fullständigt för att undersökningen eller operationen ska kunna utföras.


   MORGONBESÖK

   KL. 8.00–12.00

   DAGEN FÖRE UNDERSÖKNING/OPERATION

   Kl. 7 – I stället för frukost - drick minst ett stort glas (240 ml) klar dryck, gärna mer om så önskas.

   Tag direkt därefter första dosen (se ovan)


   Kl. 13 – I stället för lunch - drick minst tre stora glas (720 ml) klar dryck. Under eftermiddagen kan du forsätta att dricka klar dryck för att släcka törst.


   Kl. 19 – I stället för kvällsmat - drick minst ett stort glas (240 ml) klar dryck, gärna mer om så önskas.


   Tag direkt därefter andra dosen (se ovan).


   Du får fortsätta att dricka klar dryck fram till midnatt för att släcka törsten. Om du dricker klar dryck efter midnatt kan detta orsaka ytterligare toalettbesök och resultera i förlorad sömn.


   EFTERMIDDAGSBESÖK

   KL. 12.00–17.00

   DAGEN FÖRE UNDERSÖKNING/OPERATION


   Kl. 13 - En lätt lunch kan ätas, t ex soppa och en smörgås.


   Därefter får du inte äta någon mer fast föda före sjukhusbesöket. Under eftermiddagen kan du dricka klar dryck för att släcka törst.


   Kl. 19 – I stället för kvällsmat - drick minst ett stort glas (240 ml) klar dryck, gärna mer om så önskas.


   Tag direkt därefter första dosen (se ovan).


   Under kvällen skall du dricka minst tre fulla glas (720 ml) vatten eller klar dryck innan du går till sängs.


   UNDERSÖKNINGS-/ OPERATIONSDAGEN

   Kl. 7 – I stället för frukost - drick minst ett stort glas klar dryck, gärna mer om så önskas.


   Tag direkt därefter andra dosen (se ovan).


   Du får fortsätta att dricka klar dryck fram till klockan 8 för att släcka törst. Om du dricker klar dryck efter klockan 8 kan detta orsaka ytterligare toalettbesök och resultera i att du får svårt att ta dig till sjukhuset


   Var noga med att dricka stora mängder vätska efter sjukhusbesöket för att ersätta vätskan som förlorades när du tog Phosphoral..

   Om du använt för stor mängd av Phosphoral

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. För stor mängd av läkemedlet kan orsaka dehydrering (uttorkning), problem med hjärta och cirkulation, svårighet att andas, oro och koliksmärtor.

   Om du har glömt att använda Phosphoral

   Rådfråga din läkare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Phosphoral orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   I mycket sällsynta fall kan Phosphoral orsaka allvarliga allergiska reaktioner med eller utan hudutslag. Kontakta omedelbart din läkare eller

   akutmottagning på närmaste sjukhus om dina händer, ansikte, läppar, strupe eller tunga börjar svälla eller om du har svårt att andas eller svälja.


   Andra eventuella biverkningar orsakade av Phosphoral:

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): illamående, buksmärta, fyllnadskänsla i magen, diarré, frossa, kraftlöshet och yrsel.


   Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare): kräkning, bröstsmärta och huvudvärk.


   Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 användare): dehydrering (uttorkning).


   Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare): avlagring av kalcium i njurarna.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): hjärtattack, hjärtklappning, lågt blodtryck, ändring i mängderna salter (elektrolyter) i blodet (vilket kan leda till muskelryckningar och spasmer), muskelkramper, stickningar, medvetslöshet och njursvikt.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Phosphoral ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Använd omedelbart efter öppnandet. Kassera eventuell överbliven lösning.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är: natriumdivätefosfatdihydrat 24,4 g och dinatriumfosfatdodekahydrat 10,8 g i varje 45 ml dos.

   Övriga innehållsämnen är: natriumbensoat (konserveringsmedel E 211), sackarinnatrium, glycerol, renat vatten och smakämne (ingefärs- och citronarom) bestående av ingefärsbalsam, alkohol, citronolja, terpenreducerad citronolja, citronsyra och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Phosphoral är en klar, färglös oral lösning med en doft av ingefära och citron.

   Phosphoral tillhandahålls i kartonger innehållande 2 45 ml flaskor med skruvkorkar.

   En flaska innehåller en dos.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare

   CCS Healtcare


   Denna bipacksedel ändrades senast

   1 november 2013


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Phosphoral

  Oral lösning 24,4 g/10,8 g 2 x 45 milliliter Flaska

  • Varunummer: 373418
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  132,86 kr

  Jämförspris: 1,48 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?