Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   PHEBURANE

   483 mg/g granulat
   Natriumfenylbutyrat
   natrium och sackaros

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad PHEBURANE är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar PHEBURANE
   3. Hur du tar PHEBURANE
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur PHEBURANE ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad PHEBURANE är och vad det används för

   PHEBURANE innehåller den aktiva substansen natriumfenylbutyrat som används för att behandla patienter i alla åldrar med ureaomsättningssjukdomar. Dessa sällsynta sjukdomar beror på en brist på vissa leverenzymer som är nödvändiga för att utsöndra restkväve i form av ammoniak.

   Kväve är en byggsten i proteiner, som är en viktig del av den mat vi äter. När kroppen bryter ner proteinerna vi äter ansamlas restkväve i form av ammoniak, eftersom kroppen inte kan utsöndra det. Ammoniak är speciellt giftigt för hjärnan och leder i svåra fall till sänkt medvetandegrad och koma.

   PHEBURANE hjälper kroppen att utsöndra restkväve och reducerar mängden ammoniak i din kropp. PHEBURANE ska dock kombineras med en proteinreducerad kost som är speciellt framtagen för dig av läkaren eller dietisten. Denna diet måste följas noga.

   2. Vad du behöver veta innan du tar PHEBURANE

   Ta inte PHEBURANE:

   • om du är allergisk mot natriumfenylbutyrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6);

   • om du är gravid;

   • om du ammar.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar PHEBURANE om du:

   • lider av kronisk hjärtsvikt (en typ av hjärtsjukdom där hjärtat inte förmår pumpa tillräckligt med blod i kroppen) eller en nedsättning av din njurfunktion;

   • har nedsatt njur- eller leverfunktion, eftersom PHEBURANE utsöndras från kroppen genom njurarna och levern.

   PHEBURANE förhindrar inte att ett akut överskott av ammoniak i blodet uppkommer, ett tillstånd som vanligen innebär ett behov av akutsjukvård. Om detta sker kommer du att få symtom såsom illamående, kräkningar och förvirring och kommer att behöva akut medicinsk vård.

   Om du behöver göra laboratorietester är det viktigt att påminna doktorn om att du tar PHEBURANE, eftersom natriumfenylbutyrat kan påverka resultaten av vissa laboratorietester (såsom elektrolyter eller protein i blodet eller tester av leverfunktionen).

   Om du känner dig det minsta osäker vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   Andra läkemedel och PHEBURANE

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du tar läkemedel som innehåller:

   • valproat (ett läkemedel mot epilepsi),

   • haloperidol (används vid vissa psykotiska störningar),

   • kortikosteroider (läkemedel som används för att lindra inflammerade områden av kroppen)

   • probenicid (för behandling av hyperurikemi, förhöjda nivåer av urinsyra i blodet förknippat med gikt).

   Dessa läkemedel kan påverka effekten av PHEBURANE och du kan behöva göra tätare kontroller av blodet. Om du är osäker på om dina läkemedel innehåller dessa substanser, ska du fråga din läkare eller apotekspersonal.

   Graviditet och amning

   Använd inte PHEBURANE om du är gravid, eftersom detta läkemedel kan skada fostret.

   Om du är en kvinna som kan bli gravid, måste du använda ett tillförlitligt preventivmedel under behandlingen med PHEBURANE. Tala med läkare för närmare information.

   Använd inte PHEBURANE om du ammar, eftersom detta läkemedel kan passera över till bröstmjölken och skada barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   PHEBURANE påverkar troligtvis inte förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   PHEBURANE innehåller natrium och sackaros

   Detta läkemedel innehåller 124 mg (5,4 mmol) natrium per gram natriumfenylbutyrat. Tala med din läkare eller apotekare om du behöver 3 gram eller mer dagligen under en längre period, i synnerhet om du har ordinerats saltfattig kost.


   Detta läkemedel innehåller 768 mg sackaros per gram natriumfenylbutyrat. Detta bör beaktas om du har diabetes mellitus. Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar PHEBURANE

   Användning för barn och ungdomar

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering

   Den dagliga dosen av PHEBURANE bygger på din kroppsvikt eller kroppsyta och justeras efter din förmåga att tåla protein och din kost. Du kommer att behöva regelbundna blodprovskontroller för att fastställa rätt daglig dosering. Din läkare kommer att tala om hur mycket granulat du skall ta.

   Administreringssätt

   PHEBURANE skall intas via munnen. Eftersom det löser upp sig långsamt ska inte PHEBURANE ges genom en gastrostomi (magfistel, ett rör som går genom bukväggen till magsäcken) eller genom en magsond (en slang som går genom näsan till magsäcken).

   PHEBURANE måste tas med en speciell proteinreducerad kost.

   Du ska ta PHEBURANE vid varje måltid eller matning. Hos små barn kan detta vara 4 till 6 gånger per dag.

   En kalibrerad doseringssked som ger upp till 3 g natriumfenylbutyrat följer med detta läkemedel. Endast denna doseringssked ska användas för att mäta upp dosen.

   För att mäta upp dosen:

   • Linjer på skeden visar mängden (i gram av natriumfenylbutyrat). Ta rätt mängd i enlighet med läkares anvisningar.

   • Häll granulatet direkt i skeden såsom framgår av bilden (på ytterkartongen och i slutet av sidan 2 av denna information).

   • Knacka skeden en gång mot ett bord för att få granulatet att ligga vågrätt och fortsätt fylla på om så behövs.

   Granulatet kan sväljas direkt med en dryck (vatten, fruktjuice, proteinfri modermjölksersättning) eller strös på en sked med fast föda (potatismos eller äppelmos). Om du blandar det med mat är det viktigt att du tar det omedelbart så att granulatet inte utvecklar någon smak.

   Du måste ta detta läkemedel och äta en särskild kost hela livet.

   Om du har tagit för stor mängd av PHEBURANE

   Patienter som har tagit mycket höga doser av natriumfenylbutyrat upplevde:

   • sömnighet, trötthet, yrsel och vid mer sällsynta tillfällen förvirring,

   • huvudvärk,

   • förändrad smakuppfattning,

   • nedsatt hörsel,

   • desorientering,

   • försämrat minne,

   • försämring av befintliga neurologiska tillstånd.

   Om du upplever någon av dessa symtom, ska du omedelbart kontakta din läkare eller närmaste akutmottagning för stödjande behandling.

   Om du har glömt att ta PHEBURANE

   Ta nästa dos så snart som möjligt vid nästa måltid. Försäkra dig om att det är minst 3 timmar mellan två doser. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, vänd dig till läkaren eller apotekspersonalen.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om upprepade kräkningar uppträder, skall du kontakta din läkare omedelbart.

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter): oregelbundna menstruationer eller uteblivna menstruationer hos fertila kvinnor.

   Om du är sexuellt aktiv och menstruationerna upphör helt, ta inte för givet att detta har orsakats av PHEBURANE. Om detta inträffar, bör du diskutera det med din läkare, eftersom utebliven menstruation också kan bero på graviditet (se avsnittet om graviditet och amning ovan) eller klimakteriet.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 100 patienter): förändrat antal blodkroppar (röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar), förändringar av mängden bikarbonat i blodet, minskad aptit, depression, irritabilitet, huvudvärk, svimning, vätskeansamling (svullnad), smakförändringar, buksmärtor, kräkningar, illamående, förstoppning, onormal hudlukt, utslag, onormal njurfunktion, viktökning, förändrade laboratorietestvärden.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 1 000 patienter): brist på röda blodkroppar på grund av benmärgssvikt, uppkomst av blåmärken, förändrad hjärtrytm, ändtarmsblödningar, maginflammation, magsår, inflammation i bukspottkörteln.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur PHEBURANE ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flasketiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   PHEBURANE kan användas inom 45 dagar efter att förpackningen öppnats.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är natriumfenylbutyrat.

   Varje gram granulat innehåller 483 mg natriumfenylbutyrat.

   Övriga innehållsämnen är: sockerkulor (sackaros och majsstärkelse, se avsnitt 2 PHEBURANE innehåller sackaros), hypromellos, etylcellulosa N7, makrogol 1500, povidon K25.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   PHEBURANE granulat är vitt till benvitt.

   Granulatet är förpackat i en plastflaska med barnskyddande förslutning och torkmedel.

   Varje flaska innehåller 174 g granulat.

   Varje kartong innehåller en flaska.

   En kalibrerad doseringssked medföljer.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Lucane Pharma

   172 rue de Charonne

   75011 Paris - Frankrike

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Lucane Pharma

   Tél/Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Lietuva

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   България

   Lucane Pharma

   Teл.: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Luxembourg/Luxemburg

   Lucane Pharma

   Tél/Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Česká republika

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Magyarország

   Medical Need Europe AB

   Tel.: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Danmark

   Medical Need Europe AB

   Tlf: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Malta

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Deutschland

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Nederland

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Eesti

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Norge

   Medical Need Europe AB

   Tlf: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Ελλάδα

   Lucane Pharma

   Τηλ: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Österreich

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   España

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Polska

   Medical Need Europe AB

   Tel.: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   France

   Lucane Pharma

   Tél: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Portugal

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Hrvatska

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   România

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Ireland

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Slovenija

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Ísland

   Medical Need Europe AB

   Sími: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Slovenská republika

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Italia

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Suomi/Finland

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Κύπρος

   Lucane Pharma

   Τηλ: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Sverige

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Latvija

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   United Kingdom

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-03-23.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.


   Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.   Bild hur man häller granulatet direkt i skeden.

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.


   Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.   Bild hur man häller granulatet direkt i skeden.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  PHEBURANE

  Granulat 483 mg/g 174 gram Flaska

  • Varunummer: 580489
  • Tillverkare: Medical Need Europe AB

  4.865,65 kr

  Jämförpris: 27,96 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?