Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Petidin Meda

   50 mg/ml injektionsvätska, lösning
   petidin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Petidin Meda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Petidin Meda
   3. Hur du använder Petidin Meda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Petidin Meda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Petidin Meda är och vad det används för

   Petidin Meda innehåller den aktiva substansen petidin, som petidinhydroklorid, och hör till en grupp starka smärtstillande läkemedel som kallas opioider.

   Petidin Meda används vid svåra smärttillstånd.

   Petidin som finns i Petidin Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Petidin Meda

   Använd inte Petidin Meda

   • om du är allergisk mot petidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • vid tillstånd med mycket slem i luftvägarna

   • vid nedsatt andningsfunktion

   • vid orostillstånd hos patienter som är påverkade av alkohol eller sömnmedel

   • vid samtidig behandling med MAO-hämmare (medel mot depression).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Petidin Meda

   • vid astma

   • vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

   • vid skallskada

   • vid förhöjt skalltryck

   • vid lågt blodtryck med minskad blodvolym

   • vid nedsatt lever- eller njurfunktion

   • vid epilepsi och hjärtrytmrubbningar.

   Risk för beroende finns med Petidin Meda.

   Andra läkemedel och Petidin Meda

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Samtidig användning av Petidin Meda och vissa läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. Exempel på dessa läkemedel är:

   • andra starka smärtstillande läkemedel (opioidläkemedel)

   • lugnande läkemedel, sömnmedel och läkemedel mot epilepsi (t.ex. bensodiazepiner, vissa antihistaminer och barbiturater) 

   • narkosläkemedel för sövning inför t.ex. en operation

   • vissa läkemedel mot psykisk sjukdom (fentiaziner)

   • muskelavslappnande läkemedel

   På grund av detta ska samtidig användning av Petidin Meda och ovanstående läkemedel endast övervägas av läkaren när andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om läkaren förskriver Petidin Meda samtidigt med något av ovanstående läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren. Tala om för läkaren om du tar något av ovanstående läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara medvetna om de tecken och symtom som anges ovan. Kontakta läkaren om du upplever något av dessa symtom.

   Effekten av behandlingen kan även påverkas om Petidin Meda tas samtidigt som vissa andra läkemedel. Följande kombinationer med Petidin Meda bör undvikas:

   • läkemedel mot depression (MAO-hämmare) (moklobemid, selegilin),

   • läkemedel mot epilepsi (karbamazepin), 

   • kramphämmande läkemedel (fenytoin),

   • läkemedel mot HIV (ritonavir).

   Petidin Meda och alkohol

   Alkohol ska inte användas under behandling med Petidin Meda, eftersom kombinationen kan orsaka t.ex. försämrad andningsfunktion (andningsdepression).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Användning av petidin under förlossningen kan göra att det nyfödda barnet får nedsatt andningsfunktion. Om Petidin Meda används under lång tid under graviditeten kan det hända att det nyfödda barnet får abstinenssymtom.

   Petidin passerar över i modersmjölk. Tala därför med läkare före användning av Petidin Meda under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Petidin Meda kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner eftersom den kan ge biverkningar som yrsel, dåsighet och nedsatt reaktionsförmåga. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och användning av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Petidin Meda

   Läkemedlet ges av en läkare eller sjuksköterska. Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du har några frågor eller är osäker.

   Om du använt för stor mängd av Petidin Meda

   Sannolikheten att du får för stor mängd utav Petidin Meda är liten då du ges denna av läkare eller annan sjukhuspersonal. Symptom som man kan få är t.ex. yrsel, muskelryckningar, kramper, illamående och uppjagad sinnesstämning. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Flera av biverkningarna är dosberoende och som för alla opioider finns det risk för beroende med Petidin Meda.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Illamående,

   • kräkningar,

   • muntorrhet.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

   • Eufori (lyckokänsla),

   • yrsel,

   • nedsatt andningsfunktion,

   • dåsighet,

   • svimningsanfall,

   • lågt blodtryck,

   • hjärtklappning,

   • förstoppning,

   • kramp i gallgångarna,

   • nässelfeber,

   • hudrodnad,

   • svårighet att kissa.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • kramper,

   • muskelryckningar,

   • darrningar.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Petidin Meda ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är petidin i form av petidinhydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glasampuller 10x1 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-06-29


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Petidin Meda

  Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml 10 x 1 milliliter Ampull

  • Varunummer: 128876
  • Tillverkare: Meda AB

  461 kr

  Jämförpris: 46,10 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.