Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Persantin Depot

   200 mg hårda kapslar med modifierad frisättning
   dipyridamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Persantin Depot är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Persantin Depot
   3. Hur du använder Persantin Depot
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Persantin Depot ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Persantin Depot är och vad det används för

   Persantin Depot minskar blodplättarnas benägenhet att bilda blodproppar.


   Persantin Depot används för att förebygga återfall i stroke och tillfälliga störningar av cirkulationen till hjärnan (transitoriska ischemiska attacker, TIA).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Persantin Depot

   Använd inte Persantin Depot

   • om du är allergisk mot dipyridamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Persantin Depot om du har:

   • en svår hjärtsjukdom

   • sjukdom med muskelsvaghet (myastenia gravis).

   Andra läkemedel och Persantin Depot

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Persantin Depot kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Rådgör med din läkare före samtidig användning av:


   • adenosin (ett läkemedel som används för att upptäcka eller behandla onormal hjärtrytm)

   • läkemedel som påverkar blodkoagulationen (till exempel blodförtunnande eller blodproppsförebyggande läkemedel)

   • läkemedel mot myastena gravis (kolinesterashämmare)

   • blodtryckssänkande läkemedel

   • teofyllin (ett läkemedel mot andningssvårigheter).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet.


   Dipyridamol passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet inte kan uteslutas.


   Det är inte känt om användning av Persantin Depot påverkar fertiliteten.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Persantin Depot kan ge yrsel, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Om du råkar ut för detta, kör inte bil och använd inte maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Persantin Depot

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är en kapsel två gånger dagligen, vanligen morgon och kväll.

   Kapslarna kan tas utan mat eller i samband med måltid.

   Kapslarna ska sväljas hela.

   Användning för barn

   Persantin Depot bör ej ges till barn.

   Om du använt för stor mängd av Persantin Depot

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Vid överdosering kan följande symtom uppträda: vallningar, svettningar, oro, yrsel, bröstsmärtor, blodtrycksfall och hjärtklappning.

   Om du har glömt att ta Persantin Depot

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningarna är vanligen milda och övergående.


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Huvudvärk, yrsel, diarré, illamående.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Kärlkramp (angina pectoris), kräkningar, hudutslag, muskelsmärta.


   Har rapporterats (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data): Minskat antal blodplättar, överkänslighetsreaktioner, allergiska svullnader (så kallat angioödem, se nedan), hjärtklappning, lågt blodtryck, värmekänsla, kramp i luftvägarna, nässelutslag, blödning under eller efter en operation.


   Sluta att ta Persantin Depot och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Persantin Depot ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 30º C. Tillslut plastburken väl. Fuktkänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och plastburken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är dipyridamol. Varje kapsel innehåller 200 mg dipyridamol.

   • Övriga innehållsämnen är vinsyra, gelatin*, povidon, metakryl- metyl- metakrylatsampolymer (1:2), talk, akaciagummi, hypromellos, hypromellosftalat, titandioxid E171*, triacetin, röd och gul järnoxid E172*, stearinsyra, dimetikon.

    * kapselhölje

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kapslarna är hårda gelatinkapslar med röd överdel och orange underdel, mått 7 x 24 mm. Kapseln innehåller två typer av gulfärgat granulat, dragerade i flera lager - hälften med snabb frisättning och hälften med fördröjd frisättning.


   Varje förpackning innehåller 100 kapslar (två plastburkar med 50 kapslar). Burken har ett barnskyddande lock som öppnas genom att man trycker ned locket och samtidigt vrider motsols.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Boehringer Ingelheim International GmbH

   D-55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland


   Tillverkare:

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   D-88397 Biberach an der Riss, Tyskland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   Boehringer Ingelheim AB

   Box 47608

   S-117 94 Stockholm

   Sverige

   Tfn: +46 8 721 21 00

   E-post: info@receptbelagt.nu


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-12-16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Persantin® Depot

  Kapsel med modifierad frisättning, hård 200 mg 2 x 50 kapsel/kapslar Burk

  • Varunummer: 050814
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim AB

  249,17 kr

  Jämförpris: 2,49 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?