Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pergotime

   50 mg tabletter
   Klomifencitrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pergotime är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Pergotime
   3. Hur du använder Pergotime
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pergotime ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pergotime är och vad det används för

   Pergotime är ett läkemedel som stimulerar äggproduktionen. Pergotime används vid ofrivillig barnlöshet till följd av bristfällig äggproduktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Pergotime

   Använd inte Pergotime

   • om du är allergisk (överkänslig) mot klomifencitrat eller mot något av övriga innehållsämnen i Pergotime

   • om du är gravid eller ammar

   • om du har eller har haft leversjukdom

   • om du har onormala underlivsblödningar av okänt ursprung

   • om du har cancer i könsorganen

   • om du har blåsbildning på äggstockarna (ovarialcysta)

   • om du har livmoderslemhinnevävnad utanför livmodern (endometrios)

   • om du har någon form av blodkoaguleringssjukdom

   • om du har otillräckligt fungerande äggstockar

   • om du har nedsatt funktion av sköldkörteln eller binjurarna

   • om du har någon form av tumör i hjärnan

   • om du har haft synstörningar vid tidigare behandling med klomifen

   Vad särskilt försiktig med Pergotime

   • före behandling med Pergotime ska en fullständig gynekologisk undersökning utföras och det ska konstateras att du inte är gravid och att din partner har normal spermieproduktion

   • om du har sk. polycystiskt ovariesyndrom (blåsor på äggstockarna)

   • om du tidigare har haft en sjukdom i äggledarna

   • om du har haft en leversjukdom


   Äggstockarna kan ibland överreagera på behandlingen (överstimulering). De vanligaste symtomen är buksmärtor. Kontakta din läkare snarast om detta inträffar. Läkaren avgör om behandlingen ska fortsätta eller inte.


   Det har rapporterats om äggstockscancer i samband med infertilitetsbehandling, det finns dock inga bevis för att behandlingen med Pergotime ökar risken. Infertilitet är i sig dock en primär riskfaktor.

   Risken för flerbörd ökar som följd av behandlingen. Majoriteten av dessa är tvillingfödslar.


   Enstaka fall av leverpåverkan med eller utan kliniska symtom har rapporterats. Överstimulerade äggstockar och/eller tidigare leversjukdom kan öka risken för att utveckla försämrad leverfunktion.

   Andra läkemedel och Pergotime

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller särskilt om du samtidigt använder sk koriogonadotropiner (graviditetshormon).

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Pergotime ska inte användas under graviditet. Kontakta din läkare om du har använt Pergotime efter inträffad graviditet.


   Pergotime ska inte användas vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Biverkningar såsom yrsel och trötthet kan förekomma. Under dessa förhållanden kan reaktionsförmågan och omdömesförmågan minska och detta bör observeras t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete. Dimsyn och andra synstörningar kan uppträda och innebära risk vid exempelvis bilkörning.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Pergotime innehåller laktos

   Pergotime innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Pergotime

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är 1-2 tabletter dagligen i 5 dagar. Högsta dagliga dos är 100 mg, i 5 sammanhängande dagar.
   Behandlingen startar på eller omkring femte mensdagen. Om du inte har blödningar, kan behandlingen starta när som helst.

   Om du använt för stor mängd av Pergotime

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Pergotime

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Pergotime orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. I rekommenderade doser tolereras Pergotime i allmänhet väl. Biverkningarna är vanligtvis lindriga och övergående och försvinner omedelbart efter att behandlingen avslutats.


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Blodvallningar, förstoring av äggstockarna.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, buksmärtor, onormal underlivsblödning, blåsbildning på äggstockarna, ömmande bröst, nervositet, sömnlöshet, synstörningar.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Depression, humörsvängningar, nässelfeber, allergiska hudutslag, övergående håravfall, trötthet, viktökning.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Blodpropp, kramper (särskilt om du har haft kramper vid ett tidigare tillfälle).


   Okänd frekvens: Cancer i äggstockarna har observerats efter läkemedelsbehandling av infertilitet, akut pankreatit (bukspottkörtelinflammation), hypertriglyceridemi (förhöjd nivå av blodfetter).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Pergotime ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är klomifencitrat 50 mg.
   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 58 mg, natriumstärkelseglykolat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit, rund tablett med skåra och märkt med ”S”.
   Kartong med 5 tabletter i blisterförpackning.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Merck AB
   Box 3033

   169 03 Solna

   Tel: 08–562 445 00


   Tillverkare

   TEVA UK Limited, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne BN22 9AG, Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-02-25


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pergotime®

  Tablett 50 mg 5 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 087759
  • Tillverkare: Merck AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?