Bild på Pepcid
 • Mot halsbränna
 • Läkemedel
 • Effekten kommer efter ca 30 min, varar upp till 12 tim. Minskar produktionen av magsyra och motverkar sura uppstötningar.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Pepcid

   10 mg filmdragerade tabletter
   Famotidin

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt. Pepcid måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD PEPCID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU TAR PEPCID
   3. HUR DU TAR PEPCID
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR PEPCID SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD PEPCID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Pepcid är en histamin-(H2-)receptorblockerare och verkar genom att minska produktionen av magsaft. Magsaften, som innehåller saltsyra och är mycket sur, anses bidra till uppkomsten av bl a halsbränna och sura uppstötningar. En tablett Pepcid kan ge dig lindring av dessa symtom efter ungefär 30 minuter. Magsaftproduktionen kontrolleras upp till 12 timmar.

   Pepcid ger lindring av symtom vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.


   Halsbränna och sura uppstötningar kan orsakas av att magsaft tränger upp i matstrupen vid sängläge eller tunga lyft. Halsbränna och sura uppstötningar kan också förekomma vid magsår samt i sällsynta fall även vid allvarligare sjukdomar i magen eller matstrupen.

   En viktig åtgärd som kan ge lindring vid halsbränna och sura uppstötningar är att ändra livsföringen så att den blir mer regelbunden och stressfri. Detta kan bland annat innebära: att minska rökning, undvika kaffe, alkohol, starkt kryddad mat, sena kvällsmål och tunga lyft. Vissa läkemedel såsom acetylsalicylsyra och andra inflammationshämmande medel mot led- och muskelbesvär kan också vara orsaken till halsbränna och andra magsyrarelaterade besvär. Höjd huvudända under natten kan också lindra besvären. En annan åtgärd kan vara behandling med receptfri medicin. Om dessa åtgärder ej hjälper bör du rådfråga läkare. Detta är speciellt viktigt om du har ihållande eller återkommande besvär, svårigheter att svälja, eller om doktorn har sagt att du har nedsatt njurfunktion.


   Famotidin som finns i Pepcid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU TAR PEPCID

   Ta inte Pepcid

   • om du är allergisk (överkänslig) mot famotidin andra H2-receptorblockerare eller mot något av övriga innehållsämnen i Pepcid


   Pepcid ska inte ges till barn under 12 år.

   Var särskilt försiktig med Pepcid

   Du bör rådfråga läkare

   • om du har ihållande magbesvär

   • om du har nedsatt njurfunktion

   Intag av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Ketokonazol och itrakonazol (medel mot svampinfektioner) som man tar genom munnen samt probenecid (medel mot gikt) och atazanavir (medel mot HIV) kan påverka eller påverkas av behandlingen med Pepcid.

   Ketokonazol bör ges 2 timmar innan du tar Pepcid.


   Om du tar antacida (t.ex. aluminiumhydroxid, magnesiumhydroxid) bör du vänta med att ta detta till 1-2 timmar efter att du tagit Pepcid.

   Om du tar sukralfat (medel mot sår i magsäcken och tolvfingertarmen) så bör detta preparat undvikas 2 timmar före och 2 timmar efter att du tagit Pepcid.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Pepcid rekommenderas inte under graviditet.


   Amning

   Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Pepcid under amning annat än på bestämd ordination av läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Pepcid kan biverkningar såsom yrsel och huvudvärk uppstå. Du bör därför veta hur behandlingen påverkar dig innan du utför något som kräver skärpt uppmärksamhet t ex köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU TAR PEPCID

   Ta alltid Pepcid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna samt barn över 12 år: 1 tablett vid behov för symtomlindring eller 1 tablett 30 minuter före måltid vid symtom i samband med intag av mat eller dryck. Om symtomen kvarstår kan du ta ännu 1 tablett, men inte mer än 2 tabletter per dygn. Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Pepcid under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom Dina magbesvär kan ha en annan orsak.

   Om du har tagit för stor mängd av Pepcid

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Pepcid orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huvudvärk, yrsel, diarré, förstoppning.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Illamående, kräkning, muntorrhet (noggrann munhygien är därför viktig), smakpåverkan, magobehag, utspändhet, ökad gasbildning i tarmarna, anorexi, trötthet. Hudutslag, nässelfeber, klåda.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Påverkan på blodbild såsom minskat antal vita blodkroppar eller blodplättar, kraftigt minskat antal av en typ av vita blodkroppar (agranulocytos*) samt minskat antal av alla typer av blodkroppar. Påverkan av levervärden och gulsot. Överkänslighetsreaktioner såsom angioödem**, kramp i luftrören (bronkospasm) och allergisk chock.

   Ledvärk, muskelkramper, håravfall, kramper (som kan likna epileptiskt anfall), onormal trötthet, stickande känsla, lunginflammation (ibland allvarlig), tryck över bröstet. Övergående psykiska besvär som depression, oro, rastlöshet, desorientering, förvirring och hallucinationer. Insomningbesvär, hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga), allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning), minskad sexuell lust, impotens.


   *Agranulocytos:

   Pepcid kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   **Angioödem:

   Sluta att ta Pepcid och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR PEPCID SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är 10 mg famotidin per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är stärkelse, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, hypromellos, talk, magnesiumstearat, titandioxid (färgämne E 171), röd järnoxid (färgämne E 172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Pepcid är filmdragerade tabletter (rosa, avrundat fyrkantiga, märkta FA10).


   Pepcid levereras i förpackningar om 6, 12 eller 24 tabletter i blisterförpackning.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   McNeil Sweden AB

   Solna

   Tel: 08-503 385 00

   med-info@its.jnj.com


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-06-22

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pepcid

  Tablett 10 mg 24 styck Blister

  • Varunummer: 401554
  • Tillverkare: McNeil Sweden AB

  129 kr

  Jämförspris: 5,38 kr / styck

  Lägg i varukorg

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/pepcid-tablett-10-mg-24-styck-blister-111734/ 111734 Pepcid https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/401554s.jpg 129.00 129.00 SEK Pepcid InStock Mot halsbränna Meny Meny/Mage Meny/Mage/Halsbränna Tidsperiod Tidsperiod/Långtidsverkande Utan kampanj Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tablett 10 mg 24 styck Blister