Webb-pris
Bild på Pepcid
 • Mot halsbränna
 • Läkemedel
 • Effekten kommer efter ca 30 min, varar upp till 12 tim. Minskar produktionen av magsyra och motverkar sura uppstötningar.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Pepcid

   10 mg filmdragerade tabletter
   famotidin

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. 

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD PEPCID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR PEPCID
   3. HUR DU TAR PEPCID
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR PEPCID SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD PEPCID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Pepcid är en histamin-(H2-)receptorblockerare och verkar genom att minska produktionen av magsaft. Magsaften, som innehåller saltsyra och är mycket sur, anses bidra till uppkomsten av bl a halsbränna och sura uppstötningar. En tablett Pepcid kan ge dig lindring av dessa symtom efter ungefär 30 minuter. Magsaftproduktionen kontrolleras upp till 12 timmar.

   Pepcid ger lindring av symtom vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.

   Halsbränna och sura uppstötningar kan orsakas av att magsaft tränger upp i matstrupen vid sängläge eller tunga lyft. Halsbränna och sura uppstötningar kan också förekomma vid magsår samt i sällsynta fall även vid allvarligare sjukdomar i magen eller matstrupen.

   En viktig åtgärd som kan ge lindring vid halsbränna och sura uppstötningar är att ändra livsföringen så att den blir mer regelbunden och stressfri. Detta kan bland annat innebära: att minska rökning, undvika kaffe, alkohol, starkt kryddad mat, sena kvällsmål och tunga lyft. Vissa läkemedel såsom acetylsalicylsyra och andra inflammationshämmande läkemedel mot led- och muskelbesvär kan också vara orsaken till halsbränna och andra magsyrarelaterade besvär. Höjd huvudända under natten kan också lindra besvären. En annan åtgärd kan vara behandling med receptfri medicin. Om dessa åtgärder ej hjälper bör du rådfråga läkare. Detta är speciellt viktigt om du har ihållande eller återkommande besvär, svårigheter att svälja, eller om doktorn har sagt att du har nedsatt njurfunktion.

   Famotidin som finns i Pepcid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR PEPCID

   Ta inte Pepcid

   • om du är allergisk (överkänslig) mot famotidin, andra H2-receptorblockerare eller mot något av övriga innehållsämnen i Pepcid.

   Varningar och försiktighet

    Tala med din läkare innan du tar Pepcid om du:

   • är över 50 år och upplever halsbränna för första gången eller om du oavsett ålder oavsiktligt har gått ned i vikt

   • har ihållande magbesvär

   • har nedsatt njurfunktion

   Sluta använda detta läkemedel och kontakta läkare om du:

   • upplever symptom för första gången

   • har svårigheter att svälja

   • har smärta vid sväljning

   • har svåra kräkningar

   • har svart avföring

   • har kvävningskänsla eller bröstsmärta

   Barn och ungdomar

   Ge inte den här medicinen till barn under 12 år då det inte finns några data som visar säkerhet och effekt för denna grupp.

   Andra läkemedel och Pepcid

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Kalciumkarbonat, vid användning som läkemedel för höga fostatnivåer i blodet (hyperfosfatemi) till patienter som genomgår dialys.

   Ketokonazol och itrakonazol (läkemedel mot svampinfektioner) som man tar genom munnen samt probenecid (läkemedel mot gikt) och atazanavir samt rilpiverin (läkemedel mot HIV), cyanokobolamin (läkemedel mot vitamin B12 brist) samt de flesta tyrosinkinashämmarna (läkemedel mot

   cancer) kan påverkas av behandlingen med Pepcid.

   Ketokonazol bör ges 2 timmar innan du tar Pepcid.

   Om du tar antacida (läkemedel mot sura uppstötningar som t.ex. aluminiumhydroxid, magnesiumhydroxid) bör du vänta med att ta detta till 1-2 timmar efter att du tagit Pepcid.

   Om du tar sukralfat (läkemedel mot sår i magsäcken och tolvfingertarmen) så bör detta preparat undvikas 2 timmar före och 2 timmar efter att du tagit Pepcid.

   Famotidin kan minska upptaget av ulipristal (ett akutpreventivläkemedel).

   Graviditet och amning

   Pepcid rekommenderas inte under graviditet.

   Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Pepcid under amning annat än på bestämd ordination av läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Pepcid kan biverkningar såsom yrsel och huvudvärk uppstå. Du bör därför veta hur behandlingen påverkar dig innan du utför något som kräver skärpt uppmärksamhet t ex köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU TAR PEPCID

   Ta alltid Pepcid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Tabletterna ska sväljas hela med ett glas vatten och ska inte tuggas.

   Vuxna samt barn över 12 år: 1 tablett vid behov för symtomlindring eller 1 tablett 30 minuter före måltid vid symtom i samband med intag av mat eller dryck. Om symtomen kvarstår kan du ta ännu 1 tablett, men inte mer än 2 tabletter per dygn. Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Pepcid under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom Dina magbesvär kan ha en annan orsak.

   Om du har tagit för stor mängd av Pepcid

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Pepcid orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • Huvudvärk

   • Yrsel

   • Diarré

   • Förstoppning

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • Kräkning

   • Muntorrhet (noggrann munhygien är därför viktig)

   • Illamående och/eller kräkningar

   • Smakpåverkan

   • Obehag i magtrakten och smärta

   • Väderspänning

   • Minskad aptit

   • Trötthet

   • Hudutslag

   • Nässelfeber

   • Klåda

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

   • Sömnighet

   • Obehag i övre magtrakten

   • Gynekomasti (manlig bröstförstoring)

   • Sjukdomskänsla

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   • Påverkan på blodbild såsom minskat antal vita blodkroppar eller blodplättar

   • Kraftigt minskat antal av en typ av vita blodkroppar (agranulocytos*) samt minskat antal av alla typer av blodkroppar

   • Påverkan av levervärden och gulsot

   • Allergiska reaktioner

   • Kramp i luftrören (bronkospasm)

   • Anafylaktisk reaktion

   • Ledvärk

   • Muskelkramper

   • Håravfall

   • Krampanfall

   • Onormal trötthet

   • Stickande känsla

   • Lunginflammation (ibland allvarlig)

   • Tryck över bröstet

   • Mentala besvär som depression, oro, rastlöshet, desorientering, förvirring och hallucinationer

   • Insomningbesvär

   • Hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga)

   • Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning, Steven Johnsons syndrom)

   • Minskad sexuell lust

   • Erektionsbesvär

   *Agranulocytos:

   Pepcid kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR PEPCID SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är 10 mg famotidin per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är stärkelse, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, hypromellos, talk, magnesiumstearat, titandioxid (färgämne E 171), röd järnoxid (färgämne E 172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Pepcid är filmdragerade tabletter (rosa, avrundat fyrkantiga, märkta FA10).

   Pepcid levereras i förpackningar om 6, 12 eller 24 tabletter i blisterförpackning.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   McNeil Sweden AB

   Solna

   Tel: 08-503 385 00

   med-info@its.jnj.com


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-10-15

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pepcid

  Tablett 10 mg 24 styck Blister

  • Varunummer: 401554
  • Tillverkare: McNeil Sweden AB

  119 kr

  (Ord. pris 129 kr)

  Jämförpris: 4,96 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/pepcid-tablett-10-mg-24-styck-blister-111734/ 111734 Pepcid https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/401554s.jpg 129.00 119.00 SEK Pepcid InStock Mot halsbränna Meny Meny/Mage Meny/Mage/Halsbränna Webbkampanjer Webbkampanjer/Halsbränna Tidsperiod Tidsperiod/Långtidsverkande Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Onlinepriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tablett 10 mg 24 styck Blister