Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pentocur

   Pulver till injektionsvätska, lösning
   Tiopentalnatrium
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pentocur är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Pentocur
   3. Hur du använder Pentocur
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pentocur ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pentocur är och vad det används för

   Pentocur är ett tiobarbiturat med snabb effekt för intravenös injektion (injektion i en ven). Det används för generell anestesi (djup sömn vid t ex kirurgi) och underhåll av generell anestesi.


   Tiopentalnatrium som finns i Pentocur kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Pentocur

   Använd inte Pentocur

   Du ska inte få Pentocur:


   • Om du är allergisk mot tiopental, barbiturater eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • Om du har allvarliga andningssvårigheter

   • Om Du har svår astma (status asthmaticus)

   • Om Du har porfyri

   Varningar och försiktighet

   Sjukvårdspersonalen ska iaktta extra försiktighet om du lider av:


   • Allvarlig hjärtsjukdom

   • Lågt blodtryck eller är i chock

   • Nedsatt njur- och/eller leverfunktion

   • Nedsatt funktion hos endokrina körtlar (hypofys, sköldkörtel, binjurar, bukspottkörtel)

   • Förhöjt tryck i hjärnan

   • Astma

   • Uremi (urinförgiftning av blodet)

   • Svår anemi (blodbrist)

   • Myasthenia gravis (en sjukdom som försvagar musklerna)

   • Inflammation i munnen, käken eller halsen.

   Andra läkemedel och Pentocur

   Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Kom ihåg att tala om för läkare, om du använder:


   • Aminofyllin (för behandling av astma)

   • Midazolam (ett lugnande läkemedel)

   • Opioidanalgetika (starka smärtstillande läkemedel)

   • Probenecid (läkemedel mot gikt)

   • Sufentanil (smärtstillande läkemedel)

   • Benzodiazepiner (ångestdämpande läkemedel)

   • Kloralhydrat (sömnmedel)

   • Myorelaxantia (muskelavslappnande läkemedel)

   • Valproat och MAO-hämmare (antidepressiva läkemedel)

   • Metoklopramid (läkemedel mot illamående)

   • Quetiapin (antipsykotiskt läkemedel)

   • Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum)

   • Betablockerare och kalciumantagonister (för behandling av högt blodtryck)

   • Androgener (för behandling av manlig infertilitet)

   • Läkemedel mot epilepsi

   • Felodipin (läkemedel för behandling av högt blodtryck)

   • Glukokortikoider (antiinflammatoriska läkemedel)

   • Metronidazol (läkemedel för behandling av bakteriella infektioner)

   • Peroral antikoagulantia (för blodproppssjukdomar)

   • Östrogen (för behandling av klimakteriet)

   • Perorala antidiabetika (läkemedel för behandling av diabetes)

   • Teofyllin (för behandling av lungsjukdomar)

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


   Pentocur ska enbart ges till gravida om det är absolut nödvändigt.


   Tiopental utsöndras i bröstmjölk: amning ska tillfälligt avbrytas (minst 12 timmar) och bröstmjölk pumpas ut innan Pentocur används.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du ska inte köra bil eller använda maskiner 24 timmar efter att Pentocur använts eller under den tidsperiod som ansvarig läkare bestämt.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Pentocur innehåller natrium

   En flaska Pentocur 500 mg innehåller 2,2 – 2,4 mmol (51-56 mg) natrium. En flaska Pentocur 1 000 mg innehåller 4,4–4,9 mmol (102-112 mg) natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder Pentocur

   Pentocur kommer att ges till dig av sjukvårdspersonal i enlighet med din individuella dos som behandlande läkare bestämt.


   Tiopental kommer att ges direkt in i ett av dina blodkärl, en ven (intravenöst).

   Om du använt för stor mängd av Pentocur

   Det är osannolikt att du kommer att få en för stor dos, eftersom sjukvårdspersonal kommer ta hand om administreringen av Pentocur.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter)

   • Hjärtrytmrubbningar

   • Hjärtsjukdom

   • Lågt blodtryck

   • Sömnighet

   • Förlängt uppvaknande från anestesi

   • Andningssvårigheter

   • Hyperventilation (snabb andning)

   • Svårighet att svälja

   • Hosta

   • Snarkning

   • Frossa


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter)

   • Allergiska reaktioner (t ex utslag, andningssvårigheter, blodtrycksfall och akut svullnad av huden (angioödem)


   Tiopental har förknippats med rapporter av minskade nivåer av kalium i blodet under infusion och förhöjda nivåer av kalium när behandlingen med tiopental avslutats.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Pentocur ska förvaras

   Oöppnad injektionsflaska: Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Efter rekonstitution:

   Förvaras i kylskåp (2-8°C) i högst 24 timmar.

   Förvaras i rumstemperatur i högst 6 timmar.


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration


   • Den aktiva substansen är tiopentalnatrium.

   • Varje injektionsflaska Pentocur 0,5 g pulver till injektionsvätska, lösning, innehåller 500 mg tiopentalnatrium.

   • Varje injektionsflaska Pentocur 1 g pulver till injektionsvätska, lösning, innehåller 1 000 mg tiopentalnatrium.

   • Övrigt innehållsämne är natriumkarbonat

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Injektionsflaska av glas med bromobutylgummikork, aluminiumförsegling, i kartong.


   Förpackningsstorlekar:

   Pentocur pulver till injektionsvätska 0,5 g: 1 x 1 injektionsflaska, 10 x 1 injektionsflaska,

   20 x 1 injektionsflaska eller 50 x 1 injektionsflaska.


   Pentocur pulver till injektionsvätska 1,0 g: 1 x 1 injektionsflaska, 10 x 1 injektionsflaska,

   20 x 1 injektionsflaska eller 50 x 1 injektionsflaska.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Abur AB, Box 1452, 251 14 Helsingborg, Sverige.


   Tillverkare

   VUAB Pharma a.s, Vltavska 53, 25263 Roztoky, Tjeckien.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-07-23


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


   Beredning av lösning

   Pentocur pulver till injektionsvätska ska beredas aseptiskt med en av följande tre spädningsvätskor:

   - sterilt vatten för injektion

   - natriumklorid 9 mg/ml (0,9%)

   - glukos 50 mg/ml (5%)


   Kliniska koncentrationer för intermittent intravenös administrering varierar mellan 2,0% och 5,0%. En 2,0% eller 2,5% lösning är vanligast. En 3,4% lösning i sterilt vatten för injektion är isoton; koncentrationer lägre än 2,0% i denna spädningsvätska används inte då de kan orsaka hemolys. För administrering av kontinuerligt intravenöst dropp, används koncentrationer av 0,2% eller 0,4%. Lösningar kan beredas genom tillsats av tiopental till 5% vattenlösning av glukos eller till 0,9 % lösning av natriumklorid.


   BERÄKNING AV OLIKA KONCENTRATIONER

   Önskad koncentration

   Mängd att använda

   %

   mg/ml

   g Pentocur

   ml spädningsvätska

   0,2

   2

   1

   500

   0,4

   4

   1

   250

   2

   500

   2,0

   20

   5

   250

   10

   500

   2,5

   25

   1

   40

   5

   200

   5,0

   50

   1

   20

   5

   100


   Eftersom Pentocur inte innehåller något bakteriostatiskt medel, ska största försiktighet alltid iakttas vid beredning och handhavande för att undvika mikrobiologisk kontaminering. Lösningar ska vara nyberedda och användas omgående. Vid rekonstituering för administrering till flera patienter, ska oanvänd lösning slängas efter 24 timmar. Ångsterilisering ska inte användas.


   Pentocur administreras enbart intravenöst. Undvik extravasation eller intraarteriell injektion. Anestesikunnig personal ska vara konstant närvarande under administreringen av läkemedlet. Endotrakeal intuberingsutrustning, syrgas och återupplivningsutrustning ska hållas lättillgängligt.


   Lösningar med Pentocur pulver till injektionsvätska, med synlig fällning ska inte användas.


   Inkompatibiliteter:

   Stabiliteten av Pentocur pulver till injektionsvätska beror på flera faktorer. Dessa innefattar spädningsvätskan, förvaringstemperatur och mängden koldioxid i luften som lösningen utsätts för. Alla faktorer som bidrar till sänkt pH (ökad surhetsgrad) hos Pentocur pulver till injektionsvätska, lösning, kommer att öka sannolikheten för utfällning av tiopentalsyra. Sådana faktorer innefattar användning av spädningsvätska som är alltför sur och absorption av koldioxid som i kombination med vatten kan bilda kolsyra.


   Lösningar med suxameton, tubokurarin eller andra substanser med lågt pH ska inte blandas med Pentocur pulver till injektionsvätska, lösning.


   De stabilaste lösningarna är de som rekonstitueras med vatten och/eller isoton saltlösning och/eller glukoslösning, och förvaras i kylskåp tätt förslutna.

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pentocur

  Pulver till injektionsvätska, lösning 10 x 0,5 gram Injektionsflaska

  • Varunummer: 589888
  • Tillverkare: Abcur AB

  860 kr

  Jämförspris: 86 kr / gram

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?