Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pentasa

   1 g suppositorier
   Mesalazin

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan Du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, Du kan behöva läsa den igen.

   - Om Du har ytterligare frågor vänd Dig till Din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt Dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar Dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pentasa är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Pentasa
   3. Hur du använder Pentasa
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pentasa ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pentasa är och vad det används för

   Pentasa är ett läkemedel som används vid behandling av vissa inflammatoriska tarmsjukdomar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Pentasa

   Använd inte Pentasa

   - om Du är överkänslig (allergisk) mot mesalazin, salicylater eller något av övriga innehållsämnen i Pentasa.

   - om Du lider av svår lever- eller njursjukdom.

   Varningar och försiktighet

   - om du är överkänslig (allergisk) mot sulfasalazin. Kontakta omedelbart din läkare om du får överkänslighetsreaktioner såsom akut magsmärta, feber, svår huvudvärk eller utslag.

   - om du har nedsatt lever- eller njurfunktion.

   - om du har en lungsjukdom (särskilt astma)


   När du behandlas med detta läkemedel, kommer din läkare vanligtvis be dig att lämna blod- och urinprov för att kontrollera din njurfunktion, speciellt i början av behandlingen.


   Pentasa kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   De medföljande fingertutorna innehåller latexgummi som kan förorsaka allvarliga allergiska reaktioner.

   Andra läkemedel och Pentasa

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Detta gäller särskilt:

   - vid samtidig behandling med vissa läkemedel vilka kan skada njurarna såsom NSAID-preparat (vissa smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel) och azatioprin (används för att förhindra avstötning av transplanterade organ och mot autoimmuna sjukdomar)

   - vid samtidig behandling med 6-merkaptopurin eller tioguanin (mot allvarliga blodsjukdomar)

   - vid samtidig behandling med warfarin (blodförtunnande medel)

   Graviditet, amning och fertilitet

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör alltid med Din läkare innan Du tar Pentasa om Du är gravid.


   Amning

   Det aktiva innehållsämnet i Pentasa passerar över i modersmjölk. Rådgör alltid med Din läkare innan Du tar Pentasa om Du ammar. Nyfödda barn kan råka ut för överkänslighetsreaktioner såsom diarré.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Pentasa har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.


   3. Hur du använder Pentasa

   Använd alltid Pentasa enligt läkarens anvisningar. Rådfråga Din läkare eller farmaceut om Du är osäker.

   Vanlig dos är 1 suppositorium 1 gång dagligen.


   Det finns endast liten erfarenhet och begränsad dokumentation beträffande användning till barn.


   Om Du upplever att effekten av Pentasa är för stark eller för svag vänd Dig till Din läkare eller farmaceut.


   Anvisning för användning och hantering

   1. Ett besök på toaletten rekommenderas innan Du tar suppositoriet.

   2. Sätt en av de medföljande fingertutorna på införingsfingret. Suppositoriet införes i ändtarmen.

   3. Om suppositoriet är trögt att föra in, kan det fuktas med lite vatten precis före införandet.

   4. Den använda fingertutan kastas.

   Om du använt för stor mängd av Pentasa

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Pentasa

   Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser Du glömt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Pentasa orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Diarré, illamående, magont, kräkningar, huvudvärk och hudutslag.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Yrsel, hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation, gasbesvär och påverkan på bukspottkörteln.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Blodbildsförändringar (påverkan på blodkroppar och blodplättar t ex. agranulocytos), påverkan på levern och njurarna, SLE (en autoimmun sjukdom som kan påverka flera organ, t ex huden, skelett-, muskel- och nervsystem, blodet), perifer nervpåverkan, allergiska lungreaktioner (t ex andningssvårigheter, hosta eller kramp i luftvägarna), muskelsmärta, ledvärk, missfärgadurin, övergående minskat antal spermier och övergående håravfall.


   Överkänslighetsreaktioner och feber kan förekomma.


   Flera av dessa biverkningar kan bero på sjukdomen i sig.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Pentasa ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Det aktiva innehållsämnet är mesalazin 1 g.

   - Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, talk, povidon och makrogol 6000.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare:

   Ferring


   Denna bipacksedel ändrades senast

   22 augusti 2013


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pentasa

  Suppositorium 1 g 28 suppositorium/suppositorier Blister

  • Varunummer: 437230
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  573,59 kr

  Jämförspris: 20,49 kr / suppositorium/suppositorier

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?