Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pentasa

   1 g suppositorier
   mesalazin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pentasa är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Pentasa
   3. Hur du använder Pentasa
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pentasa ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pentasa är och vad det används för

   Pentasa används för behandling av ulcerös proktit.

   Ulcerös proktit är en inflammatorisk tarmsjukdom där ändtarmens insida blir inflammerad och utvecklar små sår som kan blöda.

   Pentasa minskar inflammationen och de smärtsamma symtomen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Pentasa

   Använd inte Pentasa

   • om du är allergisk mot mesalazin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är allergisk mot andra salicylater, t ex acetylsalicylsyra

   • om du lider av svår lever- eller njursjukdom

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Pentasa:

   • om du är allergisk mot sulfasalazin (risk för allergi mot salicylater)

   • om du har eller tidigare har haft lever- eller njursjukdom

   • om du har en lungsjukdom (särskilt astma)

   När du behandlas med detta läkemedel, kommer din läkare vanligtvis be dig att lämna blod- och urinprov för att kontrollera din njurfunktion, särskilt i början av behandlingen.

   Andra läkemedel och Pentasa

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du tar något av följande:

   • vissa läkemedel som kan påverka njurarnas funktion, såsom NSAID-preparat (vissa smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel) och acetylsalicylsyra

   • azatioprin (används efter transplantationer eller för att behandla autoimmuna sjukdomar)

   • 6-merkaptopurin eller tioguanin (cellgift, används för att behandla leukemi)

   • warfarin (blodförtunnande läkemedel)

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Det finns begränsad erfarenhet av användning hos gravida kvinnor.

   Amning

   Det aktiva innehållsämnet i Pentasa passerar över i modersmjölk. Nyfödda barn kan råka ut för överkänslighetsreaktioner såsom diarré. Om det ammade barnet utvecklar diarré ska amningen avslutas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Pentasa har ingen känd påverkan på förmågan på förmågan att köra bil och använda maskiner.


   3. Hur du använder Pentasa

   Använd alltid Pentasa enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är 1 suppositorium 1 gång dagligen.

   Hur du använder suppositorierna

   1. Ett besök på toaletten rekommenderas innan du tar suppositoriet.

   2. Sätt en av de medföljande fingertutorna på införningsfingret. För in suppositoriet i ändtarmen.

   3. Om suppositoriet är trögt att föra in, kan det fuktas med lite vatten precis före införandet.

   4. Kasta den använda fingertutan

   Användning för barn och ungdomar

   Det finns endast liten erfarenhet och begränsad dokumentation beträffande användning till barn och ungdomar.

   Om du använt för stor mängd av Pentasa

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Pentasa

   Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg det och ta sedan nästa dos vid vanlig tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta omedelbart läkare och sluta ta Pentasa om du får något av följande:

   • Plötsliga magkramper, magsmärtor, feber, kraftig huvudvärk och hudutslag (överkänslighetsreaktion mot läkemedlet).

   • Allvarliga hudförändringar eller hudutslag, till exempel i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier (erythema multiforme eller Stevens-Johnsons syndrom).

   • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter, feber och ibland blodtrycksfall (Quinckes ödem eller anafylaktisk reaktion).

   Pentasa kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Dessa biverkningar är mycket sällsynta och kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare. 

   Övriga biverkningar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • diarré

   • magont

   • illamående

   • kräkningar

   • huvudvärk

   • hudutslag

   • gasbesvär

   • lokala reaktioner som klåda, ändtarmsbesvär och smärtsamma trängningar

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation (myokardit och perikardit) vilket kan orsaka andfåddhet och bröstsmärtor eller hjärtklappning

   • inflammation i bukspottkörteln (symtomen inkluderar rygg- och/eller magsmärtor)

   • yrsel

   • ökad hudkänslighet för solljus och ultraviolett ljus (fotosensitivitet)

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • blodbrist och andra blodbildsförändringar (minskat antal av vissa blodceller vilket kan orsaka blödning, blåmärken, feber och halsont)

   • läkemedelsreaktion som kan yttra sig som feber, hudutslag, förändrad blodbild, förstorade lymfkörtlar och påverkan på inre organ (DRESS-syndrom)

   • leversjukdomar (med symtom som gulsot (gulfärgning av hud och/eller ögon) och/eller långsamma tarmrörelser)

   • njursjukdomar (med symtom som blod i urinen, och/eller ödem (svullnad som orsakas av att vatten samlas i kroppen))

   • perifer neuropati (ett tillstånd som påverkar nerver i händer och fötter med symtom som stickningar och domningar)

   • allergiska lungreaktioner, inflammation i lungsäcken eller ärrvävnad i lungan (med symtom som hosta, kramp i luftrören, obehag eller smärta vid andning, andningssvårigheter och blodiga och/eller omfattande upphostningar)

   • håravfall (upphör efter avslutad behandling)

   • muskel- och ledvärk

   • inflammation som kan påverka olika delar av kroppen såsom leder, hud, njurar, hjärta osv (symtom som smärta i leder, trötthet, feber, onormal eller oförklarlig blödning (framförallt näsblod), blåmärken, lilafärgning av huden (inklusive svåra ytliga sår och blåsor som kan påverka huden som skyddsbarriär av kroppen))

   • ackumulering av vätska runt hjärtat (utgjutning i hjärtsäcken) som kan orsaka smärta eller tryck över bröstet

   • missfärgad urin

   • övergående minskat antal spermier (upphör efter avslutad behandling)

   • svår diarré och magsmärta på grund av en allergisk reaktion i magtarmkanalen

   • enstaka fall av benign intrakraniell hypertension (godartad tryckförhöjning i skallen på grund av att vätska samlas runt hjärnan) har rapporterats hos ungdomar. Symtom är huvudvärk, illamående, kräkning och/eller syn- eller hörselstörningar.

   Flera av de ovannämnda biverkningarna kan bero på sjukdomen i sig.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Pentasa ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är mesalazin. Varje suppositorium innehåller 1g mesalazin.

   • Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, talk, povidon och makrogol 6000.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Suppositorierna är avlånga och vita/brunfläckiga.

   Förpackningsstorlek:

   28 suppositorier i blisterförpackning.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Ferring Läkemedel AB

   Box 4041

   203 11 Malmö

   040-691 69 00

   Tillverkare:

   Ferring GmbH

   Wittland 11

   24109 Kiel

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-14


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pentasa

  Suppositorium 1 g 28 styck Blister

  • Varunummer: 011347
  • Tillverkare: Ferring Läkemedel AB

  573,67 kr

  Jämförpris: 20,49 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?