Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pentasa

   1 g rektalsuspension
   Mesalazin

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pentasa är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Pentasa
   3. Hur du använder Pentasa
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pentasa ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pentasa är och vad det används för

   Behandling av kronisk inflammation i änd- och tjocktarmen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Pentasa

   Använd inte Pentasa

   - om du är överkänslig (allergisk) mot mesalazin, salicylater eller mot något av övriga innehållsämnen i Pentasa.

   - om du lider av svår lever- eller njursjukdom

   Varningar och försiktighet

   - om du har nedsatt lever-eller njurfunktion

   - om du är överkänslig (allergisk) mot sulfasalazin. Kontakta omedelbart din läkare om du får överkänslighetsreaktioner såsom akut magsmärta, feber, svår huvudvärk eller utslag.

   - om du har en lungsjukdom (särskilt astma)

   - ska inte användas till barn eftersom erfarenhet därav saknas.


   När du behandlas med detta läkemedel, kommer din läkare vanligtvis be dig att lämna blod- och urinprov för att kontrollera din njurfunktion, speciellt i början av behandlingen.


   Pentasa kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras.

   Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Andra läkemedel och Pentasa

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Detta gäller särskilt:

   - vid samtidig behandling med vissa läkemedel som kan skada njurarna såsom NSAID-preparat (vissa smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel) och azatioprin (används för att förhindra avstötning av transplanterade organ och mot autoimmuna sjukdomar)

   - vid samtidig behandling med 6-merkaptopurin eller tioguanin (mot allvarliga blodsjukdomar)

   - vid samtidig behandling med warfarin (blodförtunnande medel)

   Graviditet, amning och fertilitet

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör alltid med läkare innan du tar Pentasa om du är gravid.


   Det aktiva innehållsämnet i Pentasa passerar över i modersmjölk. Rådgör alltid med läkare innan du tar Pentasa om du ammar.

   Nyfödda barn kan råka ut för överkänslighetsreaktioner såsom diarré.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Pentasa har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner


   3. Hur du använder Pentasa

   Använd alltid Pentasa enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig dos är 1 g (100 ml) vid sänggåendet. Dosen bör hållas kvar i tarmen helst 8 timmar.

   Det finns endast liten erfarenhet och begränsad dokumentation beträffande användning till barn.

   Om du upplever att effekten av Pentasa är för stark eller för svag vänd dig till läkare eller apotekspersonal.


   Anvisning för användning och hantering:

   Pentasa rektalsuspension skyddas av en foliepåse vilken ska tas av strax före användning.

   1. Ett toalettbesök rekommenderas innan man tar rektalsuspensionen.

   2. Öppna foliepåsen.

   3. Skaka plastbehållaren noga före användning (figur 1).

   4. Vrid spetsen på behållaren ett varv (figur 2).

   5. Placera handen i den medföljande plastpåsen och fatta tag i behållaren

   6. Inta en ställning som är lämplig för att föra in spetsen, t ex liggande på vänster sida enligt teckningen (figur 5).

   7. För försiktigt in spetsen i ändtarmen. Tryck hårt och jämnt om behållaren för att få ut vätskan. Behållarens innehåll ska tömmas under maximalt 30-40 sekunder. OBS! Vid otillräckligt tryck kan behållarens spets sätta igen

   8. Dra tillbaka spetsen med behållaren fortfarande sammanpressad.

   9. Ligg kvar i samma ställning 5-10 minuter eller tills känslan av att inte kunna hålla kvar suspensionen försvunnit (figur 6).

   10. Dra påsen över behållaren innan den kastas (figur 7).


   Observera! Det rekommenderas att skydda sänglinnet och underkläder från spill eftersom Pentasa rektalsuspension kan missfärga tyg. Om du av en olyckshändelse spiller på tyget, lägg det genast i blöt.


   Om du använt för stor mängd av Pentasa

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Pentasa

   Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Pentasa orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Diarré, illamående, magont, utspänd buk, kräkningar, huvudvärk och hudutslag.


   Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000 användare): Lokala irritationssymtom i ändtarmen såsom klåda och trängningar.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Yrsel, hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation, gasbesvär och påverkan på bukspottkörteln.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Blodbildsförändringar (påverkan på blodkroppar och blodplättar t ex agranulocytos), påverkan på levern och njurarna, SLE (en autoimmun sjukdom som kan påverka flera organ, t ex huden, skelett-, muskel- och nervsystem, blodet), perifer nervpåverkan, muskelsmärta, ledvärk, allergiska lungreaktioner (t ex andningssvårigheter, hosta eller kramp i luftvägarna), missfärgad urin, övergående minskat antal spermier och övergående håravfall.


   Överkänslighetsreaktioner och feber kan förekomma.


   Flera av dessa biverkningar kan bero på sjukdomen i sig.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Pentasa ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Innehållet i förpackningen ska användas omedelbart efter öppnandet.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är mesalazin

   - Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, natriummetabisulfit (E223), natriumacetattrihydrat, renat vatten, koncentrerad saltsyra.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Plastflaskor 7x100 ml (7x1 g aktiv substans).

   Klar polyetenflaska med rektalspets förpackad i en aluminiumfoliepåse.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel: 042-32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CRO 4XS

   England


   Tillverkare:

   Ferring


   Denna bipacksedel ändrades senast

   22 augusti 2013


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pentasa

  Rektalsuspension 1 g 7 x 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 484573

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?