Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pentasa

   500 mg Depottabletter
   Mesalazin

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pentasa är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Pentasa
   3. Hur du använder Pentasa
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pentasa ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pentasa är och vad det används för

   Pentasa används för behandling av milda till medelsvåra skov av ulcerös kolit och för att förebygga framtida skov.

   Ulcerös kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom där tarmens insida blir inflammerad och utvecklar små sår som kan blöda.

   Pentasa depottablett består av små korn med mesalazin övertäckta med ett hölje. Kornen frisätter långsamt det aktiva innehållsämnet (mesalazin). Det minskar inflammationen och de smärtsamma symtomen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Pentasa

   Använd inte Pentasa

   Använd inte Pentasa

   - om du är allergisk mot mesalazin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   - om du är allergisk mot andra salicylater, t ex acetylsalicylsyra

   - om du lider av svår lever- och/eller njursjukdom

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Pentasa:

   - om du är allergisk mot sulfasalazin (risk för allergi mot salicylater)

   - om du har eller tidigare har haft lever- eller njursjukdom

   - om du har blödningsbenägenhet

   - om du har magsår (i mage eller tolvfingertarm)

   - om du har en lungsjukdom (särskilt astma)

   När du behandlas med detta läkemedel, kommer din läkare vanligtvis be dig att lämna blodoch urinprov för att kontrollera din njurfunktion, särskilt i början av behandlingen.

   Andra läkemedel och Pentasa

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du tar något av följande:

   - vissa läkemedel som kan påverka njurarnas funktion, såsom NSAID-preparat (vissa smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel) och acetylsalicylsyra

   - azatioprin (används efter transplantationer eller för att behandla autoimmuna sjukdomar)

   - 6-merkaptopurin eller tioguanin (cellgift, används för att behandla leukemi)

   - warfarin (blodförtunnande läkemedel)

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Det finns begränsad erfarenhet av användning hos gravida kvinnor.

   Amning

   Det aktiva innehållsämnet i Pentasa passerar över i modersmjölk. Nyfödda barn kan råka ut för överkänslighetsreaktioner såsom diarré. Om det ammade barnet utvecklar diarré ska amningen avslutas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Pentasa har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Pentasa

   Använd alltid Pentasa enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna

   För att behandla skov av sjukdomen, kommer läkaren att förskriva en dos om upp till 4 g mesalazin per dag, att tas en gång dagligen eller uppdelat i flera doser. Detta kan tas som fyra Pentasa 1g tabletter en gång dagligen eller två Pentasa 1g tabletter två gånger dagligen. Pentasa 500 mg tabletter kan också användas för att få den dos som är bäst för dig.

   För att förhindra nya skov av sjukdomen, kommer läkaren vanligen att förskriva 2 g mesalazin per dag, som två Pentasa tabletter 1 g en gång dagligen eller fyra Pentasa tabletter 500 mg en gång dagligen.

   Användning för barn och ungdomar

   Barn ≥ 6 år

   Dosen är beroende av barnets vikt och beräknas av läkaren.

   Allmän rekommendation är halv vuxendos till barn som väger upp till 40 kg och normal vuxendos till dem som väger över 40 kg.

   Pentasa depottabletter ska sväljas hela. De kan delas men får inte tuggas eller krossas. Om tabletterna upplevs svåra att svälja kan de eventuellt slammas upp i 50 ml (ca 3 matskedar) kallt vatten. Rör om och drick omedelbart.

   Om du använt för stor mängd av Pentasa

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare eller sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112), för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Pentasa

   Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg det och ta sedan nästa dos vid vanlig tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta omedelbart läkare och sluta ta Pentasa om du får något av följande:

   • Plötsliga magkramper, magsmärtor, feber, kraftig huvudvärk och hudutslag (överkänslighetsreaktion mot läkemedlet).

   • Allvarliga hudförändringar eller hudutslag, till exempel i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier (erythema multiforme eller Stevens-Johnsons syndrom).

   • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter, feber och ibland blodtrycksfall (Quinckes ödem eller anafylaktisk reaktion).

   Pentasa kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom som feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom som exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Dessaa biverkningar är mycket sällsynt och kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare.

   Övriga biverkningar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   - diarré

   - magont

   - illamående

   - kräkningar

   - huvudvärk

   - hudutslag

   - gasbesvär

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av1000 användare)

   - hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation (myokardit och perikardit) vilket kan orsaka andfåddhet och bröstsmärtor eller hjärtklappning

   - inflammation i bukspottkörteln (symtomen inkluderar rygg- och/eller magsmärtor)

   - yrsel

   - ökad hudkänslighet för solljus och ultraviolett ljus (fotosensitivitet)

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • blodbrist och andra blodbildsförändringar (minskat antal av vissa blodceller vilket kan orsaka blödning, blåmärken, feber och halsont)

   • läkemedelsreaktion som kan yttra sig som feber, hudutslag, förändrad blodbild, förstorade lymfkörtlar och påverkan på inre organ (DRESS-syndrom)

   • leversjukdomar (med symtom som gulsot (gulfärgning av hud och/eller ögon) och/eller långsamma tarmrörelser)

   • njursjukdomar (med symtom som blod i urinen, och/eller ödem (svullnad som orsakas av att vatten samlas i kroppen)

   • perifer neuropati (ett tillstånd som påverkar nerver i händer och fötter med symtom som stickningar och domningar)

   • allergiska lungreaktioner, inflammation i lungsäcken eller ärrvävnad i lungan (med symtom som hosta, kramp i luftrören, obehag eller smärta vid andning, andningssvårigheter och blodiga och/eller omfattande upphostningar)

   • håravfall (upphör efter avslutad behandling)

   • muskel- och ledvärk

   • inflammation som kan påverka olika delar av kroppen såsom leder, hud, njurar, hjärta osv (symtom som smärta i leder, trötthet, feber, onormal eller oförklarlig blödning (framförallt näsblod), blåmärken, lilafärgning av huden (inklusive svåra ytliga sår och blåsor som kan påverka huden som skyddsbarriär av kroppen))

   • ackumulering av vätska runt hjärtat (utgjutning i hjärtsäcken) som kan orsaka smärta eller tryck över bröstet

   • missfärgad urin

   • övergående minskat antal spermier (upphör efter avslutad behandling)

   • svår diarré och magsmärta på grund av en allergisk reaktion i magtarmkanalen

   • enstaka fall av benign intrakraniell hypertension (godartad tryckförhöjning i skallen på grund av att vätska samlas runt hjärnan) har rapporterats hos ungdomar. Symtom är huvudvärk, illamående, kräkning och/eller syn- eller hörselstörningar

   Flera av de ovannämnda biverkningarna kan bero på sjukdomen i sig.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Pentasa ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Det aktiva innehållsämnet är mesalazin 500 mg.

   - Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, talk, etylcellulosa, povidon och mikrokristallin cellulosa.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Runda vitgrå till ljusbruna, fläckiga, märkta PENTASA på ena sidan och 500 mg samt brytskåra på andra sidan.

   Förpackningsstorlekar:

   500 mg (blister): 1x100 depottabletter, 1x300 depottabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel: 042-32 66 95

   Ompackare:

   Dr. Fisher Farma B.V

   Lelystad

   Nederländerna

   Tillverkare:

   Ferring- koncernen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   3 januari 2019


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pentasa

  Depottablett 500 mg 300 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 374015
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  1.065,23 kr

  Jämförpris: 3,55 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?