Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Paroxetin 2care4

   10 mg filmdragerade tabletter paroxetin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR PAROXETIN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER PAROXETIN 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER PAROXETIN 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV PAROXETIN 2CARE4

   Vad innehåller Paroxetin 2care4 ?

   Den aktiva substansen är paroxetin.

   En filmdragerad tablett innehåller 10 mg paroxetin.


   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna:

   Mannitol

   Mikrokristallin cellulosa

   Kopovidon K28

   Natriumstärkelseglykolat (Typ A)

   Vattenfri kollodial kiseldioxid


   Magnesiumstearat

   Tabletthölje:

   Hypromellos 5 cps

   Mikroniserad talk

   Titandioxid (E 171)

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark.

   Tillverkare

   Salutas Pharma GmbH, Barleben,

   Tyskland


   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR PAROXETIN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Paroxetin 2care4 10 mg är en vit, rund filmdragerad tablett, märkt ”PX

   10” på den ena sidan. Tryckförpackning innehållande: 60, 100 och 250

   filmdragerade tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåParoxetin 2care4 för?

   Paroxetin 2care4 används vid behandling av vuxna med depression

   och/eller ångesttillstånd. De ångesttillstånd som Paroxetin 2care4

   används vid är: tvångssyndrom (upprepade tvångstankar med

   okontrollerbart beteende), paniksyndrom (attacker av panikångest,

   inklusive de som uppstår vid agorafobi, dvs. rädsla för öppna platser),

   social fobi (rädsla för eller undvikande av sociala situationer),

   posttraumatiskt stressyndrom (ångest efter en traumatisk upplevelse)

   samt generaliserad ångest (allmän svår ångest eller oro).


   • Paroxetin 2care4 tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva

   serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Alla människor har en

   signalsubstans i hjärnan som kallas serotonin. De som lider av

   depression eller ångest har onormalt låga nivåer av serotonin. Hur

   Paroxetin 2care4 och andra SSRI-preparat verkar är inte fullständigt

   känt men det skulle kunna vara genom att de höjer nivåerna av

   serotonin i hjärnan. Korrekt behandling av din depression eller

   ångest är viktigt för att hjälpa dig till förbättring.


   Paroxetin som finns i Paroxetin 2care4 kan också vara godkänd för att

   behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga

   läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare

   frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER PAROXETIN 2CARE4

   Använd inte Paroxetin 2care4:

   Använd inte Paroxetin 2care4

   • om du tar läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare

   (MAO-hämmare, bland annat moklobemid och metyltioninklorid

   (metylenblått)) eller har tagit sådana någon gång under de senaste

   två veckorna. Din läkare kommer att ge dig råd om hur du ska börja

   ta Paroxetin 2care4 efter att du slutat med MAO-hämmare.

   • om du tar ett antipsykotiskt läkemedel som innehåller antingen

   tioridazin eller pimozid.

   om du är allergisk mot paroxetin eller något annat innehållsämne i

   detta läkemedel.

   Om något av ovanstående gäller för dig, berätta det för din läkare

   innan du tar Paroxetin 2care4.

   Var särskilt försiktig med Paroxetin 2care4:

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Paroxetin

   2care4

   • Tar du några andra läkemedel (se “Andra läkemedel och Paroxetin

   2care4” i denna bipacksedel)?

   • Tar du tamoxifen för behandling av bröstcancer eller

   fertilitetsproblem? Paroxetin 2care4 kan göra att tamoxifen får

   mindre effekt och läkare kan därför rekommendera dig att använda

   andra antidepressiva läkemedel.

   • Har du njur-, lever- eller hjärtproblem?

   • Har du epilepsi eller tidigare har haft kramper eller krampanfall?

   • Har du någonsin haft maniska episoder (överaktivt beteende eller

   tankar)?

   • Får du elektrokonvulsiv behandling (ECT)?

   • Har du haft någon blödningssjukdom eller tar något annat

   läkemedel som kan medföra ökad risk för blödning (blodförtunnande

   läkemedel såsom warfarin, antipsykotiska medel som perfenazin

   eller klozapin, tricykliska antidepressiva läkemedel, läkemedel

   mot smärta och inflammation, så kallade NSAID (icke-steroida

   antiinflammatoriska läkemedel), såsom acetylsalicylsyra, ibuprofen,

   celecoxib, etodolak, diklofenak, meloxikam)?

   • Har du diabetes?

   • Står du på saltreducerad diet?

   • Har du glaukom (grön starr, förhöjt tryck i ögat)?

   • Är du gravid eller planerar att bli gravid (se “Graviditet, amning och

   fertilitet” i denna bipacksedel)?

   • Är du under 18 år (se “Barn och ungdomar under 18 år” i denna

   bipacksedel)?

   ¾¾Om du svarar JA på någon av dessa frågor och inte tidigare

   diskuterat detta med din läkare, vänd dig till läkaren igen och

   fråga hur du ska göra gällande användningen av Paroxetin

   2care4.

   Intag av Paroxetin 2care4 med mat och dryck:

   Paroxetin 2care4 med mat, dryck och alkohol

   Använd inte alkohol under tiden du tar Paroxetin 2care4. Alkohol kan

   förvärra dina symtom eller biverkningar. Om du tar Paroxetin 2care4 på

   morgonen tillsammans med mat kan risken för illamående minska.

   Barn

   Barn och ungdomar under 18 år

   Paroxetin 2care4 ska inte användas av barn och ungdomar under

   18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar

   och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos

   patienter under 18 år som använder Paroxetin 2care4. Om din läkare

   har ordinerat Paroxetin 2care4 till dig (eller ditt barn) och du vill

   diskutera detta bör du vända dig till läkaren igen. Du bör informera

   din läkare om du märker något av ovanstående symtom eller om

   sådana symtom förvärras under tiden du (eller ditt barn) tar Paroxetin

   2care4. De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad samt kognitiv

   och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och

   ungdomar under 18 år.


   I studier med paroxetin hos patienter under 18 år, var vanliga

   biverkningar som förekom hos färre än

   1 av 10 barn/ungdomar följande: ökning av självmordstankar och

   självmordsförsök, självskadande beteende, fientligt, aggressivt eller

   ovänligt beteende, aptitlöshet, skakningar, onormal svettning,

   hyperaktivitet (överskott på energi), upprördhet, känsloförändringar

   (inklusive gråt och humörsvängningar) och ovanliga blåmärken eller

   blödningar (t ex näsblod). Studierna visade att samma symtom även

   förekom hos barn och ungdomar som fick placebo (overksam substans)

   istället för paroxetin, men mindre ofta.


   Vissa patienter i studier med personer under 18 år fick

   utsättningssymtom när de slutade att ta paroxetin. Dessa symtom

   liknade för det mesta symtomen som förekommer hos vuxna efter

   avbrytande av Paroxetin 2care4 (se avsnitt 3 “Hur du använder

   Paroxetin 2care4” i denna bipacksedel). Dessutom var det vanligt

   (hos färre än 1 på 10) att patienter under 18 år upplevde buksmärtor,

   nervositet och känsloförändringar (inklusive gråt, humörsvängningar,

   försök att skada sig själv, tankar på självmord och självmordsförsök).


   Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

   Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha

   tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan

   förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom

   det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis

   cirka 2 veckor, ibland längre tid.

   Dessa tankar kan vara vanliga:

   • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå

   självmord,

   • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre

   än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva

   läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att

   skada sig själv.

   • Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du

   har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


   Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän

   att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna

   läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för

   dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt

   beteende förändras.

   Graviditet

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar

   att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   använder detta läkemedel.

   Det finns rapporter om en ökad risk för missbildningar, speciellt

   hjärtmissbildningar hos barn vars mödrar tog paroxetin under de första

   månaderna av graviditeten. I den allmänna befolkningen föds cirka 1

   av 100 barn med hjärtmissbildningar. Risken är högre hos barn vars

   mödrar har tagit Paroxetin, där risken är 2 av 100 barn.

   Du och din läkare kan tillsammans bestämma om det är bättre

   att du byter till någon annan behandling eller om du gradvis ska

   trappa ner på Paroxetin 2care4 medan du är gravid. Beroende på

   omständigheterna kan din läkare göra bedömningen att fortsatt

   behandling med Paroxetin 2care4 är bättre för dig.

   Amning

   Paroxetin 2care4 kan utsöndras i bröstmjölk i mycket små

   mängder. Rådfråga din läkare innan du börjar amma. Du och läkaren

   kan tillsammans bestämma om du kan amma medan du använder

   Paroxetin 2care4.

   Fertilitet:

   I djurstudier har det visat sig att paroxetin minskar kvaliteten på

   sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon

   sådan nedsättande effekt av paroxetin på fertilitet har ännu ej

   påvisats hos människa.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Möjliga biverkningar av Paroxetin 2care4 inkluderar yrsel, förvirring,

   sömnighet eller dimsyn. Om du får dessa biverkningar ska du inte köra

   bil eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att

   framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt

   vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i

   dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras

   effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

   och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information

   i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Paroxetin 2care4:

   Viktiga biverkningar som har setts med Paroxetin 2care4

   Vissa patienter som tar Paroxetin 2care4 utvecklar något som kallas

   akatisi, med vilket menas att de känner sig rastlösa och inte

   kan sitta eller stå stilla. Andra kan utveckla något som kallas för

   serotonergt syndrom eller malignt neuroleptiskt syndrom. Med

   detta menas några eller samtliga av följande symtom: känna sig

   mycket upphetsad eller irriterad, förvirring, rastlöshet, värmekänsla,

   svettningar, skakningar, rysningar, hallucinationer (ser eller hör

   underliga saker), muskelstelhet, plötsliga muskelryckningar eller

   snabb hjärtklappning. Allvarlighetsgraden kan öka och leda till

   medvetslöshet. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta

   läkare. För mer information om dessa eller andra biverkningar av

   Paroxetin 2care4, se avsnitt 4 “Eventuella biverkningar” i denna

   bipacksedel.

   Användning av andra läkemedel:

   Andra läkemedel och Paroxetin 2care4

   Vissa läkemedel kan påverka hur Paroxetin 2care4 verkar eller öka

   risken för att du får biverkningar. Paroxetin 2care4 kan också påverka

   hur andra läkemedel verkar. Läkemedel som berörs är:

   • Läkemedel som kallasMAO-hämmare, inklusive moklobemid och

   metyltioninklorid (metylenblått) – se “Använd inte Paroxetin 2care4

   ” i denna bipacksedel.

   • Tioridazin eller pimozid, som är antipsykotika - se “Använd inte

   Paroxetin 2care4 ” i denna bipacksedel.

   • Acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra s.k.NSAID (icke-steroida

   antiinflammatoriska läkemedel) såsom celecoxib, etodolak,

   diklofenak och meloxikam, som används vid smärta och

   inflammation.

   • Tramadol och petidin som är smärtstillande

   • Läkemedel som kallas för triptaner, såsom sumatriptan som används

   mot migrän

   • Andra antidepressiva läkemedel inkluderande andra SSRI-läkemedel

   och tricykliska antidepressiva såsom klomipramin, nortriptylin och

   desipramin

   • Ett kosttillskott som kallas tryptofan

   • Mivakurium och suxametonium (används vid bedövning)

   • Läkemedel som litium, risperidon, perfenazin, klozapin (s.k.

   antipsykotika), vilka används för behandling av vissa psykiatriska

   sjukdomar

   • Fentanyl, som används vid bedövning eller vid behandling av

   kronisk värk

   • En kombination av fosamprenavir och ritonavir som används för

   behandling avhiv-infektion

   • Johannesört, ett naturläkemedel mot depression

   • Fenobarbital, fenytoin, natriumvalproat eller karbamazepin för

   behandling av krampanfall ellerepilepsi


   • Atomoxetin, ett läkemedel som används vid behandling av ADHD

   (uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet)

   • Procyklidin som används för att lindra skakningar, speciellt vid

   Parkinsons sjukdom

   • Warfarin eller andra antikoagulantia, dvs. blodförtunnande

   läkemedel

   • Propafenon, flekainid och läkemedel som används vid behandling av

   oregelbunden hjärtrytm

   • Metoprolol, en betablockerare som används för att behandla högt

   blodtryck och hjärtproblem

   • Pravastatin som används för att behandla högt kolesterol

   • Rifampicin som används för att behandlatuberkulosoch lepra

   • Linezolid som är ett antibiotikum

   • Tamoxifen som används för behandling av bröstcancer eller

   fertilitetsproblem

   Om du använder eller nyligen använt något av läkemedlen i

   ovanstående lista och inte redan diskuterat detta med din läkare,

   vänd dig till läkaren igen och fråga om råd. Din dosering kan

   behöva ändras eller du kan behöva ett annat läkemedel.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen

   använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, inklusive

   receptfria sådana.

   3. HUR DU ANVÄNDER PAROXETIN 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens

   anvisningar. Rådfråga din läkare eller apoteket om du är osäker.

   Ibland kan du behöva ta mer än en tablett eller bara en halv tablett.

   Tabellen anger rekommenderade doser för olika tillstånd.


   tabelLäkaren kommer att ge dig råd om vilken dos av Paroxetin 2care4

   som du ska börja med. De flesta börjar känna sig bättre efter några

   veckor. Om du inte börjat märka någon förbättring efter denna tid ska

   du vända dig till läkaren för råd. Läkaren kan besluta att dosen ska

   ökas gradvis, med 10 mg åt gången, upp till den högsta dagliga dosen.


   Äldre patienter

   Den högsta dosen för patienter över 65 år är 40 mg per dag.


   Patienter med lever- eller njursjukdom

   Om du har problem med din lever eller med dina njurar, kan din läkare

   besluta att din dos av Paroxetin 2care4 ska vara lägre än den som

   normalt rekommenderas.

   Administrering

   Ta Paroxetin 2care4 på morgonen tillsammans med mat.

   Svälj tabletterna hela med ett glas vatten.

   Tugga dem inte.


   Läkaren kommer att diskutera med dig om hur länge du behöver

   fortsätta att ta Paroxetin 2care4. Det kan bli många månader eller

   ännu längre.

   Om du använder mera Paroxetin 2care4 än du borde:

   Om du använt för stor mängd av Paroxetin 2care4

   Ta aldrig mer Paroxetin 2care4 än vad läkaren ordinerat. Om

   du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn

   fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt

   rådgivning. Visa upp läkemedelsförpackningen. En person som har

   tagit överdos av Paroxetin 2care4 kan få biverkningar som finns

   listade i avsnitt 4 Eventuella biverkningar eller följande symtom: feber,

   okontrollerbar muskelsammandragning.

   Om du glömt att ta Paroxetin 2care4:

   Om du har glömt att ta Paroxetin 2care4

   Ta Paroxetin 2care4 vid samma tidpunkt varje dag.

   Om du glömt att ta en dos och kommer på detta före sänggåendet

   på kvällen, ta då dosen genast. Fortsätt som vanligt nästa dag.

   Om du glömt att ta en dos och kommer på detta först under

   natten eller dagen därpå ska du inte ta någon extra dos. Eventuellt

   kan du känna vissa utsättningssymtom, men dessa bör försvinna efter

   att du tagit din nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

   Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du inte känner någon förbättring

   Paroxetin 2care4 kommer inte att lindra dina symtom omedelbart.

   Alla antidepressiva läkemedel kräver tid för att verka. En del patienter

   förbättras efter ett par veckor medan det för andra kan ta längre tid.

   Vissa som tar antidepressiva läkemedel upplever en försämring innan

   de börjar må bättre. Om du inte börjat bli bättre efter några veckor

   ska du kontakta din läkare för råd. Din läkare bör föreslå ett återbesök

   några veckor efter att du påbörjat behandlingen. Berätta för läkaren

   om du inte märkt någon förbättring.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Paroxetin 2care4 avslutas:

   Om du slutar att använda Paroxetin 2care4

   Sluta inte att ta Paroxetin 2care4 förrän din läkare säger till.

   När Paroxetin 2care4 ska avslutas kommer läkaren att hjälpa dig

   att sakta minska din dosering över ett antal veckor eller månader för

   att minska risken för utsättningssymtom. Ett sätt att göra detta är

   att stegvis minska din dos Paroxetin 2care4 med 10 mg per vecka. De

   flesta upplever att utsättningssymtomen är milda och försvinner av sig

   själva inom 2 veckor. För vissa patienter kan symtomen vara svårare

   eller mer långdragna.


   Om du får utsättningssymtom när du avslutar din behandling kan

   läkaren rekommendera dig att sätta ut Paroxetin 2care4 långsammare.

   Kontakta läkaren om du upplever svåra utsättningssymtom. Läkaren kan

   be dig börja ta Paroxetin 2care4 igen, för att sedan sätta ut läkemedlet

   långsammare. Även om du får utsättningssymtom kommer det att

   vara möjligt för dig att sluta med Paroxetin 2care4.


   Utsättningssymtom som kan uppträda när behandlingen avslutas

   Enligt studier upplever 3 av 10 patienter ett eller flera

   utsättningssymtom när behandling med Paroxetin avslutas. Vissa

   symtom förekommer oftare än andra.


   Vanliga utsättningssymtom (kan förekomma hos upp till 1 person på 10):

   • Yrsel (känsla av ostadighet, balanssvårigheter)

   • Känselrubbningar såsom myrkrypningar, brännande känsla och,

   mindre vanligt, känsla av elektriska stötar även i huvudet

   • Vissa patienter har fått surrande, visslande, ringande eller andra

   ihållande missljud i öronen (tinnitus) när de använder Paroxetin

   • Sömnstörningar (livliga drömmar, mardrömmar,

   insomningssvårighet)

   • Ångest

   • Huvudvärk.


   Mindre vanliga utsättningssymtom (kan förekomma hos upp till 1

   person på 100):

   • Illamående

   • Svettningar (inklusive nattsvettningar)

   • Rastlöshet eller upprördhet

   • Tremor (skakighet)

   • Förvirring eller desorientering

   • Diarré

   • Känslomässig instabilitet eller irritabilitet

   • Synstörningar

   • Fladdrande och bultande hjärtslag (hjärtklappning).

   • Kontakta läkare om du är orolig för utsättningssymtom när

   behandlingen med Paroxetin 2care4 avbryts.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller

   apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men

   alla användare behöver inte få dem. Biverkningar uppträder oftare

   under de första veckorna av behandlingen med Paroxetin 2care4.


   Om du får någon av nedanstående biverkningar under

   behandlingen, kontakta omgående läkare eller uppsök sjukhus.


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100

   användare):

   Om du får ovanliga blåmärken eller blödningar, blodiga

   kräkningar eller blod i avföringen kontakta läkare eller uppsök

   sjukhus omgående.

   Om du har svårt att urinera (kasta vatten), kontakta läkare eller

   uppsök sjukhus omgående.


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000

   användare):

   Om du får krampanfall, kontakta läkare eller uppsök sjukhus

   omgående.

   Om du känner dig rastlös och har svårt att sitta eller stå stilla

   kan det vara något som kallas akatisi. Höjning av Paroxetin 2care4-

   dosen kan förvärra symtomen. Kontakta läkare om du upplever

   dessa symtom.

   Om du känner dig trött, svag eller förvirrad och får ömma,

   stela eller okoordinerade muskler kan detta bero på alltför låg

   natriumhalt i blodet. Kontakta läkare om du får dessa symtom.


   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av

   10 000 användare):

   Allergisk reaktion mot Paroxetin 2care4 som kan vara allvarlig.

   • Om du utvecklar röda och knottriga hudutslag, svullnad av

   ögonlock, ansikte, läppar, mun eller tunga, får klåda eller har

   svårigheter att andas (andnöd) eller svälja samt svaghets- och

   yrselkänsla som leder till kollaps och medvetslöshet, kontakta

   läkare eller uppsök sjukhus omgående.

   Om du har ett eller alla av följande symtom kan det vara ett

   så kallat serotonergt syndrom eller malignt neuroleptiskt

   syndrom. Symtomen består av att känna sig mycket upphetsad

   eller irriterad, förvirring, rastlöshet, värmekänsla, svettningar,

   skakningar, rysningar, hallucinationer (hör och ser underliga saker),

   muskelstelhet, plötsliga muskelryckningar eller hjärtklappning.

   Allvarlighetsgraden kan öka och leda till medvetslöshet. Kontakta

   läkare om du upplever detta.

   Akutglaukom.

   Om det plötsligt gör ont i dina ögon och du får dimsyn, kontakta

   läkare.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   En del personer har haft tankar på att skada sig själva eller att ta livet

   av sig när de tar Paroxetin 2care4 eller strax efter att de har avslutat

   behandlingen (se avsnitt 2).

   • En del personer har upplevt aggressioner när de tagit Paroxetin

   2care4.

   Om du upplever dessa biverkningar, kontakta läkare.


   Andra eventuella biverkningar under behandlingen


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10

   användare):

   • Illamående. Intag av Paroxetin 2care4 tillsammans med mat på

   morgonen minskar risken för detta.

   • Förändringar i sexualdrift eller funktion, t.ex. utebliven orgasm, och

   hos män störning av erektion och utlösning.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Förhöjda kolesterolvärden i blodet

   • Aptitlöshet

   • Dålig sömn (insomningssvårighet) eller sömnighet

   • Onormala drömmar (inklusive mardrömmar)

   • Yrsel eller darrningar (tremor)

   • Huvudvärk

   • Koncentrationssvårigheter

   • Upprördhet

   • Ovanlig svaghet

   • Dimsyn

   • Gäspningar, muntorrhet

   • Diarré eller förstoppning

   • Kräkningar

   • Viktuppgång

   • Svettningar.


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100

   användare):

   • En kortvarig höjning av blodtrycket, eller en kortvarig sänkning som

   kan göra att du känner dig yr eller att du svimmar när du reser dig

   upp snabbt

   • Snabbare puls än normalt

   • Rörelsehämning, stelhet, skakighet eller onormala rörelser i munnen

   eller tungan

   • Vidgade pupiller

   • Hudutslag

   • Klåda

   • Förvirring

   • Hallucinationer (ser och hör underliga saker)

   • Oförmåga att urinera (urinretention) eller okontrollerbar, ofrivillig

   urinering (urininkontinens)

   • Om du har diabetes kan du märka att du har svårt att kontrollera

   blodsockret när du tar Paroxetin 2care4. Tala med läkaren om en

   dosjustering av ditt insulin eller diabetesläkemedel.


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000

   användare):

   • Onormal produktion av bröstmjölk hos män och kvinnor

   • Långsam puls

   • Leverpåverkan i form av förhöjda leverfunktionsvärden i blod

   • Panikattacker

   • Överaktivt beteende eller tankar (mani)

   • Känsla av att vara utanför sin egen kropp (depersonalisation)

   • Ångest

   • Okontrollerbart behov av att röra på benen (Restless Legs syndrom)

   • Smärta i leder och muskler

   • Ökning av hormonet prolaktin i blodet

   • Menstruationstörningar (inklusive kraftiga eller oregelbundna

   menstruationsblödningar, blödningar mellan menstruationerna och

   frånvaro eller försenad menstruation).


   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av

   10 000 användare):

   • Hudutslag som kan ge blåsor och se ut som små ”måltavlor” (en

   central mörk fläck omgiven av ett blekare område, med en mörk ring

   runt kanten). Detta kallas erythema multiforme.

   • Omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt

   mun, näsa, ögon och könsorgan (Stevens-Johnson syndrom)

   • Omfattande hudutslag med blåsor och fjällning som upptar stor del

   av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)

   • Leverproblem som gör att huden och ögonvitorna blir gula

   • Syndrom med otillräcklig produktion av antidiuretiskt hormon

   (SIADH), ett tillstånd som ger överskott av vatten och minskad

   natrium(salt)koncentration i kroppen, detta till följd av felaktiga

   kemiska signaler. Patienter med SIADH kan bli allvarligt sjuka, eller

   kan vara helt symtomfria.

   • Vätske- eller vattenansamling (vilket kan ge svullnad i armar och ben)

   • Känslighet för solljus

   • Smärtsam och ihållande erektion av penis

   • Minskat antal blodplättar i blodet.


   Vissa patienter har fått surrande, visslande, ringande eller andra

   ihållande missljud i öronen (tinnitus) när de använder Paroxetin 2care4.


   En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ

   av läkemedel.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller

   sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna

   information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer

   nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

   informationen om läkemedlets säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV PAROXETIN 2CARE4

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blistret.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Blister (A1/PVC):

   10 mg: Förvaras vid högst 30°C.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga

   apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-07-22

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Paroxetin 2care4

  Filmdragerad tablett 10 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 038493
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  309,16 kr

  Jämförspris: 3,09 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?