Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Paricalcitol Alternova

   1,2 och 4 mikrogram mjuk kapsel
   parikalcitol
   etanol (alkohol)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Paricalcitol Alternova är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Paricalcitol Alternova
   3. Hur du använder Paricalcitol Alternova
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Paricalcitol Alternova ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Paricalcitol Alternova är och vad det används för

   Paricalcitol Alternova innehåller den aktiva substansen paricalcitol, som är en syntetisk form av aktivt vitamin D.

   Aktivt vitamin D behövs för att många av kroppens vävnader, däribland bisköldkörtel och skelett, ska fungera normalt. Hos personer som har normal njurfunktion, produceras denna aktiva form av vitamin D på naturlig väg i njuren, men vid njursvikt är produktionen av aktivt vitamin D markant minskad. Paricalcitol Alternova tillför därför aktivt vitamin D, när kroppen inte kan producera tillräckligt mycket. Paricalcitol Alternova hjälper till att förebygga följderna av låga vitamin D-nivåer hos patienter med njursjukdom (stadie 3, 4 och 5) nämligen höga nivåer av bisköldkörtelhormon, som kan orsaka skelettproblem.

   Parikalcitol som finns i Paricalcitol Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Paricalcitol Alternova

   Använd inte Paricalcitol Alternova

   • om du är allergisk mot parikalcitol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har mycket höga kalcium- eller vitamin D-nivåer i blodet.

   Din läkare kan berätta om detta gäller för dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Paricalcitol Alternova.

   • Innan behandlingen påbörjas är det viktigt att minska mängden av fosfat i din diet.

   • Fosfatbindande läkemedel kan behövas för att kontrollera fosfatnivåerna. Om du tar kalciumbaserade fosfatbindare, kan din läkare behöva justera doseringen.

   • Din läkare kommer att behöva ta blodprover för att kontrollera din behandling.

   • Hos vissa patienter med kronisk njursjukdom stadie 3 och 4 har en ökning av en substans som kallas kreatinin setts i blodet. Denna ökning betyder dock inte att njurfunktionen försämrats.

   Andra läkemedel och Paricalcitol Alternova

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Vissa läkemedel kan påverka effekten av detta läkemedel eller öka risken för biverkningar. Det är särskilt viktigt att tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

   • läkemedel mot svampinfektioner som candidainfektion eller muntorsk (t ex ketokonazol),

   • läkemedel för hjärta eller blodtryck (t ex digoxin och diuretika eller urindrivande läkemedel),

   • läkemedel som innehåller en fosfatkälla (t ex läkemedel för att sänka kalciumhalten i blodet),

   • läkemedel som innehller kalcium eller D-vitamin, inklusive kosttillskott och multivitaminer som kan köpas utan recept,

   • läkemedel som innehåller magnesium eller aluminium (t ex vissa typer av läkemedel mot sur mage så kallade antacida) och fosfatbindare,

   • läkemedel för att behandla förhöjda kolesterolnivåer (t ex kolestyramin).

   Paricalcitol Alternova med mat och dryck

   Paricalcitol Alternova kan tas med eller utan mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Tillräckliga data från behandling av gravida kvinnor med parikalcitol saknas. Risken för människa är okänd och därför ska parikalcitol användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

   Amning

   Det är inte känt om parikalcitol passerar över till modersmjölk. Tala med din läkare innan du ammar om du tar Paricalcitol Alternova.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Paricalcitol Alternova bör inte påverka din körförmåga eller möjlighet att använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Paricalcitol Alternova innehåller etanol (alkohol)

   Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per kapsel, vilket kan minska eller öka effekten av andra läkemedel. Detta kan vara skadligt för personer som har leversjukdom, alkoholism, epilepsi, hjärnskada eller -sjukdom och för gravida eller ammande kvinnor och barn.


   3. Hur du använder Paricalcitol Alternova

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Kronisk njurinsjukdom stadie 3 och 4

   Paricalcitol Alternova 1 mikrogram och Paricalcitol Alternova 2 mikrogram:

   Vanlig dos är en kapsel varje dag eller varannan dag, upp till tre gånger i veckan.

   Paricalcitol Alternova 4 mikrogram:

   Vanlig dos är en kapsel varannan dag, upp till tre gånger i veckan.

   Din läkare kommer med hjälp av resultaten från dina laboratorietester bestämma vad som är rätt dos för dig. I början av behandlingen med Paricalcitol Alternova kan dosen behöva anpassas efter hur du svarar på behandlingen. Din läkare kommer att bestämma vad som är rätt dos av Paricalcitol Alternova för dig.

   Kronisk njursjukdom stadie 5

   Vanlig dos är en kapsel varannan dag, upp till tre gånger i veckan.

   Din läkare kommer med hjälp av resultaten från dina laboratorietester bestämma vad som är rätt dos för dig. I början av behandlingen med Paricalcitol Alternova kan dosen behöva anpassas efter hur du svarar på behandlingen. Din läkare kommer att bestämma vad som är rätt dos av Paricalcitol Alternova för dig.

   Leversjukdom

   Om du har mild eller måttlig leversjukdom, kommer din dos inte behöva ändras. Det finns däremot inte någon erfarenhet hos patienter med allvarlig leversjukdom.


   Njurtransplanterade patienter

   Vanlig dos är en kapsel om dagen, antingen varje dag eller varannan dag tre gånger i veckan.

   Din läkare kommer att använda resultaten av dina laboratorieprover för att avgöra den korrekta dosen för just dig. När behandling med Paricalcitol Alternova har startat är det sannolikt att dosen kommer att behöva ändras, beroende på hur du svarar på behandlingen. Din läkare kommer att avgöra vilken dos av Paricalcitol Alternova som är rätt för dig.


   Användning för barn och ungdomar

   Det finns ingen information om användning av Paricalcitol Alternova kapslar till barn.

   Användning för äldre

   Det finns begränsad erfarenhet av användning av parikalcitol till patienter 65 år och äldre. I allmänhet fanns ingen skillnad vad gäller säkerhet och effekt vid behandling av äldre patienter (65 år och äldre) och yngre patienter.

   Om du har tagit för stor mängd av Paricalcitol Alternova

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   För mycket Paricalcitol Alternova kan förorsaka onormalt höga nivåer av kalcium i blodet, vilket kan vara skadligt. Symtom som kan uppkomma efter intag av för mycket Paricalcitol Alternova kan vara svaghetskänsla och/eller sömnighet, huvudvärk, illamående eller kräkningar, muntorrhet, förstoppning, muskel- eller skelettsmärta och metallsmak i munnen.

   Symtom som kan uppkomma om man tagit för mycket Paricalcitol Alternova under en längre period kan vara aptitlöshet, sömnighet, viktminskning, ont i ögonen, rinnande näsa, hudklåda, feberkänsla, impotens och svår magsmärta (på grund av inflammerad bukspottkörtel) och njursten. Ditt blodtryck kan påverkas och oregelbundna hjärtslag (hjärtklappning) kan förekomma. Resultat av blod- och urinprover kan visa höga värden för kolesterol, urinämne, kväve och leverenzymer. Paricalcitol Alternova kan i sällsynta fall orsaka mentala förändringar inklusive förvirring, sömnighet, sömnlöshet och nervositet.

   Om du har glömt att ta Paricalcitol Alternova

   Om du glömt att ta en dos ta den så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för nästa kapsel, ta inte den kapsel du glömt utan fortsätt behandlingen enligt läkarens ordination (dos och tid).

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Paricalcitol Alternova

   Om inte din läkare säger att du ska avbryta behandlingen är det viktigt att du fortsätter att ta Paricalcitol Alternova enligt läkarens ordination.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Viktigt: Kontakta omedelbart din läkare om du får någon av följande biverkningar:


   De vanligaste biverkningarna (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) som observerats hos patienter som behandlas med paricalcitol kapslar inkluderar; förhöjd halt i blodet av en substans som kallas kalcium, samt mängden kalcium i förhållande till en annan substans i blodet som kallas fosfat (hos patienter med allvarlig kronisk njursjukdom). Nivåer av fosfat i blodet kan också öka.


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) som observerats hos patienter som behandlas med paricalcitol kapslar inkluderar; allergiska reaktioner ( t ex andnöd, rosslingar, utslag, klåda eller svullnad i ansikte och läppar), sänkta nivåer av bisköldkörtelhormon, diarré, muskelkramper, illamående, yrsel, magbesvär eller magsmärta, kräkningar, svaghetskänsla, trötthet, utslag, lunginflammation, aptitlöshet, minskade halter av kalcium, smakförändringar, oregelbunden hjärtrytm, förstoppning, muntorrhet, halsbränna (reflux eller matsmältningsbesvär), akne, klåda, nässelutslag, muskelsmärta, ömma bröst, känsla av obehag, svullnad av benen, smärta, ökade halter av kreatinin, förändringar av leverfunktionsresultat och huvudvärk.


   Kontakta omedelbart din läkare om du får en allergisk reaktion.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Paricalcitol Alternova ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är parikalcitol. Varje mjuk kapsel innehåller 1 mikrogram, 2 mikrogram eller 4 mikrogram parikalcitol.

   • Övriga innehållsämnen är: Medellångkedjiga triglycerider, etanol (alkohol) vattenfri, butylhydroxitoluen.

   • Kapselns skal innehåller: Gelatin; glycerol, vattenfri; titandioxid (E171).

   1 mikrogram kapsel: järnoxid, svart (E172)

   2 mikrogram kapsel: järnoxid, gul (E172); järnoxid, röd (E172)

   4 mikrogram kapsel: järnoxid, gul (E172)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende

   Paricalcitol Alternova 1 mikrogram mjuka kapslar är en grå, oval, mjuk gelatinkapsel.

   Paricalcitol Alternova 2 mikrogram mjuka kapslar är en ljusbrun, oval, mjuk gelatinkapsel.

   Paricalcitol Alternova 4 mikrogram mjuka kapslar är en ljusgul, oval, mjuk gelatinkapsel.

   Förpackningsstorlekar

   Blister: 7, 28 eller 30 kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4320 Skælskør, Danmark

   Tillverkare

   G.A.P. S.A. Agisilaou Str. 46, 17341 A Agios Dimitirum, Aten, Grekland.

   och

   Rafarm S.A, Thesi Poussi Hantzi, 19002 Paiania, Aten, Grekland.

   och

   Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark.

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Portugal: Paricalcitol Rafarm UK 

   Cypern: Rextol

   Spanien: PARICALCITOL APOTEX 1 mcg Cápsulas duras, 2 mcg Cápsulas duras, 4 mcg Cápsulas duras

   Bulgarien: Paratol

   Tjeckien: Paricalcitol Rafarm 1 mikrogram, 2 mikrogram, 4 mikrogram 

   Finland, Norge, Sverige: Paricalcitol Alternova


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-06-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Paricalcitol Alternova

  Kapsel, mjuk 2 mikrogram 28 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 450629
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  2.017,68 kr

  Jämförpris: 72,06 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?