Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Paracox-8 vet.

   Paracox-8 vet. suspension för oraladministrering för kycklingar

   Vad innehåller läkemedlet?

   Aktiva substanser:
   1 dos (0,1 ml) vaccin innehåller följande antal sporulerade oocystor från brådmogna (attenuerade) linjer av koccidier.

   E. acervulina HP
   E. brunetti NP
   E. maxima CP
   E. maxima MFP
   E. mitis HP
   E. necatrix HP
   E. praecox HP
   E. tenella HP

   500
   100
   200
   100
   1000
   500
   100
   500

   Hjälpämnen:

   Paracox 8 vet.: Xantangummi: E415, renat vatten

   Spädningsvätska till spray på kycklingar: Karminsyra (rött färgämne, E120), natriumklorid,xantangummi: E415 ,vatten för injektion

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   NL-5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Vaccin och spädningsvätska för spray till kycklingar

   Intervet UK Ltd.

   Walton Manor, Walton

   Milton Keynes

   Bucks, MK7 7AJ

   Storbritannien

   Information om läkemedlet lämnas av:

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm


   Tel. 08-522 216 60

   Vad används läkemedlet för?

   Aktiv immunisering av kycklingar mot koccidios.

   Administrering via dricksvatten

   Till kycklingar mellan 5-9 dagars ålder, med avsedd levnadstid mer än 10 veckor (kycklingar för uppfödning, värphöns, broilers…):

   För aktiv immunisering mot koccidios orsakad av E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox och E. tenella.

   Administrering via spray på kycklingar

   För aktiv immunisering av kycklingar mot koccidios orsakad av E. acervulina, E. brunetti, E maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox och E. tenella:

   • för att reducera infektioner (oocyst-utsöndring)av alla stammar utom E. mitis.

   • för att reducera minskad viktuppgång av alla stammar utom E. maxima

   Immunitetens insättande: 21 dagar efter vaccination

   Immunitetens varaktighet; Som lägst 10 veckor för alla stammar.

   Vilken djurart är läkemedlet avsett för?
   Kyckling.

   Hur skall läkemedlet doseras?

   För oraladministrering via spray till dygnsgamla kycklingar eller via dricksvatten till kycklingar mellan 5 och 9 dagars ålder.

   Administrering via dricksvatten:

   0,1 ml per kyckling som engångsdos i dricksvattnet. Vaccinationen ska utföras mellan 5:e och 9:e levnadsdagen.

   Paracox-8 vet. ska administreras med en slangansluten automatspruta direkt i fyllda, väl rengjorda vattentråg. Innan vaccinationen genomföres ska kycklingarna ej haft tillgång till vatten under 1 - 2 timmar.

   Förpackningen ska omskakas kraftigt under 30 sekunder före användning för att säkerställa en homogensuspension av oocystorna. Paracox-8 vet. innehåller xantangummi som underlättar suspenderingen av oocystorna i vattnet. Paracox-8 vet. administreras i enskilda drickanordningar. Det rekommenderas att endast en typ av dricksvattensystem finns tillgängligt och att fåglarna är vana vid detta system före vaccinationen. Mängden vaccin i varje dricksvattensystem beräknas på följande sätt:

   Totalt antal kycklingar per avdelning

   x 0,1 = mängd vaccin per vattenkopp

   Totalt antal vattenkoppar per avdelning

   Vaccinet riktas i en sned vinkel mot vattenytan och sprutas runt i vattenkoppen för att säkerställa en jämn fördelning av vaccinet. Tillse att vaccinationssprutan är noggrant kalibrerad.

   Bruksanvisning

   Instruktioner för användning av dospåsen:

   Sätt fast den öppna änden av slangen (inkluderat i varje förpackning) på en lämpligt kalibrerad, automat spruta. Med användning av ett fast tryck, forcera spetsen på den andra änden av slangen igenom vaccinpåsens membran. Spetsen kommer att låsas fast med ett tydligt knäpp.

   Vattenkopp av typen ”Bell drinkers”:

   Höj upp vattenkopparna 1-2 timmar före vaccinationen. Se till att kopparna är rena och justera ventilen om så behövs för att säkerställa att de innehåller lämpliga volymer vatten (250 - 400 ml). Administrera den lämpliga volymen vaccin in i varje drickanordning på det sätt som beskrivs ovan. Sänk omedelbart ner vattenkopparna. Den minsta volym vaccin som ska levereras är 10 ml per drickanordning och den maximala är 25 ml, dvs. se till att det är mellan 100 och 250 fåglar per kopp. Vattenförsörjningen till koppen ska inte stängas av under vaccinationen, dvs. låt vattenkoppen återfyllas automatiskt allteftersom fåglarna dricker.

   Tråg-vattenkopp:
   Metoden är i princip likartad den för ”Bell-drinkers” drickanordningar. Töm eller avlägsna drickanordningarna 1-2 timmar före vaccinationen. Se till att drickanordningarna är rena. Låt dem återfyllas omedelbart före administrering av vaccinet. Som riktlinje för antalet tråg som krävs vid vaccinationen, är att det ska vara cirka 0,25 - 1 cm drick utrymme per fågel.

   Tillfälliga vattenkoppar:

   Det rekommenderas att där drickanordningar av ”line drinkers” med nipplar används, ska tillfälliga vattenkoppar att tillhandahållas för att administrera vaccinet. Det ska understrykas att kycklingarna ska vara invanda till dessa vattenkoppar före vaccinationen. Vaccinet ska inte administreras i huvudtanken i ett vattensystem. Utspädningen av vaccinet blir för stor och oocystorna förblir inte i suspension. Vaccinet ska inte spädas ut mer än 1:50.

   Administrering via spray på kycklingar: 

   Vaccinet bör ges som en spray (stora droppar) med en dos på 0,21 ml färdigberett vaccin per kyckling. Bestäm kapaciteten på sprayanordningen i förhållande till volymen som ska ges till 100 kycklingar. Multiplicera denna volym med 50 för att uppnå den totala volym av färdigberett vaccin som behövs till 5000 doser (eller med 10 för 1000 doser). Därmed behövs totalt 0,21x5000=1050 ml färdigberett vaccin för 5000 doser; fördelat mellan vaccin, spädningsvätska och vatten enligt nedan:

   • 500 ml Paracox-8 vet. vaccin (1 dospåse)

   • 500 ml spädningsvätska (1 flaska)

   • Fyll upp till 1050 ml med vatten

   Spädningsvätskan innehåller rött färgämne och xantangummi som båda ökar upptaget. Vattnet som tillsätts för beredning av vaccinet ska vara färskt, kallt och utan föroreningar. Använd en ren behållare för beredning av vaccinet, tillsätt spädningsvätskan samt den uträknade vattenmängden till behållaren och blanda spädningsvätska och vatten till en homogenblandning. Skaka och massera påsen med Paracox-8 vet. innehållande 5000 doser (eller 1000 doser) kraftigt i 30 sekunder för att säkerställa en re-suspension av oocystorna. Tillsätt hela innehållet i påsen till behållaren med spädningsvätska och vatten och blanda noga. Tillsätt det utspädda vaccinet till appliceringsbehållaren och spraya jämnt över kycklingarna med en sprayanordning som ger stora droppar. Säkerställ att hela den totala inre ytan av lådan som innehåller kycklingarna är jämnt täckt av sprayen. Lämna kycklingarna i lådan minst 30 minuter på en väl upplyst plats för att ge dem möjlighet att putsa sig.

   8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Vid användning av spray på kycklingar ska vaccinet spädas med den spädningsvätska som är avsedd för spray på kycklingar.

   Vaccinera endast friska kycklingar som föds upp på golv med ströbädd. Ge inte vaccinet i torra dricksanordningar. Ströet ska avlägsnas och lokalen rengöras och desinfekteras mellan uppfödnings-omgångarna. Detta minskar risken för att en sjukdomsframkallande koccidios infektion inträffar innan ett gott vaccinationsskydd har utvecklats i flocken.

   Kycklingarna ska inte vid något tillfälle, varken före eller efter vaccination, tillföras foder eller vatten som innehåller koccidiostatika eller substanser (inklusive sulfonamider och antibakteriella medel) som har en koccidiostatisk effekt eftersom det minskar effekten av vaccinet. Eftersom vaccinationsskyddet efter administrering av Paracox-8 vet. förstärks av naturligt förekommande koccidier riskerar insättandet av koccidiostatika, även lång tid efter vaccinationstillfället, att minska varaktigheten av effektivt skydd.

   Karenstider

   Slakt: 0 dygn.

   Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
   Inga rapporterade.

   Hur skall läkemedlet förvaras?

   Paracox-8 vet.:

   Förvaras i ytterkartong vid 2°C - 8°C (i kylskåp). Ljuskänsligt. Får ej frysas.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten/kartongen efter EXP.

   Spädningsvätska till spray på kycklingar:

   Förvaras mellan 2-25°C.

   Hur skall överblivna rester och tomförpackningar hanteras?

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   19 Oktober 2018
  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Paracox®-8 vet.

  Suspension för oral administrering 5000 dos(er) Påse

  • Varunummer: 004837
  • Tillverkare: Intervet AB

  6.951,50 kr

  Jämförpris: 1,39 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?