Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   NL-5831 AN Boxmeer

   Nederländerna


   Tillverkare som ansvarar för frisläppning av tillverkningssats:

   Vaccin och spädningsvätska för spray till kycklingar:

   Intervet UK Ltd.

   Walton Manor, Walton

   Milton Keynes

   Bucks, MK7 7AJ

   Storbritannien


   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Paracox-5 vet., suspension för oraladministrering för kycklingar 

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Aktiva substanser:

   1 dos (0,004 ml) vaccin innehåller följande antal sporulerade oocystor från följande brådmogna attenuerade stammar av koccidier:

   Eimeria acervulina HP 500 – 650

   Eimeria maxima CP 200 – 260

   Emeria maxima MFP 100 – 130

   Eimeria mitis HP 1000 – 1300

   Eimeria tenella HP 500 – 650


   Spädningsvätska till spray på kycklingar:

   Karminsyra (rött färgämne, E120)

   Xantangummi: E415


   4. INDIKATION(ER)

   Administrering via spray på foder, spray utan spädningsvätska på kycklingar eller i dricksvatten


   För aktiv immunisering av kycklingar för att reducera infektion och kliniska symptom av koccidios orsakade av Eimeria acervulina, E. maxima, E. mitis och E. tenella. Immunitetsutvecklingen börjar inom 14 dygn efter vaccination och erhållen immunitet kvarstår under minst 40 dygn.


   Immunitetens insättande: 14 dagar efter vaccination

   Immunitetens varaktighet: 40 dagar


   Spray på kycklingar med spädningsvätska

   • för aktiv immunisering av kycklingar mot koccidios orsakad av Eimeria acervulina, E. maxima, E. mitis och E. tenella.

   • för att reducera oocystutsöndring orsakad av Eimeria acervulina, E. maxima och E. tenella

   • för att reducera minskad viktuppgång orsakad av Eimeria acervulina, E. mitis och E. tenella.

    Immunitetens insättande: 21 dagar efter vaccination

    Immunitetens varaktighet: 10 veckor

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Lindriga patologiska förändringar orsakade av t.ex. E. acervulina och E. tenella (grad +1 eller +2 enligt det numeriska rankningssystemet av Johnson och Reid, 1970) har vanligt förekommande setts hos fåglar 3-4 veckor efter vaccination. Patologiska förändringar av denna grad kommer inte att påverkade immuna kycklingars tillväxt.


   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.


   7. DJURSLAG

   Kyckling

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Dosering

   En enkeldos av vaccinet ska administreras till dygnsgamla kycklingar via spray på foder, via spray på kycklingar, eller via dricksvatten vid 3 dygns ålder. Den rekommenderade dosen är 0,004 ml per kyckling. Varje 4 ml förpackning ger tillräckligt med vaccin för 1000 kycklingar och varje 20 ml förpackning ger tillräckligt med vaccin för 5000 kycklingar.


   Administrering

   Strikt golvuppfödning av kycklingarna ska användas.


   Via foder

   Foder för 24-48 timmars förbrukning strös ut på golvet på papper eller plast. Skaka förpackningen kraftigt under 30 sekunder för att resuspendera oocystorna i vaccinet. Späd ut Paracox-5 vet. med vatten till en spädningsgrad så att 5 000 doser kommer att blandas med upp till 3 liter vatten och spraya lösningen jämnt fördelat över fodret med stora droppar. Kontrollera noggrant att vaccinet fördelas jämnt över hela foderytan och att allt tillgängligt foder sprayas. Skaka vaccinlösningen regelbundet så att oocystorna alltid är jämnt fördelade i lösningen under administreringen.. Behandlat foder ska vara tillgängligt för kycklingarna senast två timmar efter utspädningen av vaccinet. Utfodring med obehandlat foder kan påbörjas då allt behandlat foder har konsumerats.

   Via dricksvatten

   Kycklingarna placeras i hönshuset som daggamla och tillvänjning till nippelsystem påbörjas omedelbart. När kycklingarna är 3 dagar gamla släcks belysningen i ca 7 timmar. Lyft upp dricksvattenslingorna utom räckhåll för kycklingarna ca 2 timmar före administrering av vaccinet. Samtidigt tänds belysningen. Töm dricksvattenslingorna fullständigt.

   Späd vaccinet med dricksvatten så att 1 dos vaccin blandas med 2 - 4 ml kallt dricksvatten. Total mängd utspätt vaccin till en dricksvattenslinga beräknas genom att antalet kycklingar per vattenslinga multipliceras med den spädda dosvolymen 2 - 4 ml.

   Fyll varje dricksvattenslinga med utspätt vaccin och sänk slingan så att kycklingarna kan nå vattennipplarna. En initial ”indikatorvätska” (till exempel 1 l mjölk) kan användas för att visa då vaccinet når till slutet på dricksvattenslingan. Fyll på med allt utspätt vaccin efterhand som kycklingarna dricker till dess att allt vaccin som är avsett för respektive slinga har förbrukats. Därefter kopplas ordinarie dricksvatten på.

   Via spray på kycklingar

   Vid sprayadministrering på kycklingar ska det röda färgämnet Cochineal E120 tillsättas till det utspädda vaccinet, alternativt ska vaccinet spädas med den rekommenderade spädningsvätskan ” Spädningsvätska till spray på kycklingar”. Spädningsvätskan innehåller rött färgämne och xantangummi, båda för att ge bättre upptag.


   a) Spädningsvätska till spray på kycklingar

   Vaccinet bör ges som en spray (stora droppar) med en dos mellan 0,21 och 0,28 ml utspätt vaccin per kyckling. Bestäm kapaciteten på sprayanordningen i förhållande till volymen som ska ges till 100 kycklingar. Multiplicera denna volym med 50 för att uppnå den totala volym av utspätt vaccin som behövs till 5000 doser (eller med 10 för 1000 doser). Därmed behövs totalt 0,21x5000=1050 ml utspätt vaccin för 5000 doser; fördelat mellan vaccin, spädningsvätska och vatten enligt nedan:

   • 20 ml Paracox-5 vet.vaccin (1 flaska)

   • 500 ml spädningsvätska (1 flaska)

   • Fyll upp till 1050 ml med kranvatten

   Vattnet som tillsätts för beredning av vaccinet ska vara färskt, kallt och utan föroreningar. Använd en ren behållare för beredning av vaccinet, tillsätt spädningsvätskan samt den beräknade volymen vatten till behållaren, och blanda till en homogenblandning. Skaka flaskan med Paracox-5 vet. innehållande 5000 doser (eller 1000 doser) kraftigt i 30 sekunder för att säkerställa en re-suspension av oocystorna. Skaka flaskan med Paracox-5 vet. innehållande 5000 doser (eller 1000 doser) kraftigt i 30 sekunder för att säkerställa en homogensuspension av oocystorna. Tillsätt hela innehållet i flaskan till behållaren med spädningsvätska och vatten och blanda noga. Tillsätt det utspädda vaccinet till appliceringsbehållaren och spraya jämnt över kycklingarna med en sprayanordning som ger stora droppar. Säkerställ att hela den totala inre ytan av lådan med kycklingarna är jämnt täckt av sprayen. Lämna kycklingarna i lådan minst 30 minuter på en väl upplyst plats för att ge dem möjlighet att putsa sig.


   b) Rött färgämne (E120)

   Vaccinet bör ges i en dos mellan 0,21 och 0,28 ml utspätt vaccin per kyckling med en sprayanordning som ger stora droppar..

   Bestäm kapaciteten på spraykabinettet i förhållande till volymen som ska ges till 100 kycklingar. Multiplicera denna volym med 50 för att uppnå den totala volymen som behövs till 5000 doser (eller med 10 till 1000 doser ) och tillför denna vattenvolym till en passande behållare (normalt mellan 1,0 till 1,5 liter för 5000 doser eller 200 till 300 ml för 1000 doser). Både kycklingarnas upptag och effekten av vaccinet förbättras om färgämnet tillsätts det utspädda vaccinet före sprayadministrationen. Tillsätt rätt mängd färgämne E 120 för att uppnå en koncentration på 0,1 % w/v.

   Skaka en förpackning för 5000 doser (eller 1000 doser) av Paracox-5 vet. kraftigt i minst 30 sekunder för att få en jämn fördelning av oocysterna. Den totala mängden vaccin ska tillsättas vattnet och blandas väl. Tillsätt det utspädda vaccinet till appliceringsbehållaren och justera inställningarna för jämn administrering med grovt spray över kycklingarna..

   Var försäkrad om en kontrollerad, jämn spridning över hela insidan av boxen med kycklingarna. Skaka behållaren regelbundet för att undvika fällning av oocystorna. Lämna kycklingarna i lådan minst 30 minuter på en väl upplyst plats för att ge dem möjlighet att putsa sig.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Via foder

   Säkerställ att allt tillgängligt foder är behandlat och att det totala antalet doser överensstämmer med antal kycklingar i stallet. Vaccinet ska ej ges via en automatisk fodermaskin eller på foder som placeras under värmelampa.

   Via dricksvatten

   Vid första tillfället som vaccinet används på en avdelning bör en noggrann kontroll ske att hela nippelsystemet fylls med vaccinlösning innan vattenslingan sänks ner och kycklingarna tillåts att börja dricka. Kontrollen görs med hjälp av ”indikatorvätskan” som ska vara synlig vid nipplarna i slutet av vattenslingan.

   Via spray på kycklingar

   Vid sprayadministrering på kycklingar ska ett rött färgämne tillsättas till det utspädda vaccinet, alternativt ska vaccinet spädas med ”Spädningsvätska till spray på kycklingar” som tillhandahålls av tillverkaren. Vid sprayadministrering på kycklingar kan en signifikantreduktion av effekten ses om vaccinet späds med endast kranvatten.

   Renheten av Cochineal E 120 ska överensstämma med EU:s direktiv 95/45/EC.


   10. KARENSTIDER

   Slakt: Kött och slaktbiprodukter: Noll dygn.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Paracox-5 vet.:

   Förvaras och transporteras i kylskåp (2 oC – 8 oC).

   Får ej frysas.

   Ljuskänsligt.

   Hållbarhet efter spädning enligt anvisning: använd omedelbart.


   Spädningsvätska till spray på kycklingar :

   Förvaras mellan 2 oC – 25 oC.


   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   • Vaccinera endast friska djur. Ska ej ges till kycklingar som är stressade, t. ex. nerkylda eller kycklingar som inte äter eller dricker.

   • Vid administrering av spray på kycklingar ska ett rött färgämne (Cochineal E120) tillsättas till det utspädda vaccinet, alternativt ska vaccinet spädas med det rekommenderade ”Spädningsvätska till spray på kycklingar”. Vid administrering av spray på kycklingar kan en signifikantreduktion av effekten ses om vaccinet späds med kranvatten utan rött färgämne.

   • Strikt golvuppfödning av kycklingarna ska användas. Paracox-5 vet. innehåller levande attenuerade koccidier och effekten är beroende av replikering av vaccin-koccidierna i värddjuret.

   • Det är vanligt att finna oocystor i gastrointestinalkanalen hos vaccinerade fåglar från 1-3 veckor efter vaccination. Dessa oocystor är troligen vaccin-oocystor som recirkulerar via ströet. Detta säkerställer ett tillfredsställande skydd i flocken mot de patogena stammar av Eimeria som ingår i vaccinet.

   • Utspätt vaccin ska resuspenderas med jämna intervall under administreringen.

   • Eftersom vaccinationsskyddet efter administrering av Paracox-5 vet. förstärks av naturligt förekommande koccidier riskerar insättandet av koccidiostatika när som helst efter vaccinationstillfället att minska varaktigheten av effektivt skydd. Detta är viktigt under hela kycklingens liv.

   • Ströet ska avlägsnas och lokalen rengöras mellan uppfödningsomgångarna. Detta minskar risken för att en patogen koccidiosinfektion inträffar innan ett adekvat vaccinationsskydd för flocken har utvecklats i flocken. 

    Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   • Kontrollera att all vaccinationsutrustning är väl rengjord innan användning.

    Äggläggning:

   • Använd inte till värphöns.

   Andra läkemedel och Paracox-5 vet.:

   • Tillför ej koccidiostatika eller andra substanser (inklusive sulfonamider och antibakteriella medel) före eller efter vaccineringen med Paracox-5.

   • Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.


    Blandbarhetsproblem:

   • Ska ej blandas med andra läkemedel förutom med spädningsvätskan rekommenderad för sprayadministrering.


    Överdosering (symptom, akuta åtgärder och motgift):

   • Kraftig överdosering (5 ggr eller mer) kan leda till en tillfällig minskning av daglig tillväxt.


    Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   • Vid sprayning av vaccinet bör ett väl avpassat andningsskydd och väl avpassade skyddsglasögon bäras.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   Augusti 2018

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   I alla djurpopulationer kan det finnas ett litet antal individer som inte svarar tillfredställande på vaccination. Ett tillfredställande vaccinationssvar är beroende av en korrekt förvaring och administrering av vaccinet tillsammans med djurets förmåga att svara på vaccinering. Detta kan påverkas av faktorer, så som genetisk konstitution, infektioner, ålder, näringsstatus, samtidig medicinsk behandling och stress.


   Förpackningsstorlekar:  

   Paracox-5 vet.:

   4 ml förpackning (1000 doser) x 5

   20 ml förpackning (5000 doser) x 5


   Spädningsvätska till spray på kycklingar:

   100 ml behållare för 1000 doser

   500 ml behållare för 5000 doser


   Lämplig volym av spädningsvätska tillhandahålls tillsammans med vaccinet (100 ml spädningsvätska för 1000 doser, 500 ml för 5000 doser).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

   Tel: 08 522 216 60


   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


   I Finland:

   Intervet Oy, Esbo

   Tel. 020-1982 760


   I Sverige:

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

   Tel: 08-522 216 60

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Paracox®-5 vet.

  Suspension för oral administrering 5 x 4 milliliter Påse

  • Varunummer: 001696
  • Tillverkare: Intervet AB

  2.094,50 kr

  Jämförpris: 104,73 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?