Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Paracetamol Panpharma 10 mg/ml infusionsvätska

   10 mg/ml Infusionsvätska, lösning
   Paracetamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD PARACETAMOL PANPHARMA 10 MG/ML INFUSIONSVÄTSKA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER PARACETAMOL PANPHARMA 10 MG/ML INFUSIONSVÄTSKA
   3. HUR DU ANVÄNDER PARACETAMOL PANPHARMA 10 MG/ML INFUSIONSVÄTSKA
   4. Eventuella biverkningar
   5. HUR PARACETAMOL PANPHARMA 10 MG/ML INFUSIONSVÄTSKA SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD PARACETAMOL PANPHARMA 10 MG/ML INFUSIONSVÄTSKA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Detta är ett analgetiskt (smärtlindrande) och ett antipyretiskt (febernedsättande) läkemedel.

   Glasinjektionsflaskan innehållande 10 ml skall endast användas till fullgångna nyfödda barn och spädbarn som väger mindre än 10 kg.

   Påsen eller glasinjektionsflaskan innehållande 50 ml skall endast användas till spädbarn och barn som väger mer än 10 kg och mindre än 33 kg.

   Påsen eller glasinjektionsflaskan innehållande 100 ml skall endast användas till vuxna, ungdomar och barn som väger mer än 33 kg (från cirka 11 års ålder).

   Läkemedlet används för korttidsbehandling av måttlig smärta, särskilt efter operation, och för korttidsbehandling av feber.

   Paracetamol som finns i Paracetamol Panpharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion

   2. INNAN DU ANVÄNDER PARACETAMOL PANPHARMA 10 MG/ML INFUSIONSVÄTSKA

   Använd inte Paracetamol Panpharma 10 mg/ml infusionsvätska

   • om du är allergisk mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Paracetamol Panpharma

   • om du är allergisk (överkänslig) mot propacetamol (ett annat smärtstillande läkemedel, som ges som infusion och omvandlas till paracetamol)

   • om du har en allvarlig leversjukdom

   Varningar och försiktighet

   • använd ett lämpligt oralt (tas via munnen) smärtstillande läkemedel så snart detta användningssätt är möjligt

   • om du har en lever- eller njursjukdom eller missbrukar alkohol

   • om du tar andra läkemedel som innehåller paracetamol

   • vid problem med undernäring eller uttorkning

   Tala om för läkaren före behandling om något av ovanstående gäller för dig.

   Andra läkemedel och Paracetamol Panpharma 10 mg/ml infusionsvätska

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Detta läkemedel innehåller paracetamol, vilket man måste ta hänsyn till om du tar andra läkemedel som innehåller paracetamol eller propacetamol, så att högsta rekommenderade dagliga dos ej överskrids (se kommande avsnitt). Tala om för läkaren om du tar andra läkemedel som innehåller paracetamol eller propacetamol.

   Dosminskning ska övervägas vid samtidig behandling med probenecid.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar orala blodförtunnande medel (antikoagulantia). Det kan behövas fler kontroller för att undersöka effekten av det blodförtunnande medlet.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Tala om för din läkare om du är gravid. Paracetamol Panpharma kan användas under graviditet, men i så fall ska läkaren först utvärdera om denna behandling är lämplig.

   Amning

   Paracetamol Panpharma kan användas under amning.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Paracetamol Panpharma 10 mg/ml infusionsvätska innehåller natrium och glukos

   Detta läkemedel innehåller 79 mg natrium per 100 ml. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

   Detta läkemedel innehåller 33 mg glukosmonohydrat per ml. Detta bör beaktas av patienter med diabetes mellitus.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER PARACETAMOL PANPHARMA 10 MG/ML INFUSIONSVÄTSKA

   Paracetamollösningen ges av sjukvårdspersonal.

   Dosering

   Dosering baserad på patientens vikt (se doseringstabellen nedan)

   Patientens vikt

   Dos per administrering

   Volym per administrering

   Högsta volym av Paracetamol Panpharma 10 mg/ml per administrering baserat på gruppens övre viktgränser (ml)***

   Högsta dagliga dos**

   ≤10 kg*

   7,5 mg/kg

   0,75 ml/kg

   7,5 ml

   30 mg/kg

   >10 kg till ≤33 kg

   15 mg/kg

   1,5 ml/kg

   49,5 ml

   60 mg/kg, ej överstigande 2 g

   >33 kg till ≤50 kg

   15 mg/kg

   1,5 ml/kg

   75 ml

   60 mg/kg, ej överstigande 3 g

   >50 kg med ytterligare riskfaktorer för levertoxicitet

   1 g

   100 ml

   100 ml

   3 g

   >50 kg och utan ytterligare riskfaktorer för levertoxicitet

   1 g

   100 ml

   100 ml

   4 g

   *Prematura nyfödda barn: Inga data beträffande säkerhet och effekt finns tillgängliga för prematura nyfödda barn (se avsnitt 5.2).

   **Högsta dagliga dos: Den högsta dagliga dos som visas i ovanstående tabell gäller patienter som inte får andra läkemedel som innehåller paracetamol och ska justeras med hänsyn till sådana läkemedel.

   ***Patienter som väger mindre behöver mindre volymer.

   Intervallet mellan varje administrering måste vara minst 4 timmar.

   Intervallet mellan varje administrering hos patienter med allvarlig njurinsufficiens måste vara minst 6 timmar.

   Fler än 4 doser på 24 timmar ska inte ges.

   Användningssätt

   RISK FÖR FELMEDICINERING

   Var noga med att undvika doseringsfel på grund av förväxling mellan milligram (mg) och milliliter (ml), vilket kan resultera i en oavsiktlig överdos och död.

   Intravenös användning.

   Paracetamollösningen ges genom infusion i en av dina vener.

   Paracetamollösningen ges som intravenös infusion under 15 minuter.

   För 10 ml, 50 ml och 100 ml injektionsflaska måste en 0,8 mm kanyl (21 gauge kanyl) användas och proppen måste perforeras lodrätt vid det särskilt markerade stället.

   50 ml påse eller injektionsflaska:

   Den kan även spädas med 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning upp till en tiondel (en volym av Paracetamol Panpharma i nio volymer spädningsvätska).

   Den utspädda lösningen ska inspekteras visuellt och ska ej användas om den är oklar, innehåller synliga partiklar eller utfällningar.

   Om du upplever att effekten av Paracetamol Panpharma 10 mg/ml är för kraftig eller för svag, tala med din läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av Paracetamol Panpharma

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Vid överdosering ska du omedelbart söka läkare, eftersom det finns risk för bestående leverskada.


   Vid överdosering uppträder symtomen i allmänhet inom de första 24 timmarna och består av illamående, kräkningar, aptitlöshet, blekhet och buksmärta. Det finns risk för leverskada. Informera din läkare om du märker något av dessa symtom.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   • I sällsynta fall (förekommer hos fler än 1 av 10 000 användare, men färre än 1 av 1 000 användare) kan följande förekomma: sjukdomskänsla, sänkning av blodtrycket eller förändringar av laboratorievärden: onormalt höga halter av leverenzymer har upptäckts i blodprover. Om detta skulle förekomma, kontakta din läkare eftersom kontroller av blodet kan behövas senare.

   • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.

   • I mycket sällsynta fall (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare, inklusive enstaka rapporter) kan allvarliga hudutslag eller en allergisk reaktion förekomma, i sådana fall ska behandlingen avbrytas omedelbart och din läkare informeras. I enstaka fall har andra förändringar av laboratorievärdena observerats, vilka har krävt regelbundna blodprover: onormalt låga halter av vissa blodkroppar (blodplättar och vita blodkroppar) kan förekomma, vilket möjligen kan orsaka blödningar från näsa eller tandkött. Om detta inträffar, informera din läkare.

   • Smärta eller en brännande känsla på injektionsstället har rapporterats, vilken kan bero på den hastighet med vilken infusionen ges och vilken inte nödvändigtvis försvinner med sänkt infusionshastighet.

   • Rodnad av huden, blodvallningar, klåda och onormal ökning av hjärtfrekvensen har rapporterats i vissa fall.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR PARACETAMOL PANPHARMA 10 MG/ML INFUSIONSVÄTSKA SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Särskilda förvaringsanvisningar för påsar av PVC:

   Förvaras vid högst 25°C.

   Särskilda förvaringsanvisningar för injektionsflaskor av glas:

   Förvaras vid högst 25°C.

   Förvara påsen eller injektionsflaskan i ytterkartongen.

   Förvara innerförpackningen i ytterförpackningen.

   Före användning ska produkten inspekteras visuellt. Använd inte Paracetamol Panpharma om du ser partiklar.

   Endast för engångsbruk. Läkemedlet ska användas omedelbart efter öppnandet. Ej använd lösning ska kasseras.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är paracetamol 10 mg/ml infusionsvätska, lösning.

   Varje 10 ml glasinjektionsflaska innehåller 100 mg paracetamol.

   Varje 50 ml påse eller glasinjektionsflaska innehåller 500 mg paracetamol.
   Varje 100 ml påse eller glasinjektionsflaska innehåller 1 g paracetamol.

   Övriga innehållsämnen är:

   Glukosmonohydrat, koncentrerad ättiksyra, natriumacetattrihydrat, natriumcitratdihydrat, natriumhydroxid eller saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Detta läkemedel levereras som en klar, färglös till svagt gulaktig eller ljusbrun infusionsvätska, lösning i en 50 ml eller 100 ml påse eller glasinjektionsflaska och 10 ml glasinjektionsflaska. Kartonger med 10, 12 eller 50 påsar och med 10, 12 eller 50 injektionsflaskor.

   10, 50 och 100 ml injektionsflaska av glas är försluten med halogenerad butylpropp.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   PANPHARMA

   ZI DU CLAIRAY

   35133 LUITRÉ

   FRANKRIKE

   Tillverkare

   PANPHARMA

   ZI DU CLAIRAY

   35133 LUITRÉ

   FRANKRIKE

   Eller:

   BIOMENDI SA

   POLIGONO INDUSTRIAL DE BERNEDO S/N

   01118 BERNEDO (ALAVA)

   SPANIEN

   Eller:

   ROTEXMEDICA GmbH

   ARZNEIMITTELWERK

   BUNSENSTRASSE 4

   22946 TRITTAU

   TYSKLAND

   Eller:

   INFOMED FLUIDS S.R.L

   50 THEODOR PALLADY STREET

   3RD DISTRICT

   BUCHAREST

   COD 032266

   RUMÄNIEN

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) under namnen:

   Bulgarien:

   Парацетамол Панфарма 10 mg/ml инфузионен разтвор

   Danmark:

   Paracetamol Panpharma 10 mg/ml, infusionsvæske, opløsning

   Finland:

   Paracetamol Panpharma 10 mg/ml, infuusioneste, liuos

   Tyskland:

   Paracetamol Rotexmedica 10 mg/ml Infusionslösung

   Ungern:

   Paracetamol Panpharma 10 mg/ml oldatos infúzió

   Litauen:

   Paracetamol Panpharma 10 mg/ml infuzinis tirpalas

   Lettland:

   Paracetamol Panpharma 10 mg/ml šķīdums infūzijām

   Norge:

   Paracetamol Panpharma 10 mg/ml, infusjonsvæske, oppløsning

   Polen:

   Paracetamol Panpharma, 10 mg/ml, roztwór do infuzji

   Rumänien:

   Paracetamol Infomed 10 mg/ml, solutie perfuzaliba

   Sverige:

   Paracetamol Panpharma 10 mg/ml, infusionsvätska, lösning 


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-11-30


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Paracetamol Panpharma

  Infusionsvätska, lösning 10 mg/ml 10 x 100 milliliter Påse

  • Varunummer: 097861
  • Tillverkare: Panpharma Nordic AS

  600,50 kr

  Jämförpris: 0,60 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?