Bild på Paracetamol Evolan
 • Paracetamol
 • Läkemedel
 • Lindrar smärta, sänker feber. Effekt mot värk kommer inom 30min, mot feber efter ½ - 1 tim. Värkeffekt varar 4-5 tim. Fr 12 år
 • Bra om man mår illa vid tex migrän
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Paracetamol Evolan

   1 gram suppositorier
   paracetamol
   hårdfett och sojalecitin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information och råd.

   - Om du får biverkningar,tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras; inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Paracetamol Evolan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Paracetamol Evolan
   3. Hur du använder Paracetamol Evolan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Paracetamol Evolan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Paracetamol Evolan är och vad det används för

   Paracetamol Evolan används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.

   Paracetamol Evolan kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

   Paracetamol Evolan suppositorier är lämpliga för dem som har svårt att ta tabletter eller oral lösning eller besväras av illamående och kräkningar.

   Paracetamol som finns i Paracetamol Evolan suppositorier kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Paracetamol Evolan

   Använd inte Paracetamol Evolan

   - Om du är allergisk mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Ta aldrig mer Paracetamol Evolan än vad som står under doseringsanvisningarna. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Paracetamol Evolan utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

   Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada.

   Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.

   Använd inte Paracetamol Evolan utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Paracetamol Evolan tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Paracetamol Evolan.

   Andra läkemedel och Paracetamol Evolan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Behandlingen med Paracetamol Evolan kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel. Kontakta därför apotekspersonal eller läkare innan du använder Paracetamol Evolan tillsammans med något av följande läkemedel/naturläkemedel.

   • warfarin (blodförtunnande läkemedel). Enstaka doser av Paracetamol Evolan anses inte påverka effekten av warfarin. Ta högst 1suppositorium Paracetamol Evolan (à 1 g) per dygn 5 dagar i följd, för vuxna. Behöver du ta mer kontakta läkare först.

   • probenecid (läkemedel mot gikt).

   • fenytoin (läkemedel mot epilepsi)

   • fenobarbital (läkemedel mot epilepsi)

   • karbamazepin (läkemedel mot epilepsi)

   • rifampicin (läkemedel mot tuberkulos).

   • kolestyramin (läkemedel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

   • kloramfenikol för injektion (läkemedel vid bakterieinfektioner). Kloramfenikol mot infektioner i ögat och Paracetamol Evolan kan användas samtidigt.

   • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemdel och naturläkemedel).

   Paracetamol Evolan med mat och dryck

   Paracetamol Evolan påverkas inte av samtidigt intag av mat och dryck.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfrågaläkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Om så är nödvändigt kan Paracetamol Evolan användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

   Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Paracetamol Evolan under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Paracetamol Evolan påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Paracetamol Evolan innehåller hårdfett och sojalecitin

   Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.


   3. Hur du använder Paracetamol Evolan

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.

   Vuxna och ungdomar över 40 kg (över 12 år):

   1 suppositorium var 4–6 timme, högst 4 suppositorier per dygn.

   Paracetamol Evolan ska ej användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination.

   Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras; inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   Om du använt för stor mängd av Paracetamol Evolan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Det finns risk för framtida, allvarlig leverskada, även om du upplever att du mår bra.

   Det finns risk för leverskada även om man mår bra.

   För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.

   Om du har glömt att använda Paracetamol Evolan

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Paracetamol Evolan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem), en sällsynt biverkan,

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Rodnad av ändtarmens slemhinna.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudutslag, leverskada, nedsatt njurfunktion.

   Leverskada kan uppträda vid användning av paracetamol i samband med alkoholmissbruk. Om du använder Paracetamol Evolan under lång tid kan risk för njurskador inte helt uteslutas.

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Paracetamol Evolan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. eller EXP på plastfolien. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är paracetamol.

   - Övriga innehållsämnen är hårdfett och sojalecitin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita till ljust gula torpedformade suppositorier.

   Suppositorier 1 g

   10 st (ask)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Evolan Pharma AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Tillverkare

   Dr. R. Pflegers Chemische Fabrik GmbH

   Dr.-Robert-Pfleger-Straβe 12

   D-96052 Bamberg

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-07-02


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Paracetamol Evolan

  Suppositorium 1 g 10 suppositorium/suppositorier Strip

  • Varunummer: 187242
  • Tillverkare: Evolan Pharma AB

  54,50 kr

  Jämförpris: 5,45 kr / suppositorium/suppositorier

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/paracetamol-evolan-suppositorium-1-g-10-suppositorium-suppositorier-strip-249695/ 249695 Paracetamol Evolan https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/187242s.jpg 54.50 54.50 SEK InStock Paracetamol Beredningsform Beredningsform/Suppositorium (stolpiller) Verksam substans Verksam substans/Paracetamol Meny Meny/Värk Meny/Värk/Huvudvärk Meny/Värk/Ledbesvär & artros Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Meny/Värk/Migrän Meny/Värk/Mensvärk Meny/Värk/Tandvärk Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Feber Meny/Värk/Ryggvärk & nackvärk Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Suppositorium 1 g 10 suppositorium/suppositorier Strip