Bild saknas för Paracetamol Apofri

Bild saknas

 • Paracetamol
 • Läkemedel
 • Lindrar smärta och feber. Effekten på värk kommer inom 30 min och på feber efter 30-60 min. Från 12 år.
 • Skonsamt mot magen om man behöver ta värkmedicin ofta. Smak av citrus.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Paracetamol Apofri

   500 mg brustabletter
   Paracetamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig

   Detta läkemedel är receptfritt. Paracetamol Apofri brustabletter måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras; inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD PARACETAMOL APOFRI BRUS­TABLETTER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU TAR PARACETAMOL APOFRI BRUSTABLETTER
   3. HUR DU TAR PARACETAMOL APOFRI BRUSTABLETTER
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR PARACETAMOL APOFRI BRUSTABLETTER SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD PARACETAMOL APOFRI BRUS­TABLETTER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Paracetamol Apofri innehåller paracetamol. Paracetamol Apofri används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.

   2. INNAN DU TAR PARACETAMOL APOFRI BRUSTABLETTER

   Ta inte Paracetamol Apofri brustabletter

   • om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Paracetamol Apofri brustabletter

   Var särskilt försiktig med Paracetamol Apofri brustabletter

   Tala om för läkaren om du

   • har leverproblem, även leverproblem på grund av alkoholmissbruk

   • har Gilberts syndrom (lätt gulsot)

   • har njurproblem

   • är uttorkad och kroniskt undernärd

   • står på långtidsbehandling med högre doser av paracetamol

   • har astma och är känslig mot acetylsalicylsyra

   • tar andra läkemedel som innehåller paracetamol

   • har feber trots att du använder paracetamol

   • har brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas (ett enzym).

   • har hemolytisk anemi (onormal nedbrytning av röda blodkroppar)


   Ta aldrig mer Paracetamol Apofri än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


   Använd inte Paracetamol Apofri utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Paracetamol Apofri tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Paracetamol Apofri.

   Intag av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Innan du tar Paracetamol Apofri brustabletter, tala om för läkaren om du tar

   • blodförtunnande läkemedel (för att förhindra koagulation, t.ex. warfarin, andra kumariner)

   • läkemedel mot illamående (t.ex. metoklopramid, domperidon)

   • läkemedel mot högt kolesterolvärde (kolestyramin)

   • probenecid (läkemedel mot höga nivåer av urinsyra i blodomloppet – gikt)

   • läkemedel mot feber eller lätt värk (acetylsalicylsyra, salicylamid)

   • barbiturater och tricykliska antidepressiva (mot depression)

   • läkemedel mot epilepsi (lamotrigin)

   • läkemedel mot tuberkulos (isoniazid)


   Paracetamol kan påverka laboratorievärdena vid urinsyra- och blodsockertester.


   Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Paracetamol Apofri utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

   Intag av Paracetamol Apofri brustabletter med mat och dryck

   Effekten av läkemedlet förändras inte vid intag tillsammans med mat och dryck.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Om du är gravid, kontakta din läkare innan du tar Paracetamol Apofri brustabletter.

   Paracetamol passerar över i bröstmjölk. Vanliga doser av paracetamol kan dock tas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Paracetamol har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Viktig information om något innehållsämne i Paracetamol Apofri brustabletter

   Detta läkemedel innehåller 503 mg natrium/brustablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats en diet med lågt natriuminnehåll.


   Detta läkemedel innehåller sorbitol. Om läkaren har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkaren innan du tar detta läkemedel.


   3. HUR DU TAR PARACETAMOL APOFRI BRUSTABLETTER

   Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


   Denna läkemedelsform (dvs. brustablett) ska endast användas av vuxna och ungdomar över 12 år.


   Barn

   • Barn under 12 år: Rekommenderas inte till barn under 12 år.

   • Ungdomar 12-15 år som väger 41-50 kg: Doseringen är en tablett per dos. Vid behov kan behandlingen upprepas 4-6 timmar senare, dock högst 4 tabletter per dygn.

   • Ungdomar 16-18 år som väger över 50 kg: samma dosering som till vuxna.


   Vuxna
   Vanlig dos till vuxna är 1-2 tabletter à 500 mg. Vid behov kan behandlingen upprepas 4-6 timmar senare, dock högst 3 g per dygn (dvs. 6 tabletter).


   Maximal dygnsdos

   • Den högsta dygnsdosen av paracetamol får inte överstiga 3 g.

   • Högst 1 g (2 brustabletter) paracetamol får tas vid ett och samma tillfälle.


   Brustabletterna ska lösas fullständigt i ett helt glas vatten före intag.


   Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.


   Locket till röret innehåller torkmedel. Ät inte av det.


   Paracetamol Apofri brustabletter kan tas med eller utan mat och dryck.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Om du har tagit för stor mängd av Paracetamol Apofri brustabletter

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Det finns risk för framtida, allvarlig leverskada, även om du upplever att du mår bra.

   Om du har glömt att ta Paracetamol Apofri brustabletter

   Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg, såvida det inte snart är dags att ta nästa dos. Kom ihåg att det ska vara minst 4 timmar mellan doserna. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Paracetamol Apofri brustabletter orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Frekvensen är angiven enligt följande: sällsynta (uppträder hos färre än 1 patient av 1 000, men hos fler än 1 patient av 10 000); mycket sällsynta (uppträder hos färre än 1 patient av 10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


   Sällsynta: ödem (onormal ansamling av vätska under huden), synstörningar, lätta hudutslag (nässelfeber – mörkröda utslag i huden), blödning i magtarmkanalen, buksmärta, diarré, illamående, kräkningar, yrsel, feber, olustkänslor, trötthet, läkemedelsinteraktion, rubbningar i trombocytvärdena (mängden blodplättar), rubbningar i stamcellsvärdena (rubbningar i bildningen av blodkroppar i benmärgen), onormal leverfunktion, leversvikt, levernekros (levercellsdöd), gulsot, överdosering och förgiftning, darrningar, huvudvärk, depression, förvirring, hallucinationer, svettningar, klåda, allergier, angioödem (svullnader i ansikte, mun, händer).


   Mycket sällsynta: levertoxicitet (skada på levern på grund av kemikalier), överkänslighetsreaktion (omedelbart uppträdande av allvarlig allergisk reaktion som kräver avbrytande av behandlingen), trombocytopeni (minskat antal blodplättar), leukopeni (minskat antal vita blodkroppar), neutropeni (minskat antal neutrofiler i blodet), hemolytisk anemi (onormal nedbrytning av röda blodkroppar), hypoglykemi (låga blodsockervärden), grumlig urin och störningar i njurfunktionen, fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.


   Ingen känd frekvens: epidermal nekrolys (livshotande hudsymtom), toxisk erythema multiforme (allergisk reaktion eller infektion i huden), Stevens-Johnsons syndrom (svåra och livshotande hudsymtom), vätskeansamling i struphuvudet, anafylaktisk chock (svår allergisk reaktion), anemi (minskat antal röda blodkroppar), leverförändringar, leverinflammation, njurförändringar (svårt nedsatt njurfunktion, interstitiell nefrit, (störningar i njurfunktionen), hematuri (blod i urinen), anures (oförmåga att kissa), magsår och blödningar i mage/tarm samt svindel. Det har förekommit fall av svårigheter att andas, väsande andning, hosta och andnöd med paracetamol, men dessa är mer sannolika hos astmatiker känsliga för acetylsalicylsyra eller andra NSAID, såsom ibuprofen.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR PARACETAMOL APOFRI BRUSTABLETTER SKA FÖRVARAS

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.

   • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 30°C. Tillslut polypropenröret väl. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Ljuskänsligt.

   • Ta inte läkemedlet om det finns synliga tecken på förstörelse, t.ex. bruna eller svarta fläckar eller utbuktningar på tabletterna eller om de är missfärgade.

   • Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är paracetamol. Varje brustablett innehåller 500 mg paracetamol.

   • Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, sorbitol (E420), vattenfritt natriumkarbonat, povidon K25 (E1201), simetikon, sackarinnatrium, smakämne citrus (som innehåller majsmaltodextrin, akaciagummi (E414), alfa-tokoferol (E307)), makrogol 6000.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Paracetamol Apofri brustabletter är vita till benvita, runda och platta tabletter med fasade kanter och släta på båda sidorna.
   Paracetamol Apofri brustabletter är förpackade i antingen vita, ogenomskinliga, släta rör av polypropen med vitt, ogenomskinligt, garantiförseglat polyetenlock med torkmedel eller ytterkartong med aluminiumblisterstripkartor.
   FÖRSIKTIGHET: Locket på röret innehåller torkmedel. Ät inte av det.


   Varje rör innehåller 10, 16 (2x8) eller 20 brustabletter.

   Varje förpackning med stripskartor innehåller 8, 10, 16 eller 20 brustabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Apofri AB, Box 120, 182 12 Danderyd
   Tel.: 08-544 960 30
   Fax: 08-544 960 49

   Tillverkare

   Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Storbritannien


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015–05–25

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Paracetamol Apofri

  Brustablett 500 mg 20 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 458715

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Via butik/recept

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/paracetamol-apofri-brustablett-500-mg-20-tabletter-burk-246455/ 246455 Paracetamol Apofri https://www.apoteket.se/static/dist/img/missing_image.svg 0.00 0.00 SEK Apofri OutOfStock Paracetamol Utan kampanj Läkemedel Tillfälligt slut Brustablett 500 mg 20 tablett(er) Burk