Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Papaverin Meda

   40 mg tabletter
   papaverinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Papaverin Meda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Papaverin Meda
   3. Hur du använder Papaverin Meda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Papaverin Meda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Papaverin Meda är och vad det används för

   Papaverin Meda innehåller den aktiva substansen papaverinhydroklorid.

   Papaverinhydroklorid motverkar kramp i mag- och tarmkanalen genom att direkt påverka muskelcellerna i den så kallade glatta muskulaturen så att de slappnar av.

   Papaverin Meda används vid kramptillstånd i mag- och tarmkanalen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Papaverin Meda

   Använd inte Papaverin Meda

   • om du är allergisk mot papaverinhydroklorid eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Papaverin Meda:

   • om du har någon sjuklig förträngning i mag- och tarmkanalen eller

   • om du har någon hjärtsjukdom.

   Andra läkemedel och Papaverin Meda

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Det är inte känt om Papaverin Meda påverkar eller påverkas av andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Det finns inga kända risker under användning vid graviditet.

   Det är okänt om Papaverin Meda går över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Papaverin Meda innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   3. Hur du använder Papaverin Meda

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Rekommenderad dos är 1-3 tabletter 1-3 gånger dagligen. 

   Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

   Om du har tagit för stor mängd av Papaverin Meda

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112). för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Papaverin Meda

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 patienter): Förhöjda levervärden.

   Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 1000 patienter): Leverinflammation.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Papaverin Meda ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före det utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är papaverinhydroklorid. 1 tablett innehåller 40 mg papaverinhydroklorid.

   - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, potatisstärkelse, talk, gelatin, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit, plan tablett med skåra, diameter 8 mm, märkta PP inom bågar.

   100 tabletter (plastburk)

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

   Telefon: 08-630 1900


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-23


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Papaverin Meda

  Tablett 40 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 129049
  • Tillverkare: Meda AB

  91,70 kr

  Jämförpris: 0,92 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?