Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Panzyga

   100 mg/ml infusionsvätska, lösning
   Humant normalt immunglobulin (IVIg)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med äkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Panzyga är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Panzyga
   3. Hur du använder Panzyga
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Panzyga ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Panzyga är och vad det används för

   Vad Panzyga är
   Panzyga är en lösning med humant normalt immunglobulin (IgG) (lösning innehållande humana antikroppar) för intravenös användning (infusion i en ven). Immunglobuliner är normala beståndsdelar i humant blod och hjälper kroppens immunförsvar. Panzyga innehåller alla IgG antikroppar som finns i blodet hos friska personer. Lämpliga doser av Panzyga kan återställa onormalt låga IgG nivåer till normala nivåer.
   Panzyga innehåller ett brett spektrum av antikroppar mot olika smittämnen.


   Vad Panzyga används för

   Panzyga används för behandling av barn och vuxna (substitutionsbehandling). Det finns fyra grupper av patienter i vilka substitutionsbehandling används:

   • Patienter med medfödd brist på antikroppar (primära immunbristsyndrom, till exempel medfödd agammaglobulinemi och hypogammaglobulinemi, vanlig variabel immunbrist, svår kombinerad immunbrist)

   • Patienter med blodsjukdomar som leder till brist på antikroppar och återkommande infektioner (myelom eller kronisk lymfatisk leukemi med svår sekundär hypogammaglobulinemi och återkommande infektioner)

   • Patienter med låga nivåer av immunglobuliner efter stamcellstransplantation

   • Patienter med medfödd AIDS som drabbas av återkommande bakteriella infektioner

   Panzyga kan dessutom användas för behandling av inflammatoriska sjukdomar (immunmodulering). Det finns följande grupper av patienter:

   • Patienter med immunologisk trombocytopeni (ITP), ett tillstånd då blodplättar bryts ner och därför minskar i antal, samt patienter med ökad blödningsrisk eller som behöver korrigera antalet blodplättar före kirurgi

   • Patienter med Kawasakis sjukdom, ett tillstånd som ger upphov till inflammation i olika organ

   Patienter med Guillain‑Barrés syndrom, ett tillstånd som ger upphov till inflammation i vissa delar av nervsystemet.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Panzyga

   Använd inte Panzyga

   • om du är allergisk mot humant normalt immunglobulin eller något annat innehållsämne i Panzyga (anges i avsnitt 6).

   • om du har brist på immunglobulin A (IgA‑brist) och om du har utvecklat antikroppar mot immunglobulin av typen IgA.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Panzyga.

   Vissa biverkningar kan förekomma oftare:

   • vid hög infusionshastighet

   • när du får Panzyga för första gången eller, i sällsynta fall, när det har gått lång tid sedan den senaste infusionen.

   Om du får en biverkning kommer läkaren antingen att minska infusionshastigheten eller avbryta infusionen. Hur biverkningen behandlas beror på biverkningens typ och svårighetsgrad.

   Omständigheter och tillstånd som ökar risken för biverkningar

   • Om du tidigare har haft njurbesvär eller om du har vissa riskfaktorer såsom diabetes, övervikt eller är över 65 års ålder ska Panzyga ges med så långsam hastighet som möjligt, eftersom fall av akut njursvikt har rapporterats hos patienter med dessa riskfaktorer. Tala om för läkaren om något av ovanstående gäller dig, eller tidigare har gällt dig.

   • Tromboemboliska händelser såsom hjärtinfarkt, stroke och blodpropp i en ven (djup ventrombos) i till exempel vaderna eller ett blodkärl i lungorna, kan förekomma i mycket sällsynta fall efter användning av Panzyga. Dessa typer av händelser förekommer oftare hos patienter med riskfaktorer såsom övervikt, hög ålder, högt blodtryck, diabetes, tidigare blodproppssjukdom, långa perioder av orörlighet och intag av vissa hormoner (t.ex. p‑piller). Se till att dricka tillräckligt med vätska under dagen för att undvika tecken på för lågt vätskeintag (t.ex. känsla av törst) före infusionen. Panzyga ska dessutom ges så långsamt som möjligt.

   • Allergiska reaktioner är sällsynta, men kan orsaka en anafylaktisk chock även hos patienter som har tolererat tidigare behandlingar.

   • Sällsynta fall av kraftig huvudvärk och stel nacke kan förekomma flera timmar till två dagar efter behandling med Panzyga.

   • Risken för att röda blodkroppar bryts ned av de tillförda immunglobulinerna (så kallat hemolys) är högre hos såväl patienter med blodgrupp A, B eller AB som patienter med vissa inflammatoriska tillstånd.

   Effekter på blodprover

   Panzyga innehåller en rad olika antikroppar och vissa av dessa kan påverka blodprovsresultat. Om du tar blodprov efter att du fått Panzyga, ska du tala om för den person som tar provet eller för läkaren att du har fått humant normalt immunglobulin.

   Virussäkerhet

   När läkemedel framställs av humant blod eller plasma från människa vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Dessa inkluderar:

   • ett noggrant urval av blod- och plasmagivare för att försäkra sig om att personer med risk för att vara smittbärare utesluts

   • test av enskilda donationer och plasmapooler för tecken på virus/infektion

   • införande av steg i beredningen av blod eller plasma som kan inaktivera eller ta bort virus

   Trots dessa åtgärder kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkas av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra typer av infektioner.

   De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus såsom humant immunbristvirus (HIV), hepatit B‑virus och hepatit C‑virus samt mot de icke-höljeförsedda virusen, såsom hepatit A‑virus och parvovirus B19.

   Immunglobuliner har inte förknippats med hepatit A- eller parvovirus B19-infektioner. Detta kan bero på att läkemedlet innehåller antikroppar mot dessa smittämnen, som har en skyddande verkan.

   När du ges Panzyga rekommenderas att produktnamn och satsnummer registreras för att möjliggöra spårandet av använd produkt.

   Barn och ungdomar

   Det finns inga särskilda eller ytterligare varningar eller försiktighetsåtgärder för barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Panzyga

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, eller om du har vaccinerats under de senaste tre månaderna.

   Panzyga kan försämra effekten av vissa vacciner (levande försvagade virusvacciner) såsom :

   • mässling

   • röda hund

   • påssjuka

   • vattkoppor

   Efter tillförsel av detta läkemedel bör det gå 3 månader innan vaccination med levande försvagade virusvacciner ges. För mässling kan risken för minskad effekt kvarstå i upp till 1 år.

   Panzyga med mat, dryck och alkohol

   Detta läkemedel innehåller inte mer än 0,03 mmol (eller 0,69 mg) natrium per ml. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal om du kan använda eller fortsätta använda Panzyga.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användningen av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Panzyga

   Läkaren avgör om du behöver Panzyga och vilken dos du ska ges. Panzyga ges som en intravenös infusion (infusion i en ven) av sjukvårdspersonal. Dosen och doseringen beror på indikationen och kan behöva anpassas individuellt till varje patient.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Användning för barn och ungdomar

   Panzyga ges på samma sätt till barn och ungdomar (intravenöst) som till vuxna.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta läkare så fort som möjligt om du drabbas av någon av följande allvarliga biverkningar (samtliga är mycket sällsynta och kan förekomma vid upp till 1 av
   10 000 infusioner). I vissa fall kan läkaren behöva avbryta infusionen och sänka dosen eller stoppa behandlingen.

   • Svullnad i ansikte, tunga och luftstrupe som kan orsaka svåra andningsbesvär

   • Plötslig allergisk reaktion med andfåddhet, hudutslag, väsande andning och blodtrycksfall

   • Stroke som kan orsaka svaghet och/eller förlorad känsel längs ena sidan av kroppen

   • Hjärtinfarkt som orsakar bröstsmärtor

   • Blodpropp som orsakar smärta och svullnad i armar och ben

   • Blodpropp i lungan som orsakar bröstsmärtor och andnöd

   • Anemi som orsakar andfåddhet eller blekhet

   • Allvarlig njursjukdom som kan medföra att du inte kan kissa

   • Hjärnhinneinflammationsom orsakar svår huvudvärk

   Om du upplever något av ovanstående symtom ska du kontakta din läkare så fort som möjligt.

   Följande biverkningar har också rapporterats:

   Vanliga biverkningar (kan förekomma vid upp till 1 av 10 infusioner):

   Huvudvärk, illamående, feber

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma vid upp till 1 av 100 infusioner):

   Hudutslag, ryggsmärta, bröstsmärta, frossa, yrsel, trötthet, hosta, kräkningar, buksmärta, ledvärk, muskelsmärta, klåda vid infusionsstället, nedsatt känsla av beröring eller förnimmelse, minskat antal röda blodkroppar, minskat antal vita blodkroppar, hjärnhinneinflammation (aseptisk meningit), kliande ögon, hjärtklappning, förhöjt blodtryck, öronvärk, stelhet, köldkänsla, förändrade leverfunktionsvärden (mäts med blodprov).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket
   Box 26
   751 03 Uppsala
   www.lakemedelsverket.se

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Panzyga ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Förvara glasflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Får ej frysas.

   Läkemedlet kan förvaras utanför kylskåp i 12 månader (utan att överskrida utgångsdatumet) och förvaras mellan 8 °C och 25 °C. Efter denna period ska läkemedlet inte sättas tillbaka i kylskåp igen utan ska kastas. Datumet då läkemedlet togs ut ur kylskåp ska noteras på ytterkartongen.

   Använd inte detta läkemedel om du märker att lösningen är grumlig, har utfällningar eller har en stark färg.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är humant normalt immunglobulin. Panzyga innehåller 100 mg/ml humant protein av vilket minst 95 % är immunglobulin G (IgG).

   • Övriga innehållsämnen är glycin och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Panzyga är en infusionsvätska, lösning och finns tillgänglig i injektionsflaskor

   (1 g/10 ml, 2,5 g/25 ml) eller flaskor (5 g/50 ml, 6 g/60 ml, 10 g/100 ml, 20 g/200 ml och 30 g/300 ml).

   Förpackningsstorlekar:

   1 injektionsflaska (1 g/10 ml, 2,5 g/25 ml)

   1 flaska (5 g/50 ml, 6 g/60 ml, 10 g/100 ml, 20 g/200 ml, 30 g/300 ml)

   3 flaskor (10 g/100 ml, 20 g/200 ml)

   Lösningen är klar eller lätt opaliserande, färglös eller svagt gul.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Octapharma AB

   112 75 Stockholm

   Tillverkare:
   Octapharma

   72 rue du Maréchal Foch, 67380 Lingolsheim, Frankrike

   Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H.

   Oberlaaer Strasse 235, 1100 Wien, Österrike

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:
   Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern: Panzyga
   Italien: Globiga


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-21.


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   • Läkemedlet ska anta rums- eller kroppstemperatur före användning.

   • Lösningen ska vara klar till lätt opaliserande och färglös till svagt gul.

   • Använd inte lösningar som är grumliga eller har utfällningar.

   • Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   • Detta läkemedel ska inte blandas med andra läkemedel.

   • För att infundera läkemedel som eventuellt finns kvar i infusionsslangen i slutet av infusionen kan slangen sköljas med antingen 0,9 % (9 mg/ml) koksaltlösning eller 5 % (50 mg/ml) dextroslösning.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Panzyga

  Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 513110
  • Tillverkare: Octapharma Pharmazeutika Prod. GmbH

  845,50 kr

  Jämförpris: 84,55 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?