Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pantoprazol Ranbaxy

   40 mg enterotabletter
   pantoprazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pantoprazol Ranbaxy är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Ranbaxy
   3. Hur du tar Pantoprazol Ranbaxy
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pantoprazol Ranbaxy ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pantoprazol Ranbaxy är och vad det används för

   Pantoprazol Ranbaxy är en ”selektiv protonpumpshämmare” som minskar mängden syra som bildas i din magsäck. Det används för behandling av syra-relaterade sjukdomar i magsäck och tarm.


   Pantoprazol Ranbaxy används förbehandling av:

   Vuxna och barn över 12 år:

   • refluxesofagit. En inflammation i matstrupen åtföljt av sura uppstötningar.

   Vuxna:

   • sår i magsäcken och tolvfingertarmen.

   • Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd med för mycket syra i magsäcken.

   Pantoprazol som finns i Pantoprazol Ranbaxy kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Ranbaxy

   Ta inte Pantoprazol Ranbaxy

   • om du är allergisk mot pantoprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om är allergisk mot andra läkemedel som innehåller protonpumpshämmare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Pantoprazol Ranbaxy 

   • om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn eller ammar (se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet)

   • om du har allvarliga leverproblem. Tala om för din läkare om du någonsin har haft problem med din lever. Din läkare kommer då att kontrollera dina leverenzymer oftare, särskilt om du står på långtidsbehandling med Pantoprazol Ranbaxy. Om leverenzymerna ökar ska behandlingen avbrytas.

   • om du har minskad möjlighet att lagra vitamin B12 i kroppen eller riskfaktorer för minskad vitamin B12 och får pantoprazol som långtidsbehandling. Som med alla läkemedel som minskar syramängden kan pantoprazol leda till minskad absorption av vitamin B12.

   • om du samtidigt med pantoprazol tar ett läkemedel som innehåller atazanavir (för behandling av HIV-infektion) bör du tala med din läkare för särskild rådgivning.

   • om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Pantoprazol Ranbaxy som minskar magsyran.

   Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Pantoprazol Ranbaxy. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.


   Ta omedelbart kontakt med din läkare om du märker något av följande symtom:

   • omotiverad viktminskning

   • upprepade kräkningar

   • svårighet att svälja

   • blodiga kräkningar

   • du ser blek ut och känner dig svag (kan bero på blodbrist)

   • du noterar blod i din avföring

   • allvarlig och/eller ihållande diarré, då man funnit ett samband mellan Pantoprazol Ranbaxy och en liten ökning av smittsam diarré.

   Din läkare kan besluta att du behöver genomgå några undersökningar för att utesluta allvarlig sjukdom eftersom pantoprazol också kan lindra symtom på cancer och skulle kunna försena en sådan diagnos. Om dina symtom kvarstår trots din behandling ska ytterligare undersökningar övervägas.

   Om du tar Pantoprazol Ranbaxy som långtidsbehandling (längre än 1 år) kommer din läkare troligen att kalla dig till regelbundna kontroller. Du ska berätta för din läkare om nya och ovanliga symtom och sjukdomshändelser när du har kontakt med läkaren.

   Användning av protonpumpshämmare som Pantoprazol Ranbaxy och särskilt om du använder Pantoprazol Ranbaxy i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.

   Om du använder Pantoprazol Ranbaxy i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.

   Andra läkemedel och Pantoprazol Ranbaxy

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Pantoprazol Ranbaxy kan påverka effekten av andra läkemedel, så tala om för din läkare om du tar

   • metotrexat (ett läkemedel som bla ges i höga doser för behandling av cancer och psoriasis). Om du tar höga doser av metotrexat kan din läkare tillfälligt avbryta behandligen med Pantoprazol Ranbaxy.

   • läkemedel såsom ketokonazol, itrakonazol och posakonazol (för behandling av svampinfektioner) eller erlotinib (för behandling av vissa typer av cancer) eftersom Pantoprazol Ranbaxy kan orsaka att dessa och andra läkemedel inte fungerar som de ska.

   • warfarin och fenprokumon som påverkar blodet så att det blir tjockare eller tunnare Du kan behöva ytterligare kontroller.

   • atazanavir (för behandling av HIV-infektion).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det finns inga data från användning av pantoprazol på gravida kvinnor. Utsöndring i bröstmjölk har rapporterats. Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, eller om du ammar ska du bara använda detta läkemedel om din läkare anser att fördelarna för dig överväger riskerna för fostret eller babyn.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du upplever biverkningar som yrsel och synstörningar, ska du inte köra bil eller  använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Pantoprazol Ranbaxy

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   När och hur ska du ta Pantoprazol Ranbaxy?

   Ta medicinen en timme före en måltid utan att tugga eller krossa tabletten. Svälj tabletten hel med lite vatten.


   Om din läkare inte meddelat något annat så är vanlig dos:

   Vuxna och ungdomar över 12 år:

   För behandling av refluxesofagit:

   Vanlig dos är en tablett dagligen. Din läkare kan dubbla din dos till två tabletter per dag. Behandlingsperioden för refluxesofagit är vanligtvis 4 till 8 veckor. Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen.


   Vuxna:

   För behandling av sår i tolvfingertarm och magsäck:

   Vanlig dos är en tablett dagligen. Dosen kan dubblas, efter instruktioner från din läkare.

   Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen. Vanligtvis behandlas sår i magsäcken i 4 till 8 veckor och sår i tolvfingertarmen i 2 till 4 veckor.


   För långtidsbehandling av Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd där för mycket syra bildas i magsäcken:

   Rekommenderad startdos är vanligtvis två tabletter dagligen.

   Ta de två tabletterna en timme före en måltid. Din läkare kan senare ändra dosen beroende på hur mycket syra som bildas i din magsäck. Om du ska ta fler än två tabletter dagligen ska dessa tas två gånger per dag.

   Om din läkare skriver ut en dosering på mer än fyra tabletter per dag ska du få instruktioner om exakt när du ska sluta ta medicinen.


   Särskilda patientgrupper:

   • Om du har allvarliga leverproblem ska du inte ta mer än en tablett 20 mg pantoprazol dagligen (det finns tabletter med 20 mg pantoprazol).

   Barn under 12 år

   Dessa tabletter rekommenderas inte till barn under 12 år.

   Om du har tagit för stor mängd av Pantoprazol Ranbaxy

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning. Det finns inga kända symtom på överdosering.


   Om du har glömt att ta Pantoprazol Ranbaxy

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.


   Om du slutar att ta Pantoprazol Ranbaxy

   Sluta inte att ta dessa tabletter utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta tabletterna och omedelbart meddela din läkare eller ta kontakt med akutmottagningen på närmaste sjukhus:

   • Allvarlig allergisk reaktion(inträffar i sällsynta fall, kan förekomma hos 1 av 1000 användare): svullnad av tunga och/eller hals, svårighet att svälja, nässelutslag, andningssvårigheter, allergisk ansiktssvullnad (Quinckes ödem/angioödem), svår yrsel med mycket snabba hjärtslag och kraftig svettning.

   • Allvarliga hudreaktioner (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare): blåsbildning i huden och snabb försämring av ditt allmäntillstånd, ytliga sår (med lätt blödning) i ögon, näsa, mun/läppar eller könsorgan (Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erytema multiforme) och ljuskänslighet.

   • Andra allvarliga tillstånd (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare): gulfärgning av hud eller ögonvitor (allvarlig skada av leverceller, gulsot) eller feber, utslag och förstorade njurar ibland med smärta i samband med urintömning och värk i nedre delen av ryggen (allvarlig njurinflammation, som kan leda till njursvikt).

   Andra kända biverkningar är:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 av 100 användare)

   • huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkningar, väderspänning, förstoppning, muntorrhet, smärta och obehag i magen, hudutslag, nässelutslag, utbrott av hudutslag, klåda, känsla av svaghet, matthet eller allmän sjukdomskänsla, sömnbesvär, höft-, handleds- eller kotfrakturer (om Pantoprazol Ranbaxy ges i höga doser under lång tid se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”). 

   Sällsynta (kan förekomma hos 1 av 1000 användare)

   • förändrad eller helt förlorad smak, synstörningar ex. dimsyn, nässelfeber, ledvärk, muskelvärk, viktförändringar, förhöjd kroppstemperatur, hög feber, svullnad av armar och ben (perifera ödem), allergiska reaktioner, depression, förstorade bröst hos män

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos 1 av 10 000 användare)

   • desorientering

   Har rapporterats ( förekommer hos ett okänt antal användare )

   • stickningar eller domningar i händer eller fötter, hallucinationer, förvirring (särskilt hos patienter som tidigare haft sådana symtom), muskelkramper, minskad natriumhalt i blodet, låga nivåer av magnesium i blodet (hypomagnesemi) (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”). Om du har låga nivåer av magnesium kan du också ha låga nivåer av kalcium och/eller kalium i blodet. Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna

   Biverkningar som identifieras med blodprov:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 av 100 användare)

   • en förhöjning av leverenzymer

   Sällsynta (kan förekomma hos 1 av 1000 användare)

   • en ökning av bilirubin, högre nivåer av blodfetter, kraftig minskning av cirkulerande granulära vita blodkroppar, samtidigt med hög feber

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos 1 av 10 000 användare)

   • en minskning av antalet blodplättar vilket kan leda till att du blöder mer eller lättare får blåmärken, en minskning av antalet vita blodkroppar vilket kan leda till fler infektioner samtidigt med onormal minskning av antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Pantoprazol Ranbaxy ska förvaras

   • Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   • Läkemedelet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är pantoprazol. 1 enterotablett innehåller 40 mg pantoprazol (som pantoprazolnatriumsesquihydrat)


   Övriga innehållsämnen är:

   Kärna: vattenfritt natriumkarbonat, mannitol, krospovidon typ A, hyprolos, mikrokristallin cellulosa, kalciumstearat

   Filmdragering: hypromellos, propylenglykol, povidon K30, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172)

   Enterodragering: metakrylsyra-etylakrylat-kopolymer (1:1), trietylcitrat, natriumlaurylsulfat, titandioxid (E171), talk, gul järnoxid (E172)

   Bläcktryck: shellac, etanol, isopropylalkohol, svart järnoxid (E172), N-butyl alkohol, propylenglykol, ammoniumhydroxid (28 %)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Pantoprazol Ranbaxy 40 mg enterotabletter är gula, dragerade, ovalformade och bikonvexa tabletter, märkta med ”IV” på ena sidan och omärkta på andra sidan.


   Pantoprazol Ranbaxy 40 mg enterotabletter finns i förpackningsstorlekarna 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 och 500 enterotabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Ranbaxy (UK) Ltd.

   Building 4, Chiswick Park

   566 Chiswick High Road

   London W4 5YE

   Storbritannien


   Tillverkare

   Ranbaxy Ireland Ltd

   Spafield, Cork Road,

   Cashel, Co Tipperary,

   Irland


   Basics GmbH
   Hemmelrather Weg 201, D-51377 Leverkusen

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-10-26


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pantoprazol Ranbaxy

  Enterotablett 40 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 084124
  • Tillverkare: Ranbaxy (UK) Ltd

  48,14 kr

  Jämförspris: 1,60 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?