Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pantoprazol Aurobindo

   40 mg enterotabletter
   pantoprazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare,elller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.>

   - Om du får biverkningar, tala med äkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pantoprazol Aurobindo är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Aurobindo
   3. Hur du tar Pantoprazol Aurobindo
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pantoprazol Aurobindo ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pantoprazol Aurobindo är och vad det används för

   Pantoprazol Aurobindo är en ”selektiv protonpumpshämmare” som minskar mängden syra som bildas i din magsäck. Det används för behandling av syra-relaterade sjukdomar i magsäck och tarm.

   Pantoprazol Aurobindo används för behandling av:

   Vuxna och barn över 12 år:

   • Refluxesofagit. En inflammation i matstrupen (esofagus – röret som förenar munnen med magsäcken) åtföljt av sura uppstötningar.

   Vuxna:

   • Infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori hos patienter med sår i tolvfingertarm och magsäck i kombination med två antibiotika (utrotningsterapi). Syftet är att få bort bakterien och på så sätt minska risken för att såren ska återkomma

   • Sår i magsäcken och tolvfingertarmen.

   • Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd med för mycket syra i magsäcken.

   Pantoprazol som finns i Pantoprazol Aurobindo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Aurobindo

   Ta inte Pantoprazol Aurobindo

   • Om du är allergisk mot pantoprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du är allergisk mot andra läkemedel som innehåller protonpumpshämmare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Pantoprazol Aurobindo.


   • Om du har allvarliga leverproblem. Tala om för läkare om du någonsin har haft problem med din lever. Läkaren kommer då att kontrollera dina leverenzymer oftare, särskilt om du står på långtidsbehandling med Pantoprazol Aurobindo. Om leverenzymerna ökar ska behandlingen avbrytas.

   • Om du har minskad möjlighet att lagra vitamin B12 i kroppen eller riskfaktorer för minskad vitamin B12 och får som långtidsbehandling med pantoprazol. Som med alla läkemedel som minskar syramängden kan pantoprazol leda till minskad absorption av vitamin B12.

   • Om du samtidigt med pantoprazol tar ett läkemedel som innehåller atazanavir (för behandling av HIV-infektion) bör du tala med din läkare för särskild rådgivning

   • Om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A) .

   Tala med läkare innan du tar Pantoprazol Aurobindo:

   • om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Pantoprazol Aurobindo som minskar magsyran.

   Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Pantoprazol Aurobindo. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.


   Ta omedelbart kontakt med din läkare om du märker något av följande symtom:

   • Viktminskning utan uppenbar orsak

   • Upprepade kräkningar

   • Svårighet att svälja

   • Blodiga kräkningar

   • Du ser blek ut och känner dig svag (kan bero på blodbrist)

   • Du noterar blod i din avföring

   • Allvarlig och/eller ihållande diarré, då man funnit ett samband mellan Pantoprazol Aurobindo och en liten ökning av smittsam diarré

   Läkaren kan besluta att du behöver genomgå några undersökningar för att utesluta allvarlig sjukdom eftersom pantoprazol också kan lindra symtom på cancer och skulle kunna försena en sådan diagnos. Om dina symtom kvarstår trots din behandling ska ytterligare undersökningar övervägas.


   Om du tar Pantoprazol Aurobindo som långtidsbehandling (längre än 1 år) kommer läkaren troligen att kalla dig till regelbundna kontroller. Du ska berätta för läkaren om nya och ovanliga symtom och sjukdomshändelser när du har kontakt med läkaren.

   Andra läkemedel och Pantoprazol Aurobindo

   Pantoprazol Aurobindo kan påverka effekten av andra mediciner, så tala om för din läkare om du tar

   • Läkemedel såsom ketokonazol, itrakonazol och posakonazol (för behandling av svampinfektioner) eller erlotinib (för behandling av vissa typer av cancer) eftersom Pantoprazol Aurobindo kan orsaka att andra läkemedel inte fungerar som de ska.

   • Warfarin och fenprokumon som påverkar blodet så att det blir tjockare eller tunnare. Du kan behöva ytterligare kontroller.

   • Atazanavir (för behandling av HIV-infektion).

   • Metotrexat (används för att behandla reumatoid artrit, psoriasis och cancer) - om du tar metotrexat kan läkaren tillfälligt avbryta behandlingen med Pantoprazol Aurobindo

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det finns inga data från användning av pantoprazol på gravida kvinnor. Utsöndring i bröstmjölk har rapporterats. Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, eller om du ammar ska du bara använda detta läkemedel om läkare anser att fördelarna för dig överväger riskerna för fostret eller babyn.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du upplever biverkningar som yrsel och synstörningar, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Pantoprazol Aurobindo

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   När och hur ska du ta Pantoprazol Aurobindo?

   Ta läkemedlet en timme före en måltid utan att tugga eller krossa tabletten. Svälj tabletten hel med lite vatten.


   Om din läkare inte meddelat något annat så är vanlig dos:


   Vuxna och ungdomar över 12 år:


   För behandling av refluxesofagit:

   Vanlig dos är en tablett dagligen. Läkaren kan dubbla din dos till två tabletter per dag. Behandlingsperioden för refluxesofagit är vanligtvis 4 till 8 veckor. Läkaren kommer att informera dig om hur länge du ska ta läkemedlet.


   Vuxna:

   För behandling av en infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori hos patienter med sår i tolvfingertarm eller magsäck i kombination med två antibiotika (utrotningsterapi):

   En tablett två gånger per dag plus två antibiotikatabletter av endera amoxicillin, klaritromycin, metronidazol (eller tinidazol), som ska tas två gånger per dag med pantoprazoltabletten. Ta första pantoprazoltabletten en timme före frukost och den andra pantoprazoltabletten en timme före kvällsmaten. Följ läkarens instruktioner och läs bipacksedlarna för dessa antibiotika.

   Vanlig behandlingstid är en till två veckor.


   För behandling av sår i tolvfingertarm och magsäck:

   Vanlig dos är en tablett dagligen. Dosen kan dubblas, efter instruktioner från läkare.

   Läkaren kommer att informera dig om hur länge du ska ta läkemedlet. Vanligtvis behandlas sår i magsäcken i 4 till 8 veckor och sår i tolvfingertarmen i 2 till 4 veckor.


   För långtidsbehandling av Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd där för mycket syra bildas i magsäcken:

   Rekommenderad startdos är vanligtvis två tabletter dagligen.

   Ta de två tabletterna en timme före en måltid. Läkaren kan senare ändra dosen beroende på hur mycket syra som bildas i din magsäck. Om du ska ta fler än två tabletter dagligen ska dessa tas två gånger per dag.

   Om läkaren skriver ut en dosering på mer än fyra tabletter per dag ska du få instruktioner om exakt när du ska sluta ta medicinen.


   Särskilda patientgrupper:

   • Om du har njurproblem, måttliga eller allvarliga leverproblem ska du inte ta Pantoprazol Aurobindo mot Helicobacter pylori.

   • Om du har allvarliga leverproblem ska du inte ta mer än en tablett 20 mg pantoprazol dagligen (det finns tabletter med 20 mg pantoprazol).

   • Barn under 12 år. Dessa tabletter rekommenderas inte till barn under 12 år.

   Om du tagit för stor mängd av Pantoprazol Aurobindo

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Det finns inga kända symtom på överdosering.

   Om du glömt att ta Pantoprazol Aurobindo

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.

   OM du slutar att ta Pantoprazol Aurobindo

   Sluta inte ta dessa tabletter utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta tabletterna och omedelbart meddela din läkare eller ta kontakt med akutmottagningen på närmaste sjukhus:

   • Allvarlig allergisk reaktion (frekvens: sällsynt): svullnad av tunga och/eller hals, svårighet att svälja, nässelutslag, andningssvårigheter, allergisk ansiktssvullnad (Quinckes ödem/angioödem), svår yrsel med mycket snabba hjärtslag och kraftig svettning.

   • Allvarliga hudreaktioner (frekvens: ej känd): blåsbildning i huden och snabb försämring av ditt allmäntillstånd, ytliga sår (med lätt blödning) i ögon, näsa, mun/läppar eller könsorgan (Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erytema multiforme) och ljuskänslighet.

   • Andra allvarliga tillstånd (frekvens: ej känd): gulfärgning av hud eller ögonvitor (allvarlig skada av leverceller, gulsot) eller feber, utslag och förstorade njurar ibland med smärta i samband med urintömning och värk i nedre delen av ryggen (allvarlig njurinflammation).

   Andra biverkningar är:

   • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


    Huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkningar, väderspänning, förstoppning, muntorrhet, smärta och obehag i magen, hudutslag, nässelutslag, utbrott av hudutslag, klåda, känsla av svaghet, matthet eller allmän sjukdomskänsla, sömnbesvär. Användningen av protonpumpshämmare som Pantoprazol Aurobindo och särskilt om du använder Pantoprazol Aurobindo i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider (exempelvis kortison) eftersom de kan öka risken för benskörhet.

   • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


    Förändrad eller helt förlorad smak; synstörningar som dimsyn, nässelfeber, ledvärk, muskelvärk, viktförändringar, förhöjd kroppstemperatur, hög feber; svullnad av armar och ben (perifera ödem), allergiska reaktioner, depression, förstorade bröst hos män.

   • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


    Desorientering

   • Ej kända (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)


    Hallucinationer, förvirring (särskilt hos patienter som tidigare haft sådana symtom), minskad natriumhalt i blodet. Om du använder pantoprazol i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov. Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.

   Biverkningar som identifieras med blodprov:

   • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


    En förhöjning av leverenzymer.

   • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


    En ökning av bilirubin, högre nivåer av blodfetter; kraftig minskning av cirkulerande granulära vita blodkroppar, samtidigt med hög feber.

   • Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 10 000 som behandlas):


    En minskning av antalet blodplättar vilket kan leda till att du blöder mer eller lättare får blåmärken, en minskning av antalet vita blodkroppar vilket kan leda till fler infektioner; samtidigt med onormal minskning av antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Pantoprazol Aurobindo ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är pantoprazol. Varje enterotablett innehåller 40 mg pantoprazol (som natriumseskvihydrat).

   • Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: Vattenfri natriumkarbonat, mannitol , krospovidon (typ B) , hydroxipropylcellulosa, kalciumstearat

   Dragering: Hypromellos, gul järnoxid (E172), metakrylsyra-etylakrylatkopolymer (1:1) dispersion 30%, natriumlaurylsulfat, polysorbat 80, trietylcitrat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Enterotablett.


   Gula, enterodragerade, ovala bikonvexa tabletter släta på båda sidorna.


   Blisterförpackning (Polyamid/Aluminium/PVC-Aluminium) i kartongen:

   Förpackningsstorlekar: 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 98, 100 och 500 enterotabletter.

   Burkförpackning: HDPE burkförpackningar om 14, 56, 60, 98, 100 och 500 enterotabletter med lock av polypropen.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Försäljning


   Aurobindo Pharma (Malta) Limited

   Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

   Floriana FRN 1913

   Malta


   Tillverkare

   APL Swift Services (Malta) Limited

   HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

   Birzebbugia, BBG 3000

   Malta


   Milpharm Limited

   Ares Block, Odyssey Business Park

   West End Road

   Ruislip HA4 6QD

   Storbritannien


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Orion Pharma AB

   Box 520

   192 05 Sollentuna

   Sverige

   Tel: 08- 623 64 40

   medinfo@orionpharma.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-02-27


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pantoprazol Aurobindo

  Enterotablett 40 mg 56 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 541157
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  61,31 kr

  Jämförpris: 1,09 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?