Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pantoprazol Actavis

   40 mg enterotabletter
   pantoprazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pantoprazol Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Actavis
   3. Hur du tar Pantoprazol Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pantoprazol Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pantoprazol Actavis är och vad det används för

   Pantoprazol Actavis är en ”selektiv protonpumpshämmare” som minskar mängden syra som bildas i din magsäck. Det används för behandling av syra-relaterade sjukdomar i magsäck och tarm.

   Pantoprazol Actavis används för behandling av:

   Vuxna och barn över 12 år:

   • refluxesofagit. En inflammation i matstrupen åtföljt av sura uppstötningar.

   Vuxna:

   • infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori hos patienter med sår i tolvfingertarm och magsäck i kombination med två antibiotika (utrotningsterapi). Syftet är att få bort bakterien och på så sätt minska risken för att såren ska återkomma.

   • sår i magsäcken och tolvfingertarmen.

   • Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd med för mycket syra i magsäcken.

   Pantoprazol som finns i Pantoprazol Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Actavis

   Ta inte Pantoprazol Actavis

   • om du är allergisk mot pantoprazol eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot andra läkemedel som innehåller protonpumpshämmare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Pantoprazol Actavis.

   • om du har allvarliga leverproblem. Tala om för din läkare om du någonsin har haft problem med din lever. Din läkare kommer då att kontrollera dina leverenzymer oftare, särskilt om du står på långtidsbehandling med Pantoprazol Actavis. Om leverenzymerna ökar ska behandlingen avbrytas.

   • om du har minskad möjlighet att lagra vitamin B12 i kroppen eller riskfaktorer för minskad vitamin B12 och får pantoprazol som långtidsbehandling. Som med alla läkemedel som minskar syramängden kan pantoprazol leda till minskad absorption av vitamin B12.

   • om du samtidigt med pantoprazol tar ett läkemedel som innehåller atazanavir (för behandling av HIV-infektion) bör du tala med din läkare för särskild rådgivning.

   • om du tar pantoprazol i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet minska. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel eller snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta din läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.

   • Användning av protonpumpshämmare som Pantoprazol Actavis och särskilt om du använder Pantoprazol Actavis i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.

   • om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Pantoprazol Actavis som minskar magsyran.

   • om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).

   Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Pantoprazol Actavis. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

   Ta omedelbart kontakt med din läkare om du märker något av följande symtom:

   • omotiverad viktminskning

   • upprepade kräkningar

   • svårighet att svälja

   • blodiga kräkningar

   • du ser blek ut och känner dig svag (kan bero på blodbrist)

   • du noterar blod i din avföring

   • allvarlig och/eller ihållande diarré, då man funnit ett samband mellan Pantoprazol Actavis och en liten ökning av smittsam diarré

   Din läkare kan besluta att du behöver genomgå några undersökningar för att utesluta allvarlig sjukdom eftersom pantoprazol också kan lindra symtom på cancer och skulle kunna försena en sådan diagnos. Om dina symtom kvarstår trots din behandling ska ytterligare undersökningar övervägas.

   Om du tar Pantoprazol Actavis som långtidsbehandling (längre än 1 år) kommer din läkare troligen att kalla dig till regelbundna kontroller. Du ska berätta för din läkare om nya och ovanliga symtom och sjukdomshändelser när du har kontakt med läkaren.

   Andra läkemedel och Pantoprazol Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du tar något av följande läkemedel:

   • läkemedel såsom ketokonazol, itrakonazol och posakonazol (för behandling av svampinfektioner) eller erlotinib (för behandling av vissa typer av cancer) eftersom Pantoprazol Actavis kan orsaka att andra läkemedel inte fungerar som de ska.

   • warfarin och fenprokumon som påverkar blodet så att det blir tjockare eller tunnare. Du kan behöva ytterligare kontroller.

   • atazanavir (för behandling av HIV-infektion).

   • Metotrexat (som används vid behandling av reumotoid artrit, psoriasis och cancer) – om du tar metotrexat kan din läkare tillfälligt avsluta din behandling med Pantoprazol Actavis

   Graviditet och amning

   Det finns inga data från användning av pantoprazol på gravida kvinnor. Utsöndring i bröstmjölk har rapporterats. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Om du är gravid ska du bara använda detta läkemedel om din läkare anser att fördelarna för dig överväger riskerna för fostret eller babyn.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du upplever biverkningar som yrsel och synstörningar, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Pantoprazol Actavis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   När och hur ska du ta Pantoprazol Actavis?

   Ta medicinen en timme före en måltid utan att tugga eller krossa tabletten. Svälj tabletten hel med lite vatten.

   Om din läkare inte meddelat något annat så är rekommenderad dos:

   Vuxna och ungdomar över 12 år:

   För behandling av refluxesofagit:

   Vanlig dos är en tablett dagligen. Din läkare kan dubbla din dos till två tabletter per dag. Behandlingsperioden för refluxesofagit är vanligtvis 4 till 8 veckor. Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen.

   Vuxna:

   För behandling av en infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori hos patienter med sår i tolvfingertarm eller magsäck i kombination med två antibiotika (utrotningsterapi):

   En tablett två gånger per dag plus två antibiotikatabletter av endera amoxicillin, klaritromycin, metronidazol (eller tinidazol), som ska tas två gånger per dag med pantoprazoltabletten. Ta första pantoprazoltabletten en timme före frukost och den andra pantoprazoltabletten en timme före kvällsmaten. Följ läkarens instruktioner och läs bipacksedlarna för dessa antibiotika. Vanlig behandlingstid är en till två veckor.

   För behandling av sår i tolvfingertarm och magsäck:

   Vanlig dos är en tablett dagligen. Dosen kan dubblas, efter instruktioner från din läkare.

   Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen. Vanligtvis behandlas sår i magsäcken i 4 till 8 veckor och sår i tolvfingertarmen i 2 till 4 veckor.

   För långtidsbehandling av Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd där för mycket syra bildas i magsäcken:

   Rekommenderad startdos är vanligtvis två tabletter dagligen.

   Ta de två tabletterna en timme före en måltid. Din läkare kan senare ändra dosen beroende på hur mycket syra som bildas i din magsäck. Om du ska ta fler än två tabletter dagligen ska dessa tas två gånger per dag.

   Om din läkare skriver ut en dosering på mer än fyra tabletter per dag ska du få instruktioner om exakt när du ska sluta ta medicinen.

   Särskilda patientgrupper:

   • Om du har njurproblem, måttliga eller allvarliga leverproblem ska du inte ta Pantoprazol Actavis mot Helicobacter pylori.

   • Om du har allvarliga leverproblem ska du inte ta mer än en tablett 20 mg pantoprazol dagligen (det finns tabletter med 20 mg pantoprazol).

   • Barn under 12 år. Dessa tabletter rekommenderas inte till barn under 12 år.

   Om du använt för stor mängd av Pantoprazol Actavis

   Kontakta läkare eller apotekspersonal. Det finns inga kända symtom på överdosering.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Pantoprazol Actavis

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.

   Om du slutar att ta Pantoprazol Actavis

   Sluta inte ta dessa tabletter utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta tabletterna och omedelbart meddela din läkare eller ta kontakt med akutmottagningen på närmaste sjukhus:

   • Allvarlig allergisk reaktion (sällsynt; kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 patienter): svullnad av tunga och/eller hals, svårighet att svälja, nässelutslag, andningssvårigheter, allergisk ansiktssvullnad (Quinckes ödem/angioödem), svår yrsel med mycket snabba hjärtslag och kraftig svettning.

   • Allvarliga hudreaktioner (har rapporterats; förekommer hos okänt antal användare): blåsbildning i huden och snabb försämring av ditt allmäntillstånd, ytliga sår (med lätt blödning) i ögon, näsa, mun/läppar eller könsorgan (Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erytema multiforme) och ljuskänslighet.

   • Andra allvarliga tillstånd (har rapporterats; förekommer hos okänt antal användare): gulfärgning av hud eller ögonvitor (allvarlig skada av leverceller, gulsot) eller feber, utslag och förstorade njurar ibland med smärta i samband med urintömning och värk i nedre delen av ryggen (allvarlig njurinflammation, som kan leda till njursvikt).

   Andra biverkningar är:

   • Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter): godartade polyper i magsäcken.

   • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter): huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkningar, väderspänning, förstoppning, muntorrhet, smärta och obehag i magen, hudutslag, nässelutslag, utbrott av hudutslag, klåda, känsla av svaghet, matthet eller allmän sjukdomskänsla, sömnbesvär, höft-, handleds- eller kotfrakturer.

   • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter): förvrängning eller total avsaknad av smak, synstörningar som dimsyn, nässelfeber, ledvärk, muskelvärk, viktförändringar, förhöjd kroppstemperatur, svullnad av armar och ben (perifera ödem), allergiska reaktioner, depression, förstorade bröst hos män.

   • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter): desorientering.

   • Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): hallucinationer, förvirring (särskilt hos patienter som tidigare haft sådana symtom), minskad natriumhalt i blodet: känsla av stickningar, pirrningar, myrkrypningar, sveda eller domning (parestesi); muskelspasm på grund av elektrolystörningar (förändring av saltnivåer i kroppen), hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.

   Biverkningar som identifieras med blodprov:

   • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter): en förhöjning av leverenzymer.

   • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 patienter): en ökning av bilirubin, högre nivåer av blodfetter minskning av cirkulerande granulära vita blodkroppar som kan leda till fler infektioner.

   • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter): en minskning av antalet blodplättar vilket kan leda till att du blöder mer eller lättare får blåmärken, en minskning av antalet vita blodkroppar vilket kan leda till fler infektioner: samtidig onormal minskning av antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar.

   • Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

    Minskad mängd magnesium i blodet. Låg nivå av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Se också avsnitt 2. Varningar och försiktighet.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Pantoprazol Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på burken efter Utg.dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   HDPE-burk: Förvaras vid högst 30 °C.

   Blisterförpackningar: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är pantoprazol. En tablett innehåller 40 mg pantoprazol (som natriumseskvihydrat).

   - Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna:

   mannitol

   natriumkarbonat, vattenfri

   natriumstärkelseglykolat (typ A)

   butylerad metakrylatsampolymer, basisk (Eudragit E PO)

   kalciumstearat

   vit Opadry OY-D-7233 (hypromellos, titandioxid E171, talk, makrogol 400, natriumlaurylsulfat)

   Dragering:

   kollicoat MAE 30 DP

   lätt gulfärgning består av:

   metakrylsyra-etylakrylat-kopolymer dispersion

   propylenglykol

   gul järnoxid (E172)

   titandioxid (E171)

   talk

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Elliptisk, bikonvex, mörkgul enterotablett.

   Förpackningsstorlekar:

   Blisterförpackning: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 98, 100 tabletter och 10 x 14 tabletter (för sjukhusbruk).

   HDPE-burk: 30, 100, 250 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   IS-220 Hafnarfjordur

   Island


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-05-14


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pantoprazol Actavis

  Enterotablett 40 mg 56 styck Blister

  • Varunummer: 131363
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  71,50 kr

  Jämförpris: 1,28 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?