Webb-pris
Bild på Panodil® Zapp
 • Paracetamol
 • Läkemedel
 • Lindrar smärta, sänker feber. Värkeffekt kommer inom 15-20 min, febereffekt efter ½ - 1 tim. Värkeffekt varar 4-5 tim. Från 12 år.
 • Något snabbare effekt än vanliga tabletter.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Panodil Zapp

   500 mg filmdragerade tabletter
   paracetamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD PANODIL ZAPP ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER PANODIL ZAPP
   3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL ZAPP
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR PANODIL ZAPP SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD PANODIL ZAPP ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Panodil Zapp innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.

   Panodil Zapp används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.

   Panodil Zapp kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

   • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   2. INNAN DU ANVÄNDER PANODIL ZAPP

   Använd inte Panodil Zapp

   • om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Var särskilt försiktig med Panodil Zapp

   • försiktighet vid leversjukdom

   • om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra

   Använd inte Panodil Zapp utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Panodil Zapp tillsammans med alkohol.

   Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Panodil Zapp.

   Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Panodil Zapp utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

   Rådgör med läkare om du har nedsatt hjärt- eller njurfunktion eller högt blodtryck.

   Ta aldrig mer Panodil Zapp än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.

   Rådgör med läkare innan du använder Panodil Zapp om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k.metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

   Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

   Panodil Zapp kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel:

   • metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar).

   • warfarin (blodförtunnande medel). Kontakta behandlande läkare om du tar mer än 2 tabletter Panodil Zapp (à 500 mg) per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

   • probenecid (medel mot gikt).

   • vissa medel mot epilepsi: fenytoin, fenobarbital, karbamazepin

   • rifampicin (medel mot tuberkulos).

   • kolestyramin (medel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

   • kloramfenikol för injektion (medel vid bakterieinfektioner). (Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat och Panodil Zapp användas samtidigt.)

   • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Panodil Zapp kan användas under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

   Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Panodil Zapp under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Panodil Zapp påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Panodil Zapp

   Detta läkemedel innehåller:

   Natrium, 173 mg per tablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost och personer med högt blodtryck.


   3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL ZAPP

   Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Tabletterna skall sväljas hela.

   Panodil Zapp kan tas oberoende av måltider.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år): 1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn.

   Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och vid 5 dagar vid smärta.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Det finns risk för leverskada även om du mår bra.

   För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10-12 timmar efter intaget).

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Panodil Zapp orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):

   • Angioödem: Sluta att ta Panodil Zapp och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

    • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

    • svårigheter att svälja

    • nässelutslag och andningssvårigheter

   • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Om du får allergiska reaktioner bör du sluta ta Panodil Zapp. Kontakta snarast läkare.

   • Leverpåverkan

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):

   • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar). Kontakta snarast läkare.

   • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning. Kontakta snarast läkare. Ring ev. 112.

   • Njurbiverkningar.

   • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist. Kontakta snarast läkare.

   • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Kontakta snarast läkare.

   • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Kontakta snarast läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR PANODIL ZAPP SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Använd inte Panodil Zapp om folien inte var hel vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är paracetamol, 500 mg

   • Övriga innehållsämnen är natriumvätekarbonat, pregelatiniserad stärkelse, povidon, majsstärkelse, kaliumsorbat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, karnaubavax, tricalciumfosfat.

   • Dragering: Titandioxid (E171), polydextros, hypromellos, glyceroltriacetat, polyetylenglykol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita avlånga tabletter utan skåra, märkta med P.

   Blisterförpackningar: 8 st, 10 st, 16 st, 20 st tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Perrigo Sverige AB
   Box 7009

   164 07 Kista

   Tillverkare:

   GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack Dungarvan, Irland

   Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG, Herrenberg, Tyskland


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018–09-25

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Panodil® Zapp

  Filmdragerad tablett 500 mg 20 styck Blister

  • Varunummer: 082797
  • Tillverkare: Perrigo Sverige AB

  29 kr

  (Ord. pris 45,50 kr)

  Jämförpris: 1,45 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/panodil-zapp-filmdragerad-tablett-500-mg-20-styck-blister-205337/ 205337 Panodil® Zapp https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/082797s.jpg 45.50 29.00 SEK Panodil InStock Paracetamol Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Tandbesvär Meny/Mun & tänder/Tandbesvär/Tandvärk Beredningsform Beredningsform/Tablett Verksam substans Verksam substans/Paracetamol Meny/Värk Meny/Värk/Huvudvärk Meny/Värk/Migrän Meny/Värk/Ryggvärk & nackvärk Meny/Värk/Ledbesvär & artros Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Meny/Värk/Mensvärk Meny/Värk/Tandvärk Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Feber Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Onlinepriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 500 mg 20 styck Blister