Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Panodil

   60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier
   paracetamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar avända detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD PANODIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER PANODIL
   3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR PANODIL SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD PANODIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Panodil suppositorier innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.

   Panodil suppositorier används mot värk och smärtor av olika slag (t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk och reumatiska smärtor) samt vid feber (t ex vid förkylningar).

   Panodil suppositorier kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

   2. INNAN DU ANVÄNDER PANODIL

   Använd inte Panodil

   • om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller något av övriga innehållsämnen i Panodil suppositorier

   Var särskilt försiktig med Panodil

   • försiktighet vid leversjukdom

   • om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra

   Använd inte Panodil suppositorier utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Panodil suppositorier tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Panodil suppositorier. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Panodil suppositorier utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

   Ta aldrig mer Panodil suppositorier än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.

   Rådgör med läkare innan du använder Panodil om du har en lever- eller njursjukdom.

   Rådgör med läkare innan du använder Panodil om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

   Panodil suppositorier kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel:

   • metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar).

   • warfarin (blodförtunnande medel). Kontakta behandlande läkare om du tar mer än 2 Panodil suppositorier (à 500 mg) per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

   • probenecid (medel mot gikt).

   • vissa medel mot epilepsi: fenytoin, fenobarbital, karbamazepin

   • rifampicin (medel mot tuberkulos).

   • kolestyramin (medel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

   • kloramfenikol för injektion (medel vid bakterieinfektioner). (Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat och Panodil Suppositorier användas samtidigt.)

   • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel).

   Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

   Barn

   Kontakta läkare innan Panodil suppositorier används:

   • Om barnet är svårt medtaget eller har buksmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.

   • Om barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.

   Generellt vid feber hos barn gäller att man bör kontakta läkare i följande situationer:

   • Om barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

   • Om behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

   • Om nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Panodil kan användas under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

   Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Panodil suppositorier under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Panodil suppositorier påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL

   Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.

   Använd alltid Panodil suppositorier enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år):

   1 g: 1 suppositorium var 4-6 timme, högst 4 suppositorier per dygn.

   500 mg: 1-2 suppositorier var 4-6 timme, högst 8 suppositorier per dygn.

   Panodil ska ej användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination.

   Barn:

   10-15 mg/kg kroppsvikt var 4-6 timme, högst 4 gånger/dygn. Dosen ska i första hand beräknas efter barnets vikt.

   Suppositorier 60 mg

   Vikt

   Ålder

   Dosering

   5 kg

   ca. 3 mån

   1 suppositorium var 4-6 timme, högst 4 ggr/dygn.

   10 kg

   ca. 1 år

   2 suppositorier var 4-6 timme, högst 4 ggr/dygn.

   Suppositorier 125 mg

   Vikt

   Ålder

   Dosering

   10-15 kg

   ca. 1-3 år

   1 suppositorium var 4-6 timme, högst 4 ggr/dygn.

   Suppositorier 250 mg

   Vikt

   Ålder

   Dosering

   15-25 kg

   ca. 3-7 år

   1 suppositorium var 4-6 timme, högst 4 ggr/dygn.

   25-40 kg

   ca. 7-12 år

   2 suppositorier var 4-6 timme, högst 4 ggr/dygn.

   Suppositorier 500 mg

   Vikt

   Ålder

   Dosering

   > 40 kg

   > 12 år

   1-2 suppositorier var 4-6 timme, högst 8 suppositorier per dygn.

   Suppositorier införes i ändtarmen med den trubbiga änden först.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Det finns risk för leverskada även om du mår bra.

   För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10-12 timmar efter intaget).

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Panodil suppositorier orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanlig (förekommer hos fler än 1 person av 100 användare):

   • Rodnad av ändtarmsslemhinnan.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):

   • Angioödem: Sluta att ta Panodil och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

    • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

    • svårigheter att svälja

    • nässelutslag och andningssvårigheter

   • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Om du får allergiska reaktioner bör du sluta ta Panodil. Kontakta snarast läkare.

   • Leverpåverkan

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):

   • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar). Kontakta snarast läkare.

   • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning. Kontakta snarast läkare. Ring ev. 112.

   • Njurbiverkningar.

   • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist. Kontakta snarast läkare.

   • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Kontakta snarast läkare.

   • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Kontakta snarast läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR PANODIL SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Använd inte Panodil suppositorier om folien inte var hel vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   1 suppositorium innehåller:

   Verksamt ämne: Paracetamol 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g.

   Övrigt: Hårdfett.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita, torpedformiga suppositorier

   Receptfria förpackningar:

   60 mg, 125 mg och 250 mg: 10 st

   500 mg och 1g: 10 st

   Receptbelagda förpackningar: 500 mg och 1 g: 50 st

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Omega Pharma Nordic AB

   Box 7009

   164 07 Kista

   Tillverkare:

   Farmaclair

   14200 Hérouville Saint-Clair

   Frankrike


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-02-15

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Panodil®

  Suppositorium 1 g 50 styck Strip

  • Varunummer: 052084
  • Tillverkare: Omega Pharma Nordic AB

  118,74 kr

  Jämförpris: 2,37 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?